Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів
Лекции.Орг

Поиск:


Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів
Особливості формув-ня доходів місц. бюджетів полягають у розмежуванні кола повноважень між центр.та місц. органами влади. Згідно з чинним закон-вом сфери діяльності та завдання органів місц. самоврядув-ння поділяються на власні та делеговані повноваження. З метою виконання власних завдань органи місцевого самоврядув-ня в межах своєї компетенції самостійно визначають min обсяг фін. ресурсів. комун. господ-тва, установ та закладів освіти, ох.здоров'я, соц-го забезпечення, науки і культури, спорту, ох. навк. природн. середовища тощо.

Місцеві органи мають право приймати власний бюджет, формувати дохідну частину бюджету, проводити видаткову політику, а також мають право на резервний фонд та оборотну касову готівку.Місц. органи самоврядув-ня можуть визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги на допомогу громадянам, які потребують соц-го захисту.

Обласні та районні органи місцевої влади мають право складати зведені бюджети, розподіляти бюдж. кошти між територ. громадами, визначати розміри дотацій, субвенцій бюджетам нижчою територ. рівня та їх цільове викор-ня, утворювати у складі свого бюджету резервні та інші цільові фонди, передбачені законод-вом. Сільські, селищні та міські ради мають право затверджувати нормативи відрахувань до бюджетів.

Слід зазначити, що свої права на складання і виконання місц. бюджетів обласні та районні ради делегують відповідним держ. адміністраціям.

Місцеві органи влади мають такі зобов’язання: 1)складання проекту МБ, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; 2) щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; 3)підготовка й подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних та обласних бюджетів; 4) забезпечення надходження загальнодержавних податків та зборів та мають право частину з цих надходжень залишати у своїх бюджетах у межах, встановлених вищим органом влади відповідним рішенням про бюджет на поточний бюджетний період; 5) передача з місцевого до ДБ частини надлишку доходів над видатками у випадках, коли доходи від закріплених за місцевим бюджетом загальнодержавних податків та зборів перевищують його мінімальний розмір.

Або

Основні права та обов’язки місцевих органів самоврядування щодо формування і використання місцевих бюджетів передбачені Конституцією України, Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавством про податкову систему України. Згідно з цими законодавчими актами місцеві органи самоврядування мають право: самостійно розробляти, затверджувати і виконувати свої місцеві бюд­жети, при цьому в процесі виконання бюджетів можуть вноситися відповідні корективи та уточнення, які приймаються в межах компетенції і в інтересах держави та населення відповідної території; визначати зі своїх бюджетів обсяг фінансування соціально-куль­тур­них закладів та планувати їх подальший розвиток у межах визначених бюджетних доходів, наданих дотацій, субвенцій і залучених коштів; визначати напрями використання коштів бюджетів на інвес­тиції, власні цільові програми, а також спільні програми з органами влади інших адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньоекономічну діяльність, заходи щодо охорони навколишнього середовища, відновлення пам’яток природи і культури, благоустрій міст, селищ та сіл, утримання та капітальний ремонт житлового фон­ду, об’єктів комунального призначення, мережі шляхів відповід­ного підпорядкування, установ та закладів освіти, охорони здоров’я со-ціального забезпечення науки і культури, спорту, засобів масової інфор­мації, на утримання органів державної влади та самоврядування, захист прав споживачів та на інші цілі.

Крім того, місцеві органи самоврядування мають право в межах наявних коштів збільшувати видатки на утримання житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, науки і культури, спорту, охо­рони навколишнього природного середовища тощо.

Місцеві органи самоврядування можуть визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги на допомогу громадянам, які потребують соціального захисту.

Обласні та районні органи самоврядування мають право розподіляти бюджетні кошти між територіальними громадами, визначати розміри дотацій, субвенцій бюджетам нижчого терито-ріального рівня та їх цільове використання, утворювати у складі свого бюджету резервні та інші цільові фонди, передбачені за-конодавством. Органи місцевого самоврядування мають право залучати до своїх бюджетів кошти інших бюджетів та підприємств на договірних засадах для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм. Слід зазначити, що свої права на складання і виконання місцевих бюджетів обласні та районні ради делегують відповідним державним адміністраціям. Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюд­жетів, вилученню не підлягають. Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати місцеві податки і збори, які зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

 

 

69.Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.

У тижневий термін після ухвалення проекту Закону про ДБУ в другому читанні КМУ доводить місцевим державним адміністраціям відповідних рад прийняті ВРУ положення та показ­ники міжбюджетних відносин, на підставі яких місцеві держадміністрації готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.

Складанню проектів місцевих бюджетів передує розроблення прогнозних показників плану економічного і соціального розвитку відповідних територіальних одиниць. Ці показники є основою для створення проектів їх бюджетів.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, чи виконав­чим органом відповідної ради. Разом з ним необхідно подавати пояснювальну записку до проекту рішення, яка має місти-ти: інформацію про соціально-економічний стан адміністративно-тери­торіальної одиниці і прогноз його розвитку на наступний бюд­жетний період, які покладені в основу проекту місцевого бюджету; оцінку надходження доходів; пояснення до основних положень проекту місцевого бюджету, включаючи аналіз прогнозних обсягів видатків; перелік інвестиційних програм на бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди і т.д

При складанні проекту рішення про місцевий бюджет визначається загальна суму доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні, крім того, показується граничний обсяг річ­ного дефіциту або профіциту бюджету і боргу на кінець наступного бюджетного періоду, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією, призначення міжбюджетних трансфертів, перелік захищених статей.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, то місцеві державні адміністрації мають право здійснювати видатки з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені бюджетом попереднього періоду, при цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягів видатків. Проводити капітальні видатки до прийнятт

я рішення про бюджет забороняється.

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 917 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.