Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы.  ең таралған теори€лардың б≥р≥не сәйкес, √ј кез≥нде дамитын аутоиммунды үрд≥с нәтижес≥нде түс≥н≥кс≥з себеппен
 ең таралған теори€лардың б≥р≥не сәйкес, √ј кез≥нде дамитын аутоиммунды үрд≥с нәтижес≥нде түс≥н≥кс≥з себеппен ретробульбарлы шелмайдың преадипоциттер≥ ““√-ға рецептор экспрессирлейт≥н адипоциттерге дифференциаци€лады. ќдан кей≥н шелмай иммунды қабынуды иницирлейт≥н ““√ рецепторларына сенсибилизаци€ланған ¬ лимфоциттермен инфильтраци€ланады. Қабынуға дей≥нг≥ цитокиндерд≥ң түз≥лу≥не жауап рет≥нде ретробульбарлы шелмай адипоциттер≥ көп мөлшерде қышқыл гликозамингликандарды өнд≥ре бастайды. ќлар айқын гидрофильды қасиетке ие болғандықтан, ретробульбарлы шелмай ≥с≥н≥п, көлем≥ жағынан үлкейед≥. ”ақыт өте қабынулық өзгер≥стерд≥ң қарқындылығы бәсеңдеп, түрл≥ дәрежедег≥ фиброзды өзгер≥стер дамиды.

 

ѕатогенез≥

Ёќѕ-ның дамуында ек≥ кезеңд≥ ажыратуға болады (3.14 сурет). Ѕелсенд≥ қабынудың б≥р≥нш≥ кезеңде ретробульбарлы шелмайда қабынулық өзгер≥стер дамиды. Ѕұл өзгер≥стер шелмайдың көлем≥н≥ң ұлғаюымен көр≥н≥с беред≥, нәтижес≥нде экзофтальмның дамуына әкелед≥, ауыр жағдайларда т≥пт≥ көз жүйкес≥н≥ң жаншылуын шақыруы мүмк≥н (көз жүйкес≥н≥ң нейропати€сы) (3.15 сурет).  өзқозғалтқыш бұлшықеттерд≥ң қабынуы б≥ртект≥ дамымайды, сондықтан көруд≥ң б≥р бұрышында (жоғары немесе жанына қарағанда) науқаста диплопи€ анықталуы мүмк≥н. јуыр жағдайда тұрақты диплопи€мен сипатталатын қитарлық көр≥н≥с беред≥. јуыр ағымдағы Ёќѕ-ның қау≥пт≥ асқынуы-көзд≥ң толық жабылмауына, кей≥н қасаң қабықтың өзгер≥п, т≥пт≥ жаралануына әкелет≥н айқын экзофтальм.

 

3.15 сурет. Ёндокринд≥ офтальмопати€ кез≥нде дамитын экзофтальм мен көз жүйкес≥ компресси€сының патогенез≥

 

Ёќѕ-ның ек≥нш≥ белсенд≥ емес кезең≥нде көз шарасында дамыған қабынулық үрд≥стер б≥рт≥ндеп бәсеңдейд≥. ∆ең≥л дәрежедег≥ Ёќѕ толық ремисси€ның дамуымен а€қталады, ал ауыр дәрежедег≥ Ёќѕ кез≥нде тұрақты экзофтальмге, жоғарғы қабақтың тұрақты ретракци€сына, диплопи€мен сипатталатын қитарлыққа, катаракта сек≥лд≥ көз алмасы жағынан дамитын ек≥нш≥л≥к ауытқуларға әкелет≥н фиброзы өзгер≥стер орын алады. Ёќѕ-ның белсенд≥ емес сатысында глюкоркортикоидтар сек≥лд≥ қабынуға қарсы дәр≥л≥к заттарды қолдану нәтижес≥з. Ёќѕ-ның қау≥п факторлары мен үдемел≥ дамуына әкелет≥н түртк≥лерге темек≥ тарту және ҚЅ қызмет≥н≥ң бұзылуы (гипотиреоз және тироетоксикоз сек≥лд≥) жатады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 813 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1313 - | 1213 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.