Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. 1. јналық безд≥ң андрогенөнд≥руш≥ ≥с≥ктер≥ өте сирек сырқат болып табылады
1. јналық безд≥ң андрогенөнд≥руш≥ ≥с≥ктер≥ өте сирек сырқат болып табылады. ќған кенет үдемел≥ дамитын ауыр гисутизм, вирилизаци€ және айқын тестостерон мөлшер≥н≥ң жоғарылауы (> 5Ц10 нмоль/л) тән. Өте сирек кездесет≥н бүйрек үст≥ без≥н≥ң андрогенөнд≥руш≥ ≥с≥ктер≥не жоғарыда аталған симптоматика мен ƒЁј, андростендионның жоғарылауы тән.

2. “уа б≥ткен бүйрек үст≥ без≥ қыртысты затының дисфункци€сы диагнозын жоққа шығару мақсатында (4.6 бөл≥мд≥ қараңыз) 17-гидроксипрогестерон мен ƒЁј анықтау, қажет болған жағдайда Ч 1-24ј “√-мен сынама жүрг≥з≥лед≥.

3. √иперпролактинеми€ ұқсас клиникалық көр≥н≥с беру≥ мүмк≥н (2.4 бөл≥мд≥ қараңыз), сонымен қатар, јЅѕ—-мен сырқаттанған әйелдерд≥ң 30%-да пролактин мөлшер≥н≥ң сәл жоғарылауы анықталады.

4. »диопатикалық гирсутизм Ч өзгермеген менструальд≥ цикл және сақталған фертильд≥к көр≥н≥с≥нде әйелдерде гирсутизм және гипертрихоздың дамуымен сипатталатын жағдай.

5. Ѕасқа генезд≥ бедеул≥к пен менструальды қызметт≥ң бұзылуы.

 

≈м≥

 

1. ƒене салмағын төмендету (сем≥зд≥кт≥ емдеу). ƒене салмағын қалыптастырудың өз≥ ғана менструальды және овул€торлы қызметт≥ң қалпына келу≥не, сонымен қатар гирсутизмн≥ң кер≥ дамуына әкелед≥.

2. »нсулин сенситайзерлер≥н≥ң ≥ш≥нде метформин өз әсерл≥г≥н көрсетт≥ (7.6 бөл≥мд≥ қараңыз).  линикалық және зертханалық мәл≥меттер бойынша расталған инсулинрезистентт≥л≥к кез≥нде дәр≥н≥ тәул≥г≥не 1Ц2 граммнан тағайындауға болады, б≥рақ метфоринд≥ жүкт≥ әйелдерге қолдануға болмайды.

3. јнтиандрогенд≥ терапи€:

Ч оральды контрацептивтер. ќлардың эстрогенд≥ құрамы аналық бездерде андрогендерд≥ң өнд≥р≥лу≥н тежеп, жыныс гормондарымен байланысатын ақуыздар мөлшер≥н арттырады, ал гестагенд≥ құрамы Ћ√ синтез≥н төмендетед≥. ∆и≥ антиандрогенд≥к белсенд≥л≥кке ие ципротерон ацетаты мен этинилэстрадиолдың фиксирленген комбинаци€сы тағайындалады.

Ч ципротерон ацетаты андрогенд≥ рецепторлардың тосқауылдаушысы болып табылады (эстрогендермен б≥рге циклд≥ң ек≥нш≥ фазасында 25Ц100 мг).

Ч әлс≥з антиандрогенд≥ әсер≥ бар спиронолактон (тәул≥г≥не 50Ц200 мг мөлшерде тағайындауға болады);

Ч флутамид (тәул≥г≥не 125 мг) айқын антиандрогенд≥к қасиетке ие, б≥рақ ауыр жағымсыз әсерлер≥н≥ң дамуына байланысты јЅѕ— кез≥нде сирек қолданылады.

Ч финастерид (тәул≥г≥не 5 мг) 5α-редуктазаның ингибиторы.

4. Ѕедеул≥кт≥ емдеу:

Ч кломифен цитраты (25Ц150 мг 5 тәул≥к бойы менструальды циклд≥ң 5-ш≥ күн≥нен бастап тағайындалады) эстрогендерд≥ң гипофизге әсер≥н төмендет≥п, фолликулалардың өсу≥н ынталандыратын ‘—√ өнд≥р≥лу≥н күшейтед≥.  ломифен терапи€сы көр≥н≥с≥нде науқастардың 80%-да овул€ци€ дамып, 65%-да жүкт≥л≥к болады;

Ч гонадотропин препараттары (рекомбинантты адам ‘—√-ны) кломифен әсер≥ болмағанда қолданылады. ќвул€ци€ 94 % жағдайда көр≥н≥с бер≥п, препаратты б≥рнеше курс бойы енг≥згенде ғана 40% жағдайда жүкт≥л≥к дамиды;

Ч хирурги€лық ем қатарына лапароскопи€лық диатерми€ немесе лазерл≥ дриллинг жатады. Ѕұрын хирурги€лық ем рет≥нде ашық секторальды аналық без резекци€сы қаралатын. ћұндай операци€лық араласулардан кей≥н овул€торлы қызметт≥ң қайта қалыптасуы әл≥ күнге дей≥н түс≥н≥кс≥з. ќпераци€дан кей≥н әйелдерд≥ң 90%-да овул€ци€ қайта қалыптасып, 8 ай көлем≥нде науқастардың 80%-да жүкт≥л≥к дамиды;

Ч экстракорпоральды ұрықтандыру.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 763 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1961 - | 1810 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.