Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. ƒ– дамуына әкелет≥н басты этиологи€лық түртк≥ созылмалы гипергликеми€ болып табылады
ƒ– дамуына әкелет≥н басты этиологи€лық түртк≥ созылмалы гипергликеми€ болып табылады. Ѕасқа түртк≥лерд≥ң маңыздылығы айтарлықтай емес (артери€лық гипертензи€, дислипидеми€, темек≥ тарту, жүкт≥л≥к).

 

ѕатогенез≥

ƒ– патогенез≥н≥ң басты тармақтарына жатады:

Х гипоперфузи€ның дамуына әкелет≥н қантамыр саңылауын тарылтатын торлы қабық қантамырларының микроангиопати€сы;

Х микроаневризманың түз≥лу≥мен сипатталатын қантамырлардың дегенераци€сы;

Х қантамырлар пролифераци€сын үстемелейт≥н және майлы дистрофи€ мен торлы қабықта кальций тұздарының жөгу≥не септ≥г≥н тиг≥зет≥н үдемел≥ гипокси€;

7.17 кесте. ƒиабетт≥к ретинопати€

Ётиологи€сы мен патогенез≥ —озылмалы гипергликеми€, торлы қабық қантамырларының микроангиопати€сы, торлы қабықтың ишеми€сы мен неоваскул€ризаци€сы, артериовенозды шунттардың түз≥лу≥, витреоретинальд≥ тракци€лар, торлы қабықтың сыдырылуы және ишеми€лық дегенераци€сы
Ёпидемиологи€сы ≈ңбекке жарамды халық арасында соқырлыққа әкелет≥н басты себеп. Қƒ-1 түр≥нде 5 жылдан кей≥н Ч науқастардың 8%-да, 30 жылдан кей≥н Ч 98%-да анықталады. Қƒ-2 диагностикалау барысынла науқастардың 20Ц40%-да, ал 15 жылдан кей≥н Ч 85%-да көр≥н≥с беред≥. Қƒ-1 кез≥нде салыстырмалы түрде жи≥ пролиферативт≥ ретинопати€, ал Қƒ-2 Ч макулопати€ (75 % макулопати€ жағдайларында) анықталады
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ ѕролиферативт≥ емес, препролиферативт≥, пролиферативт≥ ретинопати€  
ƒиагностикасы ќфтальмологи€лық тексеру Қƒ-1-мен сырқаттанған науқастардың барлығына дерл≥к сырқаттың манифестаци€сынан 3Ц5 жылдан кей≥н, ал Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастарға анықталғаннан бастап тағайындалады. ћұндай зерттеуд≥ жыл сайын қайталап отыру қажет
—алыстырмалы диагностикасы Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда дамитын басқа да көз аурулары
≈м≥ Қƒ компенсаци€сы, лазерл≥ фотокоагул€ци€
Ѕолжамы Қƒ-мен сырқаттанған науқастардың 2%-да соқырлық дамиды. ƒ– байланысты соқырлықтың жаңа жағдайлар жи≥л≥г≥ жылына 100000 халыққа 3,3 жағдайды құрайды. Қƒ-1 кез≥нде HbA1c дейгей≥н≥ң 7,0% түсу≥ ƒ– даму қауп≥н 75%-ға және оның үдемел≥ даму қауп≥н 60%-ға төмендетед≥. Қƒ-2 кез≥нде ЌbA1c деңгей≥н≥ң 1%-ға төмендеу≥ ƒ– даму қауп≥н 20%-ға азайтады

 

Х жұмсақ Ђмақталы дақтардыңї дамуына әкелет≥н экссудаци€мен микроинфаркттар;

Х тығыз экссудаттардың түз≥лу≥мен липидтерд≥ң жиналуы;

Х торлы қабық гипоперфузи€сының өршу≥не және көктамырлардың дилатаци€сына әкелет≥н, шунттар мен аневризманы дамытатын қантамырлар пролифераци€сының торлы қабықта артуы;

Х инфильтраттар мен тыртықтардың дамуына әкелет≥н, ишемизаци€ны әр≥ қарай үдетет≥н ұрлау феномен≥;

Х ишеми€лық дезинтеграци€ нәтиежес≥нде торлы қабықтың сыдырылуы және витреоретинальд≥ тракци€лардың түз≥лу≥;

Х геморраги€лық инфаркт, массивт≥ қантамырлық инвази€ және аневризманың жыртылуы нәтижес≥нде шыны тәр≥зд≥ денеге қан құйылу;

Х ек≥нш≥л≥к глаукоманың дамуына әкелет≥н нұрлы қабық қантамырларының пролифераци€сы (диабетт≥к рубеоз);

Х торлы қабықтың ≥с≥ну≥мен макулопати€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 771 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1949 - | 1914 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.