Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ТЕМА 2. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ГРУНТОМ У
СУЧАСНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ.................................................14

2.1. Підготовка ґрунту під сад.......................................................................... 14

2.2. Утримання ґрунту в міжряддях................................................................. 24

2.3. Утримання ґрунту в рядах......................................................................... 24

ТЕМА 3. ОБРІЗКА І ФОРМУВАННЯ КРОН У СУЧАСНИХ

ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ......................................... 26

3.1. Значення і завдання формування крон.................................................... 26

3.2. Форми крони яблуні.................................................................................. 28

3.3. Стандартне веретено (шпіндельбуш)....................................................... 28

3.4. Грузбек……………………........................................................................ 29

3.5. Французька вісь (пілар)............................................................................. 30

3.6. Суперверетено............................................................................................ 30

ТЕМА 4. СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ

НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ............................................................................... 33

4.1. Раціональне удобрення садів.................................................................... 33

4.2. Візуальна оцінка дерев, листя і плодів..................................................... 34

4.3. Удобрення саду в 1-2 рік після садіння.................................................... 35

4.4. Удобрення саду в наступні роки............................................................... 36

ТЕМА 5. ЗАСТОСУВАННЯ БІОРЕГУЛЯТОРІВ І ЗАХИСТ САДІВ

ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ.................................................................. 37

5.1. Регулятори росту....................................................................................... 37

5.2. Проріджування зав'язі............................................................................... 38

5.3. Нехімічні методи обмеження кількості шкідників і хвороб................. 50

5.4. Технологія обприскування саду............................................................... 50

5.5. Хімічні методи боротьби зі шкідниками................................................. 51

5.6. Хімічні методи боротьби з хворобами.................................................... 52

ТЕМА 6. ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ СТИГЛОСТІ ПЛОДІВ.

БОРОТЬБА З ГРИЗУНАМИ........................................................................... 57

6.1. Збір врожаю та визначення фаз стиглості плодів....................................57

6.2. Визначення стиглості плодів за допомогою пенетрометра....................63

6.3. Визначення стиглості плодів за допомогою рефрактометра..................65

6.4. Розрахунок індекса Штрейфа....................................................................65

6.5. Зберігання яблук.........................................................................................66

6.6. Боротьба з гризунами в насадженнях яблуні...........................................67

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК .....................................................................................69

ВСТУП

 

Сприятливі ґрунтові й кліматичні умови для вирощування плодових та ягідних культур помірного клімату і вікові традиції вирощування садів дозволяють Україні зайняти чільне місце серед країн з розвиненим промисловим садівництвом і зайняти належне місце серед країн-експортерів високоякісної продукції плодівництва.

У загальному обсязі виробництва валової продукції рослинництва України, продукція садівництва складає близько 10 %.

В сучасних умовах в садівництві України яблуня є головною культурою. В структурі плодових насаджень її частка становить понад 70 % площі.

Плоди яблуні переважають і в загальній масі вироблених плодів і ягід. Однак валове виробництво плодів яблуні в Україні нестабільне. Серед країн Європи Україна за цим показником займає п’яте місце. Урожайність складає лише 5-10 т/га залежно від зони вирощування, тобто на одну людину в країні виробляється близько 30 кг яблук на рік, тоді як за медичними нормами необхідно близько 60 кг.

Передумови розвитку промислового садівництва, що склалися і діяли раніше в Україні, тепер різко змінилися. Традиційно низька продуктивність садів не вписується в засади ринкової економіки, особливо за відкритості зовнішніх ринків.

В останні роки різко знизилися продуктивність насаджень яблуні в господарствах сільськогосподарських підприємств, що зумовлено, насамперед, економічними негараздами, а частково і екстремальними погодними умовами (низькі температури або різкі перепади їх узимку, весняні заморозки, посухи тощо). Водночас темпи зменшення продуктивності далеко не однакові в окремих регіонах що вказує на різний фактичний ступінь адаптивності яблуневих садів до умов вирощування.

