Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈коном≥чний анал≥з ≥ економ≥чна теор≥€
≈коном≥чна теор≥€ вивчаЇ основи сусп≥льного виробництва та закони його функц≥онуванн€ та розвитку; проблеми виробництва, розпод≥лу, обм≥ну ≥ споживанн€ матер≥альних благ на макрор≥вн≥. ÷≥ закони визначають економ≥чн≥ процеси в будь-€кому сусп≥льств≥, виражаючи типов≥, ст≥йк≥, причинно-насл≥дков≥ зв'€зки й залежност≥. ≈коном≥чний анал≥з, ірунтуючись на економ≥чн≥й теор≥њ, досл≥джуЇ д≥ю економ≥чних закон≥в, €к≥ виражають основний напр€м розвитку певноњ господарськоњ одиниц≥ та про€вл€ютьс€ в законом≥рност€х ≥ тенденц≥€х стратег≥њ њњ д≥€льност≥.

Ѕазис, €ким Ї економ≥чна теор≥€, озброюЇ анал≥тик≥в в≥дпов≥дною системою економ≥чних показник≥в ≥ пон€ть, таких €к ц≥на, прибуток, витрати, соб≥варт≥сть та ≥н. «наючи економ≥чну сутн≥сть, можна к≥льк≥сно виразити ц≥ показники ≥ проводити њх вивченн€, встановлювати в≥дхиленн€, тенденц≥њ зм≥н, в≥дпов≥дн≥сть вимогам ринку, в≥дсл≥дковувати можлив≥ диспропорц≥њ ≥ визначити способи њх подоланн€.

„исленн≥ анал≥тичн≥ досл≥дженн€ нагромаджують статистичн≥ дан≥ про д≥ю окремих економ≥чних закон≥в. ¬ивченн€ цих даних даЇ можлив≥сть сформулювати нов≥, ран≥ше нев≥дом≥ закони, зд≥йснювати прогнози на макро- та м≥кроеконом≥чному р≥вн€х.

≈коном≥чний анал≥з ≥ галузев≥ економ≥ки.

ќск≥льки загальн≥ закони економ≥чного розвитку по-р≥зному д≥ють в окремих галуз€х економ≥ки, анал≥з ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств не може не спиратис€ на в≥дпов≥дн≥ галуз≥ економ≥ки. «в≥дси випливаЇ зв'€зок анал≥зу з такими науковими дисципл≥нами €к економ≥ка промисловост≥, с≥льського господарства, буд≥вництва, торг≥вл≥ тощо. ѕричому зв'€зок м≥ж економ≥чним анал≥зом та галузевими економ≥ками не одноб≥чний: використанн€ анал≥тичних досл≥джень цими науками спри€Ї њх власному розвитку.

≈коном≥чний анал≥з та бухгалтерський обл≥к.

Ќайб≥льш т≥сно взаЇмопов'€заними Ї економ≥чнийанал≥з ≥ бухгалтерський обл≥к. ÷ей звТ€зок маЇ подв≥йнийхарактер. ƒан≥ оперативного та бухгалтерського обл≥ку, бухгалтерська зв≥тн≥сть Ї головним джерелом ≥нформац≥њ дл€ економ≥чного анал≥зу п≥дприЇмства, джерелом, що забезпечуЇ документальне обірунтуванн€ анал≥тичних висновк≥в. „астка бухгалтерськоњ ≥нформац≥њ у склад≥ ≥нформац≥йноњ бази дос€гаЇ 70 %.

¬икористовуючи дан≥ обл≥ку та зв≥тност≥, економ≥чний анал≥з одночасно висуваЇ вимоги щодо њх удосконаленн€ та розвитку, спри€Ї рац≥ональн≥й орган≥зац≥њ обл≥ковоњ роботи з метою отриманн€ повноц≥нноњ достов≥рноњ економ≥чноњ ≥нформац≥њ.

Ќе знаючи методики бухгалтерського обл≥ку та зм≥сту зв≥тност≥, важко п≥д≥брати дл€ анал≥зу необх≥дн≥ матер≥али та перев≥рити њх достов≥рн≥сть. « ≥ншого боку, вимоги, €к≥ висуваютьс€ до економ≥чного анал≥зу, так чи ≥накше переадресовуютьс€ бухгалтерському обл≥ку.

—аме те, що бухгалтери почали першими анал≥зувати господарсько-ф≥нансову д≥€льн≥сть п≥дприЇмств, досить природно.  ожен бухгалтер, отримавши дан≥ про результати господарюванн€ п≥дприЇмства, ц≥кавитьс€ станом господарських засоб≥в ≥ джерел њх утворенн€, використанн€м п≥дприЇмством резерв≥в дл€ зб≥льшенн€ прибутку тощо.

≈коном≥чний анал≥з ≥ статистика.

≈коном≥чний анал≥з ≥ статистика взаЇмопов'€зан≥, через те, що:

Ø дан≥ статистичного обл≥ку та зв≥тност≥, матер≥али виб≥ркових спостережень Ї джерелом дл€ економ≥чного анал≥зу, його ≥нформац≥йною базою;

Ø статистичн≥ способи та прийоми обробки економ≥чноњ ≥нформац≥њ (в≥дносн≥ та середн≥ величини групуванн€, ≥ндекси, корел€ц≥€, регрес≥€ тощо) використовуютьс€ в економ≥чному анал≥з≥.

