Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Додержання вимог з охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємствЗагрузка...

Система заходів організації управління охороною праці включає додержання вимог з охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та рекон­струкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва, їх відповідності норма­тивним актам про охорону праці (ст. 21 Закону України "Про охорону праці"). Реалізація зазначених заходів здійснюється шляхом:

- урахування вимог з охорони праці на стадії проектування виробничих об'єктів, засобів виробництва та проведення попередньої експертизи (пере­вірки) проектної документації виробничих об'єктів, нових технологій і засо­бів виробництва;41

- здійснення експертизи технологічних процесів, машин, механізмів, устатку­вання, транспортних засобів, хімічних речовин та їх сполук й іншої небезпеч­ної продукції, придбаних з-за кордоном;

- встановлення дозвільної системи на початок роботи та види робіт підприєм­ства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;42

- іншими шляхами, що забезпечують безпечність умов праці. Наприклад, забо­роняється застосовувати у виробництві шкідливі речовини у разі відсутності їх регламентації та державної реєстрації.

41 Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної докумен­тації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів вироб­ництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1994 р. за № 431.

42 Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.1999 р. за № 103;

Положення про видачу Комітетом по нагляду за охороною праці України власникові підпри­ємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.1993р. за №831.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробни­цтва. Законодавство України встановлює положення про дотримання вимог з охорони праці як при проектуванні виробничих об'єктів, розроблені нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального за­хисту працюючих, так і при введенні в дію після будівництва або реконструкції виробничих будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів, технологіч­них процесів.

Законодавство України передбачає обов'язковість проведення експертизи проектної документації з питань охорони праці щодо всіх проектів на будівни­цтво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форми власності та джерел фінансування.

Експертиза проектної документації проводиться з метою визначення достат­ності та якості проектних рішень щодо забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці та виявлення відхилень від вимог нормативних актів про охорону праці. Експертиза виступає одним із превентивних заходів у системі охорони праці, що дозволяє на початкових стадіях виробництва створити безпечні і не­шкідливі умови праці.

Під час проведення експертизи здійснюється оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці сучасному технічному рівню, досягненням науки і техніки, оцінюється створення системи безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення заходами захисту від нещасних випадків, виробничих аварій, не­безпечних екологічних, гідрогеологічних, сейсмічних процесів, перевіряється наявність дозволів на виготовлення засобів виробництва та застосування нових технологій, що передбачені у проекті, а також сертифікатів, які засвідчують без­пеку їх використання.

Законодавство України передбачає два види експертизи проектної докумен­тації — державну і громадську. Згідно ч. 7 ст. 21 Закону України "Про проф­спілкові організації, їх права та гарантії діяльності" профспілки мають право на проведення незалежної експертизи об'єктів виробничого призначення, що про­ектуються, будуються чи експлуатуються, а також умов праці, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці. Проведення державної експертизи є обов'язковим, щодо громадської, то законодавець закріпив лише право, але не визначив правових наслідків її проведення, співвідношення її ре­зультатів з результатами державної.

Проведення експертизи проектної документації на її відповідність вимогам з охорони праці регулюється Положенням про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструк­цію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 року, Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробни-

3.4. Вимоги з охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств

цтва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженою наказом Державного комітету України по нагляду за охороню праці від ЗО верес­ня 1994 року за № 95.

Для проведення експертизи проектної документації у складі територіальних управлінь Державного комітету України з нагляду за охороною праці створено експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці, що діють на основі поло­жень, розроблених згідно Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охоро­ною праці України від 2 листопада!998 року за № 213.

Перелік експертно-технічних центрів органів державного нагляду за охоро­ною праці та територію, яку вони обслуговують, подано у Додатку № 1 до Ме­тодики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороню праці від ЗО вересня 1994 року за № 95.

Експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці виконують експертизу на відповідність нормативним актам про охорону праці:

- проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переосна­щення) об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, виготов­лення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колектив­ного та індивідуального захисту працівників, нових технологій;

- проектів будівництва гірничодобувних і переробних підприємств — щодо від­повідності вимогам охорони праці та охорони надр;

- проектів заходів щодо охорони будівель та споруд від шкідливого впливу гір­ничих робіт;

- проектів гірничих відводів, планів розвитку гірничих робіт і проектів розроб­ки родовищ твердих, рідких та газоподібних корисних копалин, матеріалів на списання запасів корисних копалин, проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств, нафтових та газових свердловин;

- обладнання (устаткування), що відпрацювало нормативний строк служби, а також відновлене після аварії, реконструкції — на його придатність до по­дальшого використання;

- інші види експертиз, передбачені чинним законодавством.

