Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. »нсулинд≥к терапи€ны қабылдамаған Қƒ-1-мен сырқаттанған науқас кетоацидоздық комадан қайтыс болады
»нсулинд≥к терапи€ны қабылдамаған Қƒ-1-мен сырқаттанған науқас кетоацидоздық комадан қайтыс болады. јдекватты емес инсулинд≥к терапи€ нәтижес≥нде, Қƒ компенсаци€сы критерийлер≥не қол жетпесе, науқас үнем≥ созылмалы гипергликеми€ жағдайында жүр≥п (7.3 кесте), диабетт≥ң кеш асқынулары дамып, үдей бастайды (7.8 бөл≥м). Қƒ-1 кез≥нде диабетт≥к микроангиопати€мен (нефропати€, ретинопати€) және нейропати€ (диабетт≥к табан синдромы) аса клиникалық маңыздылыққа ие. ћакроангиопати€ Қƒ-1 барысында маңыздылығы бойынша б≥р≥нш≥ орынға сирек жағдайларда ғана шығады.

 

7.6. ҚјЌ““џ ƒ»јЅ≈““≤Ң 2 “»ѕ≤

Қантты диабетт≥ң 2 тип≥ Ч инсулинрезистентт≥л≥к және β-жасушалардың секреторлы дисфункци€сы әсер≥нен гипергликеми€ның дамуымен, липидт≥ алмасудың бұзылуы нәтижес≥нде атеросклероздың дамуымен сипатталатын көм≥рсу алмасуының бұзылуымен көр≥нет≥н созылмалы ауру. Ќауқастардың өл≥м≥ мен мүгедект≥г≥не әкелет≥н басты себептерд≥ң б≥р≥ жүйел≥к атеросклероздың асқынулары болып табылады.  ейде Қƒ-2-н≥ жүрек-қантамыр жүйес≥н≥ң ауруы деп те атайды.

 

7.8 кесте. Қантты диабетт≥ң 2 тип≥

 

Ётиологи€сы “ұқымқуалаушы бей≥мд≥л≥к (б≥р жұмыртқалы ег≥здерде конкорданттылық 100 %) сыртқы орта түртк≥лер≥н≥ң көр≥н≥с≥нде (сем≥зд≥к, урбанизаци€ланған өм≥р сүру салты, рафинирленген майлар мен көм≥рсулардың тағамда шектен тыс болуы)
ѕатогенез≥ »нсулинрезистентт≥л≥к, β-жасушалардың секреторлы дисфнкци€сы (инсулин секреци€сының 1-ш≥ жылдам сатысының түс≥п қалуы), бауырмен глюкозаның артық өнд≥р≥лу≥
Ёпидемиологи€сы ∆алпы попул€ци€ның шашамен 5Ц6%, ересектерд≥ң 10%, Ѕатыс елдер≥ мен –есейде 65 жастан асқан адамдардың 20% көр≥н≥с беред≥. јрнайы этникалық топтарда салыстырмалы түрде жи≥л≥г≥ жоғары болады (ѕима үнд≥лер≥н≥ң 50%-да). —ырқаттану әрб≥р 15Ц20 жылда ек≥ еселенед≥
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ ќрташа полиури€ және полидипси€, метаболикалық синдром компоненттер≥ (11.2 бөл≥м). 50%-дан астам жағдайларда симптомсыз өтед≥.  өп жағдайларда диагностикалау барысында түрл≥ дәрежедег≥ кеш асқынулар анықталады (7.8 бөл≥м)
ƒиагностикасы Қƒ симптомдары көр≥н≥с бергенде және/немесе қау≥п-қатер тобында гликеми€ деңгей≥н скринингт≥ анықтау
—алыстырмалы диагностикасы Қƒ-1, симптоматикалық ( ушинг синдромы, акромегали€ және т.б) және Қƒ сирек түрлер≥ (MODY және т.б.).
≈м≥ √ипокалори€лы емдәм, физикалық жүктемен≥ арттыру, науқастарды оқыту, таблетка түр≥ндег≥ қант деңгей≥н төмендетет≥н дәр≥лер (метформин, сульфонилмочевина, тиазолидиндиондар, глинидтер, α-гликозидаза ингибиторлары).  еш асқынулардың алдын алу және емдеу (7.8 бөл≥м)
Ѕолжамы ћүгедект≥к пен өл≥м жи≥л≥г≥ кеш асқынулармен анықталады, әдетте макроангиопати€лық асқынулармен

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 676 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1288 - | 1257 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.