Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сть особист≥сно ор≥Їнтованого п≥дходу
ќптимальн≥ умови зд≥йсненн€ превентивноњ д≥€льност≥ на сучасному р≥вн≥ соц≥ально-психолого-педагог≥чних вимог забезпечуЇ особист≥сно ор≥Їнтований п≥дх≥д. (Ѕех ≤.ƒ. ¬ихованн€ особистост≥: ” 2 кн.  н.1: ќсобист≥сно-ор≥Їнтований п≥дх≥д: теоретико-технолог≥чн≥ засади. Ќаукове виданн€. -  : Ћиб≥дь, 2003. - 280 с). Ќин≥ в≥н може стати стратег≥чною метою навчального закладу. ¬ стратег≥њ цього п≥дходу розроблена ќр≥Їнтована програма, що понад дес€ть рок≥в використовуЇтьс€ в робот≥ р€ду шк≥л. ¬она включаЇ:

Х €к≥сне забезпеченн€ навчально-виховноњ д≥€льност≥;

Х оптим≥зац≥ю вихованн€ через розвиток та залученн€ учн≥в до активноњ д≥€льност≥ за ≥нтересами (спортивноњ, трудовоњ, п≥знавальноњ, естетичноњ тощо);

Х орган≥зац≥ю допомоги слабко встигаючим учн€м, у тому числ≥ ≥ з боку консультант≥в-старшокласник≥в;

Х ≥ндив≥дуальну роботу вчител€ за межами навчального закладу, наприклад, репетиторство за згодою батьк≥в;

Х активну роботу батьк≥вських ком≥тет≥в, щотижневе запрошенн€ батьк≥в до школи дл€ п≥дбитт€ п≥дсумк≥в з контролю за дитиною;

Х рейди член≥в батьк≥вського ком≥тету класу, школи з метою ознайомленн€ з орган≥зац≥Їю самоп≥дготовки, дозв≥лл€, стану в с≥м'њ;

Х п≥дсиленн€ участ≥ учн≥в у житт≥ школи через учн≥вське самовр€дуванн€;

Х вир≥шенн€ питань соц≥альноњ допомоги д≥т€м з малозабезпечених с≥мей;

Х актив≥зац≥ю психолог≥чноњ та соц≥ально-педагог≥чноњ роботи;

Х наданн€ уваги психолог≥чним засобам впливу на емоц≥йно-вольову сферу особи: створенн€ ситуац≥њ усп≥ху на уроках у шк≥льн≥й д≥€льност≥;

Х застосуванн€ засоб≥в адм≥н≥стративного впливу на батьк≥в, €к≥ згубно впливають на вихованн€ д≥тей через сп≥впрацю з≥ службами у справах неповнол≥тн≥х;

Х медичний патронаж у школ≥ за д≥тьми, €к≥ потребують л≥карськоњ допомоги;

Х актив≥зац≥ю педагог≥чних педрад, зокрема консил≥ум≥в з питань попередженн€ в≥дхилень у повед≥нц≥;

Х залученн€ в≥домств дл€ охорони школи;

Х сп≥впрац€ навчального закладу за програмами ≥ проектами державних та недержавних орган≥зац≥й.

™дн≥сть соц≥ально-орган≥зац≥йного ≥ психолого-педагог≥чного р≥вн≥в забезпечуЇ оптимальн≥ умови дл€ системного формуванн€ духовних, моральних €костей учн≥в, розум≥нн€ Їдност≥ прав ≥ обов'€зк≥в.

ќтже, в д≥€льност≥ школи можуть застосовуватис€ р≥зноман≥тн≥ форми ≥ методи, що обумовлюють превентивний характер д≥€льност≥. ѕри цьому ефективним Ї широке застосуванн€ активних форм ≥ метод≥в роботи. Ќа орган≥зац≥йно-структурному р≥вн≥ розробл€ютьс€ нормативн≥ акти ≥ методичн≥ матер≥али про взаЇмод≥ю школи, орган≥в ≥ служб у справах неповнол≥тн≥х, батьк≥в, державних ≥ громадських орган≥зац≥й. –обота будуЇтьс€ у комплекс≥ взаЇмозв'€зку вчител≥ -д≥ти - батьки - соц≥альне середовище. ¬се це св≥дчить про необх≥дн≥сть науково-педагог≥чного обірунтуванн€ самого €вища важковиховуваност≥ неповнол≥тн≥х та в≥дхилень у њхн≥й повед≥нц≥, розробленн€ концепц≥њ, нових п≥дход≥в до роботи з учн€ми в сучасних умовах, виробленн€ ч≥ткоњ орган≥зац≥йно-педагог≥чноњ структури виховного впливу на учн≥в з в≥дхиленн€ми у повед≥нц≥.

