Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансов≥ особливост≥ створенн€ акц≥онерного товариства
јкц≥онерне товариство створюЇтьс€ на основ≥ куп≥вл≥-продажу акц≥й.

јкц≥€ Ч це ц≥нний пап≥р, €кий п≥дтверджуЇ право акц≥онера брати участь в управл≥нн≥ даним акц≥онерним товариством, у його прибутках ≥ розпод≥л≥ залишк≥в майна товариства при його л≥кв≥дац≥њ.

«а акц≥Їю кожний акц≥онер отримуЇ доход, що називаЇтьс€ див≥дендом. ƒив≥денд Ч це доход, €кий виплачуЇтьс€ держальникам акц≥й акц≥онерного товариства з його прибутку за п≥дсумками господарськоњ д≥€льност≥ за р≥к п≥сл€ виплати в≥дпов≥дних податк≥в на основ≥ р≥шенн€ загальних збор≥в акц≥онер≥в.

≤снуЇ певний пор€док створенн€ акц≥онерного товариства. якщо воно орган≥зуЇтьс€ шл€хом перетворенн€ державного п≥дприЇмства в акц≥онерне, то передус≥м необх≥дно мати р≥шенн€ трудового колективу, €ке приймаЇтьс€ загальними зборами й оформл€Їтьс€ протоколом. ѕот≥м необх≥дно отримати згоду державного органу, уповноваженого приймати так≥ р≥шенн€. ƒал≥ в≥дбуваЇтьс€ оц≥нка майна п≥дприЇмства. ƒл€ цього створюЇтьс€ ком≥с≥€, до складу €коњ вход€ть представники в≥дпов≥дних державних, ф≥нансових орган≥в ≥ член≥в трудового колективу. Ќа баз≥ ц≥Їњ оц≥нки визначаЇтьс€ уставний фонд даного акц≥онерного товариства, €кий ф≥ксуЇтьс€ в банку.

якщо акц≥онерне товариство створюЇтьс€ на основ≥ дек≥лькох п≥дприЇмств, то в≥дпов≥дна робота проводитьс€ на кожному з них. ѕри цьому кожне п≥дприЇмство робить своњ внески в уставний фонд. ¬они надход€ть у банк за рахунок будь-€кого засновника (за њхньою домовлен≥стю). «разу ж п≥сл€ створенн€ акц≥онерного товариства дан≥ кошти пере≠раховуютьс€ на його рахунок.

ƒал≥ починаЇтьс€ робота по розповсюдженню акц≥й. ƒл€ цього не потр≥бно отримувати дозв≥л з боку ƒержбанку, €к це було ран≥ше. јкц≥њ розповсюджуютьс€ або безпосередньо засновниками даного акц≥онерного товариства або через банк. ѕричому реал≥зац≥€ акц≥й може зд≥йснюватис€:

а) шл€хом в≥дкритоњ п≥дписки на них;

б) через розпод≥л вс≥х акц≥й м≥ж засновниками. ѕри цьому засновники мають тримати у себе акц≥й на суму не менше 25% уставного фонду прот€гом двох рок≥в.

–озповсюдженн€ акц≥й починаЇтьс€ з того, що засновники публ≥кують пов≥домленн€ про в≥дкритт€ п≥дписки на них. ” ньому зазначаютьс€ найменуванн€ майбутнього акц≥онерного товариства, мета його д≥€льност≥, засновники та ≥нше. ¬казуЇтьс€ також строк проведенн€ п≥дписки на акц≥њ, в≥н не повинен перевищувати ш≥сть м≥с€ц≥в.

ќсоби, €к≥ п≥дписалис€ на акц≥њ, мають попередньо перерахувати на рахунок засновник≥в грош≥ на суму, що становить 10 % ном≥нальноњ вартост≥ акц≥й. ѕ≥сл€ цього засновник даЇ њм письмове зобов'€занн€ продати в≥дпов≥дну к≥льк≥сть акц≥й.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ строку п≥дписанн€ акц≥й маЇ в≥дбутис€ установча конференц≥€ акц≥онер≥в. јле дл€ цього необх≥дно щоб п≥дпискою було охоплено не менше н≥ж 60% акц≥й. якщо ж цього не в≥дбулос€, то вважаЇтьс€, що заснуванн€ акц≥онерного товариства не зд≥йснилос€, акц≥онерам прот€гом 30 дн≥в повертаютьс€ внесен≥ грошов≥ кошти. якщо акц≥њ розпод≥л€ютьс€ м≥ж засновниками, то вони мають оплатити 50 % акц≥й до установчоњ конференц≥њ.

