Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. јрнайы оқытылған науқастарда сырқаттың жақсы компенсаци€сы көр≥н≥с≥нде жең≥л гипогликеми€ның
јрнайы оқытылған науқастарда сырқаттың жақсы компенсаци€сы көр≥н≥с≥нде жең≥л гипогликеми€ның көр≥н≥с беру≥ қау≥пс≥з. ∆и≥ дамитын гипогликеми€ Қƒ нашар компенсаци€сының айғағы; мұндай науқастарда тәул≥кт≥ң басқа уақыттарынада айқын гипергликеми€ мен гликирленген гемоглобинн≥ң жоғары мөлше≥ анықталады. Қƒ кеш асқынулары егде науқастарда миокард инфаркт≥, инсульт, қасаң қабыққа қан құйылу сек≥лд≥ қантамырлық асқынуларды үстемелеу≥ мүмк≥н. јдекватты емдеу барысында ес≥ тез қайта орнына келген, ұзақтығы 30 мин созылған гипогликеми€ ешқандай асқынулар мен қалдықты көр≥н≥стерге ие болмайды.

7.8. ҚјЌ““џ ƒ»јЅ≈““≤Ң  ≈Ў

ј—ҚџЌ”Ћј–џ

Қƒ ек≥ тип≥нде де кеш асқынулар көр≥н≥с беред≥.  линикалық Қƒ-н≥ң бес кеш асқынуларын ажыратуға болады: макроангиопати€, нефропати€, ретинопати€, нейропати€ және диабетт≥к табан синдромы.  еш асқынулардың жеке Қƒ типтер≥не бейспецификалығы, олардың патогенез≥ нег≥з≥нде созылмалы гипергликеми€ның жатқандығын көрсетед≥. ќсыған орай, Қƒ-1 манифестаци€ кез≥нде кеш асқынулар көр≥н≥с бермейд≥, кер≥с≥нше жүрг≥з≥лген терапи€ға тәуелд≥ б≥рнеше жылдардан немесе т≥пт≥ онжылдардан кей≥н дамиды. Қƒ-1 кез≥нде аса клиникалық маңызды диабетт≥к микроангиопати€ (нефропати€, ретинопати€) мен нейропати€ (диабетт≥к табан синдромы) болып табылады. јл Қƒ-2 кез≥нде кеш асқынулар диагнозды қою кез≥нде анықталады. Ѕ≥р≥нш≥ден, бұл Қƒ-2 манифестаци€сының диагнозды қойғанға дей≥н дамуымен байланысты. ≈к≥нш≥ден, клиникалық макроангиопати€мен көр≥н≥с берет≥н атеросклероз, Қƒ патогенез≥ тармақтарымен ортақ қасиеттер≥ болуында. Қƒ-2 кез≥нде көптеген науқастарда диагноз қою барысында анықталатын диабетт≥к макроангиопати€ аса клиникалық маңызды болып табылады. Әрб≥р жеке жағдайда кеш асқынулардың көр≥н≥с беру≥, олардың парадоксальд≥ болмауы мен ауыр түрде барлық асқынулардың ұштасуына дей≥н ауытқиды.

 еш асқынулар Қƒ-мен сырқаттанған науқастардың өл≥м≥не әкелет≥н басты себептерд≥ң б≥р≥, ал оның кең тарауы- көптеген мемлекеттерд≥ң денсаулық сақтау саласындағы басты маңызды медико-әлеуметт≥к мәселе. ќсыған орай, Қƒ-мен сырқаттанған науқастарды емдеу мен бақылаудың басты мақсаты кеш асқынулардың алдын алу (б≥р≥нш≥л≥к, ек≥нш≥л≥к, үш≥нш≥л≥к) болып табылады.

 

7.8.1. ƒиабетт≥к макроангиопати€

ƒиабетт≥к макроангиопати€ Ч клиникалық жүрект≥ң ишеми€лық ауруы (∆»ј), бас миы, а€қ, ≥шк≥ ағза қантамырларының облитераци€лаушы атеросклерозы және артери€лық гипертензи€мен көр≥нет≥н, Қƒ кез≥нде ≥р≥ қантамырлардың атеросклероздық зақымдалуын б≥р≥кт≥рет≥н ұғым (7.16 кесте).

 

