Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. Ѕастапқы сатыларда ƒЌ≈ Қƒ-н≥ң тұрақты компенсаци€сы көр≥н≥с≥нде қайтымды болуы мүмк≥н
Ѕастапқы сатыларда ƒЌ≈ Қƒ-н≥ң тұрақты компенсаци€сы көр≥н≥с≥нде қайтымды болуы мүмк≥н. ƒЌ≈ науқастардың 80%-да ойықты жараланумен көр≥нед≥ және ол Қƒ кез≥нде а€қтың ампутаци€сына әкелет≥н басты қау≥п факторы болып табылады.

 

7.8.5. ƒиабетт≥к табан синдромы

ƒиабетт≥к табан синдромы (ƒ“—) Ч шетк≥ жүйкен≥ң, тер≥ мен жұмсақ т≥ндерд≥ң, сүйек пен буындардың зақымдану көр≥н≥с≥нде жедел және созылмалы ойық жаралармен, сүйек-буындық зақымданулармен және ≥р≥ңд≥-некрозд≥к үрд≥стермен сипатталатын Қƒ кез≥нде дамитын табанның патологи€лық жағдайы (7.21 кесте).

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥

ƒ“— патогенез≥ көпкомпонентт≥ және инфицирленуге бей≥м нейропатикалық және перфузионды бұзылыстардың ұштасуымен көр≥нед≥. ѕатогенез≥нде аталған түртк≥лерд≥ң дамуына байланысты, ƒ“— 3 басты түр≥н ажыратуға болады:

 

7.21 кесте. ƒиабетт≥к табан синдромы

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥ Ќейропатикалық түр≥ (70%): трофикалық иннерваци€ның төмендеу≥, т≥рек нүктес≥н≥ң өзгеру≥, ауырсыну сез≥мталдығының төмендеу≥, инфицирлену. »шеми€лық (3-7%) және нейроишеми€лық (15Ц20%) түр≥: а€қ қантамырларының атеросклерозы
Ёпидемиологи€сы Ќауқастардың 10Ц25%, кейб≥р мәл≥меттерге сүйенсек Қƒ-мен сырқаттанған науқастардың 30Ц80%-да көр≥н≥с беред≥
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ Ќейропатикалық түр≥: барлық сезм≥талдықтың төмендеу≥, табан деформаци€сы, ойық жараның инфицирлену≥ (әс≥ресе өкшеде, саусақ аралықтарда), остеоартропати€. »шеми€лық түр≥: Ђауыспалы ақсақтықї, табан қантамырларындағы пульсаци€ның төмендеу≥, акральды некроз тип≥ бойынша ойық жаралар (саусақ ұштары, өкше)
ƒиагностикасы ј€қты қарау, неврологи€лық статус пен артери€лық қанайналымды бағалау, рентгенографи€, жарадан бөл≥нген бөл≥нд≥н≥ бактериологи€лық зерттеу
—алыстырмалы диагностикасы √енез≥ басқа табанда дамитын жаралар, қантамырлардың басқа окклюзи€лы аурулары, ƒ“— клиникалық түрлер≥ арасында
≈м≥ ƒиабет компенсаци€сы, а€қ күт≥м≥, науқастарды оқыту. Ќейропатикалық түр≥: табанға жүктемен≥ азайту, антибиотикотерапи€, жараны өңдеу, дұрыс а€қ қи≥м таңдау. »шеми€лық түр≥: эрготерапи€, реваскул€ризаци€лық операци€лар, аспирин, антикоагул€нттар, тромболитиктер, простагландин дәр≥лер≥
Ѕолжамы Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда а€қ ампутаци€сы диабетпен ауырмайтындармен салыстырғанда 20Ц40 есе жи≥ орындалады

 

I. Ќейропати€лық түр≥ (60Ц70 %):

Ч остеоартропати€сыз;

Ч диабетт≥к остеоартропати€мен.

II. Ќейроишеми€лық (аралас) түр≥ (15Ц20 %).

III. »шеми€лық түр≥ (3Ц7 %).

 

ƒ“—-ның нейропати€лық түр≥. ƒиабетт≥к нейропати€ кез≥нде ең б≥р≥нш≥ ұзын жүйкелерд≥ң дистальды бөл≥мдер≥ зақымдалады. Ұзақ уақытқа созылған трофикалық импульсаци€ның болмауы тер≥, сүйек, байламдары, с≥ң≥р және бұлшықетт≥ң гипотрофи€сына әкелед≥. ƒәнекер т≥н≥ құрылымдарының гипотрофи€сы нәтижес≥нде а€ққа түсет≥н күшт≥ң физиологи€лық емес қайта бөл≥ну≥нен және кей бөл≥ктерге артық болуынан табан деформаци€сы дамиды. ќсы аймақтарда, мысалы, табан сүйектер≥ проекци€сы аймағында тер≥н≥ң қалыңдауы және гиперкератоз түз≥лед≥. ќсы аймақтарға түс≥рген тұрақты қысым оның айналасындағы жұмсақ т≥ндерд≥ң қабынулық аутолиз≥н шақырады, сөйт≥п ойық жараның дамуына жағдай жасайды. јтрофи€ мен тер бөл≥нуд≥ң бұзылуы нәтижес≥нде тер≥ құрғап, жарылады. јуыру сез≥мталдығының төмендеу≥не байланысты науқас дамып жатқан өзгер≥стерге назар аудармайды. Ќауқас дер кез≥нде а€қ ки≥мн≥ң жайсыздығын анықтай алмағандықтан а€ғы қажалып, мүй≥згек (мозоль) пайда болады, жарылған тер≥ орындарына бөгде денен≥ң к≥рген≥ мен майда жарақаттарды сезбейд≥. ќсы жағдайды терең сез≥мталдылықтың бұзылуы нәтижес≥нде дамыған жүр≥ст≥ң бұзылуы мен а€қты дұрыс баспау қиындатады. ∆и≥ ойық жара стафилококктар, стрептококктар, ≥шек тобына жататын бактери€лар әсер≥нен инфицирленед≥, жи≥ анаэробты микрофлора қосылады. Ќейропати€лық остеоартропати€ табанның сүйек-буын аппаратында дамитын айқын дистрофи€лық өзгер≥стер нәтижес≥нде көр≥н≥с беред≥ (остеопороз, остеолиз, гиперостоз).

ƒ“— ишеми€лық түр≥ магистральды қанайналымның бұзылуына әкелет≥н а€қ артери€ларының атеросклерозы нәтижес≥нде дамиды, €ғни диабетт≥к макроангиопати€ның б≥р нұсқасы болып табылады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 712 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

434 - | 395 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.