Лекции.Орг

Поиск:
Завдання Концепції
Завдання Концепції випливають з мети, принципів і підходів, наяких базується метод.

У межах реалізації програми виконуються такі завдання;

• створення соціально-педагогічних умов, сприятливих для позитивних змін у знаннях, уміннях, навичках і вчинках, у ставленні дітей і молоді до здорового способу життя;

• створення організаційних умов для активної просвітницької роботи щодо здорового способу життя серед дітей і молоді через надання повноважень самим неповнолітнім;

• виявлення в молодіжному середовищі позитивних лідерів, а також спонукання осіб з "груп ризику" до переорієнтації лідерських якостей з негативних на позитивні;

• підготовка лідерів-підлітків до просвітницької роботи серед ровесників;

• підвищення соціальної компетенції молоді в питаннях здорового способу життя;

• сприяння розумінню проблем молоді суспільством, розширення нормативно-правової бази захисту здоров'я;

• розвиток теорії і практики методу освіти "рівний-рівному";

• впровадження освіти "рівний-рівному" в навчальні заклади (школи, ПТУ, вищі навчальні заклади), позашкільні заклади, у діяльність соціальних служб для молоді, служб у справах неповнолітніх, в установи соціальної реабілітації неповнолітніх, у діяльність недержавних громадських організацій тощо.

Технології методу освіти "рівний-рівному"

Технології методу освіти "рівний-рівному" поділяються на:

• технології навчання;

• технології впровадження.

Вони спрямовані на створення умов для просвітницької роботи й передбачають відбір тренерів і підлітків-лідерів, розробку навчальних модулів для навчання тренерів і підлітків-лідерів, підготовку тренерів до навчання підлітків-лідерів, навчання підлітків-лідерів.

Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок здорового способу життя та формування превентивної поведінки. Навчання є провідною ланкою програми, яка сприяє досягненню її мети. Метод освіти "рівний-рівному" у своєму розвитку має орієнтуватись на такі принципи ступеневого навчання:

• відбір тренерів і лідерів-підлітків;

• навчання тренерів;

• навчання тренерами підлітків-лідерів;

• навчання підлітками-лідерами ровесників.

Освіта ґрунтується на модульному навчанні. Технології модульного навчання використовують взаємопов'язану систему різних видів лекцій, практичних і самостійних занять. Навчальний модуль - це ґрунтовна розробка певної проблеми. Він визначається незалежністю змістового матеріалу й може розглядатись як окремий напрям у реалізації методу.

Технології навчання педагогів-тренерів і підлітків-лідерів базуються на: лекціях, бесідах, диспутах, соціально-комунікативних тренінгах, тренінгах особистісного зростання, ситуаційних вправах, рольових іграх, дебатах, тренінгах розвитку вмінь і навичок, "мозкових атаках" тощо.

Серед модулів визначено такі:

1. "Методологія і методика "рівний-рівному" в просвітницькій роботі"- здобуття методологічних знань щодо реалізації програми й досягнення ефективного результату

2. "Психологія взаємодії та розуміння"- оволодіння знаннями і вміннями з психології особистісного розвитку, культури спілкування, психологічної сумісності, практичних умінь контактувати з різними соціальними групами.

3. "Школа лідера"- розвиток особистісних якостей лідерів, набуття ними навичок та вмінь проводити просвітницьку роботу з однолітками.

4. "Профілактика наркоманії серед учнівської молоді"-формування знань з питань профілактики куріння, алкоголізму та вживання наркотичних речовин; набуття навичок запобігання наркоманії.

5. "Профілактика СНІДу і ХПСШ серед молоді"- формування знань про соціальне небезпечні хвороби, моделі ризикованої поведінки, шляхи інфікування та запобігання йому.

6. "Права дитини та захист її здоров'я"- здобуття правових знань із захисту прав дитини на збереження і розвиток здоров'я відповідно до міжнародного та вітчизняного законодавства.

Технології впровадження - це сукупність впливів, які використовуються для досягнення мети методу освіти "рівний-рівному" через педагогічну й просвітницьку роботу, спонтанне спілкування та мобілізацію ресурсів.

Педагогічна технологіяпередбачає спільну роботу тренерів з підлггками-лідерами. Зміст роботи полягає в передаванні знань, інформаційній підтримці, консультуванні (здебільшого в умовах навчального закладу, молодіжного центру або в оздоровчих закладах). Тренери виконують роль керівників, наглядачів. Вони створюють умови для повної доступності, підлітків-лідерів до знань, засобів масової інформації, читання лекцій, проведення тренінгів, участі в семінарах, конференціях, "круглих столах" та інших формах соціально-корисної активності.

Просвітницька технологіяспрямована на поширення знань, консультування підлітків-лідерів і педагогів-тренерів у системі соціальних комунікацій. Просвітницька робота має проводитись під час індивідуального, групового, масового спілкування в умовах навчального закладу, за місцем проживання, у місцях масових зборів і відпочинку молоді. У впровадженні просвітницької технології провідну роль відіграють підлітки-лідери, які працюють з однолітками. Тренери виконують роль консультантів, помічників. Вагомими є знання особливостей соціокультурної групи, з якими підлітки-лідери мають намір працювати.

