Лекции.Орг

Поиск:


Педагогічні технології в особистісно орієнтованому підході
Важливою умовою ефективності превентивної освіти є правильно вибрана педагогічна технологія. Розвиток превентивної технології в теорії особистісно-зорієнтованого навчання передбачає особливу увагу до взаємодії педагога та учня. Технологія - слово грецького походження, о в оригіналі означає знання про майстерність. (Гончаренко С. Український педагогічний словник. К.: "Либідь", 1997. – 398 с).

Технологія в превентивній освіті не гарантує кінцевого результату, але вона створює умови для його отримання. Втім, він є більш обґрунтованим, оскільки включає в себе сукупність умов, які всебічно охоплюють проблеми превентивної освіти. У цьому і головна відмінність технології від методики. Методика - це сукупність рекомендацій з проведення превентивної роботи в межах навчально-виховного процесу. Технологія - це сукупність способів, спрямованих на оволодіння системою знань, досвіду, умінь і практики роботи суб'єктів превентивної діяльності.

Педагогічні технології в особистісно орієнтованому навчанні -це передусім інтерактивні технології. Інтерактивні технології - це взаємодія партнерів, у процесі спілкування яких інтерпретується ситуація і конструюються особистісні дії. (Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Г. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: "Просвіта", 2002. - 368 с). При цьому розвиток особистості відбувається в процесі взаємодії з іншими людьми в системі безпосередніх комунікацій, при яких забезпечується активність особистості, а також її контроль над особистісною активністю у відповідності із соціальними нормами, ролями і соціальними установками партнерів по взаємодії.

Інтерактивні просвітницькі технології поділяються на технології навчання і технології впровадження. Вони спрямовані на творення умов для просвітницької роботи й передбачають відбір педагогів і підлітків та підготовку обох категорій до роботи.

Технологія як наукова задача в превентивній педагогіці дає можливість:

• знаходити підстави результативності превентивної діяльності;

• мобілізувати кращі досягнення науки і досвіду, щоб гарантувати результат, що очікується;

• будувати діяльність на максимально науковій основі;

• приділяти більше уваги прогнозуванню діяльності з метою запобігання її корекції в ході виконання;

• використовувати найновіші інформаційні проекти в превентивній діяльності тощо.

Превентивна освіта має оптимізувати різновиди технологій: соціальних, освітніх, психологічних, юридичних, інформаційних тощо -з виховною метою. Стосовно виховного процесу, під технологією розуміють систему знань, необхідних педагогу для реалізації науково обґрунтованої стратегії, тактики й процедури виховання. Педагогічна технологія - це сфера знання, що включає методи, засоби навчання і теорію їх використання для досягнення цілей освіти.

Відповідно превентивно-педагогічна технологія скеровує та оптимізує суть навчально-виховних завдань в комплекс технологічних ланцюгів.

Процес превентивного виховання передбачає передовсім використання педагогічних технологій під час суттєвого поліпшення викладання дисциплін.

При виборі технологій, форм, методів превентивного виховання важливим є використання психолого-педагогічних ресурсів у площині розвитку пізнавальних процесів особистості. Мова йде про просвітницьку діяльність. При цьому значну роль відіграє насиченість змісту вправами, що сприяють активізації таких вищих психічних функцій, як мислення, уява на основі відчуття та сприймання.

Побудовані на засадах превентивного підходу лекції, семінари допомагають здійснювати в основному освітньо-інформаційну та пізнавальну функції, тоді як у процесі практичних занять, ділових і рольових ігор і тренінгів пріоритетну роль відіграє інтерактивна функція превентивного виховання. Резерви таких занять, які в дидактичній літературі визначені як "інтерактивні форми і методи", пов'язані з тим, що на основі певних змістових і цільових установок переконання формуються через відповідні вправи (операційні установки).

Виховний ефект превентивної освіти найбільше простежується на таких рівнях:

- у пізнавальній сфері: збільшення можливостей всебічного аналізу проблем, їх цілісне осмислення, розуміння принципів та прийомів конструктивного розв'язання;

- в особистісній сфері: розвиток у кожного учасника здатності самомобілізації власних вольових та емоційно-мотиваційних ресурсів в умовах можливих когнітивних конфліктів, розвиток здатності до рефлексивної саморегуляції;

- у сфері міжособистісних стосунків: встановлення взаємостосунків, які передбачають розуміння значення принципу взаємодопомоги та взаємо відповідальності;

- у соціальній сфері: розвиток творчої соціальної активності та ініціативності в превентивній діяльності.

