Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. √ќ  жи≥ Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастарда дамиды
√ќ  жи≥ Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастарда дамиды. ћұндай науқастар жи≥ жалғыз тұрады, қараусыз, өз жағдайына немқұрайлы қарайды және қажетт≥ мөлшерде сұйықтық қабылдамайды. ∆и≥ декомпенсаци€ға инфекци€лар (диабетт≥к табан синдромы, пневмони€, жедел пиелонефрит), бас миы қанайналымының бұзылуы әкелед≥, нәтижес≥нде науқастар нашар қозғалып, қант деңгей≥н төмендетет≥н дәр≥лер мен сұйықтықты қабылдамайды.

 

7.14 кесте. √иперосмол€рлы кома (√ќ )

 

Ётиологи€сы ≈где жастағы науқастарда (> 60Ц70 жас) қосалқы патологи€ әсер≥нен дамыған Қƒ-2-н≥ң айқын декомпенсаци€сы (инфаркт, инсульт, инфекци€лар), қант деңгей≥н түс≥рет≥н дәр≥лерд≥ қабылдауды тоқтату, күт≥мн≥ң болмауы, сұйықты қабылдауды шектеу
ѕатогенез≥  етогенезд≥ тежеуге жетк≥л≥кт≥ қалдықты инсулин өнд≥р≥лу≥н≥ң сақталуына қарамастан дамитын айқын гипергликеми€, осмотикалық диурез, сусыздану
Ёпидемиологи€сы Өте сирек дамиды, жи≥ егде адамдарда көр≥н≥с беред≥; √ќ  Қƒ-2-мен сырқаттанған егде науқастарда дамитын жедел гипергликеми€лық жағдайлардың 10Ц30%-ын алады; 2/3 жағдайда бұған дей≥н диагностикаланбаған Қƒ дамиды
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ јйқын дегидратаци€ белг≥лер≥ (сусыздану, тер≥н≥ң құрғауы, тахикарди€, артериальд≥ гипотензи€, лоқсу, әлс≥зд≥к, шок); фокальд≥ немесе генерализаци€ланған құрысулар; қосалқы сырқаттар мен асқынулар (инфекци€лар, терең көктамырлардың тромбоздары, пневмони€, бас миы қанайналымының бұзылуы, гастропарез), ест≥ң бұзылуы (сопор, кома)
ƒиагностикасы јнамнез≥нде Қƒ-2, егде жас, клиникалық көр≥н≥с≥, айқын гипергликеми€ (>30Ц40 ммоль/л), кетонури€ мен кетоацидоз болмауы, гиперосмол€рлық
—алыстырмалы диагностикасы  етоацидоздық және гипогликеми€лық кома, басқа генезд≥ естен тану (инсульт, миокард инфаркт≥ және т.б.)
≈м≥ –егидратаци€ (алғашқы 3 сағатта 2,5Ц3 литр жоғалтады), инсулинд≥к терапи€ (Ђаз мөлшерї тәрт≥б≥), электролитт≥ бұзылыстарды коррекци€лау, қосымша патологи€ны емдеу
Ѕолжамы Ќашар: өл≥м көрсетк≥ш≥ 15Ц60 %; болжамы егде жастағы науқастарда өте қолайсыз, нашар

 

ѕатогенез≥

Үдемел≥ өрш≥ген гипергликеми€ мен осмостық диурез нәтижес≥нде айқын дегидратаци€ туындайды, жоғарыда келт≥р≥лген себептерге байланысты оның орны толтырылмайды. √ипергликеми€ мен дегидратаци€ нәтижес≥нде плазма гиперосмол€рлығы дамиды. √ќ  патогенез≥н≥ң басты компонент≥ салыстырмалы инсулин тапшылығы мен контринсул€рлы гормондардың артық өнд≥р≥лу≥ болып табылады, б≥рақ Қƒ-2 кез≥нде сақталған қалдықты инсулин секреци€сы липолиз бен кетогенезд≥ тежеп тұруға жетк≥л≥кт≥ болғандықтан, кетоацидозд≥ң дамуына жол бермейд≥.

Ѕ≥рқатар жағдайларда т≥нд≥к гипоперфузи€ көр≥н≥с≥нде дамыған гиперлактатеми€ нәтижес≥нде орташа айқындылықтағы ацидоз анықталады. јйқын гипергликеми€ кез≥нде осмостық балансты сақтау мақсатында цереброспинальд≥ сұйықтықта натрий мөлшер≥ жоғарылайды, €ғни натрий бас миы жасушаларынан шығады, оның орнына жасуға калий енед≥. ∆үйке жасушаларының трансмембраналық потенциалы бұзылады. ≈ст≥ң үдемел≥ бұзылуы құрысу синдромымен б≥рге ұштасып дамиды (7.10 сурет).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 784 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1887 - | 1848 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.