Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«аходи ≥ засоби електробезпеки
 

ўоб над≥йно й безпечно користуватись електроенерг≥Їю, потр≥бно знати, €кою Ї напруга у мереж≥, ≥ на €к≥й напруз≥ працюЇ те чи ≥нше елек- троустаткуванн€.

«алежно в≥д мети використанн€ розр≥зн€ють так≥ види електричноњ напруги:

Ц до 42 ¬ Ц використовуЇтьс€ переважно дл€ переносного ≥ м≥сце- вого осв≥тленн€ й роботи ручних електроприлад≥в у небезпечних зонах (висока волог≥сть, на€вн≥сть метал≥чних пров≥дник≥в тощо);

Ц 127-220 ¬ Ц використовуЇтьс€ дл€ осв≥тленн€ й роботи ручних електроприлад≥в на виробництв≥ та у побут≥;

Ц 380 ¬ Ц використовуЇтьс€ при експлуатац≥њ промислових устано-


вок;


 

 

Ц понад 380 ¬ Ц використовуЇтьс€ дл€ передач≥ електроенерг≥њ на


в≥дстань (л≥н≥њ електропередач) ≥ дл€ живленн€ окремих електроустановок спец≥ального призначенн€.

ќсновне завданн€ електробезпеки Ц м≥н≥м≥зувати можлив≥сть негати- вного впливу електричного струму на людину. ƒос€гти ц≥Їњ мети можна за допомогою таких заход≥в ≥ засоб≥в:

Ц безпечною ≥ над≥йною конструкц≥Їю електроустановок;

Ц орган≥зац≥йними та техн≥чними заходами щодо безпечноњ експлу-

атац≥њ електроустановок та використанн€ електричноњ енерг≥њ;

Ц техн≥чними засобами захисту.

 онструкц≥€ електроустановки маЇ в≥дпов≥дати вимогам техн≥чних умов ≥ стандарт≥в. ѕри цьому, залежно в≥д засоб≥в електробезпеки, ус≥ електротехн≥чн≥ вироби под≥л€ютьс€ на 5 клас≥в: 0, 0≤, ≤, ≤≤, ≤≤≤.

 лас 0 Ц електрична установка маЇ лише робочу ≥зол€ц≥ю €к зас≥б за-

хисту.

 лас 0≤ Ц кр≥м робочоњ ≥зол€ц≥њ на корпус≥ установки Ї пристр≥й дл€

п≥дключенн€ його до заземлювача або нульового захисного пров≥дника.

 лас ≤ Ц установка маЇ робочу ≥зол€ц≥ю ≥ виконана таким чином, що п≥дключити њњ до електричноњ мереж≥ можна лише п≥сл€ п≥дТЇднанн€ кор- пусу до заземлювача (нульового захисного пров≥дника), а при в≥дТЇднанн≥ в≥д мереж≥ Ц корпус в≥дключаЇтьс€ в≥д заземлювача (нульового захисного пров≥дника) в останню чергу.

 лас ≤≤ Ц захист забезпечуЇтьс€ подв≥йною ≥зол€ц≥Їю.

 лас ≤≤≤ Ц дл€ живленн€ установки можливо використанн€ лише ма-

лоњ напруги (до 42 ¬).

ќрган≥зац≥йн≥ та техн≥чн≥ заходи електробезпеки передбачають:

допуск до роботи на електроустановках ос≥б не молодше 18 рок≥в, €к≥ мають в≥дпов≥дне посв≥дченн€, пройшли ≥нструктаж ≥ медичний огл€д;

призначенн€ ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дають за орган≥зац≥ю та проведенн€ ро-

б≥т на електроустановках, електромережах;

встановленн€ знак≥в безпеки та захисних огорож б≥л€ струмов≥дних

частин;

огородженн€ робочих м≥сць та вив≥шуванн€ плакат≥в безпеки;

виконанн€ роб≥т за нар€дом не менше н≥ж двома прац≥вниками ≥з за-

стосуванн€м електрозахисних засоб≥в,

використанн€ механ≥зм≥в ≥ пристосувань при проведенн≥ роб≥т на струмов≥дних частинах та поблизу них тощо.

