Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. Қƒ-мен сырқаттанған науқастардың 2%-да соқырлық дамиды
Қƒ-мен сырқаттанған науқастардың 2%-да соқырлық дамиды. ƒ– байланысты соқырлықтың жаңа жағдайлар жи≥л≥г≥ жылына 100000 халыққа 3,3 жағдайды құрайды. Қƒ-1 кез≥нде HbA1c дейгей≥н≥ң 7,0 % түсу≥ ƒ– даму қауп≥н 75%-ға және оның үдемел≥ даму қауп≥н 60%-ға төмендетед≥. Қƒ-2 кез≥нде ЌbA1c деңгей≥н≥ң 1%-ға төмендеу≥ ƒ– даму қауп≥н 20%-ға азайтады.

 

7.8.3. ƒиабетт≥к нефропати€

ƒиабетт≥к нефропати€ (ƒЌ‘) Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда несеп инфекци€лары, жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ және басқа да бүйрек аурулары болмаған жағдайда альбуминури€ (тәул≥г≥не 300 мг альбумин немесе протеинури€ тәул≥г≥не 0,5 г ақуыз) және/немесе бүйрект≥ң фильтраци€лық қызмет≥н≥ң төмендеу≥мен анықталады. ћикроальбуминури€ альбумин экскреци€сы 30Ц300 мг/тәу немесе 20Ц200 мкг/мин болуымен анықталады.

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥

ƒЌ‘ дамуына әкелет≥н басты түрк≥лер≥не Қƒ ұзақтығы, созылмалы гипергликеми€, артери€лық гипертензи€, дислипидеми€, ата-анасындағы бүйрек аурулары жатады. ƒЌ‘ кез≥нде ең алдымен бүйрект≥ң шумақтық аппараты зақымданады.

1. √ипергликеми€ нәтижес≥нде шумақтардың зақымдалуына әкелет≥н механизмдерд≥ң б≥р≥, глюкозаның полиолдық метаболизм жолымен белсену≥ арқылы сорбитолдың аккумул€ци€сы және гликирленуд≥ң қалдықты өн≥мдер≥ болып табылады.

2. √емодинамикалық бұзылыстар, соның ≥ш≥нде шумақ ≥ш≥л≥к артери€лық гипертензи€ (бүйрек шумақтарында қан қысымның жоғарылауы) ƒЌ‘ патогенез≥н≥ң дамуында маңызды тармақ болып табылады.

Ўумақ ≥ш≥л≥к гипертензи€ның себеб≥ артериола тонусының бұзылысы болып табылады: әкелет≥н артериоланың кеңей≥п, шығаратын артериоланың тарылуы.

 

7.19 кесте. ƒиабетт≥к нефропати€

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥ —озылмалы гипергликеми€, шумақ ≥ш≥л≥к және жүйел≥к артери€лық гипертензи€, генетикалық бей≥мд≥л≥к
Ёпидемиологи€сы Қƒ-1-мен сырқаттанған науқастарда диабет манифестаци€сынан 5Ц15 жылдан кей≥н микроальбуминури€ 6Ц60%-да анықталады. Қƒ-2 кез≥нде ƒЌ‘ европалық нәс≥лд≥ науқастардың 25%-да, ал ази€лық нәс≥лд≥ науқастардың 50%-да дамиды. Қƒ-2 кез≥нде ƒЌ‘-ның таралу көрсетк≥ш≥ 4Ц30%-ды құрайды
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ ≈рте сатыларында болмайды. јртери€лық гипертензи€, нефротикалық синдром, —Ѕ∆
ƒиагностикасы ћикроальбуминури€ (тәул≥г≥не 30Ц300 мг/тәу немесе 20Ц200 мкг/мин альбумин экскреци€сы), протеинури€, шумақтық фильтраци€ның алғашында жоғарылап, кей≥н төмендеу≥, нефротикалық синдром мен —Ѕ∆-н≥ң белг≥лер≥
—алыстырмалы диагностикасы Ѕүйрект≥ң басқа да аурулары мен —Ѕ∆-н≥ң басқадай себептер≥
≈м≥ Қƒ компенсаци€сы және артери€лық гипертензи€, јј‘ ингибиторлары немесе ангиотензин рецепторларының блокаторлары, микроальбуминури€ сатысынан бастап ақуызы мен тұзы аз емдәм. —Ѕ∆ дамығанда Ч гемодиализ, перитонеальды диализ, бүйрек трансплантаци€сы
Ѕолжамы ѕротеинури€ көр≥н≥с берген Қƒ-1-мен сырқаттанған науқастардың 50%-да, Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастардың 10%-да 10 жыл ≥ш≥нде —Ѕ∆ дамиды. Қƒ-1-мен ауырған жасы 50-ден жас науқастардың өл≥м көрсетк≥ш≥н≥ң 15%-ы ƒЌ‘ әсер≥нен дамыған созылмалы бүйрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нен болады

 

Ѕұлар, өз кезег≥нде ангиотензин-2, эндотелин сек≥лд≥ гуморальды факторлар, сондай-ақ шумақтардың базальды мембраналарының электролитт≥ қасиеттер≥н≥ң бұзылыстары нәтижес≥нде дамиды. —онымен қатар, шумақ ≥ш≥л≥к гипертензи€ның дамуына ƒЌ‘ көр≥н≥с берген науқастардың басым көпш≥л≥г≥нде анықталатын жүйел≥к гипертензи€ себеп болады. Ўумақ ≥ш≥л≥к гипертензи€ базальды мембраналар мен фильтраци€лық саңылаулардың зақымдануына әкелед≥, нәтижес≥нде олар арқылы алғашында ≥зд≥ (микроальбуминури€), кей≥н көлемд≥ мөлшерде альбуминдер (протенинури€) өте бастайды. Ѕазальды мембраналардың жуандауы олардың электролитт≥ қасиеттер≥н≥ң бұзылуына, €ғни бұл фильтраци€лық саңылаулар көлем≥н≥ң өзгермеу≥не қарамастан ультрафильтратта көп мөлшерде альбуминн≥ң түсу≥не себеп болады.

3. √енетикалық бей≥мд≥л≥к. ƒЌ‘-мен сырқаттанған науқастардың туыстарында жоғары жи≥л≥кте артери€лық гипертензи€ дамиды. ƒЌ‘ дамуының јј‘ ген≥ полиморфизм≥мен байланысы жөн≥нде мәл≥меттер белг≥л≥. ƒЌ‘ кез≥нде микроскопи€лық шумақ базальды мембраналарының жуандауы, мезангий экспанси€сы, әкелет≥н және әкетет≥н артериолалардың фиброзды өзгер≥стер≥ анықталады.  линикалық созылмалы бүйрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥не (—Ѕ∆) сәйкес келет≥н ƒЌ‘-н≥ң соңғы сатысында алғашында ошақты ( иммельстиль-”илсон), кей≥н диффузды гломерулосклероз дамиды.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 659 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1513 - | 1302 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.