Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету
Лекции.Орг

Поиск:


Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету
Основні права й обов’язки місцевих органів влади спрямовані на складання та виконання місцевих бюджетів, забезпечення контролю за цільовим, раціональним, економічним і ефек­тивним використанням бюджетних коштів, створення належ­них фінансових умов для виконання функцій місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, їхніми виконавчими органами, а також підприємствами, організаціями та установами місцевого підпорядкування.

Контроль за виконанням місцевого бюджету та використанням органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад здійснює відповідно ВР АРК та місцеві ради, які самостійно визначають організаційні форми здійснення такого контролю. Органи держ.виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад разом з органами МФУ здійснюють контроль за станом надходження доходів відповідного бюд­жету та правильністю використання підприємствами, устано­вами і організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань. Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад вищого рівня здійснюють нагляд за виконанням бюд­жету відповідними виконавчими органами нижчого рівня, виходячи з вимог дотримання чинного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради та їх постійні комісії можуть у процесі виконання бюджету вимагати від відповідного виконавчого органу, його фінансових та інших органів, органів управління позабюджетних фондів будь-яку інформацію, пов’язану з виконанням бюджету. Порядок і строки надання такої інформації визначаються відповідними радами. Вони можуть також прийняти рішення про залучення аудитора для проведення перевірки виконання бюджету.

Місцеві органи самоврядування можуть визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги на допомогу громадянам, які потребують соціального захисту. Обласні та районні органи самоврядування мають право розподіляти бюджетні кошти між територіальними громадами, визначати розміри дотацій субвенцій бюджетам нижчого територіального рівня та їх цільове використання, утворювати у складі свого бюджету резервні та інші цільові фонди, передбачені законодавством Органи місцевого самоврядування мають право залучати до своїх бюджетів кошти інших бюджетів та підприємств на договірних засадах для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм.

Слід зазначити, що свої права на складання і виконання місц. бюджетів обласні та районні ради делегують відповідним держ. адміністраціям. Доходи, додатково одержані в процесі виконання місц. бюджетів, вилученню не підлягають.

Місц. фін. органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місц. бюджетів проводять аналіз бюдж. запиту, поданого головним розпорядником бюдж.коштів, з погляду його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективн-ті викор-ня бюдж. коштів. На підставі аналізу керівник місц. фін. органу приймає рішення про включення бюдж. запиту до пропозиції проекту місц. бюджету перед поданням його на розгляд держ. адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад.

Основні права та обов'язки місцевих органів самоврядування щодо формування і використання місцевих бюджетів:

- самостійно розробляти, затверджувати і виконувати свої місцеві бюджети, при цьому в процесі виконання бюджетів можуть вноситися відповідні корективи та уточнення. Які приймаються в межах компетенції і в інтересах держави та населення відповідної території.

- визначати зі своїх бюджетів обсяг фінансування соціально-культурних закладів та планувати їх подальший розвиток у межах визначених бюджетних доходів. Наданих дотацій, субвенцій і залучених коштів, визначати напрями використання коштів бюджетів на інвестиції, власні цільові програми а також спільні програми з органами влади інших адміністративно територіальних одиниць.

- на зовнішньоекономічну діяльність заходи щодо охорони навколишнього середовища, відновлення пам’яток природи і культури благоустрій міст, селищ та сіл утримання та капітальний ремонт житлового фонду об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування, установ та закладів освіти, охорони здоров я соціального забезпечення науки і культури, спорту, засобів масової інформації, на утримання органів державної влади та самоврядування, захист прав споживачів та на інші цілі збільшувати видатки на утримання житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти. охорони здоров'я, соціального забезпечення, науки і культури, спорту, охорони навколишньої о природного середовища тощо

 

2.Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів.

Місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, що пов'язані з розподілом та перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі якого відбувається формування та ви­користання грошових коштів призначених для задоволення потреб кожного регіону країни.

Передумови виникнення місцевих фінансів:

1) Розвиток продуктивних сил 2)Розвиток комунальної форми власності 3)Відповідний рівень розвитку територіальних громад 4)Розвиток демократичних засад побудови держави 5)Конституційне закріплення інституту місцевого самоврядування 6)Відокремлення функцій і завдань місцевих органів влади від загальнодержавних органів управління

Розглядаючи необхідність та сутність місцевих фінансів, слід зазначити, що об'єктивними передумовами виникнення місцевих фінансів є розвиток продуктивних сил, який відбувається відповідно до дії законів діалектики та законів розвитку суспільства, що неминуче впливає на формування фінансових відносин і при­водить до виникнення їх нових сфер і ланок.

Важливим чинником розвитку місцевих фінансів є також ви­никнення комунальної форми власності, для становлення та по­дальшого розвитку якої потрібні відповідні фонди грошових коштів.

Не менш важливими передумовами виникнення місцевих фі­нансів є розвиток демократичних засад будівництва держави, що зумовлює формування керівних органів місцевого управління на виборній основі, виконання наказів виборців та створення необ­хідних умов для соціально-економічного розвитку регіону, у свою чергу це вимагає формування та використання централізо­ваних та децентралізованих фондів грошових коштів.

Важливо нагадати, що місцеві фінанси будучи складовою пуб­лічних фінансів є самостійною економічною категорією. Історич­но склалося так, що спочатку виникли державні фінанси, а потім від них відокремилися в самостійну економічну категорію місце­ві фінанси. У зв'язку з цим місцеві фінанси, як і державні, є та­кож складовою базису суспільства, оскільки являють собою пев­ну частину виробничих відносин і розвиваються відповідно до дії об'єктивних законів розвитку суспільства.

