Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈лектронебезпека. Ќапруга дотику, напруга кроку
 

ƒ≥€ електричного струму на людину матиме м≥сце лише в тому випа- дку, коли людина стала елементом замкнутого електричного кола, тобто доторкнулась одночасно до двох точок електричноњ мереж≥, м≥ж €кими ≥снуЇ р≥зниц€ потенц≥ал≥в. ” такому випадку небезпека ураженн€ людини залежить в≥д напруги мереж≥, режиму њњ нейтрал≥, €кост≥ ≥зол€ц≥њ струмоп- ров≥дних частин в≥д земл≥ ≥ т.д.

«а режимом роботи електричн≥ мереж≥ под≥л€ютьс€ на мереж≥ по- ст≥йного ≥ зм≥нного струму (одно- та багатофазн≥). ƒо багатофазних ме- реж належать трифазн≥ мереж≥ з ≥зольованою нейтраллю та глухозаземле- ною нейтраллю.

≤зольована нейтраль Ц це нейтраль генератора чи трансформатора,

€ка ≥зольована в≥д заземлювального пристрою або приЇднана до нього че-

рез апарати з великим опором.

√лухозаземлена нейтраль Ц це нейтраль генератора чи трансформа-

тора, €ка через заземлювач маЇ над≥йний контакт з землею.

«г≥дно з даними статистики б≥льше 50% нещасних випадк≥в (серед електротравм) трапл€ютьс€ у результат≥ безпосереднього дотику людини до в≥дкритих струмопров≥дних частин обладнанн€. Ќебезпека такого до- тику визначаЇтьс€ силою струму, €кий прот≥каЇ через т≥ло людини.

—хема вмиканн€ людини до електричноњ мереж≥ Ї дуже важливим фактором, що визначаЇ важк≥сть насл≥дку ураженн€ струмом. Ћюдина включаЇтьс€ в мережу, одночасно дотикаючись до двох фаз, до одн≥Їњ фа- зи ≥ земл≥, до двох фаз ≥ земл≥ або нульового пров≥дника, до двох точок земл≥, що мають р≥зн≥ потенц≥али. Ќайхарактерн≥шими Ї перш≥ дв≥ схеми. ѕершу схему називають двофазним, а другу Ц однофазним вмиканн€м до електричноњ мереж≥ ƒвофазне вмиканн€ Ї найнебезпечн≥шим, оск≥льки при ньому людина опин€Їтьс€ п≥д повною л≥н≥йною напругою мереж≥. ѕри цьому д≥€ струму на людину не залежить в≥д ≥зол€ц≥њ њњ в≥д п≥длоги.

ћенш небезпечним, пор≥вн€но з двофазним, при нормальному режи- м≥ роботи електромереж≥ буде однофазне вмиканн€, оск≥льки напруга, що д≥Ї на людину, менша за л≥н≥йну в 1,73 рази. ¬≥дпов≥дно меншою буде си- ла струму, що проходить через людину. Ќа силу цього струму впливаЇ також режим нейтрал≥ електроустановки, оп≥р п≥длоги, на €к≥й стоњть лю- дина, оп≥р њњ взутт€, Їмност≥ фаз в≥дносно земл≥ тощо.

ќднофазне вмиканн€ до мереж≥ напругою до 1000 ¬ з ≥зольованою нейтраллю при нормальному режим≥ роботи мереж≥ ≥ над≥йн≥й ≥зол€ц≥њ фаз може бути безпечним дл€ людини.


ѕри порушенн≥ нормального режиму роботи мереж≥ з ≥зольованою нейтраллю, коли маЇ м≥сце замиканн€ одн≥Їњ з фаз на землю, небезпека ураженн€ зростаЇ, ≥ €кщо доторкнутись до одн≥Їњ фази мереж≥ з ≥зольова- ною нейтраллю, €ка перебуваЇ в такому режим≥, то д≥€ струму буде майже р≥внозначною €к ≥ двохфазному ув≥мкненн≥.

” мережах напругою вище 1000 ¬ небезпека однофазного ≥ двофаз- ного вмиканн€ практично однакова ≥ не залежить в≥д режиму нейтрал≥. Ѕудь-€ке з таких доторкань Ї дуже небезпечним, оск≥льки сила струму, що проходить через людину, завжди перевищуЇ смертельно небезпечну.

¬раховуючи те, що сила струму залежить в≥д опору т≥ла, тривалост≥ д≥њ, ≥нших фактор≥в, при встановленн≥ меж≥ небезпечних умов ор≥Їнту- ютьс€ не на силу струму, а на припустиму безпечну напругу дотику.

Ќапруга дотику (Uд)Ц це р≥зниц€ потенц≥ал≥в м≥ж двома точками ла- нцюга струму, до €ких одночасно дотикаЇтьс€ людина. ¬ище було пока- зано, коли ц€ р≥зниц€ може дор≥внювати л≥н≥йн≥й чи фазн≥й напруз≥.  о- ли ж трапл€Їтьс€ порушенн€ ≥зол€ц≥њ в електричн≥й установц≥, корпус €коњ ≥зольований в≥д земл≥ (не заземлений), то на цьому корпус≥ зТ€вл€Їтьс€ фазна напруга (Uф), ≥ дотик до такого корпусу за небезпекою буде р≥внозначним дотику до фазного пров≥дника. Ћюдина, що стоњть на земл≥, доторкнувшись до цього корпусу, опинитьс€ п≥д фазною напругою. Uд = Uф.

