Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда естен танудың дамуына әкелет≥н басқа да себептер ескер≥лу керек
Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда естен танудың дамуына әкелет≥н басқа да себептер ескер≥лу керек. √иперосмол€рлы комамен салыстырмалы диагностика қиындықтарды тудырмайды (Қƒ-2-мен сырқаттанған егде жастағы науқастарда дамиды). Қƒ-мен сырқаттанған науқастарда естен тану себеб≥н жыдам анықтай алмағанда глюкоза енг≥зед≥, себеб≥ гипогликеми€лық кома жи≥ дамиды, ал енг≥з≥лген глюкоза көр≥н≥с≥нде жылдам оң динамиканың дамуы естен танудың себеб≥н анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥.

 

≈м≥

ƒ ј ем≥ регидратаци€, гипергликеми€ коррекци€сы, электролитт≥ бұзылыстарды реттеуге және диабет декомпенсаци€сын шақырған ауруларды емдеуге бағытталады. ≈мд≥ арнайы емдеу мекемес≥н≥ң реанимаци€ бөл≥м≥нде жүрг≥зу оңтайлы. Қосымша ауыр жүрек аурулары жоқ ересек науқастарда госпитализаци€ға дей≥нг≥ сатыда регидратаци€ мақсатында сағатына б≥р литр жылдамдылықпен (шамамен 15Ц20 мл сағатына б≥р кг дене массасына) изотони€лық ер≥т≥нд≥н≥ (0,9 % NaCl) енг≥зу тағайындалады. ƒ ј кез≥нде дамитын сұйықтық тапшылығы б≥р≥нш≥ тәул≥кте-ақ б≥р кг дене массасына 100Ц200 мл-ден толықтыру қажет. ∆ас балалар үш≥н регидратаци€ мақсатында тағайындалатын изотоникалық ер≥т≥нд≥ көлем≥ сағатына б≥р кг дене массасына 10Ц20 мл болу қажет, б≥рақ алғашқы 4 сағатта оның көлем≥ б≥р кг дене массасына 50 мл-ден аспауы керек. Қатар жүрг≥з≥лген инсулинд≥к терапи€дан кей≥н гликеми€ деңгей≥ шамамен 14 ммоль/л дей≥н төмендегенде, кей≥н регидратаци€ 10% глюкоза ер≥т≥нд≥с≥мен жалғастырады.

Қаз≥рг≥ таңда ƒ ј кез≥нде Ђаз мөлшердеї инсулинд≥ тағайындау концепци€сы қолданылады. “ек қысқа әсерл≥ инсулин қолданылады. »нсулинд≥ көктамыр ≥ш≥л≥к енг≥зу оңтайлы болып табылады. »нсулинд≥ бұлшықетке енг≥зуд≥ң әсер≥ әлс≥здеу, ол тек орташа ауырлықтағы ƒ ј кез≥нде, тұрақты гемодинамика және көк тамырлық терапи€ жүрг≥зу мүмк≥н болмағанда тағайындалады. —оңғы жағдайда егу ≥шт≥ң т≥к бұлшықет≥не жасалынады, бұл кезде инсулин шприц≥н≥ң үст≥не бұлшықетке инъекци€ жасауға арналған ине киг≥з≥лед≥ (бұлшықетке жақсы ену≥ үш≥н) және сол инемен инсулин флаконнан шприцке алынады.

