Розвиток форм власності та їх вплив на організацію виробництва та формування фінансових відносин
Лекции.Орг

Поиск:


Розвиток форм власності та їх вплив на організацію виробництва та формування фінансових відносин
Зміни, які відбуваються на місцевому рівні, привели до збільшення кількості підприємств різних форм власності, які виробляють різноманітну продукцію та надають комунальні послуги населенню, бюджетним та господарським організаціям на місцевому рівні. В сучасних умовах ці підприємства надають населенню понад 40 видів послуг на суму понад 6млрд грн щороку. Тому слід комплексно розглядати систему фінансових відносин підприємств різних форм власності, які функціонують на рівні місцевого господарства

Слід звернути увагу на те, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає особливості формування відносин органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, які перебувають та не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. Так, у статті 17 Закону вказується, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування, а відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, які не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 18), будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою частиною місцевих фінансів, але їм притаманні певні специфічні ознаки, які випливають з особливостей форм власності і господарювання. Так, майно підприємств комунальної форми власності перебуває у власності місцевих органів самоврядування, тому для фінансування цих підприємств, крім власних джерел, залучаються кошти місцевих бюджетів, а також кошти, отри­мані в порядку перерозподілу між цими підприємствами. Важливо відзначити, що підприємства та заклади соціально-культурної сфери комунальної форми власності функціонують як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, тому організаційно їх можна розділити на три групи: ті, які пов­ністю перебувають на бюджетному фінансуванні; підприємства, які частко­во фінансуються за рахунок місцевих бюджетів і підприємства, які функціонують на принципі самоокупності.

Заклади культури, освіти, охорони здоров’я, туризму і спорту, як правило, фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; підприємства житлового та комунального господарства, транспортні підприємства в значній мірі фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проект­ні організації та інші функціонують на принципах самоокупності. Таким чином, на рівні місцевого господарства створений сектор економіки зі специфікою формування доходів, видатків, отримання прибутку та його розподілу. Тобто підприємства комунальної форми власності, будучи складовою частиною місцевого господарства, мають специфіку організації фінансових відносин.

 

1.Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості.

Місцеві фінанси є складовою науки про «Фінанси», тому вони також вивчають певну частину економічних відносин, пов'язаних з процесами розподілу створеної вартості, але більш вузьке їх коло. Ці еконо­мічні відносини хоча й виникають на державному та місцевому рівнях і пов'язані з розподілом та перерозподілом створеної вар­тості в країні та її регіонах, але вони обмежені компетенцією міс­цевих органів влади та управління з формування та використання фондів грошових коштів.

Важливо нагадати, що місцеві фінанси будучи складовою пуб­лічних фінансів є самостійною економічною категорією. Місцеві фінанси, як і державні, є та­кож складовою базису суспільства, оскільки являють собою пев­ну частину виробничих відносин і розвиваються відповідно до дії об'єктивних законів розвитку суспільства.

Характер місцевих фінансів як системи економічного базису •залежить від структури власності на засоби виробництва та рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Слід сказати, що місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, пов'язаних з розподілом та перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни.

Деякі особливості місцевих фінансів:

1)фінансові відносини на місцевому рівні виникають у процесі як первинного, так і вторинного розподілів вартості валового внутрішнього продукту;

2)територіальна громада є власником підприємств комунальної форми власності, вона наділяє місцеві органи самоврядування
правом розпоряджатися цією власністю, тому місцеві органи самоврядування мають право розподіляти та перерозподіляти вар-
тість, яка належить цим підприємствам;

3)суб'єктами фінансових відносин є місцеві органи влади, управління та суб'єкти господарювання, які в концентрованому ви­гляді відображають фінансові потреби не тільки кожної конкретної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави.

4)специфічною рисою місцевих фінансів є те, що вони зумов­люють не тільки механізм взаємодії таких елементів, як місцеві бюджети, місцеві податки, кредити, пільги, збори, а й механізм специфічних багаторівневих фінансових відносин, які виникають між різними гілками державних та місцевих органів влади й управління;

5)кожен рівень місцевих фінансів має власну сферу функціонування, при цьому вищі органи державної влади і управління та
місцеві органи різних рівнів самоврядування можуть частину своїх повноважень делегувати один одному з передачею їм пев-
них фінансових ресурсів.

 

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 493 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.