Експертизу проектної документації з питань охорони праці органи Держ­наглядохоронпраці проводять з врахуванням висновків органів і закладів сані­тарно-епідеміологічної служби МОЗ України, органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС України, Держатомнагляду (на підконтрольних підприємствах) Мінекобезпеки України.

Залежно від кошторисної вартості проектної документації експертиза прово­диться протягом 20-30 календарних днів і за результатами її проведення оформ­ляється експертний висновок. При отриманні негативного експертного висновку

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

по проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення нормативних актів про охорону праці і повторно подати проектну документацію на розгляд. У разі незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до Держнаглядохоронпраці.

Законодавством встановлена вимога щодо періоду фінансування будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і впровадження нових технологій. Таке може здійснюватися лише після одер­жання позитивних результатів експертизи.

Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці. Створення безпечних і нешкідливих умов праці є не­від'ємною вимогою для прийняття і введення в експлуатацію підприємства, цеху, дільниці, виробництва. З цією метою проводиться перевірка їх відпо­відності санітарно-гігієнічним, протипожежним, радіаційним, екологічним, архітектурним, будівельним та іншим вимогам, здійснюється комплексне ви­пробування устаткування, будівель і інших об'єктів до початку експлуатації, включаючи виконання заходів забезпечення безпечних умов праці, виробничої санітарії, захисту природного середовища, пожежної безпеки.

На введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення необхідно одержати дозвіл від органів державного нагляду за охороною праці, аналогічно як і вимагається одержання дозволу на початок роботи новоствореного підприємства.

Видача дозволів має на меті забезпечення безпеки підприємств, виробництв (об'єктів) і робіт, підвищення безпечної їх експлуатації, а також захисту праців­ників, населення та виробничого середовища від впливу небезпечних та шкід­ливих факторів виробничої діяльності. Тому дозвіл є офіційним документом, на підставі якого вводяться в експлуатацію у робочих режимах підприємства, нові чи реконструйовані об'єкти виробничого та соціально-культурного призна­чення.

Порядок одержання цих дозволів регулюється Положенням про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установі, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок ро­боти підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 1993 року за № 831.

Законодавець змінив підходи до питання одержання дозволів на початок роботи підприємства. На відміну від попередньої ситуації, зараз одержання дозволів є необхідним лише для тих роботодавців, що експлуатують об'єкти, машини, устаткування підвищеної небезпеки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Щодо інших роботодавців, то запроваджено за­явочний принцип безпеки під повну особисту відповідальність роботодавців.

Для одержання дозволу власник повинен подати заяву встановленого зразка до Державного комітету України з нагляду за охороною праці чи територіаль­ного управління. Положення передбачає різні підстави одержання дозволу в залежності від форми власності.

3.4. Вимоги з охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств

Підставою видачі дозволу для державного підприємства є акт приймальної комісії, оформлений в установленому порядку. Порядок його одержання регу­люється Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будів­ництвом об'єктів державного замовлення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року за № 449 з наступними змінами і до­повненнями.

Підставою видачі дозволу підприємствам інших форм власності є доку­менти:

- про державну реєстрацією підприємства;

- про дозволи (ліцензії) на види діяльності, зазначені в установчих документах, якщо його одержання передбачено законодавством;

- про контрольне обстеження підприємства органами державного нагляду за охороною праці;

- про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробни­цтва та наявності у них знань з питань охорони праці;

- про дозвіл відповідних органів на утилізацію (поховання) відходів виробни­цтва;

- про проведення окремих контрольних вимірювань і обстежень об'єктів, устаткування, систем захисту та управління, а також виробничого і навколиш­нього природного середовища, якщо такі здійснювалися на вимогу органів державного нагляду за охороною праці.

Незалежно від форми власності підприємства і поданих документів дозвіл видається лише за наявності позитивних висновків органів державного пожеж­ного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, а в разі потреби органів нагля­ду з ядерної та радіаційної безпеки про готовність підприємства до роботи.

Рішення про видачу дозволу на початок роботи підприємства приймається органами Держнаглядохоронпраці протягом 10 днів з часу одержання заяви.

Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці. Проектна документація на виготовлення машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва проводиться згідно Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 року.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні про­цеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, які засвідчують безпеку їх використання. Право проведення робіт з сертифікації надається органам з сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) та експертам-аудиторам, що акредитовані в системі УкрСЕПРО.

Придбанні за кордоном засоби виробництва повинні також відповідати вимо-

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

гам нормативних актів України про охорону праці і лише за умови дотримання встановлених вимог допускається їх експлуатація.

