Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√рейвс ауруы
 

√рейвс ауруы (√ј, Ѕазедов ауруы, жайылмалы уытты жемсау) Ч тиреотропты гормон (““√) рецепторларына қарсы антиденелерд≥ң өнд≥р≥лу≥нен дамитын, клиникалық ҚЅ зақымданғаннан тиреотоксикоз синдромының дамып, экстратиреоидты патологи€мен (эндокринд≥ офтальмопати€, перитибиальды микседема, акропати€) б≥рге көр≥нет≥н жүйел≥к аутоиммунды ауру (3.5 кесте). јуру алғаш рет 1825 ж.  алеб ѕарримен, 1835 ж. Ч –оберт √рейвспен, 1840 ж. Ч  арл фон Ѕазедовпен суреттелген болатын.

 

3.5 кесте. √рейвс ауруы

 

Ётиологи€сы Ѕелг≥с≥з; HLA-DR3, HLA- DQA1*0501 гаплотиптер≥мен ассоциаци€, протективт≥ гаплотип: HLA-DQA1*0701.
ѕатогенез≥ “иреотоксикоз синдромы мен ретробульбарлы шелмайда қабынулық өзгер≥стерд≥ң дамуымен сипатталатын ““√ рецепторларына ынталандырушы антиденелерд≥ң өнд≥р≥лу≥.
Ёпидемиологи€сы Әйелдер 10 есе жи≥ ауырады, әс≥ресе 20 мен 50 жас аралығында. Қалыпты йод қабылдайтын аймақтарда тиреотоксикоздың таралуы-әйелдерд≥ң 2%-да, √ј жаңа жағдайларының жи≥л≥г≥- жылына 1000 әйелдерд≥ң 3-де.
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ “ахикарди€, суправентрикул€рлы аритми€, жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥, тәбет≥ жоғары бола тұра дене салмағының төмендеу≥, бұлшықетт≥к әлс≥зд≥к, тремор, тершеңд≥к, қозғыштық, жылауықтық, тиреотоксикоздың көзд≥к симптомдары, эндокринд≥ офтальмопати€.
ƒиагностикасы ““√↓, “4 және “3↑, эндокринд≥ офтальмопати€, ҚЅ көлем≥н≥ң жайылмалы ұлғаюы, ҚЅ сцинтиграфи€сы бойынша 99m“с с≥ң≥р≥лу≥н≥ң жайылып күшею≥, ““√ рецепторларына қарсы антиденелер.
—алыстырмалы диагностикасы “иреотоксикозбен дамитын басқа аурулар.
≈м≥ “иреостатикалық терапи€ (тиамазол, пропилтиоурацил), тиреоидэктоми€ (ҚЅ субтотальды резекци€сы), 131I-пен терапи€.
Ѕолжамы “ұрақты эутиреозға қол жетк≥згенде болжамы жақсы. “иреостатикалық терапи€дан кей≥н сауығып кету мүмк≥нд≥г≥ Ч 25Ц50 %. –адикалды әд≥стерд≥ қолданғаннан кей≥н тұрақты тиреоидты гормондар препараттарымен орынбасушы терапи€.

 

Қаз≥рг≥ таңда √ј термин≥н≥ң орнына дәстүрл≥ түрде жайылмалы уытты жемсау термин≥ қолданылады, дегенмен оның да б≥рқатар кемш≥л≥ктер≥ бар. Ѕ≥р≥нш≥ден, ол қалқанша безд≥ң макроскопи€лық (жайылмалы жемсау) және қызмет≥н≥ң (уытты) өзгер≥с≥н ғана сипаттайды, ал бұл √ј үш≥н м≥ндетт≥ болып табылмайды: б≥р жағынан, без ұлғаюы дамымауы мүмк≥н, ек≥нш≥ жағынан жайылмалы да болмауы мүмк≥н. —онымен қатар, тиреотоксикозбен сипатталатын ҚЅ жайылмалы ұлғаюы басқа ауруларда да дамуы мүмк≥н. ∆ай уытты жемсау термин≥н≥ң орнына Ђауруї термин≥н қолдану дұрыс, себеб≥ бұл үрд≥ст≥ң жүйел≥ аутоиммунды екен≥н айқындап көрсетед≥. ƒегенмен, бүк≥л әлемде дәстүрл≥ түрде қолданатын, бәр≥не түс≥н≥кт≥ және танымал термин - Ђ√рейвс ауруыї, ал нем≥с т≥л≥нде сөйлейт≥н халықтарда ЂЅазедов ауруыї деген термин кең қолданылуда.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1178 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1354 - | 1306 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.