Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. ≈гер гипотиреоздың бейспецификалығы мен симптомдарының болмауы жөн≥ндег≥ мәселен≥ гормональды зерттеу арқылы (““√
≈гер гипотиреоздың бейспецификалығы мен симптомдарының болмауы жөн≥ндег≥ мәселен≥ гормональды зерттеу арқылы (““√ деңгей≥н анықтау) шешет≥н болсақ, гипотиреозды шақыратын аурулардың салыстырмалы диагностикасы жөн≥ндег≥ өзект≥ сұрақтар туындайды. √ипотиреоздың себеб≥ €трогенд≥ гипотиреоз кез≥нде айдан анық (оперативт≥ араласулар, 131I-пен терапи€). —понтанды (өз бет≥нше) дамыған гипотиреоздың аутоиммунды тиреоидитт≥ң қандай түр≥н≥ң әсер≥нен туындағанын анықтау өте маңызды (3.7.1 бөл≥мд≥ қараңыз). ћысалы, ј»“-т≥ң созылмалы түр≥н≥ң нәтижес≥нде дамыған гипотиреоз қайтымсыз және науқас өм≥р бойы орынбасушы терапи€ны қабылдау қажет, ал деструктивт≥ тиреоидиттерд≥ң фазасы болып табылатын (босанудан кей≥нг≥, ауырсынусыз, цитокининдуцирлеуш≥) гипотиреоз нәтижес≥нде ҚЅ қызмет≥ қайта қалпына келед≥.

Ѕ≥р≥нш≥л≥к және ек≥нш≥л≥к гипотиреоздың ажырату диагностикасы ешқандай қиындық тудырмайды, себеб≥ ек≥нш≥л≥к гипотиреоз ешқашан шектелген болмайды, ол басқа эндокринд≥ бездерд≥ң ек≥нш≥л≥к жет≥спеуш≥л≥г≥мен б≥рге дамиды (гипокортицизм, гипогонадизм). —онымен қатар, этиологи€лық түртк≥лер≥ де айқын (гипофиз макроаденомасы, гипоталамус-гипофизарлы аймаққа орындалған операци€лар немесе сәулелену). Ѕ≥рқатар жағдайларда ек≥нш≥л≥к гипотиреоз ““√-ның төмендеу≥мен емес, қалыпты мөлшерде болуымен сипатталады, ал кей жағдайларда б≥рқатар зерттеулер нәтижелер≥нен кей≥н “4 төмендеп, ““√ мөлшер≥ қалыпты екен≥ анықталса, ек≥нш≥л≥к гипотиреозды жоққа шығару қажет.

 

≈м≥

ћанифест≥ гипотиреоз (““√↑, “4↓) басқа түртк≥лерге тәуелс≥з (жас шамасы, ≥леспел≥ патологи€) левотироксинмен (L-T4) орынбасушы терапи€ға абсолютт≥ көрсетк≥ш болып табылады. “ек емд≥к шараның басталу варианты ғана ерекшелену≥ мүмк≥н (бастапқы мөлшер мен оны жоғарылату жылдамдығы). —убклиникалық гипотиреозды (““√↑, “4 Чқалыпты деңгейде) емдеуд≥ң мақсатқа лайықты екен≥ жөн≥ндег≥ мәселе даулы болып қала бермек. —убклиникалық гипотиреоз кез≥нде орынбасушы терапи€ны жүрг≥зуге басты көрсетк≥ш жүкт≥л≥к пен жақын болашақта жүкт≥л≥кт≥ жоспарлау болып табылады.

≤леспел≥ патологи€сы жоқ жас науқастарда L-T4 дене массасына сай толық орынбасушы мөлшерде тағайындай беруге болады (дене массасына 1,6 мкг/кг). Әйелдер үш≥н L-T4 мөлшер≥ тәул≥г≥не орташа 100 мкг, ер адамдар үш≥н Ч 150 мкг. ƒәр≥л≥к зат таңертең ашқарынға таңғы асқа 30 минут бұрын тәул≥г≥не б≥р рет қабылданады. √ипотиреоздың компенсаци€ сапалығын анықтаудың бақылау параметр≥ ““√ деңгей≥ болып табылады. ≈гер ол алғашында жоғарылаған болса, қалыпты мөлшерге 4Ц6 ай бойында келед≥ (алғашқы бақылаулық зерттеу 2Ц3 айдан кей≥н орындалады). √ипотиреоз компенсаци€сына қол жетк≥згеннен кей≥н (““√ деңгей≥н≥ң қалыпты болуы), бұл параметр жыл сайын бағаланады.

 омпенсирленген гипотиреоз жүкт≥л≥кт≥ жоспарлауға қарсы көрсетк≥ш болып табылмайды (жүкт≥л≥к орнағаннан кей≥н L-T4 мөлшер≥н 2,3 мкг/кг дене салмағына мөлшер≥мен жоғарылату қажет).

≈к≥нш≥л≥к гипотиреоздың орынбасушы терапи€сының қағидалары өте ұқсас, себеб≥ оның компенсаци€сының сапасы “4 мөлшер≥н≥ң өзгер≥с≥мен бағаланады. √ипотиреоидты команы емдеу тиреоиды гормондарды, глюкокортикоидтарды тағайындау, гемодинамикалық және электролитт≥ бұзылыстарды түзету сек≥лд≥ интенсивт≥ шараларды қажет етед≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 642 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2034 - | 1822 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.