Низька продуктивність сортів яблуні в Україні викликана рядом чинників, насамперед прорахунками у виборі ділянок та ґрунтів під насадження, використанням низьковрожайних застарілих або невивчених нових сортів і підщеп, впровадженням трудомістких технологій, незбалансованістю цін на плоди й продукти їхньої переробки, несприятливими погодними умовами тощо. Тому в найближчі роки основним напрямом підвищення продуктивності насаджень яблуні є всебічна інтенсифікація їх вирощування, передусім завдяки інтенсивній системі ведення садівництва, головною ланкою яких є новий, інтенсивний тип саду, а найважливішими компонентами підщепа, сорт, схема садіння, форма крони, ефективні системи захисту, удобрення, зрошення тощо.

За таких обставин питання впровадження нових сучасних технологій, що дозволяють скоротити непродуктивний період насаджень та забезпечувати високу їх врожайність в поєднанні з високою якістю продукції садівництва є особливо актуальним.Основною метою вивчення дисципліни "Інтенсивне садівництво" є ознайомлення студентів спеціальності з європейськими та світовими тен­денціями створення і догляду сучасних інтенсивних насаджень порівняння існуючих вітчизняних технологій вирощування з передовими високоінтенсивними технологіями вирощування цих культур у країнах з високим рівнем розвитку агротехнологій. Під час вивчення курсу проводиться детальне ознайомлення з елементами сучасних інтенсивних технологій вирощування плодових культур: системами закладання насаджень (схеми садіння, системи шпалер, формування і обрізки крон), сучасними програмами інтегрованого захисту, операціями по догляду за насадженнями та якістю врожаю та ін.

Основним завданням курсу є забезпечення студентів теоретичними знаннями сучасних технологій вирощування плодових культур та шляхи їх адаптації для застосування в умовах сучасного економічного та соціального розвитку України. Вивчення дисципліни проводиться з використанням досягнень вітчизняної і світової садівничої науки, провідного вітчизняного і зарубіжного практичного досвіду, а також потреб промисловості і населення в плодах.

В результаті вивчення дисципліни студенти оволодівають особливостями інтенсивних вітчизняних та світових технологій вирощування плодових культур, сучасними вимогами до сортів, інтенсивними системами формування крон та агротехнічними прийоми при вирощуванні молодих і плодоносних насаджень, інтегрованими системи захисту культур від їх специфічних шкідників та хвороб, термінами проведення основних технологічних операцій з підготовки ґрунту, садіння, захисту від шкідників та хвороб, збору врожаю.

В результаті вивчення курсу студенти повинні володіти ґрунтовними теоретичними та практичними навиками при вирощуванні сучасних інтенсивних насаджень плодових культур, вміти правильно проводити оцінку стану насаджень та застосовувати відповідні сучасні технології вирощування плодів залежно від результатів аналізу стану насадження; вміти підбирати типи ґрунтів і місце розташування плодових насаджень, рекомендувати сучасні сортопідщепні комбінування для забезпечення найвищої ефективності вирощування високоякісних плодів і ягід. Після вивчення теоретичного і практичного курсів студент повинен знати: нові найперспективніші клонові підщепи для створення інтенсив­них яблуневих садів; перспективні паршестійкі та імунні сорти яблуні; кращі типи плодових насаджень, сучасні форми крон та схеми розміщення дерев; сучасні технології захисту плодових насаджень та догляду за врожаєм; вміти: скласти проект закладання інтенсивного саду: правильно підібрати типи ґрунтів та відповідно їх підготувати, запланувати розміщення кварталів, сортів, запилювачів, рядів; обгрунтувати переваги сортів, підщеп для конкретного саду, схему садіння, форми крон; вміти формувати крону дерева та проводити відповідну щорічну її обрізку; технологію утримання ґрунту в міжряддях і рядах; володіти: теоретичними та практичними навиками при закладанні, вирощуванні інтенсивних садів.

Навчальна дисципліна „Інтенсивне садівництво” передбачає вивчення сучасних технологій вирощування плодових насаджень за такою структурою: вступ (огляд сучасного стану галузі у світі та Україні), особливості підготовки ділянки під насадження, закладання насадження, догляд за молодими насадженнями, догляд за плодоносними насадженнями, організація збору врожаю.

При складанні навчального посібника використано сучасні інтенсивні технологій вирощування плодових культур в Україні, Канаді, США та країн західної Європи. Для кращого унаочнення матеріалу до посібника додано низку світлин.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 566 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.