Лекции.Орг


Поиск:
Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків. Очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв'язками. Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства, установи, організації. Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу. Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу. Організовує, регулює та контролює проведення інформаційно-аналітичної роботи підприємства, установи, організації. Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства, установи, організації в межах своєї компетенції. Готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, установи, організації або підпорядкованого структурного підрозділу. Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробленні перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства, установи, організації. Проводить моніторинг ефективності обраної стратегії, на основі якого розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку підприємства, установи, організації та їх структурних підрозділів. Бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства, установи, організації та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання. У межах делегованих повноважень контролює стан організаційно-розпорядчої діяльності в організації та структурних підрозділах. Бере участь в організації комплексу заходів щодо забезпечення захисту персоналу. Бере участь у формуванні кадрової політики підприємства, установи, організації та контролює дієздатність персоналу. Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях. Забезпечує укладання і виконання колективного договору. Забезпечує роботу з ведення діловодства в організації. Разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів. У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство, установу, організацію в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами. У межах своїх повноважень видає розпорядження і доручення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, підписує та візує документи. Очолює та організовує роботу з підготовки та проведення заходів за участю керівництва. Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти; систему і організацію діловодства та ведення архівної справи; систему організації контролю за виконанням документів; систему роботи з персоналом; управлінські технології; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, установи, організації; ділову українську мову; правила ділового етикету та спілкування; основи адміністративного, стратегічного, проектного та кадрового менеджменту, зв'язків з громадськістю, соціальної психології, педагогіки, соціології та економіки праці, трудового законодавства; інструментальні засоби сучасного офісу (інформаційні технології та засоби оргтехніки); правила і розпорядок захисту персоналу та об'єктів господарювання; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки "Адміністративний менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Адміністративний менеджмент".

 

Начальник служби адміністративної
Завдання та обов’язки. Організовує взаємодію з відповідними службами, відділами місцевого самоврядування, державних адміністрацій, правоохоронних органів, контролюючих органів з питань діяльності залізничного транспорту. Контролює виконання указів, постанов, розпоряджень Президента України, Уряду, Верховної Ради. Готує на доповідь начальнику залізниці кореспонденцію, проекти наказів, листів. Розглядає і перевіряє за дорученням начальника залізниці окремі документи і заяви. Планує роботу постійно діючої наради при начальнику залізниці та контролює виконання її рішень, а також рішень прийнятих начальником залізниці під час об’їздів залізниці. Контролює своєчасну і якісну підготовку документів, які надходять на розгляд начальнику залізниці, а також виконання наказів, вказівок, постанов, розпоряджень. Розробляє спільно із службою воєнізованої охорони та господарською службою порядок і правила пропускного режиму, прийому клієнтури, працівників залізниці, громадян керівниками залізниці і контролює виконання прийнятих рішень. Забезпечує організацію і контроль ведення діловодства, погоджує проекти документів. Контролює виконання рішень протоколів технічних Рад залізниці. Отримує та розподіляє вхідну кореспонденцію. Реєструє вказівки керівництва залізниці, а також вихідну кореспонденцію за підписом керівництва залізниці. Веде контроль за своєчасним наданням відповідей на депутатські запити та звернення правоохоронних органів. Подає пропозиції начальнику залізниці щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни. Повинен знати: інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; нормативні і правові акти, що визначають основні напрями економічного і соціального розвитку України в галузі залізничного транспорту; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, цивільної оборони та режимних заходів на залізничному транспорті, основи економіки, організації праці і управління; Закон України “Про залізничний транспорт”; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років. [8]  

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 702 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

631 - | 499 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.