Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. Қƒ-2 көп факторлы тұқымқуалаушы бей≥мд≥л≥кпен сипатталатын сырқат
Қƒ-2 көп факторлы тұқымқуалаушы бей≥мд≥л≥кпен сипатталатын сырқат. Ѕ≥р жұмыртқалы ег≥здерде Қƒ-2 конкорданттылығы 80%-дан асады. Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастардың туыстарында да Қƒ-2 ауыратындығы анықталады; ата-ананың б≥реу≥нде Қƒ-2 дамыса, оның ұрпағында сырқаттың дамуы қауп≥ өм≥р бойында 40%-ды құрайды. Қƒ-2 дамуына бей≥м полиморфизмд≥ анықтайтын қандайда б≥р ген осы күнге дей≥н анықталмаған. Қƒ-2-ге тұқымқуалаушы бей≥мд≥л≥к көр≥н≥с≥нде сырқаттың дамуына сыртқы орта түртк≥лер≥, ең алдымен өм≥р сүру салты әсер етед≥. Қƒ-2 даму қауп≥н туғызатын себептерге жатады:

Ч сем≥зд≥к, әс≥ресе висцеральды (11.2 бөл≥мд≥ қараңыз);

Ч этникалық тиес≥л≥к (әс≥ресе, дәстүрл≥ өм≥р салтын батыстық өм≥р сүру салтына ауыстырғанда);

Ч жақын туыстарында дамыған Қƒ-2;

Ч аз қозғалатын адамдардың өм≥р салты;

Ч емдәм ерекшел≥ктер≥ (құрамында рафинирл≥ көм≥рсулар көп және аз мөлшерде торшалар бар тағамдарды қабылдау;

Ч артериальды гипертензи€.

 

ѕатогенез≥

Қƒ-2 патогенетикалық зат алмасу бұзылыстарының гетерогенд≥ тобы болып табылады, сондықтан бұл сырқаттың айқын клиникалық б≥ркелк≥ емест≥г≥н көрсетед≥. ќның патогенез≥н≥ң нег≥з≥нде β-жасушаларының секреторлы дисфункци€сы көр≥н≥с≥нде дамитын инсулинрезистентт≥л≥к жатыр (инсулин әсер≥нен т≥ндермен глюкоза утилизаци€сының төмендеу≥). ќсылайша, инсулинге сез≥мталдықтың өзгеру≥ мен инсулин секреци€сы арасындағы тепе-теңд≥к бұзылады. β-жасушалардың секреторлы дисфункци€сы қанда глюкоза деңгей≥н≥ң жоғарылауына жауап рет≥нде инсулинн≥ң Ђертеї секреторлы бөл≥ну≥н≥ң бұзылысымен түс≥нд≥р≥лед≥. —екреци€ның б≥р≥нш≥ фазасы (жылдам), €ғни инсулинге толы везикуланың босауы, шын мән≥нде болмайды; 2-ш≥ (ба€у) секреци€ фазасы тұрақтанған гипергликеми€ға жауап рет≥нде үнем≥ тоникалық тәрт≥пте бөл≥нед≥, б≥рақ инсулинн≥ң артық бөл≥ну≥не қарамастан, инсулинорезистентт≥л≥к көр≥н≥с≥нде гликеми€ дәрежес≥ қалпына келе алмайды (сурет 7.8).

√иперинсулинеми€ нәтижес≥нде инсулин рецепторларының сез≥мталдығы мен саны төмендеп, инсулин әсер≥нен ынталанатын пострецепторлы механизмдерд≥ң тежелу≥не (инсулинорезистентт≥л≥к) әкелед≥. Ѕұлшықет және май жасушаларында глюкозаның басты транспортер≥ (GLUT-4) мөлшер≥ висцеральд≥ сем≥зд≥к көр≥н≥с берген науқастарда 40%-ға және Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастарда 80%-ға төмендейд≥. √епатоциттерд≥ң инсулинрезистентт≥л≥г≥ мен портальды гиперинсулинеми€ нәтижес≥нде бауырмен глюкозаның артық өнд≥р≥лу≥нен, Қƒ-2-мен сырқаттанған науқастардың басым бөл≥г≥нде, кейде аурудың бастапқы сатыларында дамитын ашқарынға гипергликеми€ анықталады.

√ипергликеми€ өз кезег≥нде β-жасушалардың секреторлы белсенд≥л≥г≥н≥ң дәрежес≥ мен сипатына кер≥ әсер≥н тиг≥зед≥ (глюкозаның уытты әсер≥). Ұзақ жылдар бойы дамыған гипергликеми€ ақыр соңында β-жасушалардан инсулин өнд≥р≥лу≥н≥ң азаюына (таусылуына) және науқастарда инсулин тапшылығы симптомдарының дамуына (дене салмағының төмендеу≥, инфекци€лық аурулармен ұштасатын кетоз) әкелед≥. ƒегенмен, кетоацидоз дамуының алдын алатын қалдықты инсулин өнд≥р≥лу≥ Қƒ-2 кез≥нде үнем≥ сақталады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 819 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

592 - | 546 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.