Цілком очевидно, що нині слід звертати увагу на пошуки таких новітніх технологій, які максимально сприяли б формуванню соціально активної, творчої особистості, здатної до самостійної регуляції власної життєдіяльності.

Нововведення (інновація, новація) - цілеспрямована діяльність, яка допомагає у вирішенні як глобальних (профілактика негативних явищ), так і особистісних проблем:

• навчанню ефективних навичок спілкування;

• критичному мисленню;

• прийняттю відповідальних рішень;

• відпрацюванню адекватної самооцінки;

• навчанню прийняття рішень;

• навчанню вмінню відстоювати себе;

• уникненню непотрібного ризику;

• робити правильний здоровий вибір;

• навчання регуляції емоцій, уникненню стресів;

• вирішенню конфліктів;

• протидії тиску тощо.

Особливість інтерактивних технологій з превентивної освіти в тому, що в їх основі лежать міжпредметні зв'язки з педагогіки, психології, соціології, медицини, права, менеджменту тощо.

Ними здебільшого користуються при застосуванні активних форм і методів роботи: тренінгів, рольових ігор, мозкових штурмів, диспутів, різноманітних вправ, аналізу ситуацій, дебатів тощо.

Інтерактивні технології використовуються як в роботі з позитивно орієнтованими підлітками, так і з групами ризикованої Поведінки.

Завдання, що ставляться при розробці і реалізації інтерактивних технологій з превентивної освіти:

• створення соціально-педагогічних умов, спрямованих на позитивні зміни у знаннях, навичках і вчинках, у ставленні д0 соціальних явищ, здорового способу життя, правового забезпечення процесу превентивного виховання;

• створення організаційних умов для активної просвітницької роботи з попередження негативних явищ у молодіжному середовищі через надання повноважень самим неповнолітнім;

• виявлення серед дітей і молоді позитивних лідерів, а також спонукання осіб з груп ризику до переорієнтації лідерських якостей з негативних на позитивні;

• підготовка педагогів та учнів до просвітницької роботи;

• підвищення соціальної компетентності молоді у питаннях попередження та подолання негативних явищ, формування відповідальної поведінки.

Серед інтерактивних технологій найбільш інноваційною є просвітницька робота за методом "рівний-рівному" (додаток 2).

Сьогоднішній етап розбудови превентивної роботи вимагає ініціативи від науковців. Підсиленню орієнтацій освітніх закладів на превентивну діяльність сприяє участь у міжнародних програмах та розробці проектів. Проект, реалізований спільно з ООНСН1Д у 1999р. "Доступність для дітей та підлітків отримання інформації та навичок щодо профілактики ВІЛ/ІПСШ і наркоманії" сприяв розробці і реалізації масштабного проекту "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя".

Відповідно до національних особливостей авторами була розроблена концепція освіти "рівний-рівному" щодо здорового способу життя серед молоді України, яка визначила ефективні шляхи його реалізації. Досвід роботи з профілактики негативних явиш довів, що в тому випадку, коли превентивна діяльність розроблена якісно, забезпечена ресурсами, зацікавила суспільство, тобто увійшла в систему життєдіяльності, роботу навчального, та інших служб соціальної роботи, то й рівень впливу негативних явищ на процеси соціалізації дитини значно зменшується.

Подальші пошуки дієвих методів превентивного впливу були зумовлені актуальністю проблеми ВІЛ/СНІДу. На початку епідемії ВІЛ головний акцент робився на використанні інформаційних кампаній, збільшенні знань про природу цих негативних явищ, соціальних хвороб і засоби захисту. При такому підході превентивна інформація була перевантажена медичними та юридичними поняттями і термінами, які мали конкретне визначення і могли тлумачитись лише фахівцями. Інші терміни були незрозумілі тим, на кого була спрямована профілактична інформація, або вже були стигматизовані і не піддавались інтеграції у свідомість. Оцінки ефективності такої інформації засвідчили, що такий підхід завдав багато шкоди. Технології залякування, моралізаторства спровокували певне ставлення до людей, які потерпіли від хвороб або насилля. Крім того, інформаційний підхід активізував дискримінацію стосовно національних меншин (циган), вікових груп (підлітків), соціально-демографічних груп (неповних і багатодітних сімей) і неформальних рухів (панків, рейверів). Поняття "групи з ризиковою поведінкою" перемістилося у соціально-деструктивний контекст. В результаті до цих соціальних категорій зросла нетерпимість, що супроводжувалась фактами насильства.