¬раховуючи соц≥альну ситуац≥ю оновленн€ сусп≥льства, превентивна педагог≥ка маЇ виступити €к гуманний фактор в систем≥ соц≥ального контролю. ќск≥льки превентивний п≥дх≥д передбачаЇ певний р≥вень профес≥йного кер≥вництва, то й систему превентивноњ д≥€льност≥ в шк≥льному середовищ≥ розгл€дають €к елемент превентивноњ пол≥тики, в систем≥ €коњ працюють державн≥ та недержавн≥ орган≥зац≥њ, зокрема програми ≥ проекти соц≥альних служб, волонтерських та недержавних орган≥зац≥й. Ќа сучасному етап≥ розвитку сусп≥льства все б≥льшоњ значущост≥ набувають рухи 3 розвитку громад€нськоњ активност≥. «алученн€ до д≥€льност≥ громадських орган≥зац≥й, зокрема тих, що працюють над проблемою подоланн€ негативних €вищ, даЇ можлив≥сть переосмислити певн≥ ставленн€ упередженн€, брати участь у њхн≥х заходах, де набутт€ соц≥ального досв≥ду дозвол€Ї, у тому числ≥, розвинути €кост≥ самопревенц≥њ. «начн≥ можливост≥ дл€ превентивноњ д≥€льност≥ закладен≥ в рус≥ л≥дер≥в та самовр€дуванн€ шк≥льного колективу.

¬изначаючи важливу функц≥ю школи щодо превентивноњ д≥€льност≥, сл≥д особливу увагу прид≥лити €кост≥ шк≥льного житт€, зокрема, взаЇмов≥дносинам у систем≥ вчител≥ - учн≥ - батьки - середовище. ѕроведен≥ досл≥дженн€ засв≥дчують, що майже 83,2% ≥з 3 тис€ч директор≥в шк≥л на запитанн€ "який вид д≥€льност≥ викликаЇ труднощ≥ при виконанн≥ службових обов'€зк≥в?", в≥дпов≥ли: орган≥зац≥€ превентивноњ роботи.

ƒл€ зд≥йсненн€ превентивноњ роботи велике значенн€ повинно надаватись орган≥зац≥йно-управл≥нським функц≥€м. ќск≥льки серед розмањтт€ форм орган≥зац≥њ, що застосовуютьс€ в середн≥й школ≥, зм≥стовн≥ компоненти превентивноњ осв≥ти знаход€тьс€ або в структур≥ навчальних дисципл≥н, або поза системою шк≥льного компоненту, то виб≥р форм та метод≥в залишаЇтьс€ в компетенц≥њ п≥дготовлених на курсах з п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в - учител€-предметника, класного кер≥вника, соц≥ального педагога, шк≥льного психолога, медичного прац≥вника школи, або тих, хто залучаЇтьс€ до веденн€ превентивноњ д≥€льност≥ (спец≥ал≥сти служб соц≥альноњ роботи, крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ, представники недержавних орган≥зац≥й).

 ожен з представлених суб'Їкт≥в превентивноњ д≥€льност≥ в навчальному заклад≥ в≥дпов≥дно до своњх функц≥й забезпечуЇ виконанн€ ц≥лей. «аходи превентивноњ д≥€льност≥ включен≥ до –∞грами виховноњ роботи в школ≥.

” так≥й структур≥ превентивну роботу сл≥д розгл€дати ≥ €к систему колективних, групових та ≥ндив≥дуальних форм роботи, в поЇднанн≥ традиц≥йних та ≥нновац≥йних метод≥в, спр€мованих на виробленн€ системи погл€д≥в на негативн≥ €вища в оточуючому середовищ≥. ¬ поЇднанн≥ з спец≥ально ор≥Їнтованими технолог≥€ми у в≥дкритому чи ≥зольованому середовищ≥ (виховних колон≥€х, школах ≥ училищах соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ) вона спр€мована на попередженн€ розвитку асоц≥альноњ спр€мованост≥ особистост≥ та перебудову ставленн€ особистост≥ до оточуючоњ д≥йсност≥. ѕревентивна робота, €к ≥ будь-€ка соц≥альна д≥€льн≥сть, €вл€Ї собою ц≥л≥сну систему, що маЇ визначену структуру, елементи, певн≥ взаЇмод≥њ м≥ж ними.

