Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. ƒЌ≈-н≥ң Қƒ ек≥ түр≥нде де таралу жи≥л≥г≥ шамамен 30%-ды құрайды
ƒЌ≈-н≥ң Қƒ ек≥ түр≥нде де таралу жи≥л≥г≥ шамамен 30%-ды құрайды. Қƒ-1 кез≥нде сырқат басталғаннан 5 жылдан кей≥н науқастардың 10% көр≥н≥с бере бастайды. Қƒ-2 кез≥нде ƒЌ≈ жаңа жағдайлары жылына науқастардың шамамен 6%-да байқалады. ∆и≥ анықталатын түр≥ симметри€лық сенсомоторлы ƒЌ≈ болып табылады.

 

 линикалық көр≥н≥с≥

—енсомоторлы ƒЌ≈ қозғалыстың және сез≥мталдықтың бұзылу кешен≥мен көр≥нед≥. ƒЌ≈-н≥ң дистальды түр≥н≥ң жи≥ симптомы ұюмен және жыбырлаған сез≥ммен сипатталатын парестези€ болып табылады. Ќауқастар қолмен ұстағанда жылы болуына қарамастан, а€қтың жи≥ тоңуына шағымданады, бұл белг≥ полинейропати€ны ишеми€лық өзгер≥стерден ажыратуға мүмк≥нд≥к беред≥, себеб≥ ек≥нш≥с≥нде қолмен ұстағанда а€қ салқын болады. —енсорлы нейропати€ның ерте көр≥н≥с≥ вибраци€лық сез≥мталдықтың бұзылуы болып табылады. ќған Ђмазасыз а€қї синдромы тән, бұл түнде дамитын парестези€мен, сез≥мталдықтың жоғарылауымен көр≥нед≥. ј€қтағы ауыру сез≥м≥ науқасты түнде мазалайды, кейде науқас т≥пт≥ жамылғының а€ққа тию≥н де көтере алмайды. “ипт≥ жағдайларда облитераци€лық артери€ ауруларында ауыру сез≥м≥ жүрген кезде басылады. ∆ылдар өте ауыру сез≥м≥ жүйке талшықтарының жойылуына байланысты тоқтауы мүмк≥н. √ипоэстези€ сез≥мталдықтың Ђшұлықї және Ђқолғапї тип≥ бойынша түс≥п қалуымен сипатталады. “ерең, проприоцептивт≥ сез≥мталдықтың бұзылуы координаци€ның бұзылуы мен қозғалыстың қиындауына (сенсорлы атакси€) әкелед≥. Ќауқас Ђөзге а€қї белг≥с≥не, Ђмақта үст≥нде тұруї сез≥м≥не шағымданады. “рофикалық иннерваци€ның бұзылуы тер≥н≥ң, сүйект≥ң және с≥ң≥рд≥ң дегенеративт≥ өзгер≥стер≥не әкелед≥. јуыру сез≥м≥н≥ң бұзылуы жи≥ науқастың өз≥ байқамай инфицирленет≥н табан микрожарақаттарына әкелед≥.  оординаци€ мен жүр≥ст≥ң бұзылуы табан буындарына физилоги€лық емес жүктемен≥ң түсу≥не әкелед≥. Ќәтижес≥нде а€қтың т≥рек-қимыл аппаратында анатоми€лық арақатынас бұзылады. “обық байланымдары деформаци€ланады, ≥с≥нед≥, фрактуралар, созылмалы ≥р≥ңд≥ үрд≥стер дамиды (7.8.5 бөл≥мд≥ қараңыз).

јвтономды ƒЌ≈-н≥ң б≥рнеше формаларын ажыратуға болады.  ардиоваскул€рлы түр≥н≥ң себеб≥Ч ≥р≥ қантамырлар мен жүрек-өкпе кешен≥ иннерваци€сының бұзылысы.  езбе жүйкес≥ анағұрлым ұзын болады, сондықтан ол басқалармен салыстырғанда ерте зақымданады. —импатикалық әсерлерд≥ң басым болуы нәтижес≥нде тыныштық кезде тахикарди€ дамиды. ќртостазға адекватты емес реакци€ ортостатикалық гипотензи€ мен синкопальды жағдаймен көр≥нед≥. Өкпе-жүрек кешен≥н≥ң вегетативт≥ денерваци€сы жүрек ырғағы вариабельд≥л≥г≥н≥ң болмауына әкелед≥. јвтономды нейропати€мен Қƒ-мен сырқаттанған науқастардың арасында ауырсынусыз өтет≥н миокард инфаркт≥ кең таралады.

ƒЌ≈-н≥ң гастроинтестинальды түр≥н≥ң симптомдары асқазанның тез немесе ба€у босауымен сипатталатын гастропарез болып табылады, бұл инсулинд≥к терапи€ны таңдауда аса қиындықтар тудырады, себеб≥ көм≥рсулардың с≥ң≥р≥лу уақыты мен көлем≥ ауытқып отырады; өңеш атони€сы, рефлюкс-эзофагит, дисфаги€; сулы диаре€. ƒЌ≈-н≥ң урогенитальды түр≥нде несепағар мен қуық атони€сы дамып, несеп инфекци€ларының дамуына, эректильды дисфункци€ (шамамен науқастардың 50%); ретроградты э€кул€ци€ға әкелед≥.

ƒЌ≈-н≥ң басқа вегетативт≥ көр≥н≥стер≥ Ч гипогликеми€ны анықтау қаб≥лет≥н≥ң бұзылуы, көз қарашығы қызмет≥н≥ң бұзылуы, тер бездер≥ қызмет≥н≥ң нашарлауы (ангидроз), диабетт≥к амиотрофи€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 677 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2020 - | 1876 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.