Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання
Лекции.Орг

Поиск:


Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання
Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика.

Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти слід розглядати як важливу складову міжбюджетних відносин, що безпосередньо впливає на забезпеченість громадян суспільними послугами, вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості, виконання важливих економічних і соціальних програм.

Законодавством України виділено три групи міжбюджетних трансфертів:

1)трансферти з ДБУ: субвенції на фінансування спеціал. соціал. послуг, які держава надає населенню (надається бюджетам самоврядування для фінансування спеціальних соціальних послуг, якими користується певна група населення України, і допомоги, розмір якої визначений законодавством.); субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів органів самоврядування на виконання їхніх повноважень, внаслідок надання встановлених державою пільг; цільові субвенції на виконання інвестиц. проектів (надаються до бюджетів самоврядування, мають цільове спрямування, визначене умовами їх надання); субвенції на виконання містом Києвом функцій столиці України; цільові субвенції для районів, які згідно із законами України визначено зоною надзвичайної екологічної ситуації; інші субвенції;

2)трансферти між місцевими бюджетами: субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності таких об'єктів (надається з одного бюджету самоврядування до іншого з метою компенсації фактичних видатків з відповідного бюджету на утримання об’єктів спільного користування. Умови утримання об’єктів та надання бюджетної субвенції визначаються договором між надавачем та отримувачем); субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад міст, селищ і сіл (надаються з метою виконання функцій із власних повноважень міст, селищ, сіл. Умови та порядок надання визначаються відповідною угодою сторін); цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів; інші субвенції;

3)Дотації для фінансування делегованих державних повноважень бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення.

Основні механізми виділення трансфертів з національного бюджету розподіляють на дві групи – цільові і нецільові трансферти. До цільових трансфертів належать гранти, які надаються на умовах спільного фінансування, звичайні цільові трансферти і зблоковані трансферти. Нецільові трансферти – це відрахування від податкових доходів у субнаціональні бюджети або прямі трансферти у фіксованому (може бути пролонгованим) обсязі.

 

Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання.

Розрахункові показники обсягів видатків МБвизначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного і МБ та першочерговості соціальних виплат, на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них у розрахунку: на душу населення (державне управління, охорона здор., культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей). на дитину або учня (освіта), на отримувача соціальних послуг(соціальний захист та соціальне забезпечення).

Так, наприклад розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління для бюджетів міст обласного значення визначається виходячи з чисельності населення відповідного міста, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта. Розрахунковий обсяг видатків на соц..захист та соц.забезпечення визнач. виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету , фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соц..послуг окремо по кожному виду таких видатків. Розрахунковий пок.. обсягу видатків на освіту визнач. залежно від заг. обсягу ресурсів МБ на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 1 учня та кількості учнів різних типів ЗНЗ станом на 5 вересня, що передував поточному бюджетному періоду, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів.

Для розрахунку дотації необхідні такі дані:- кошик доходів бюджетів адміністративно-територіальних утворень за фактичними даними за останні два роки;- витрати на утримання органів управління, на охорону здоров'я, на підготовку робочих кадрів і утримання ВНЗ і т.д;—фактичне населення регіону станом на 1 січня за останні три роки; чисельність апарату управління, кількість учнів денних і вечірніх загальноосвітніх шкіл, інтернатів, дітей у притулках для неповнолітніх, інвалідів і пенсіонерів;—чинні нормативи та індекси бюджетних витрат по адміністративно-територіальних утвореннях, вихідні дані для розрахунку таких індексів, а також коефіцієнти прирівнення показників до середнього значення по Україні.

За цими вихідними даними розраховуються конкретні обяги фін..рес.,які необх..передати з/до держбюджету до/від обласних бюджетів, бюджету АРК, міст К і Сев..в порядку міжбюджетного регулювання залежно від діючої політики міжбюджетних відносин. Крім того для визначення дотації розраховується прогнозований обяг доходів адмін.-терит.одиниць за допомогою застосування середнього індексу відносної податкоспроможності регіону (дохідний потенціал).

Формула розрахунку дотації вирівнювання: Тіі(Vi-Dizak) Ті-обсяг дотації вирівнювання з держ.бюджету; Vi-розрахунковий показник обсягу видатків МБ; Dizak-розрахунковий обсяг доходів(кошик доходів),закріплених за відповідним МБ; аі-коеф..вирівнювання.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 470 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.