ѕревентивна педагог≥ка самост≥йно не може вир≥шити своњх завдань. ќтже, врахуванн€ специф≥ки такоњ складноњ системи, €кою Ї превентивна педагог≥ка, передбачаЇ њњ м≥ждисципл≥нарний, комплексний характер. ÷е означаЇ, що т≥льки в синтез≥ з системою соц≥оеконом≥чних наук (ф≥лософ≥Їю, соц≥альною психолог≥Їю, превентивною психолог≥Їю, крим≥нолог≥Їю, медициною), статистикою сл≥д спод≥ватись на дос€гненн€ результат≥в превентивного вихованн€.

 ращ≥ педагоги сьогодн≥ намагаютьс€ вир≥шувати проблеми, €к≥ виникають у њхн≥й профес≥йноњ д≥€льност≥, на основ≥ превенц≥њ.

¬ивченн€ феномену ≥ндив≥дуального розвитку особливо важливе в робот≥ з неблагополучними учн€ми, оск≥льки контекст ≥ лог≥ка розвитку њхн≥х особистостей особливо складн≥. ѕередова практика ≥ наш≥ досл≥дженн€ довели, що д≥Ївим ≥ перспективним методом попередженн€ ≥ подоланн€ в≥дхилень у повед≥нц≥ учн≥в Ї використанн€ зусиль вс≥х педагог≥чних прац≥вник≥в, батьк≥в, учн≥вського колективу.

” цьому план≥ неоц≥ненну роль в≥д≥граЇ психолог≥чна, соц≥ально-педагог≥чна служба в школ≥, педагог≥чн≥ педради, педагог≥чний консил≥ум, батьк≥вськ≥ збори, шк≥льне самовр€дуванн€, залученн€ правоохоронних орган≥зац≥й, сп≥впрац€ з соц≥альними службами, крим≥нальною м≥л≥ц≥Їю у справах неповнол≥тн≥х, неур€довими орган≥зац≥€ми тощо. “ак, наприклад, шк≥льна психолог≥чна служба маЇ забезпечувати р≥вень психолого-педагог≥чноњ д≥агностики окремих учн≥в, учн≥вського колективу, раннЇ розп≥знаванн€ негативних тенденц≥й, традиц≥й, негативну активн≥сть окремих ос≥б.

” робот≥ з важковиховуваними д≥тьми усп≥шно зарекомендувала себе така форма проф≥лактичноњ роботи, €к педагог≥чний (психолого-педагог≥чний) консил≥ум. ¬елике значенн€ дл€ п≥дтримки системи превентивноњ роботи навчального закладу мають педагог≥чн≥ консил≥уми. њх роль можуть виконувати ≥ "мал≥ педради" - збори педагог≥в певного класу. ƒоведено, що педагог≥чний консил≥ум - ефективна форма проф≥лактичноњ роботи дл€ будь-€кого навчального закладу. —л≥д зазначити, що функц≥ональна специф≥ка консил≥уму ще недостатньо розроблена €к теоретично, так ≥ практично.  онсил≥ум з питань попередженн€ негативних €вищ може виконувати д≥агностичну, проективну, координуючу та ≥нш≥ функц≥њ.

“ак, д≥агностична функц≥€ пол€гаЇ у визначенн≥ причини, динам≥ки зм≥н, вивченн≥ €костей особи, рекомендац≥й дл€ превентивно-виховноњ та корекц≥йно-реаб≥л≥туючоњ роботи. ¬ажливу роль при цьому маЇ в≥д≥гравати шк≥льний психолог, медик, педагог. Ќа консил≥ум≥ розгл€даютьс€ питанн€ технолог≥њ обстеженн€ стану здоров'€ ≥ розвитку учн≥в, анал≥з психолог≥чноњ атмосфери в с≥м'њ, вивченн€ статусу учн€ в шк≥льному колектив≥ та його ставленн€ до колективу, однол≥тк≥в, до вид≥в д≥€льност≥; оц≥нка спр€мованост≥ ≥нтерес≥в, особливост≥ сп≥лкуванн€ поза школою, ви€вленн€ самооц≥нки та ≥н. “обто, т≥ аспекти д≥агностики повед≥нки учн€, що викладен≥ у в≥дпов≥дному розд≥л≥.

