Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. Ѕарлық орындалған а€қ ампутаци€ларының 50-70%-ы Қƒ-не тиес≥л≥
Ѕарлық орындалған а€қ ампутаци€ларының 50-70%-ы Қƒ-не тиес≥л≥. Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда а€қ ампутаци€сы диабетпен ауырмайтындармен салыстырғанда 20Ц40 есе жи≥ орындалады.

 

7.9. ҚјЌ““џ ƒ»јЅ≈“ ∆ӘЌ≈ ∆Ү “≤Ћ≤ 

√естацилық қант диабет≥ (√Қƒ) Ч алғаш рет жүкт≥л≥к кез≥нде анықталған глюкозаға деген толеранттылықтың өзгер≥с≥ (7.23кесте). Ѕұл анықтама жүкт≥л≥кке дей≥н де көм≥рсу алмасуының патологи€сының болу мүмк≥нд≥г≥н жоққа шығара алмайды. √Қƒ-≥н бұрын диабетпен ауыратын әйелде (жасына қарай, жи≥ Қƒ-1) жүкт≥л≥кт≥ң даму жағдайынан ажырата б≥лу қажет.

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥

√Қƒ Қƒ-2 ұқсас. ќвариальды және плацентарлы стероидтардың деңгей≥н≥ң жоғары болуы, бүйрек үст≥ без≥ мен кортизол өнд≥р≥лу≥н≥ң артуы жүкт≥л≥к кез≥нде физиологи€лық инсулинрезистентт≥л≥кт≥ң дамуына әкелед≥. √Қƒ кез≥нде дамитын инсулинрезистентт≥л≥к және инсулинге деген жоғары сұраныс бей≥м әйелдерде ұйқыбезд≥ң β-жасушаларының функционалдық мүмк≥нд≥г≥нен асып кетед≥. Ѕосанғаннан кей≥н гормональды және метаболикалық арақатынастардың бастапқы күй≥не қайта оралуынан, әдетте бұл жағдай өтед≥.

 

7.23 кесте. √естаци€лы қант диабет≥

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥ Қƒ-2 ұқсас. “ұқымқуалаушылық физиологи€лық гестаци€лы инсулинрезистентт≥л≥кпен және қау≥п факторларымен ұштасады: Ч жас шамасының 30 жастан жоғары болуы Ч артық дене салмағы Ч жақын туыстарында Қƒ-2 болуы Ч глюкозури€ Ч гидрамнион және құрсақтағы баланың ≥р≥ болуы Ч алдыңғы жүкт≥л≥г≥нде дене массасы 4000 г нәресте туылуы немесе өл≥ туылуы Ч Қƒ-2 даму қауп≥ жоғары нәс≥л мен ұлтқа жатуы
Ёпидемиологи€сы Ѕарлық жүкт≥лерд≥ң 1Ц14% (јҚЎ пен Ұлыбритани€да 3Ц4 %)
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ Әдетте дамымайды
ƒиагностикасы √ипергликеми€; қатерл≥ топтарда ќ√“—
—алыстырмалы диагностикасы Ўынайы Қƒ, жүкт≥лерд≥ң глюкозури€с€
≈м≥ √ипокалори€лық емдәм; компенсаци€ға қол жетк≥зу мүмк≥н болмағанда Ч инсулинд≥к терапи€
Ѕолжамы Қƒ оңтайлы емес компенсаци€сы нәтижес≥нде нәрестеде түрл≥ патологи€ның дамуы қауп≥ 30%, босанғаннан кей≥н алғашқы тәул≥кте дамитын гипогликеми€ Ч 45%. Әйелдерд≥ң 50%-да алдағы 15 жылда Қƒ-2 манифестаци€ланады

 

√Қƒ әдетте жүкт≥л≥кт≥ң 2 үшайының ортасында, 4 және 8 ай аралығында дамиды. Ќауқастардың басым көпш≥л≥г≥н≥ң анамнез≥нде туыстарында Қƒ-2 және артық дене салмағы тән. √Қƒ дамуына әсер етет≥н қау≥п факторлары мен √Қƒ даму қауп≥ төмен әйелдер тобы төмендег≥ кестеде келт≥р≥лген (7.24 кесте).

 

7.24 кесте. √естаци€лық қант диабет≥н≥ң дамуына әсер етет≥н қау≥п факторлары

 

√Қƒ дамуына жоғарғы қатер √Қƒ дамуына төменг≥ қатер
Ч 30 жастан жоғары жас шамасы Чметаболикалық синдром және/немесе артық дене салмағы Ч жақын туыстарындағы Қƒ-2 Ч глюкозури€ Ч гидрамнион және ≥р≥ нәресте Ч алдыңғы жүкт≥л≥г≥нде дене массасы 4000 г нәресте туылуы немесе өл≥ туылуы Ч Қƒ-2 даму қауп≥ жоғары нәс≥л мен ұлтқа жатуы Ч 25 жастан төмен жас шамасы Ч қалыпты дене массасы Ч жақын туыстарында Қƒ-н≥ң болмауы Ч анамнез≥нде глюкозаға толеранттылық дамымаған Ч анамнез≥нде жүкт≥л≥кт≥ң сәтс≥з а€қталуы болмаған Ч ақ нәс≥л  

 

јнасында дамыған гипергликеми€ нәресте қанайналымындағы гипергликеми€ның дамуына әкелед≥. √люкоза плацента арқылы оңай өт≥п, ана қанынан ұрыққа үз≥л≥сс≥з өт≥п отырады. —онымен қатар, амин қышқылдары мен кетон денелер≥ де ұрыққа белсенд≥ түрде тасымалданады. јнаның қан құрамындағы инсулин, глюкагон және бос май қышқылдары ұрық қанына өтпейд≥. ∆үкт≥л≥кт≥ң 9Ц12 аптасында ұрық ұйқыбез≥ әл≥ өз инсулин≥н өнд≥рмейд≥. ќсы кезеңдег≥ ана қанындағы тұрақты гипрегликеми€ ұрықтың осы кезеңде қалыптасып жатқан ағзаларының түрл≥ ақауларының (жүрек, омыртқа, жұлын, ј≤∆) дамуына әкелед≥. ∆үкт≥л≥кт≥ң 12-ш≥ аптасынан бастап ұрықтың ұйқыбез≥ инсулин өнд≥ре бастайды, сондықтан гипергликеми€ға жауап рет≥нде фетальды ұйқыбезд≥ң β-жасушаларының реактивт≥ гипертрофи€сы мен гиперплази€сы дамиды. √иперинсулинеми€ нәтижес≥нде ұрық макросоми€сы дамып, лецитин синтез≥ тежелед≥, бұл жаңа туылған нәрестелерде респираторлы дистресс синдромның жи≥л≥г≥н≥ң жоғары болуын түс≥нд≥ред≥. Β-жасушалардың гиперплази€сы және гиперинсулинеми€сы нәтижес≥нде ауыр және ұзаққа созылған гипогликеми€ларға бей≥мд≥л≥к орнайды.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 677 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1393 - | 1349 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.