Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
Питання для обговорення:

1. Поняття , предмет і принципи адміністративного права України.

2. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Адміністративний розсуд та межі його застосування.

3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права

4. Система адміністративного права.

5. Роль та місце адміністративного права в процесі побудови правової держави. Особливості і мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини.

6.Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. Перспективи розвитку за Концепцією реформи адміністративного права..

7.Адміністративне право зарубіжних країн.

 

Термінологія: адміністративне право, предмет адміністративного права, метод адміністративного права, система адміністративного права, адміністративна юстиція, дискреційні повноваження.

Схеми:

1. Система адміністративного права.

2. Місце адміністративного права в системі права України.

Тематика рефератів:

1 Адміністративне право: історія і сучасність.

2 Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права( конституційним, муніципальним, цивільним, цивільно-процесуальним, кримінальним.)

3 Адміністративне право зарубіжних країн

 

Література та правові акти:

1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення .Х.- 2002.

3. Аверянов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції .\\Право України.- 2006.- № 5.- С.11-17;

4. Аверьянов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка.\\Право України.-2004.-№10.-С.25-30;

5. Аверьянов В.Б.Реформування українського адміністративного права: грунтовний привід для теоретичної дискусії.\\Право України.-2003.-№5.-С.117-120;

6. Антонова В.П. Административная ответственность и проблемы административного права.( Четвертые Лазаревские чтения.) К 70-летию Бориса Михайловича Лазарева \\Государство и право. – 2000. - № 10. – С. 13 – 42.

7. Антологія української юридичної думки. Том 5. Поліцейське та адміністративне право \Відп ред Ю.І. Римаренко. В.Б.Авер.янов. –К.,2003. – 600 с.

8. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції \\ Право України .-2000. - №2. – С.15-18.

9. Гришковец А.А. Проблемы соотношения норм административного и трудового права при регулировании отношений в сфере государственной службы \\ Гос. И право. – 2002. - № 12

10. Демський Е. Про систему адміністративного права \\ Юридичний вісник України. -№ 17. -

11. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М. – Юрист, 2002. – 410 с.

12. Карабань В. Правозастосовчі аспекти системи права.\\ Право України.-2006.-№5.-С.48-53;

13. Константий О.В. Джерела адміністративного права України.- К..2005.-120с.

14. Курінний Є. Адміністративна юстиція як невідємна складова адміністративно-правового захисту \\ПХП. – 2004. - № 2. –С.20-25.

15. Курінний Є. Межі та поняття предмета адміністративного права України \\Право України.- 2002. - №10. – С.20-24.

16. Лагода О. Адміністративний розсуд та межі його застосування\\ Право України. – 2006. - №12. – С.109( це вибір між альтернативами,коли кожна із них законна, тобто в рамках, окреслених законом. або принципами. При прогалинах в законі розсуду бути не може, це перевищення повноважень)

17. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право \\Право України. – 2005. - № 7. – С. 8 -11.

18. Полешко А. Напрями реформування адміністративного права \\Право України. – 2000. -№8. – С.35-38.

19. Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного право розуміння\\Юридичний журнал. – 2007. - № 4. – С.30-38

20. Рабинович П. Верховенство права в інтерпретації Конституційного суду України http: \\www . lawyer . org. Ua

21. Рабинович П.Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду \\Юридичний вісник України. – 2005. - № 48. – 3-9 грудня

22. Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) \\Право України. – 2005. - №5. –С. 7 – 12.

23. Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного права. \\Право України. -2003. -№1. –С.4-7.

24. Стефанюк В.С. Адміністративне право та адміністративно-правовий захист \\ Право України. – 2001. - № 12. –С.3 -5.

25. Сучасний стан і перспективи реформування українського адміністративного права ( з 4 іональної науково – теоретичної конференції) \\Право України. – 2005. - №7. – С. 15-24.

26. Тихомиров Ю.О. Публичное право.-М.,1995.-496с

27. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України( з міжнародної конференції) \\ Право України.- 2004. - № 3. – С.25-28.

28. Административное право зарубежных стран.\ Под ред. А.Н.Козырина и М.А.Штатиной.- М.,2003

29. Хартии Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества. – М.,1998;

30. Юлдашев О. Проблеми реформування адміністративного права \\ Право України. – 2005. - №5. – С.28 – 32.

 

Завдання № 1

Порівняйте предмет адміністративного права в Україні та зарубіжних країнах. Що в них спільного, а що відмінного.

 

Завдання № 2

Які нові поняття науки адміністративного права увійшли в практичний обіг державних органів виконавчої та судової влади

 

Завдання № 3

Оцініть висловлювання: « органи держави мають право безмежного втручання у приватне життя з метою ощасливлення громадян»

 

ТЕСТ № 1

Які з нижченаведених положень є вірними:

Предмет поліцейського права не відрізняється від предмету адміністративного права

Предмет адміністративного права не змінюється з 19 століття

Предмет адміністративного права України не відрізняється від предмету адміністративного права зарубіжних країн

Інститут адміністративної юстиції входить до системи адміністративного праваІнститут адміністративної юстиції повинен входити до системи

А - конституційного права

Б – адміністративного процесу

В – цивільного процесу

 

В адміністративному праві застосовується виключно імперативний метод регулювання

В адміністративному праві застосовується імперативний і диспозитивний методи регулювання

 

Органи державної виконавчої влади наділені дискреційними повноваженнями

А - так

Б - ні

 

Задача

Органами Державного Казначейства було відмовлено в виконанні ухвали суду про повернення державного мита громадянину А.

За правилами якого кодексу( Цивільного процесуального чи Кодексу адміністративного судочинства України слід звертатись до суду.

З яким позовом слід звертатись до суду: про відшкодування шкоди, завданої відмовою органу Державного казначейства виконати ухвалу суду ч и з позовом про спонукання Державного казначейства виконати ухвалу суду.

Які правові наслідки потягне за собою неналежна галузева кваліфікація правовідносин, що стали предметом спору.

Цивільний процесуальний кодекс України ( ст.ст.83, 214, 308)

Кодекс адміністративного судочинства України( ст.ст 2, 17,94,108)

В.Карабань Правозастосовчі аспекти системи права \\ Право України. – 2006. - №5. – С48

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 572 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.