ѕри проведенн≥ д≥агностичного обстеженн€ дуже важливо дотримуватись етико-профес≥йних стандарт≥в. ѕередчасно визначати одну причину, адже в≥дхиленн€ може спричин€тись сукупн≥стю фактор≥в: педагог≥чною занедбан≥стю, миттЇвою реакц≥Їю на конфл≥ктну ситуац≥ю, порушенн€м нейропсихолог≥чного статусу, затримкою розумового або псих≥чного розвитку. «авданн€ - визначити, €кий ≥з чинник≥в дом≥нантний у розвитку особистост≥ дитини. ¬ажливо залучати пров≥дних фахових спец≥ал≥ст≥в, наприклад, €кщо ≥снуЇ п≥дозра про на€вн≥сть у в≥дхиленн≥ нейропсихолог≥чних чинник≥в, то висновок можуть дати лише спец≥ал≥сти - л≥кар-дефектолог, психоневролог. —воЇчасно залучен≥ члени медико-педагог≥чноњ ком≥с≥њ можуть спри€ти п≥двищенню обСЇктивност≥ результату. ѕроективна функц≥€ консил≥уму передбачаЇ виробленн€ ≥ндив≥дуальноњ програми впливу ≥, на ц≥й основн≥ колективного обговоренн€. ѕедагог≥чн≥ рекомендац≥њ даютьс€: батькам, класному кер≥вников≥, учител€м-предметникам, шк≥льному л≥карев≥, дит€чим органам самовр€дуванн€, шк≥льн≥й рад≥, батьк≥вському ком≥тету, прац≥вникам служб та крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ у справах неповнол≥тн≥х тощо.

—еред орган≥зац≥йних заход≥в, €к≥ дозвол€ють скерувати превентивний процес, сл≥д визначити своЇчасно проведен≥ заходи. ѕрот€гом майже 15 рок≥в ми спри€ли проведенн€м малоњ педради "Ўл€хи вдосконаленн€ роботи вчител≥в з превенц≥њ порушень дисципл≥ни ≥ п≥двищенн€ усп≥шност≥ учн≥в" у навчальних закладах ”крањни. ¬изначилось, що в так≥й форм≥ педагог≥чного процесу, перш за все, турбують та обговорюютьс€ питанн€ стану адаптац≥њ учн≥в до навчального закладу, про€ви дев≥антноњ повед≥нки, педагог≥чн≥ стратег≥њ подоланн€ негативних причин та насл≥дк≥в в≥дхилень у навчанн≥ та повед≥нц≥, ≥ндив≥дуальна робота з учител€ми, €к≥ припускаютьс€ в≥дхилень в≥д педагог≥чних вимог у навчально-виховному процес≥. ¬ такому випадку доц≥льно спр€мувати роботу адм≥н≥страц≥њ школи на створенн€ педагог≥чного та батьк≥вського лектор≥њв.

—еред форм роботи сл≥д в≥дзначити сп≥льн≥ збори учн≥в та вчител≥в на тему "ƒружн≥ стосунки - одна з найголовн≥ших умов дисципл≥ни та усп≥шного навчанн€", сп≥льн≥ наради учител≥в ≥ батьк≥в на тему "ѕедагог≥чна майстерн≥сть сп≥льноњ роботу з превенц≥њ в≥дхилень у повед≥нц≥ та зниженн€ усп≥шност≥ учн≥в" тощо.

“акий погл€д м≥стить у соб≥ багато суперечностей, тому дл€ €к≥сного розв'€занн€ проблеми превентивну д≥€льн≥сть сл≥д будувати на основ≥ вивченн€ чинник≥в та умов в≥дхилень у повед≥нц≥ учн≥в, плануванн€ проф≥лактичноњ роботи на основ≥ соц≥альноњ, психолог≥чноњ та педагог≥чноњ д≥агностики, вивченн€ стану здоров'€, розробц≥ на ц≥й основ≥ прогнозуванн€ в педагог≥чн≥й превенц≥њ. ¬ажливо, що д≥€ти сл≥д з урахуванн€м специф≥ки середовища та його впливу на розвиток особистост≥ дитини в ланцюгу с≥мейного - дошк≥льного - шк≥льного - соц≥ального вихованн€.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю:

1. ѕревентивний п≥дх≥д у навчальному заклад≥.

2. —утн≥сть парадигми превентивноњ д≥€льност≥ в навчальному заклад≥.

3. –≥вн≥ забезпеченн€ превентивноњ д≥€льност≥ в навчальному заклад≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1492 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2112 - | 1884 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.