“ехн≥чн≥ засоби захисту Ц це пристроњ, що слугують дл€ захисту лю-

дини в≥д ураженн€ електричним струмом. ƒо них належать:

≥зол€ц≥€ струмв≥дних частин;

недоступн≥сть дл€ випадкового дотику до струмов≥дного устатку-

ванн€;


захисне заземленн€;

зануленн€; захисне в≥дключенн€; захисне розд≥ленн€ електромереж≥; мала напруга;

сигнал≥зац≥€ про небезпеку дотику;

електрозахисн≥ засоби.

—тан ≥зол€ц≥њ струмопров≥дних частин повинен в≥дпов≥дати ѕрави-

лам використанн€ електроустановок. ÷ими ѕравилами передбачене пер≥- одичне випробуванн€ ≥зол€ц≥њ (2 рази на р≥к у прим≥щенн€х з≥ складними умовами, п≥двищеною волог≥стю ≥ 1 раз на р≥к у прим≥щенн€х з нормаль- ним середовищем). ≤зол€ц≥€ створюЇ велик≥й оп≥р, €кий перешкоджаЇ прот≥канню через нењ струму. ќп≥р ≥зол€ц≥њ кожноњ установки або окремоњ д≥л€нки електричноњ мереж≥ маЇ бути не меншим 0,5 ћќм. якщо оп≥р ≥зол€ц≥њ знижуЇтьс€ на 50% в≥д початкового, мережу або ≥зол€ц≥ю м≥н€- ють.

Ѕ≥льш≥сть прилад≥в широкого використанн€ на виробництв≥ та у по- бут≥ мають подв≥йну ≥зол€ц≥ю, €ка складаЇтьс€ з робочоњ й додатковоњ. ќстанн€ запоб≥гаЇ д≥њ струму на людину у випадку пошкодженн€ основ- ноњ ≥зол€ц≥њ. «нак подв≥йноњ ≥зол€ц≥њ позначаЇтьс€ на ≥нструмент≥ у вигл€д≥ символу, що зображуЇ два квадрати р≥зних розм≥р≥в, розм≥щених один в одному.

ѕри робот≥ в прим≥щенн€х без п≥двищеноњ небезпеки напруга елект-

роприлад≥в повинна бути не б≥льше 220 ¬. ѕри робот≥ в прим≥щенн€х у п≥двищеною небезпекою ≥ за межами прим≥щень напруга електроприла- д≥в повинна бути не б≥льше 36 ¬. ¬ особливих умовах дозвол€Їтьс€ вико- ристовувати електроприлади напругою до 220 ¬, але при на€вност≥ захи- сного в≥дключенн€ або над≥йного заземленн€ корпусу з використанн€м захисних засоб≥в (д≥електричн≥ рукавички, килимки, калош≥). ¬ даних умовах необх≥дно застосовувати електричн≥ машини II ≥ III клас≥в зг≥дно √ќ—“ 12.2.007.0 Ц 75.

Ќедоступн≥сть дл€ випадкового дотику до струмопров≥дного уста- ткуванн€ дос€гаЇтьс€ застосуванн€м стац≥онарних огороджень ≥ розташу- ванн€м не≥зольованих електропровод≥в на велик≥й висот≥ (Ћ≈ѕ), або у не- доступному м≥сц≥. ƒл€ захисту в≥д дотику до струмоведучих елемент≥в комутац≥йних апарат≥в застосовують прилади закритоњ конструкц≥њ (паке- тн≥ вимикач≥, рубильники).

«ахисне заземленн€ Ц навмисне електричне зТЇднанн€ ≥з землею мета-

левих струмопров≥дних не струмоведучих частин, на €ких може зТ€витис€ напруга. «аземленн€ Ц це сукупн≥сть заземлювача ≥ заземлювальних про- в≥дник≥в. «аземлювач≥ можуть бути штучн≥ (створен≥ спец≥ально дл€ зазе- мленн€ електроустановок) ≥ природн≥ (металев≥ предмети, що знаход€тьс€


в земл≥ ≥ мають буд≥вельне технолог≥чне чи ≥нше призначенн€). ƒл€ шту- чних заземлювач≥в застосовують вертикальн≥ ≥ горизонтальн≥ електроди. ¬ертикальн≥ Ц з≥ стальних прут≥в д≥аметром 10-12 мм, кутовоњ стал≥ роз- м≥ром 40×40 мм або стальних труб д≥аметром 30-50 мм, довжиною 2,5-3 м. ¬ертикальн≥ електроди зТЇднують стальною штабою розм≥ром 4×12 мм або круглим дротом д≥аметром не менше 6 мм. ќп≥р заземлюючого при- строю не повинен перевищувати 4-10 ќм (перев≥р€Їтьс€ щор≥чно).