»нсулинд≥ көктамыр≥ш≥не енг≥зуд≥ң б≥рнеше жолдары бар. Ѕ≥р≥нш≥ден, инсулинд≥ инфузи€лы Ђрезеңкен≥ңї ≥ш≥не енг≥зуге болады, бұл кезде қажетт≥ инсулин мөлшер≥ инсулин шприц≥не алынып, одан кей≥н 1 мл изотоникалық ер≥т≥нд≥ қосып алынады. √ликеми€ деңгей≥ 14 ммоль/л жеткенге дей≥н сағат сайын науқасқа қысқа әсерл≥ 6Ц10 Ѕр инсулиннен енг≥з≥п отырады; кей≥н сағат сайын анықталатын гликеми€ көрсетк≥штер≥не қарай инсулин мөлшер≥ сағатына 4Ц8 Ѕр дей≥н төмендет≥лед≥ (параллель түрде регидратаци€лы ер≥т≥нд≥ изотоникалықтан 10 % глюкозаға ауыстырылады). √ликеми€ деңгей≥н≥ң төмендеу жылдамдығы сағатына 5ммоль/л-ден аспауы ти≥с. ѕерфузорға ер≥т≥нд≥н≥ дайындау барысында арақатынас мынадай болуы ти≥с: 50 Ѕр қысқа әсерл≥ инсулиннен кей≥н 2 мл 20 % адам альбумин≥ ер≥т≥нд≥с≥ қосылады, одан кей≥н 50 мл 0,9% изотоникалық ер≥т≥нд≥ енг≥з≥лед≥. ≈гер инсулин бұлшықет ≥ш≥не енг≥з≥лет≥н болса, алдымен қысқа әсерл≥ 20 Ѕр инсулин енг≥з≥лед≥, кей≥н сағат сайын инсулин мөлшер≥ 6 Ѕ≥рл≥кке, ал гликеми€ деңгей≥ 14 ммоль/л жеткеннен кей≥н, сағат сайын инсулин мөлшер≥ 4 Ѕр төмендет≥лед≥. √емодинамика толық тұрақтанған соң және қышқылды-с≥лт≥л≥ тепе-теңд≥кт≥ң компенсаци€сы орнағаннан кей≥н науқас инсулинн≥ң тер≥ астына енг≥зу түр≥не ауыстырылады.

∆оғарыда көрсет≥лгендей, ағзада калийд≥ң айқын тапшылығына қарамастан (жалпы жоғалту 3Ц6 ммоль/кг), ƒ ј кез≥нде инсулинд≥к терапи€ны бастамастан бұрын оның мөлшер≥ жоғары болады. —оған қарамастан, егер қан сарысуындағы калий мөлшер≥ 5,5 ммоль/л төмен болса, калий хлорид≥ ер≥т≥нд≥с≥н құюды, инсулинотерапи€мен қатар басталуы ти≥с.  алий мөлшер≥н≥ң сәтт≥ коррекци€сына тек рЌ қалыпты көр≥н≥с≥нде ғана қол жетк≥зуге болады. рЌ төмен болған жағдайда жасуша ≥ш≥не калийд≥ң ену≥ төмен болады, осыған орай ағзаға құйылатын калий хлорид≥ деңгей≥н нақты рЌ көрсетк≥ш≥не лайықтау қажет екен≥ сөзс≥з (7.13 кесте).

 

7.13 кесте.  алий тапшылығын коррекци€лау сызбасы

Қан сарысуындағы калий ммоль/л  алий хлорид≥ ер≥т≥нд≥с≥н енг≥зу жылдамдығы, грамм/сағ*.
рЌ < 7,1 pH > 7,1 рЌ мониторинг≥ жүрг≥з≥лмегенде
< 3   1,8  
3-4 1,8 1,2  
4-5 1,2 1,0 1,5
5-6   0,5  
>6  алий дәр≥лер≥ енг≥з≥лмейд≥

 

* есептеу үш≥н төмендег≥ мәл≥меттер қолданылады:

г KCl = 13,4 ммоль; 1 ммоль KCl = 0,075 г. 4% K—l ер≥т≥нд≥с≥: 100 мл Ч 4 г K—l, 25 мл Ч 1 г K—l, 10 мл 0,4 г K—l.

 

ƒиабетт≥ң декомпенсаци€сына әкелет≥н жи≥ себептерд≥ң б≥р≥ инфекци€лық аурулар (пиелонефрит, диабетт≥к табан синдромы кез≥ндег≥ инфицирленген ойық жара, синуситтер және т.б.). ƒ ј кез≥нде субфебрилитет немесе қызба көр≥н≥с берген барлық науқастарға көзге көр≥нет≥н инфекци€ ошағының анықталмауына қарамастан антибиотиктермен емдеу тағайындалуы ти≥с деген ереже бар, ƒ ј-н≥ң өз≥не дене қызуының жоғарылауы тән емес.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 695 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1960 - | 1927 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.