7.16 кесте. ƒиабетт≥к макроангиопати€

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥ √ипергликеми€, артери€лық гипертензи€, дислипидеми€, сем≥зд≥к, инсулинрезистентт≥л≥к, гиперкоагул€ци€, эндотелиальды дисфункци€, тотығулық стресс, жүйел≥к қабыну
Ёпидемиологи€сы Қƒ-2 кез≥нде Қƒ жоқ науқастармен салыстырғанда ∆»ј-мен сырқаттану қауп≥ 6 есе жоғары. јртери€лық гипертензи€ Қƒ-1-мен сырқаттанған науқастардың 20%-да, ал Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастардың 75%-да дамиды. Қƒ кез≥нде шетк≥ қантамырлардың облитераци€лаушы атеросклерозы науқастардың 10%-да, бас миы қантамырларының тромбоэмболи€сы 8%-да көр≥н≥с беред≥
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ Қƒ көр≥н≥с бермеген науқастардағы клиникалық көр≥н≥стермен ұқсас. Қƒ кез≥нде 30% жағдайда миокард инфаркт≥ ауырсынусыз өтед≥
ƒиагностикасы Қƒ көр≥н≥с бермеген науқастардағы клиникалық көр≥н≥стермен ұқсас
—алыстырмалы диагностикасы Ѕасқа да жүрек-қантамыр жүйес≥н≥ң аурулары, симптоматикалық артери€лық гипертензи€, ек≥нш≥л≥к дислипидеми€лар
≈м≥ √ипотензивт≥ терапи€, дислипидеми€ны коррекци€лау, антиагрегантты терапи€, ∆»ј скринингтеу және емдеу
Ѕолжамы ∆үрек-қантамыр жүйес≥ ауруларымен Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастардың 75%-ы, ал Қƒ-1-мен сырқаттанған науқастардың 35%-ы қайтыс болады

 

Ётиологи€сы мен патогенез≥

Қƒ жоқ науқастарда дамитын атеросклероздың этиологи€сы мен патогенез≥не ұқсас. јтеросклероздық түй≥ндақтар Қƒ жоқ науқастардағымен салыстырғанда микроскопи€лық құрылым бойынша еш айрмашылығы жоқ. Ѕ≥рақ, Қƒ кез≥нде алдыңғы орынға басқа қосымша қау≥п факторлары шығуы мүмк≥н немесе бұған дей≥н белг≥л≥ бейспецификалық факторларды Қƒ ауырлатады. ќларға жатады:

1. √ипергликеми€. јтеросклероздың дамуына әкелет≥н қау≥п факторы. Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастарда HbA1c деңгей≥н≥ң 1%-ға жоғарылауы миокард инфаркт≥с≥н≥ң дамуы қауп≥н 15 %-ға арттырады. √ипергликеми€ның атерогенд≥ әсер ету механизм≥ әл≥ күнге дей≥н белг≥с≥з, б≥рақ оның қантамырлар қабырғасында коллаген және ““Ћѕ метаболиз≥м≥н≥ң қалдық өн≥мдер≥н гликолиздеу арқылы жүру≥ мүмк≥н деген п≥к≥рлер бар.

2. јртери€лық гипертензи€ (ј√). ѕатогенез≥нде бүйрект≥к компонент аса маңызды (диабетт≥к нефропати€). Қƒ-2 кез≥ндег≥ ј√ Ц инфаркт пен инсультке әкелет≥н басты факторлардың б≥р≥.

3. ƒислипидеми€. Қƒ-2 инсулинрезистентт≥л≥кт≥ң ажырамас компонент≥ болатын гиперинсулинеми€, ““Ћѕ деңгей≥н≥ң төмендеу≥н, үшглицеридтер деңгей≥н≥ң жоғарылауын, тығыздығының төмендеу≥н туындатып, ““Ћѕ атерогенд≥ қасиеттер≥н≥ң жоғарылауына септ≥г≥н тиг≥зед≥.

4. —ем≥зд≥к. Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастардың басым көпш≥л≥г≥ сем≥зд≥ктен зардап шегед≥ және ол атеросклероз, миокард инфаркт≥, инсультт≥ң дамуына әсер етет≥н тәуелс≥з қау≥п факторы болып табылады (11.2 бөл≥мд≥ қараңыз).

5. »нсулинрезистентт≥л≥к. √иперинсулинеми€ және инсулин-проинсулин-тәр≥зд≥ молекулалардың жоғары деңгей≥ эндотелиальды дисфункци€ға байланысты атеросклероздың даму қауп≥н жоғарылатады.

6. Қан коагул€ци€сының бұзылуы. Қƒ кез≥нде фибриноген, тромбоциттер ингибиторның активаторы және ¬иллебранд факторының деңгей≥ жоғарылайды, нәтижес≥нде қан ұю жүйес≥н≥ң протромботикалық жағдайы қалыптасады.

7. Ёндотелиальды дисфункци€ плазминоген ингибиторы активаторының экспресси€сының және жасушалық адгези€ молекуласының жоғарылауымен сипатталады.

8. “отығулық стресс тотыққан ““Ћѕ және F2-изопростандар мөлшер≥н≥ң жоғарылауына әкелед≥.

9. ∆үйел≥к қабыну кез≥нде фибриноген және —-реактивт≥ ақуыз экспресси€сы жоғарылайды.

Қƒ-2 кез≥нде ∆»ј дамуына септ≥г≥н тиг≥зет≥н басты факторларға жатады: ““Ћѕ деңгей≥н≥ң жоғарылауы, “∆Ћѕ деңгей≥н≥ң төмендеу≥, артери€лық гипертензи€, гипергликеми€ және темек≥ тарту. Қƒ кез≥нде атеросклероздық үрд≥ст≥ң басты ерекшел≥г≥ окклюзи€лық зақымданудың дистальд≥ сипаты және кең таралуы болып табылады. јтеросклероздық үрд≥ске майда қантамырлардың ≥л≥гу≥ хирурги€лық емд≥ қиындатып, болжамды нашарлатады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 710 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2125 - | 1857 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.