Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. √ипотиреоздың эпидемиологи€сын оның дамуына әкелет≥н жи≥ себепт≥ң аутоиммунды тиреоидитт≥ң болуы анықтайды
√ипотиреоздың эпидемиологи€сын оның дамуына әкелет≥н жи≥ себепт≥ң аутоиммунды тиреоидитт≥ң болуы анықтайды. Ѕ≥р≥нш≥ден, ј»“ ҚЅ-д≥ң басқа да аурулары сек≥лд≥ әйелдерде 10 есе жи≥ кездесед≥. ≈к≥нш≥ден, бұл сырқатқа ұзаққа созылған ағым тән және б≥рнеше жылдар мен ондаған жылдардан кей≥н гипотиреоздың дамуына әкелу≥ мүмк≥н.т —ондықтан, гипотиреоз 50Ц60 жас аралығындағы әйелдерде жи≥ анықталады. ≈гер жалпы попул€ци€да гипотиреоздың әйелдер арасында таралуы 1 % болса, репродуктивт≥ жастағы әйелдер арасында 2 %-ды құрайды, ал бұл көрсетк≥ш 60 жастан жоғары әйелдер арасында кей попул€ци€ларда 10Ц12 %-дан астам болуы мүмк≥н.

 

 линикалық көр≥н≥стер≥

√ипотиреоздың клиникалық көр≥н≥с≥ оның этиологи€сымен, науқастың жасымен, тиреоидты гормондар тапшылығының даму жылдамдығымен анықталады.

√ипотиреоздың клиникалық диагностикасында кездесет≥н басты мәселелер:

Ј —пецификалық симптомдардың болмауы (гипотиреоз кез≥нде ғана кездесед≥);

Ј Ѕасқа созылмалы соматикалық және психикалық аурулармен байланысты жалпы попул€ци€да гипотиреозға жақын симптомдардың таралуы. ҚЅ қалыпты қызмет≥ көр≥н≥с берген ересек адамдардың 15 %-да гипотиреозға тән б≥рнеше симптомдар анықталады.

Ј “иреоидты гормондардың тапшылығы мен айқын клиникалық көр≥н≥стерд≥ң арасында тура тәуелд≥л≥кт≥ң болмауы (б≥р жағдайда айқын гипотиреоз кез≥нде сиптомдар толығымен көр≥н≥с бермеу≥ мүмк≥н, ал басқа жағдайларда субклиникалық гипотиреоз кез≥нде клиникалық белг≥лер айқын болуы мүмк≥н).

 

3.18 сурет. √ипотиреоз Ђбетперделер≥ї

3.18 сурет √инекол: дисфункц.маточ.кров,бесплодие- √инекологи€лық: дисфункци€лық жатырдан қан кету, бедеул≥к  ард:диастол.гипертен, дислипид, гидроперикард- ардиологи€лық: диастолалық гипертензи€, дислипидеми€. гидроперикард ѕсихиатр:депресси€, деменци€- ѕсихиатри€лық: депресси€, деменци€ Ђћаскиїгипотиреоза- √ипотиреоз ЂЅетперделер≥ї –евмат:полиарт, полисиновит,прог.остеопороз- –евматологи€лық: полиартрит, полисиновит, өрш≥мел≥ остеоартроз ƒерматол: алопеци€, гиперкератоз, онихолиз- ƒерматологи€лық: алопеци€, гиперкератоз, онихолиз √астроэнтерол: хр.запоры, жел-камен.болезнь, хр.гепатит(Ђжелтухаї в сочетании с пов.уровн€ трансаминаз)- √астроэнтерологи€лық: созылмалы ≥ш қату, өт-тас ауруы, созылмалы гепатит (трансаминазалар деңгей≥ жоғарылаумен б≥рге Ђсарғаюї)

 

 

3.19 сурет. √ипотиреозбен сырқаттанған науқастың сырт әлпет≥ (а, б)

 

∆оғарыда айтылғандай, гипотиреоздың клиникалық көр≥н≥с≥ полижүйел≥кпен сипатталады, б≥рақ кей науқастарда б≥р жүйеге тән шағымдар мен симптомдар басым дамуы мүмк≥н, сондықтан науқастарда Ђбетпердеї аурулары анықталады (3.18 сурет).

јйқын және ұзаққа созылған гипотиреоз кез≥нде науқастарда жалпы және периорбитальды ≥с≥нумен сипатталатын Ђмиксематоздыї сырт келбет дамиды. Ѕет≥ ≥с≥нген, бозғылт-сары түст≥, көзқарасы немқұрайлы, бет мимикасы кедейленген (маска тәр≥здес бет) (3.19 сурет).

—онымен қатар, науқас шашы сиреп, жылтыруы төмендеп және көп мөлшерде түсед≥. ∆алпы науқастар апати€лы, ба€у немесе тежелген. јуыр гипотиреозға сөйлеуд≥ң тежелу≥ тән, т≥пт≥ кейде науқас аузында б≥рнәрсе бар сек≥лд≥ болады.  өмей шырышты қабығының ≥с≥ну≥ дауыс тембр≥н≥ң төмендеп, қарлығуына әкелед≥. Ќауқас кей сөздерд≥ дұрыс айта алмай, кей≥н қайта нақты дұрыс айтуға тырысады. √ипотиреоздың дәстүрл≥ түр≥нде т≥лд≥ң ≥с≥ну≥, онда т≥стер ≥з≥н≥ң қалуы суреттелед≥. ≈встахий түт≥г≥ шырышты қабығының ≥с≥ну≥ есту қаб≥лет≥н≥ң төмендеу≥мен сипатталады. Ќауқастар жи≥ тер≥н≥ң құрғауына шағымданады.