Законодавець встановив заборону виготовлення і передачі у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, а також впровадження нових технологій, без дозволу органів державного нагляду за охороною праці. Порядок одержання цих дозволів регулюється Положенням про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці Украї­ни, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 4 червня 1999 року за № 103.

Дозволи видаються Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями. До компетенції Держнаглядохо-ронпраці належать видача дозволів на застосування виробництв, обладнання, устаткування, механізмів та інших об'єктів згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 4 червня 1999 р. за № 103, та видача дозволів на засоби виробництва, які прид­бані за кордоном. Територіальні управління видають дозволи на всі види робіт, за винятком тих, що віднесені до компетенції центрального апарату Держнагля­дохоронпраці.

Положення обумовлює строки, протягом яких дозволи є чинними. Вони ви­даються:

а) при розробленні нових технологій, виготовленні нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів вітчизняного виробництва — на строк дії технічних умов. Якщо строк дії технічних умов продовжується без внесення змін, то дозвіл переоформляється відповідно до нового строку їх дії. При створенні виробів одиничного та малосерійного виробництва, що монтуються (складаються) за місцем експлуатації, дозвіл видається на строк, вказаний у паспорті;

б) при застосуванні нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів вітчизняного виробництва — на строк, зазначений у паспорті (формулярі). Якщо застосовуються засоби з підвищеною небезпекою, то до­звіл видається на строк не менше 3 років;

в) при застосуванні нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів, придбаних за кордоном, за наявності сертифіката відповіднос­ті — на строк не менше 3 років, а у разі наявності паспорта (формуляра) — на строк, вказаний у цих документах. При відсутності сертифіката відповіднос­ті — на строк, обумовлений в експертному висновку, але не більше 3 років.

Дозвіл видається на підставі заяви власника або уповноваженого ним органу та позитивного експертного висновку експертно-технічного центру про відпо­відність проектів будівництва, зразків нових машин, механізмів, устаткування, технологічних процесів, транспортних засобів нормативним актам про охорону праці.

3.4. Вимоги з охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств

Власником також подаються сертифікати, якщо машини, механізми, устат­кування, транспортні засоби і технологічні процеси, що запроваджуються у виробництво, підлягають обов'язковій сертифікації.

Для отримання дозволу на застосування нових технологій, машин, механіз­мів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, придбаних за кордоном, власник, крім заяви, подає до Держнаглядохоронпраці:

- сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання сертифіката, що засвід­чують безпеку використання продукції в Україні, і, за потреби, експертний висновок;

- експлуатаційну документацію українською або, як виняток, російською мо­вою згідно з чинними нормативними документами (національні, міждержавні стандарти, правила тощо).

Термін розгляду документів, поданих до центрального апарату Держнаглядо­хоронпраці або територіального управління, і оформлення дозволу, не повинен перевищувати 15 календарних днів.

Облік та реєстрація виданих дозволів покладаються на Держнаглядо­хоронпраці та його територіальні органи. Видані дозволи реєструються в єдиному реєстрі дозволів, який опрацьовує науково-технічне управління Держнаглядохоронпраці. Реєстр дозволів, виданих Держнаглядохоронпраці, а також інформація щодо скасування дозволів публікуються у журналі "Охоро­на праці".

Держнаглядохоронпраці та територіальні управління мають право від­мовити видати дозвіл, у такому разі власнику направляється обґрунтування відмови. Власник підприємства може оскаржити відмову територіального управління у видачі дозволу до центрального апарату Держнаглядохоронпраці або до суду.

При встановленні порушень умов дії дозволу орган Держнаглядохоронпраці видає припис про усунення виявлених недоліків, зазначивши строки. Органи Держнаглядохоронпраці можуть скасувати виданий дозвіл за порушення влас­ником підприємства чинних нормативних актів про охорону праці. Про скасу­вання дозволу органи Держнаглядохоронпраці письмово повідомляють власни­ка, органи державної виконавчої влади за місцем реєстрації та місцем діяльності підприємства не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

Не зважаючи на широкий спектр чинників, що формують систему засобів, спрямованих на запобігання негативному впливу виробничого середовища на життя та здоров'я працівників, з ряду об'єктивних і суб'єктивних причин не вдається повністю усунути шкідливі та важкі умови праці. Відповідно робо­тодавець зобов'язаний провести (забезпечити) лабораторні дослідження умов праці, на яких існують шкідливі та важкі умови праці, встановити пільги і гарантії для працівників, які працюють у цих умовах, та розробити заходи, що забезпечують усунення причин виникнення нещасних випадків і професійних захворювань.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 1040 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.