«ахисне заземленн€ переважно застосовуЇтьс€ в трифазних мережах напругою до 1000 ¬, з ≥зольованою нейтраллю, ≥ б≥льше €к 1000 ¬ Ц з будь-€ким режимом нейтрал≥.

ќсновним параметром, що характеризуЇ заземлюючий пристр≥й, Ї оп≥р розт≥канню струму, €кий залежить в≥д опору земл≥. Ќа€вн≥сть у іру- нт≥ кислот ≥ солей знижуЇ оп≥р розт≥канн€, а при промерзанн≥ ≥ висиханн≥ земл≥ такий оп≥р зростаЇ.

ќп≥р розт≥канн€ струму заземлювача визначають за спец≥альною ме-

тодикою.

¬≥дпов≥дно до ѕравил улаштуванн€ електроустановок (ѕ”≈) захисне заземленн€ зд≥йснюють:

- при напруз≥ зм≥нного струму 380 ¬ ≥ вище та 440 ¬ ≥ вище дл€ по-

ст≥йного струму у вс≥х електроустановках;

- при ном≥нальних напругах зм≥нного струму вище 42 ¬ та 110 ¬ по- ст≥йного струму, що знаход€тьс€ в прим≥щенн€х з п≥двищеною не- безпекою, особливо небезпечних, а також в електроустановках, €к≥ знаход€тьс€ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥;

- при будь-€к≥й напруз≥ зм≥нного та пост≥йного струму Ц у вибухоне-

безепчних установках.

«ануленн€ Ц навмисне електричне зТЇднанн€ з нульовим захисним пров≥дником металевих частин, на €ких може зТ€витис€ напруга.

Ќульовий захисний пров≥дник зТЇднуЇ корпус установки з глухо за- земленою нейтраллю. “аке зТЇднанн€ на випадок пробиванн€ ≥зол€ц≥њ на корпус призводить до короткого замиканн€ м≥ж фазним та нульовим про- в≥дниками, а струм короткого замиканн€ обумовить вимиканн€ пошко- дженого обладнанн€ (розплавленн€ плавких запоб≥жник≥в або спрацю- ванн€ автоматичних вимикач≥в).

«ануленн€ застосовують у трифазних 4-х пров≥дникових мережах на- пругою джерела живленн€ до 1000 ¬ з глухозаземленою нейтраллю. ÷е мереж≥ напругою 660/380; 380/220 ≥ 220/127 ¬.

¬≥дпов≥дно до ѕ”≈, зануленн€ корпус≥в електроустаткуванн€ вико-

ристовуЇтьс€ в тих випадках, що й захисне заземленн€. —л≥д в≥дм≥тити, що одночасне заземленн€ та зануленн€ корпус≥в електроустановок значно п≥двищуЇ њх електробезпеку.


«астосуванн€ металоконструкц≥й буд≥вель, трубопровод≥в ≥ облад-

нанн€ дл€ утворенн€ нульового робочого пров≥дника заборонено.

«ахисне в≥дключенн€ Ц це швидкод≥ючий захист, що забезпечуЇ авто- матичне вимиканн€ електричноњ установки при виникненн≥ в н≥й небезпе- ки ураженн€ людей електричним струмом.

«а конструкц≥Їю пристроњ, що вимикають, можуть реагувати на на- пругу корпуса в≥дносно земл≥ (дифреле), на струм замиканн€ на землю тощо. „ас вимиканн€ њх повинен бути не б≥льше 0,2 с.