¬ тому ж раз≥, коли корпус заземлено, то потенц≥ал на ньому (φк) бу-

де дор≥внювати добутку струму замиканн€ на землю на величину опору

заземленн€ ≥ коливатиметьс€ в межах в≥д нул€ до Uф. “акий же самий по- тенц≥ал буде створений ≥ на поверхн≥ земл≥ б≥л€ центру заземлювача. « в≥ддаленн€м в≥д центру заземлювача потенц≥ал на поверхн≥ ірунту (φі) поступово знижуватиметьс€, створюючи зону розт≥канн€ струму рад≥усом до 20 м, за межами €коњ φі дор≥внюЇ нулю. Ќапруга дотику людини, що стоњть на земл≥ ≥ торкаЇтьс€ корпуса заземленоњ установки буде визнача- тис€ р≥зницею потенц≥ал≥в корпусу ≥ поверхн≥ ірунту, на €к≥й стоњть лю- дина (Uд = φк - φі), ≥ залежати в≥д в≥дстан≥ м≥ж корпусом (а отже ≥ люди- ною) та заземлювачем. …ого величина буде тим б≥льшою, чим б≥льшою буде в≥дстань м≥ж установкою ≥ заземлювачем ≥ дор≥внювати нулю, €кщо установка розташована безпосередньо над заземлювачем.

√раничнодопустим≥ значенн€ напруги дотику та сили струму дл€ но- рмального(безавар≥йного) та авар≥йного режим≥в електроустановок при проходженн≥ струму через т≥ло людини по шл€ху Друка - рукаФ, Друка - ногаФ регламентуютьс€ √ќ—“ 12.1.038-82. при зм≥нному струм≥ частотою

50 √ц вони становл€ть в≥дпов≥дно не б≥льше 2 ¬ ≥ 0,3 мј.

Ќапруга кроку Ц р≥зниц€ потенц≥ал≥в двох точок на поверхн≥ ірунту,

що знаход€тьс€ в зон≥ розт≥канн€ струму на в≥дстан≥ кроку одна в≥д одноњ,


на €ких одночасно стоњть людина. ÷е може статис€ при обрив≥ одн≥Їњ з фаз пов≥тр€них л≥н≥й електропередач. ѕри цьому навкруги точки дотику пров≥дника ≥з землею виникаЇ зона, що перебуваЇ п≥д напругою. ѕри в≥д- дален≥ в≥д м≥сц€ дотику пров≥дника ≥з землею щ≥льн≥сть струму в земл≥ зменшуЇтьс€, оск≥льки зб≥льшуЇтьс€ обТЇм, через €кий проходить струм, ≥ на певн≥й в≥дстан≥ вона може практично дор≥внювати нулю. Ћюдина, що стоњть на точках з р≥зними потенц≥алами, п≥дпадаЇ п≥д д≥ю р≥зниц≥ потен- ц≥ал≥в цих двох точок, або п≥д д≥ю напруги кроку. ѕри цьому струм про- ходить через т≥ло людини по шл€ху Ђнога-ногаї.

Ќапруга кроку залежить в≥д в≥дстан≥ до м≥сц€ замиканн€ на землю, довжини кроку, характеру розповсюдженн€ потенц≥алу в зон≥ розт≥канн€ струму та ≥нших чинник≥в.

Ќезважаючи на те, що при напруз≥ кроку струм проходить через т≥ло людини шл€хом Ђнога-ногаї, €кий Ї менш небезпечним за ≥нш≥, нав≥ть невелика напруга у 60-70 ¬ викликаЇ мимов≥льн≥ судомн≥ скороченн€ мТ€з≥в н≥г, що призводить до пад≥нн€ людини, при цьому струм може проходити шл€хом Ђрука-ногаї, через життЇво важлив≥ органи.

¬ажк≥ насл≥дки ураженн€ напругою кроку по€снюютьс€ незнанн€м елементарних заход≥в безпеки ≥ правил виходу ≥з зони розт≥канн€ струму. ѕри ви€вленн≥ замиканн€ на землю заборон€Їтьс€ наближатис€ до м≥сц€ ст≥канн€ струму на в≥дстань менше 4 м Ц у закритих прим≥щенн€х ≥ мен- ше 8 м Ц на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥. ƒл€ наданн€ допомоги постраждалому потр≥бно користуватись електрозахисними засобами (д≥електричним взутт€м, рукавичками). ” загрозлив≥й ситуац≥њ при виход≥ з небезпечноњ зони сл≥д в≥ддал€тись в≥д м≥сц€ замиканн€ застосовуючи ходу ЂпТ€тка- носокї.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 820 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

667 - | 619 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.