Основні теорії розвитку місцевих фінансів:1)Теорія природних прав общини, 2)Державна теорія місцевого самоврядування, 3)Теорія громадського самоврядування.

 

4.Специфічні ознаки місцевих фінансів.

Місцеві фінанси є складовою науки про «Фінанси», тому вони також вивчають певну частину економічних відносин, пов'язаних з процесами розподілу створеної вартості, але більш вузьке їх коло. Ці еконо­мічні відносини хоча й виникають на державному та місцевому рівнях і пов'язані з розподілом та перерозподілом створеної вар­тості в країні та її регіонах, але вони обмежені компетенцією міс­цевих органів влади та управління з формування та використання фондів грошових коштів.

Специфічні ознаки місцевих фінансів:

1)фінансові відносини на місцевому рівні виникають у процесі як первинного, так і вторинного розподілів вартості валового внутрішнього продукту;

2)територіальна громада є власником підприємств комунальної форми власності, вона наділяє місцеві органи самоврядування
правом розпоряджатися цією власністю, тому місцеві органи самоврядування мають право розподіляти та перерозподіляти вар-
тість, яка належить цим підприємствам;

3)суб'єктами фінансових відносин є місцеві органи влади, управління та суб'єкти господарювання, які в концентрованому ви­гляді відображають фінансові потреби не тільки кожної конкретної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави.

4)специфічною рисою місцевих фінансів є те, що вони зумов­люють не тільки механізм взаємодії таких елементів, як місцеві бюджети, місцеві податки, кредити, пільги, збори, а й механізм специфічних багаторівневих фінансових відносин, які виникають між різними гілками державних та місцевих органів влади й управління;

5)кожен рівень місцевих фінансів має власну сферу функціонування, при цьому вищі органи державної влади і управління та
місцеві органи різних рівнів самоврядування можуть частину своїх повноважень делегувати один одному з передачею їм пев-
них фінансових ресурсів.

5.Склад, призначення і функції місцевих фінансів.

Склад місцевих фінансів: місцеві бюджети, фін місцевого господарства, фін під-в недержавної форми власності, що спрямовуються на соц. Екон розвиток відповідної території, фінанси домогосподарств, фінанси страхових компаній, що спрямовуються на відшкодування збитків завданих мешканцям відповідної території.

Сфера централізованих фінансових відносин: 1)Бюджетні відносини, 2)Відносини позики, 3)Відносини з формування та використанні інших централізованих фондів

Сфера децентралізованих фінансових відносин:1)Ланка відносин у місцевому господарстві, 2)Ланка відносин у комунальному господарстві, 3) Відносини в житловому господарстві, 4)Відносини в транспортному комплексі, 5)Відносини в інших галузях місцевого господарства.

Головне призначення місцевих фінансів – це забезпечення всебічного та гармонійного розвитку територіальної громади.

Місцеві фінанси використовуються як інструмент:перерозподілу ВВП і національного багатства; державного регулювання розвитку території: реалізації фінансової політики місцевих органів самоврядування;

Завдання місцевих фінансів:

• сприяння адаптації суб'єктів господарювання, зокрема малих і середніх підприємств, до ринкових перетворень; • стабілізація економічної системи; • формування інвестиційно-інноваційної моделі територіального розвитку; • забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

• реалізація завдань державної регіональної політики;

Функції місцевих фінансів

Розподільча — суспільне призначення цієї функції місцевих фінансів закладене в можливості створення конкретних видів ці­льових грошових фондів із вартості валового продукту

Контрольна— місцеві фінанси використовуються органами самоврядування для контролю за дотриманням вартісних і нату­ральних пропорцій, як розвитку регіону в цілому, так і окремих його адміністративно-територіальних одиниць, підприємств сфе­ри матеріального виробництва та закладів соціально-культурної сфери

Стимулююча— місцеві фінанси формують в органів само­управління зацікавленість у збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні доходів від загальнодержавних та місце­вих податків і зборів, пошуку альтернативних джерел доходів, ефективному використанні наявних фінансових ресурсів.

 

6.Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Місцеві фінанси є особливою сферою фі­нансових відносин, пов'язаних з розподілом вартості валового внутрішнього продукту як на загальнодержавному, так і на міс­цевому рівнях шляхом формування та використання фондів гро­шових коштів.

Характер місцевих фінансів як системи економічного базису •залежить від структури власності на засоби виробництва та рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Розподільча функція місцевих фінансів полягає в тому, що ор­ганам місцевого самоврядування надається можливість здійсню­вати територіальний та галузевий розподіли створеної вартості, розподіляти фонди грошових коштів між виробничою і невироб­ничою сферами. Важливо зазначити, що розподільча функція фі­нансів дає можливість місцевим органам самоврядування встанов­лювати оптимальні пропорції між різними фондами грошових коштів, які створюються на підприємствах комунальної форми власності. Це уможливлює створення умов для інтенсивного роз­витку підприємств комунальної форми власності та підвищення матеріальної зацікавленості робітників, які працюють на цих під­приємствах.

Таким чином місцеві органи самоврядування отримують реаль­ну можливість формувати необхідні пропорції між матеріальни­ми, трудовими і грошовими ресурсами, забезпечувати пріоритет­ний розвиток тих підприємств комунальної форми власності, дія­льність яких може викликати соціальну напругу.

Тобто місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, пов'язаних з розподілом та перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни.

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 1387 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.