«ахисне розд≥ленн€ мереж Ц це розд≥ленн€ електричноњ мереж≥ на окрем≥ електрично не зТЇднан≥ м≥ж собою д≥л€нки за допомогою под≥л€ю- чих трансформатор≥в. ¬оно спр€моване на п≥двищенн€ захисноњ рол≥ ≥зо- л€ц≥њ струмов≥дних частин, що дос€гаЇтьс€ або зменшенн€м Їмкост≥ ме- реж, або переходом в≥д мереж з заземленою нейтраллю до мереж з ≥зольованою нейтраллю. якщо Їдину, сильно розгалужену мережу з ве- ликою Їмк≥стю та малим опором ≥зол€ц≥њ, под≥лити на низку невеликих мереж такоњ ж напруги, €к≥ мають незначну Їмк≥сть та великий оп≥р ≥зо- л€ц≥њ, то це р≥зко покращуЇ електробезпеку.

ћала напруга Ц це напруга до 42 ¬т, €ка не здатна викликати небез- печну електричну д≥ю на людину за нормальних обставин. ¬икористову- Їтьс€ в переносних лампах, авар≥йному осв≥тленн≥, ручному ≥нструмент≥ тощо.

ѕростим способом сигнал≥зац≥њ про можливу небезпеку впливу елек-

тричного струму Ї спец≥альне маркуванн€ електрообладнанн€ або його частин кольоровою гамою ≥зол€ц≥њ провод≥в, а саме:

силов≥ ланцюги Ц чорний (темно-коричневий) кол≥р;

ланцюги управл≥нн€, вим≥ру, сигнал≥зац≥њ, м≥сцевого осв≥тленн€ перем≥нного струму Ц син≥й (ф≥олетовий) кол≥р;

ланцюги зТЇднанн€ з нульовим проводом Ц голубий (с≥рий) кол≥р.

ланцюги заземленн€ Ц зелено-жовтий (зелений) кол≥р.

≈лектрозахисн≥ засоби використовують з метою попередженн€ д≥њ

електричного струму, електричноњ дуги та електромагн≥тного пол€ на лю- дей, €к≥ працюють з електроустановками; вони п≥дрозд≥л€ютьс€ на ≥золю- вальн≥, огороджувальн≥ та запоб≥жн≥.

≤золювальн≥ електрозахисн≥ засоби призначен≥ дл€ ≥зол€ц≥њ людини в≥д частин електроустановок, що знаход€тьс€ п≥д напругою, та в≥д земл≥, €кщо людина одночасно доторкаЇтьс€ до земл≥ чи заземлених частин еле- ктроустановок та струмопров≥дних частин (корпус≥в), €к≥ опинились п≥д напругою. ¬икористанн€ цих засоб≥в залежить в≥д типу електроустано- вок:

при роботах на електроустановках з напругою до 1 к¬ використо-

вують д≥електричн≥ рукавички, ≥зольован≥ штанги, ≥нструменти з ≥зольо-


ваними ручками, струмовим≥рювальн≥ кл≥щ≥, д≥електричн≥ калош≥, килим-

ки, ≥зольован≥ п≥дставки;

при роботах на електроустановках з напругою понад 1 к¬ Ц ≥зо- льован≥ штанги, струмовим≥рювальн≥ та ≥золювальн≥ кл≥щ≥, покажчики напруги, д≥електричн≥ рукавички, д≥електричн≥ калош≥, килимки, ≥зольо- ван≥ п≥дставки.

ќгороджувальн≥ електрозахисн≥ засоби Ц це переносн≥ огорож≥, щити та ≥нш≥ засоби, призначен≥ дл€ тимчасового огороджуванн€ струмопров≥- дних частин, а також дл€ њх заземленн€.

«апоб≥жн≥ електрозахисн≥ засоби призначен≥ дл€ захисту персоналу. ¬≥д випадкового пад≥нн€ з висоти застосовують запоб≥жн≥ по€си, дл€ за- безпеченн€ безпечного п≥дн≥манн€ на висоту Ц драбини, Ђк≥гт≥ї, дл€ зме- ншенн€ негативноњ д≥њ св≥тловоњ, тепловоњ енерг≥њ та д≥њ електромагн≥тного пол€ Ц захисн≥ окул€ри, щитки, рукавички, спецод€г тощо.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1031 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2301 - | 2010 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.