Технологія спонтанного спілкуванняреалізується завдяки методу "снігової кулі" в умовах випадкового спілкування як з референтними групами, так і з окремими особами. При цьому однолітки, які здобули просвітницьку інформацію, самі стають джерелом інформації для інших. Це створює для підлітків-лідерів і педагогів-тренерів умови для позитивного впливу на молодь через батьків, знайомих, під час виступів у засобах масової інформації, медичних акцій, перебування в оздоровчих закладах тощо.

Технологія мобілізації ресурсівполягає в залученні до просвітницької роботи державних і недержавних установ, соціальних служб, засобів масової інформації, молодіжних об'єднань, громадських і релігійних організацій, різних груп населення, батьків і окремих осіб.

Напрями впровадження методу:

• під час викладання предметів гуманітарного та природничого циклів;

• у процесі позакласної і позашкільної виховної роботи та в роботі з батьками;

• через навчальні та позашкільні заклади, соціальні служби, спеціальні заклади;

• через організацію превентивної роботи в навчальних і позашкільних закладах, вищих навчальних закладах, передусім педагогічного профілю, соціальних службах, молодіжних і громадських об'єднаннях;

• через діяльність учнівського самоврядування;

• через законодавчу політику в галузі освіти, охорони здоров'я, соціальної діяльності щодо превентивної роботи з молоддю.

Впровадження методу забезпечується зворотнім зв'язком (суб'єкт-суб'єктні стосунки учасників програм); трансформацією-коригуванням (постійним оновленням) методу новими прийомами роботи відповідно до особливостей залучених до програми груп ризику: безпритульні, засуджені, споживачі наркотиків, ВІЛ-інфіковані тощо; спрямованістю освіти "рівний-рівному" на високу соціальну ефективність.

Етапи впровадження освіти "рівний-рівному"

Перший етап.Формування громадської і педагогічної думки щодо мети освіти "рівний-рівному". Виступи перед педагогічною громадськістю, керівниками навчальних закладів, поширення ідей методу через засоби масової інформації.

Другий етап.Підготовка освітніх модулів. Видання методичних посібників. Відбір і навчання тренерів (національних і регіональних).

Третій етап.Відбір і навчання педагогами-тренерами підлітків-лідерів.

Четвертий етап.Сприяння роботі підлітків-лідерів серед ровесників. Розробка й надання інформаційних, консультативних, освітніх та оздоровчих послугу ході реалізації проекту, у тому числі самими підлітками.

П'ятий етап.Впровадження методу освіти "рівний-рівному на уроках, у системі позакласної та позашкільної роботи та в роботі з батьками.

Шостий етап.Оцінка результату проекту за допомогою соціолого-педагогічного моніторингу.

Сьомий етап.Створення умов, розробка нормативно-правової методичної бази, для збереження й розвитку методу в системі національної освіти і превентивного виховання. Сприяння розвитку молодіжного руху, громадських організацій, що реалізують підходи "рівний-рівному".

Критерії ефективності реалізації Концепції:

• позитивні тенденції в молодіжному середовищі та підвищення показників знань, умінь і навичок щодо здорового способу життя й запобігання негативній поведінці;

• підвищення рівня знань з превентивної освіти, удосконалення комунікативних якостей і характеристик особистісного розвитку учасників;

• стабільна динаміка зміцнення здоров'я залученої до програми молоді;

• кількість підлітків залучених до підготовки інформаційних матеріалів, буклетів, листівок тощо;

• якість забезпечення учасників програми освіти "рівний-рівному" методичними матеріалами;

• передача учасниками програми традицій позитивної поведінки;

• введення методу освіти "рівний-рівному" до системи превентивної роботи й навчально-виховного процесу в школах, позашкільних закладах, службах соціальної роботи, дозвіллєво-оздоровчої діяльності тощо;

• використання методу в практиці роботи органів учнівського самоврядування та молодіжних громадських об'єднань;

• визнання вітчизняними й закордонними фахівцями кількісних і якісних здобутків методу освіти "рівний-рівному";

• розробка нормативно-правової бази методу в системі національної освіти;

• налагодження контактів з міжнародними організаціями у процесі проведення спільних міжнародних заходів та проектів з проблем просвітницької діяльності щодо здорового способу життя за Методом освіти "рівний-рівному".

Умови реалізації Концепції

психолого-педаголчні: забезпечення високого рівня підготовки методичних матеріалів, навчання тренерів-педагогів, підлітків-лідерів, мотивації до реалізації програми освіта "рівний-рівному";

соціально-організаційт: забезпечення організації відбору й навчання підлітків-лідерів і педагогів-тренерів, виконання програми на місцевому, регіональному й національному рівнях;

управлінсько-ресурсні: залучення до виконання програми висококваліфікованих спеціалістів, ефективний розподіл матеріальних і фінансових ресурсів.

Розробники Концепції освіти "рівний-рівному" щодо здорового способу життя серед молоді України:

 

Оржеховська В.М.- доктор педагогічних наук, професор;

Пилипенко О.І.- кандидат педагогічних наук, професор;


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 885 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.