Лекции.Орг


Поиск:
Тема 6. Державні службовці
Питання для обговорення:

1. Поняття і основні принципи державної служби. Правове регулювання державної служби. Поняття посади і посадової особи. Класифікація посад державних службовців. Ранги державних службовців.

2. Адміністративно-правовий статус державних службовців. Види і характеристика обмежень щодо державних службовців.

З Підстави та види відповідальності державних службовців. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою. Дисциплінарна відповідальність державних службовців, її підстави та види, адміністративна відповідальність за корупційні діяння. Підстави припинення державної служби. Відставка державного службовця. Управління державною службою.

Термінологія: державна служба, службова кар'єра, державний службовець, посадова особа, посада, категорія, ранг, кадровий резерв, сумісництво, адміністративно-правовий статус державного службовця.

Схеми:

1. Види державних службовців.

2. Обмеження щодо прийняття особи на державну службу.

3. Види відповідальності і стягнення, що застосовуються до державних службовців.

 

Література та правові акти:

1. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. із змінами.

2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р

3. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. в редакції від11 липня 2002.р із зм.

4. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією. іншими протиправними діями в соціально – економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів: Указ Президента України від 16 листопада 2000 р.

5. Про внесення змін до Порядку перебування на державній службі працівників патронажної служби членів КМУ та голів місцевих держадміністрацій: Постанова КМУ від 9 серпня 2001 р

6. Аверьянов В.Б.Дубенко С.Д. Законодавче регулювання державної служби в Україні.\\Уніан-право.1995.-№2.-С.6-7;

7. Дяченко О. Адміністративна відповідальність державних службовців та деяких інших категорій осіб \\ Вісник Академіі правових наук України. – 2000. - №3. – С.66-73.

8. Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу\\ Право України.-2006.-№5.-С.22-26;

9. Васильченко С. Удосконалення законодавства про державну службу як чинник попередження службових злочинів \\ Юридичний журнал. – 2004.- №1. –С.24-28.

10. Винокуров С. Боротьба з корупцією в Україні. \\ Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – С.3 - 5

11. Коваленко В. Співвідношення понять „право на державну службу” та „право на працю”. \\ Право України.-2006.-№1.-С.103-109;

12. Кінащук Л. Організація та правове забезпечення соціального захисту професійного ризику державних службовців у зарубіжних країнах. \\Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №11.

13. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії. \\Право України. – 2005. -№ 12. – С.141- 145.

14. Крупнова Л. Правове регулювання юридичної відповідальності працівників державної виконавчої служби \\ Право України. – 2005. - №6. – С. 75-79.

15. Лагода О.Адміністративний розсуд та межі його застосування.\\ Право України. – 2006. - №12. – С.109

16. Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи. \\ Право України.-2006.-№1.-С.33-37;

17. Мельник М. Корупційні правопорушення: поняття та види \\ Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2. –С.168-182.

18. Науково-практичний коментар Закону України „ Про боротьбу з корупцією” \За ред. М.І.Мельника. – К.,2003. – 320 с.

19. Петришин О.В. Державна служба як проблема теорії держави і права. \\ Вісник Академії правових наук України.-2000.-№1.-С.21-34;

20. Петришин О Поняття посадової особи державного апарату \\Вісник АПНУ. – 2000. - № 2. – С. 37-45

21. Романюк Л. Проблеми адміністративно-правового регулювання прийняття на державну службу. \\ПГП. – 2005. -№3.

22. Романюк Л. До питання конкретизації передбачених у законодавстві умов зарахування на державну службу \\ Право України. – 2005. - №5. – С. 70 – 74.

23. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8.12.2004 р\ Голос України.-2004.-№233.-8 грудня

24. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5.03.2004р\\ Офіційний вісник України.-2004.-№10.-Ст578.

25. Про дипломатичні ранги України: Закон України від 28.11.2002 р \\ Офіційний вісник України.-2002.-№52.-С.2349;

26. Корж І Класифікація посад Секретаріату комітету парламенту України: порівняльно-правовий аналіз. \\ Право України.-2006.-№5.-С.26-29;

27. Державне управління: теорія і практика: \За заг. Ред.В.Б.Аверянова.-К.,Юрінком Інтер,1998.-432с.

28. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика.-К.,Атіка,2003.-157с.

29. Міжамериканська конвенція проти корупції від 29 березня 1996р \\www. nau. kiev. ua.

 

Тест

Дайте ствердну чи заперечу вальну відповідь на слідуючі твердження

1 Всі державні службовці приймаються на службу за конкурсом

2.Державні службовці, які за результатами атестації мають негативну оцінку, звільняються зі служби в обов’язковому порядку

3.Державних службовців які притягнуті до відповідальності за корупційні діяння в обов’язковому порядку звільняють зі служби.

4.Всі державні службовці повинні подавати Декларацію про нерухоме майно, банківські рахунки та доходи.

5.Вони також повинні подавати Декларацію про розходи.

6.Дисциплінарна відповідальність державних службовців полягає в

а-

б-

в-

г-

передбачена Кодексом про працю України

передбачена законом України „ Про державну службу”

дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури, МВС та суддів нічим не відрізняється від такої ж відповідальності інших державних службовців

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 462 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

1328 - | 1179 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.