Соціальною практикою доведено, що захиститись від негативних явищ лише інформацією про причини, механізми, наслідки - неможливо. Багато людей були залучені до широкого інформаційного простору щодо профілактики різних видів ризикової поведінки, але певна частина з них так і не змогли запобігти деструктивному впливу середовища.

Сучасні погляди на превентивну діяльність пов'язані з визнанням ролі, яку можуть відіграти різні за статусом люди. Педагогічні технології, що ґрунтуються на принципах розуміння, особливу увагу приділяють освітній та виховній ролі самих підлітків. Де підтверджено досвідом реалізації методу освіта "рівний-рівному" У 14 країнах Європи, основну роль в якому беруть лідери з референтних осіб підліткового середовища.

Серед таких підходів:

Навчання за методом "рівний-рівному" - це суспільно корисна діяльність молоді, яка полягає в передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, іншим негативним явищам, через вироблення здатності виявляти асертивну поведінку. Педагогічна технологія "рівний-рівному" передбачає спільну роботу педагогів-тренерів з підлітками-лідерами. Зміст роботи полягає в передаванні знань, інформаційній підтримці, консультуванні (переважно в умовах навчального закладу, молодіжного центру або оздоровчого закладу).

Педагоги виконують роль керівників, наставників серед тих підлітків, які мають бажання та здатність виявляти лідерські якості, володіти навичками спілкування з однолітками з різних соціальних груп. Роль педагога дуже відповідальна, оскільки він створює умови для повної доступності підлітків-лідерів до превентивних знань, засобів масової інформації, проведення лекцій та бесід з однолітками чи молодшими за віком учнями. Саме тому таких підлітків залучають до тренінгів, участі в семінарах, конференціях, "круглих столах" та інших формах соціально-превентивної роботи. Освіта за методом "рівний-рівному" - це сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу, інтерактивні технології переваг відповідальної поведінки, формування здорового способу життя, стимулювання до самостійного та усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, відмова від негативної поведінки.

Технології превентивної освітиспрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки. Соціалізуюча функція превентивної освіти є провідною ланкою, що сприяє досягненню результату - поширення знань та розуміння принципів і навичок превентивної поведінки. Наприклад, метод "рівний-рівному" у своєму розвитку орієнтується на такі принципи ступеневого навчання: вибір тренерів і лідерів-підлітків; навчання педагогів-тренерів; навчання тренерами підлітків-лідерів; навчання підлітками-лідерами ровесників.

Таке навчання ґрунтується на модульному навчанні. Технології модульного навчання використовують взаємопов'язану систему різних видів лекцій, практичних і самостійних занять. Навчальний модуль -це ґрунтовна розробка певної програми. Він визначається належністю змістового матеріалу й може розглядатися як окремий напрям у реалізації методу. Технології навчання базуються на лекціях, бесідах, диспутах соціально-комунікативних тренінгах, тренінгах особистісного зростання, ситуаційних вправах, рольових іграх, дебатах, тренінгах розвитку вмінь і навичок "мозкових штурмах" тощо.

Педагогічні інтерактивні технологіїце, передусім, просвітницькі технології, які, у свою чергу, поділяються на технології спонтанного спілкування і технології мобілізації ресурсів.

Просвітницькі технологіїспонтанного спілкування реалізуються завдяки методу "снігової кулі" в умовах випадкового спілкування, як з референтними групами, так і з окремими особами. Причому особи (як дорослі, так і діти), які здобули просвітницьку інформацію, самі стають джерелом інформації для інших. Це створює для педагогів та учнів умови для позитивного впливу на молодь через батьків, знайомих, під час виступів у засобах масової інформації, участі v різноманітних акціях, перебування в оздоровчих закладах тощо.

Технологія мобілізації ресурсівполягає в залученні до просвітницької роботи державних і недержавних установ, соціальних служб, засобів інформації, молодіжних об'єднань, громадських і релігійних організацій, різних груп населення, батьків та окремих осіб.

Просвітницька технологіяспрямована на поширення знань, консультування, як педагогів, так і учнів у системі соціальних комунікацій. Такі технології застосовуються під час індивідуального, групового, масового, спілкування в умовах навчального закладу, за місцем проживання, у місцях масових зборів та відпочинку молоді. У запровадженні просвітницьких технологій нерідко провідну роль в1Діграють самі учні, які працюють з однолітками. Педагоги виконують роль консультантів, помічників. Вагомими є знання особливостей соціокультурної групи, з якою підлітки мають намір працювати.