«асновницька конференц≥€ маЇ в≥дбутис€ не п≥зн≥ше, н≥ж за два м≥с€ц≥ з моменту завершенн€ п≥дписки. ¬она вир≥шуЇ так≥ питанн€:

¾ приймаЇ р≥шенн€ про створенн€ акц≥онерного товариства ≥ затверджуЇ його статут;

¾ вибираЇ раду акц≥онерного товариства (спостережну раду), його виконавч≥ й контролююч≥ органи;

¾ коригуЇ уставний фонд товариства залежно в≥д к≥лькост≥ охоплених п≥дпискою акц≥й та ≥н.

ѕ≥сл€ цього пишетьс€ за€ва про реЇстрац≥ю акц≥онерного товариства, а також оформл€ютьс€ коп≥њ засновницьких документ≥в, €к≥ подаютьс€ у виконавч≥ ком≥тети в≥дпов≥дних районних м≥ських –ад народних депутат≥в. ” м≥с€чний строк товариство маЇ бути зареЇстроване.

ѕ≥сл€ цього акц≥онерне товариство випускаЇ акц≥њ. –екв≥зити дл€ вс≥х акц≥й однаков≥:

¾ ф≥рменна назва акц≥онерного товариства ≥ його м≥сцезнаходженн€;

¾ найменуванн€ ц≥нного паперу Ч Ђакц≥€ї, њњ пор€дковий номер, дата випуску, вид акц≥њ (проста чи прив≥лейована) та њњ ном≥нальна варт≥сть, ≥м'€ власника (дл€ ≥менноњ акц≥њ);

¾ розм≥р уставного фонду акц≥онерного товариства на день випуску акц≥й, а також к≥льк≥сть випущених акц≥й;

¾ строк виплати див≥денд≥в;

¾ п≥дпис голови правл≥нн€ акц≥онерного товариства.

¬с≥ акц≥њ мають бути виплачен≥ акц≥онерами прот€гом року п≥сл€ реЇстрац≥њ товариства.  ожна акц≥€ реЇструЇтьс€ в акц≥онерному товариств≥ з њњ характеристиками. ƒл€ ≥менних вказуЇтьс€ ≥ њњ володар.

¬иплата див≥денд≥в за акц≥€ми може зд≥йснюватис€:

а) безпосередньо бухгалтер≥Їю даного акц≥онерного товариства;

б) ощадним банком. “овариство може укласти догов≥р з ощадним банком щодо виплати див≥денд≥в, оплачуючи банку певну ком≥с≥йну винагороду.

ƒл€ спрощенн€ процедури обл≥ку виплачених див≥денд≥в доц≥льно акц≥њ випускати з в≥др≥зними купонами.  ≥льк≥сть купон≥в можна передбачити не менше 10 штук. ѕ≥сл€ в≥др≥занн€ останнього купона бланк акц≥њ треба м≥н€ти на ≥нший. ћожна також дл€ зручност≥ (так ≥ над≥йн≥ше) збер≥гати акц≥њ в банках ≥ орган≥зувати безгот≥вкову виплату див≥денд≥в на ощадну книжку акц≥онера.

—творенн€ акц≥онерного товариства зд≥йснюЇтьс€ за такими етапами:

1) прийн€тт€ зборами засновник≥в р≥шенн€ про створенн€ акц≥онерного товариства та про закрите (приватне) розм≥щенн€ акц≥й;

2) поданн€ за€ви та вс≥х необх≥дних документ≥в на реЇстрац≥ю випуску акц≥й до ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку;

3) реЇстрац≥€ ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку випуску акц≥й та видача тимчасового св≥доцтва про реЇстрац≥ю випуску акц≥й;

4) присвоЇнн€ акц≥€м м≥жнародного ≥дентиф≥кац≥йного номера ц≥нних папер≥в;

5) укладенн€ з депозитар≥Їм ц≥нних папер≥в договору про обслуговуванн€ ем≥с≥њ акц≥й або з реЇстратором ≥менних ц≥нних папер≥в договору про веденн€ реЇстру власник≥в ≥менних ц≥нних папер≥в,

6) закрите (приватне) розм≥щенн€ акц≥й серед засновник≥в товариства;

7) оплата засновниками повноњ ном≥нальноњ вартост≥ акц≥й;

8) затвердженн€ установчими зборами товариства результат≥в закритого (приватного) розм≥щенн€ акц≥й серед засновник≥в товариства, затвердженн€ статуту товариства, а також прийн€тт€ ≥нших р≥шень, передбачених законом;

9) реЇстрац≥€ товариства та його статуту в органах державноњ реЇстрац≥њ;

10) поданн€ ƒержавн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку зв≥ту про результати закритого (приватного) розм≥щенн€ акц≥й;

11) реЇстрац≥€ ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку зв≥ту про результати закритого (приватного) розм≥щенн€ акц≥й;

12) отриманн€ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю випуску акц≥й;

13) видача засновникам товариства документ≥в, що п≥дтверджують право власност≥ на акц≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2036 - | 1849 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.