∆үйке жүйес≥ жағынан науқаста есте сақтау қаб≥лет≥н≥ң және интеллект≥н≥ң төмендеу≥, ұйқышылдық, депресси€ дамиды. 3 жастан жоғары жас балалар мен ересектерде дамитын жүйке жүйес≥ жағынан дамитын өзгер≥стер қайтымды және орынбасушы терапи€ көр≥н≥с≥нде оңай тосқауылданады. Ѕ≥рақ, туа б≥ткен гипотиреоз жүрг≥з≥лген орынбасушы терапи€ға қарамастан қайтымсыз жүйке-психикалық және физикалық бұзылыстарға әкелед≥ (3.6.2 бөл≥мд≥ қараңыз). Ўетк≥ жүйке жүйес≥ жағынан өзгер≥стер сирек дамиды, алайда кейб≥р науқастарда микседема көр≥н≥стер≥ туннельды синдромдардың (карпаль каналы синдромы) дамуын ынталандырады.

√ипотиреозбен сырқаттанған науқастарда нег≥зг≥ алмасудың жалпы төмендеу≥ дене салмағының артуын дамытады, ал өз кезег≥нде гипотиреоз айқын сем≥зд≥кт≥ң дамуын тудырмайды. “ым ауыр гипотиреоз кез≥нде гипотерми€ дамуы мүмк≥н. Ќауқаста жи≥ тоңғыштыққа шағымданады. ќсы белг≥н≥ң генез≥нде нег≥зг≥ алмасудың төмендеу≥мен қатар, гипотиреозге тән қан айналымның орталықтануы аса маңыздылыққа ие болады.

∆үрек-қантамыр жүйес≥ жағынан жи≥ дамитын өзгер≥стерге брадикарди€ға бей≥мд≥л≥к, жең≥л диастолалық артери€лық гипертензи€ және перикардта сұйықтықтың жиналуы жатады. √ипотиреозбен сырқаттанған науқастарда атерогенд≥ дислипидеми€ көр≥н≥с беред≥.

јсқорыту жүйес≥ жағынан ≥шқату симптомы жи≥ кездесед≥. —онымен қатар, өт жолдарының дискинези€сы, гепатомегали€, тәбетт≥ң төмендеу≥ дамуы мүмк≥н. јйқын гипотиреозда гипохромды анеми€ анықталады.  ей жағдайларда гипотиреоз ј»“ нәтижес≥нде ¬12-тапшылықты анеми€ сек≥лд≥ басқа аутоиммунды аурулармен жұптасады.

∆и≥ әйелдерде б≥р≥нш≥ орынға жыныс жүйес≥ жағынан өзгер≥стерд≥ң дамуы шығады. √ипотиреоз кез≥нде түрл≥ менструальды циклд≥ң бұызылыстары дамиды: аменоре€дан дисфункциональды жатырдан қан кетулерге дей≥н. ≈рлер мен әйелдерде либидо төмендейд≥. ∆ыныс жүйес≥ жағынан өзгер≥стерд≥ң патогенез≥нде ек≥нш≥л≥к гиперпролактинеми€ маңызды құндылыққа ие болады (2.4 бөл≥мд≥ қараңыз). јйқын гипотиреоз тәж≥рибеде барлық жағдайда бедеул≥кпен сипатталады, б≥рақ әйелдерд≥ң б≥р бөл≥г≥нде тиреоидты гормондардың тапшылығы (барлық жүкт≥лерд≥ң 2 %-да) жүкт≥л≥кт≥ң дамуына бөгет болмайды, б≥рақ жүкт≥л≥кт≥ң үз≥лу қауп≥ жоғарылап немесе жүйке жүйес≥н≥ң даму ақауымен нәресте дүниеге келу≥ мүмк≥н.

Ұзаққа созылған гипотиреоз кез≥нде гипофиз тиреотрофтарының ынталандырылуы ек≥нш≥л≥к аденоманың қалыптасуымен а€қталуы мүмк≥н. ќрынбасушы терапи€ көр≥н≥с≥нде гипотиреоз компенсаци€сы нәтижес≥нде гипофиз көлем≥ к≥ш≥рей≥п, Ђбосї түр≥к ерш≥г≥ синдромы дамуы мүмк≥н (2.9 бөл≥мд≥ қараңыз).

Қаз≥рг≥ таңда сирек кездесет≥н гипотиреоз асқынуларының б≥р≥ Ц гипотиреоидты (микседематозды) кома. √ипотиреоидты кома ұзақ уақыт бойы диагностикаланбаған, ауыр сырқаттармен ұштасатын, әлеуметт≥к статусы төмен және күт≥м≥ нашар егде жастағы науқастарда дамиды. √ипотиреоидты команың дамуын интеркурентт≥ аурулар (жи≥ инфекци€лық), суық тию, жарақаттар, ќ∆∆ тежейт≥н препараттарды тағайындау күшейтед≥.  линикалық гипотиреоидты кома гипотерми€мен, гиперкапни€мен сипатталатын гиповентил€ци€, гиперволеми€, гипонатриеми€, брадикарди€, артери€лық гипотензи€, несепт≥ң ұсталуы, динамикалық ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥мен, гипогликеми€мен, жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥мен, үдемел≥ түрде ќ∆∆ тежелу≥мен көр≥нед≥. ћикседематозды кома кез≥ндег≥ летальд≥л≥к көрсетк≥ш≥ 80 %-ға жетед≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 859 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

789 - | 641 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.