Напрями запровадження інтерактивних технологій всебічні:

• під час викладання предметів гуманітарного та природничого Циклів;

• у процесі позакласної і позашкільної виховної роботи та в Роботі з батьками;

• через навчальні та позашкільні заклади, соціальні служби, спеціальні заклади;

• через організацію превентивної роботи в навчальних j позашкільних закладах, вищих навчальних закладах, передусім педагогічного профілю, соціальних службах, молодіжних j громадських об'єднаннях;

• через діяльність учнівського самоврядування;

• через законодавчу політику в галузі освіти, охорони здоров'я, соціальної діяльності щодо превентивної роботи з молоддю.

Принципи реалізації інтерактивних технологій:

• інтерактивність - здатний до позитивного впливу на всю систему національної освіти та соціальної політики;

• комплексність - синтезує наукові досягнення різних галузей, зокрема психології, соціології, медицини, педагогіки, соціальної роботи тощо;

доступність - уможливлює впровадження методу в кожну із молодіжних субкультур;

наступність - пов'язує метод з кращими здобутками зарубіжної та вітчизняної практики;

культуровідповідність - визначає взаємозв'язок особистісного розвитку людини з особливостями культурного й соціального середовища;

превентивність - спрямовує на запобігання негативних явищ;

рівноправність - визначає рівноправні ролі учасників взаємодії;

активність - сприяє учасникам набуттю активних рис характеру, наполегливості;

пріоритетність прав дитини - утверджує права дитини на забезпечення соціально-правового захисту;

відповідальність - розвиває здатність однолітків приймати самостійні і відповідальні рішення;

гласність, відкритість - сприяє поширенню правдивої інформації про здоровий спосіб життя, негативні явища - доступність до процесу і результатів оцінювання ефективності роботи.

Критерії ефективності інтерактивних превентивних технологій:

• позитивні тенденції в молодіжному середовищі та підвищення показників знань, умінь і навичок щодо здорового способу життя й запобігання негативній поведінці;

• підвищення рівня знань з превентивної освіти, удосконалення комунікативних якостей і характеристик особистісного розвитку учасників;

• стабільна динаміка зміцнення здоров'я дітей і молоді, зменшення деструктивної поведінки;

• кількість підлітків, залучених до підготовки інформаційних матеріалів, буклетів, листівок тощо;

• передача учасниками занять традицій позитивної поведінки;

• введення інтерактивних технологій до системи превентивної роботи і навчально-виховного процесу в школах, позашкільних закладах, службах соціальної роботи, дозвіллєво-оздоровчої діяльності тощо;

• використання інтерактивних технологій в практиці роботи органів учнівського самоврядування та молодіжних громадських об'єднань;

• визнання вітчизняними й зарубіжними фахівцями кількісних і якісних здобутків розробки і впровадження інтерактивних технологій;

• розробка нормативно-правової бази в системі національної освіти щодо впровадження інтерактивних технологій;

• налагодження контактів з міжнародними організаціями у процесі проведення спільних міжнародних заходів та проектів з проблем використання інтерактивних технологій у просвітницькій роботі.

Умови реалізації інтерактивних технологій:

психолого-педагогічні: забезпечення високого рівня підготовки методичних матеріалів, навчання різних категорій, як дорослих, так і учнів, мотивації до реалізації просвітницьких програм;

соціально-організаційні: забезпечення організації відбору та Ячання педагогів і учнів, виконання превентивних програм на Місцевому, регіональному й національному рівнях;

управлінсько-ресурсні: залучення до виконання просвітницьких програм висококваліфікованих спеціалістів, ефективний розподіл матеріальних і фінансових ресурсів.

Набутий досвід дає підстави стверджувати, що ефективні інтерактивні технології у превентивному вихованні вже мають певні надбання в системі вітчизняної освіти і специфіку впровадження їх в умовах України. Вони сприятимуть подальшій розбудові, як національної освіти, так і демократичних та гуманістичних засад суспільства в цілому. Активна участь молоді у просвітницькому процесі означає новий етап реформування всієї системи національної освіти і превентивної діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття педагогічних технологій в особистісно орієнтованому підході.

2. Особливості інтерактивних технологій.

3. Просвітницька технологія за методом "рівний-рівному ".


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 886 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.