ѕроте, м≥ж економ≥чним анал≥зом ≥ статистикою ≥снують в≥дм≥нност≥. јнал≥тичн≥ розробки статистичних орган≥в пов'€зан≥ переважно з масовими соц≥ально-економ≥чними €вищами, процесами ≥ провод€тьс€ найчаст≥ше на галузевих, рег≥ональних ≥ загальнодержавному р≥вн€х. ≈коном≥чний анал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмств охоплюЇ лише дан≥ на м≥кроеконом≥чному р≥вн≥ ≥ в б≥льшост≥ випадк≥в ірунтуЇтьс€ на даних бухгалтерського обл≥ку.

≈коном≥чний анал≥з ≥ плануванн€.

 ожне п≥дприЇмство в ринкових умовах починаЇ свою д≥€льн≥сть з ретельно розробленого та науково обірунтованого б≥знес-плану, складанн€ €кого починаЇтьс€ з докладного анал≥зу ≥дењ справи, €ку збираютьс€ розпочати, оц≥нки њњ доц≥льност≥, реал≥стичност≥, перспективност≥ та економ≥чноњ ефективност≥. ѕри цьому будь-€кий з розд≥л≥в б≥знес-плану неможливо в≥дпов≥дним чином обірунтувати без використанн€ анал≥тичних способ≥в ≥ прийом≥в.

≈коном≥чний анал≥з, завершуючи економ≥чну роботу п≥дприЇмства, забезпечуЇ п≥дпор€дкован≥сть окремих њњ складових частин виконанню прогноз≥в, договор≥в, план≥в. ѕланов≥ показники визначають той р≥вень, €кий повинно дос€гнути п≥дприЇмство зг≥дно з прогнозом соц≥ально-економ≥чного розвитку на перспективу.

ѕлануванн€ Ї економ≥чною наукою з≥ своњм специф≥чним предметом ≥ методом. ѕланов≥ показники - це критер≥њ оц≥нки роботи п≥дприЇмства. —кладанн€ науково обірунтованих план≥в на вс≥х р≥вн€х неможливе без економ≥чного анал≥зу. ¬плив ≥ д≥€ анал≥зу ви€вл€ютьс€ не т≥льки в удосконаленн≥ метод≥в розробки план≥в, але й в орган≥зац≥њ њх виконанн€:

Ø дл€ формуванн€ плану доц≥льно проанал≥зувати р≥зн≥ його вар≥анти та вибрати найб≥льш оптимальний;

Ø за даними анал≥тичних розрахунк≥в можна встановити тенденц≥њ зм≥ни тих показник≥в, за €кими розробл€Їтьс€ план;

Ø за допомогою анал≥зу простежуютьс€ темпи зм≥н у середньому за р≥к;

Ø на стад≥њ виконанн€ плану економ≥чний анал≥з забезпечуЇ ви€вленн€ р≥вн€ виконанн€ в кожний конкретний момент, визначенн€ недол≥к≥в ≥ причин њх виникненн€.

ќтже, економ≥чний анал≥з Ї не лише засобом обірунтуванн€ план≥в, але ≥ контролю за њх виконанн€м. ѕлануванн€ починаЇтьс€ ≥ зак≥нчуЇтьс€ анал≥зом результат≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства. јнал≥з дозвол€Ї п≥двищити р≥вень плануванн€, зробити його науково обірунтованим.

≈коном≥чний анал≥з ≥ господарський контроль.

Ѕезпосередньо пов'€зана з економ≥чним анал≥зом така економ≥чна дисципл≥на €к контроль ≥ рев≥з≥€. « одного боку, у процес≥ економ≥чного анал≥зу використовуютьс€ матер≥али документальних рев≥з≥й ≥ де€к≥ специф≥чн≥ методи контролю ≥ рев≥з≥њ. « ≥ншого боку, одержан≥ анал≥тичн≥ результати контролери застосовують з метою недопущенн€ у майбутньому ви€влених недол≥к≥в.

≈коном≥чний анал≥з пов'€заний ≥ з аудитом. «авданн€м аудиту Ї документальна перев≥рка правильност≥ веденн€ бухгалтерського обл≥ку, достов≥рност≥ й повноти ф≥нансовоњ зв≥тност≥ та њњ в≥дпов≥дност≥ вимогам чинного законодавства. ѕри внутр≥шньому ≥ зовн≥шньому аудит≥ часто проводитьс€ комплексний анал≥з, €кий дозвол€Ї об'Їктивно оц≥нити результати господарюванн€ ≥ розробити обірунтован≥ рекомендац≥њ з≥ стратег≥њ ≥ тактики економ≥чного та соц≥ального розвитку п≥дприЇмства.

≈коном≥чний анал≥з ф≥нансового стану, анал≥з платоспроможност≥ й ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, л≥кв≥дност≥ майна., ефективност≥ господарюванн€, ринковоњ та д≥ловоњ активност≥, ≥нших ф≥нансових показник≥в ≥ коеф≥ц≥Їнт≥в п≥дприЇмств р≥зних форм власност≥ - нев≥д'Їмн≥ складов≥ аудиту.  р≥м того, необх≥дним дл€ аудиторських висновк≥в И узагальненн€ анал≥тичних результат≥в.

ќтже, бухгалтерський обл≥к, аудит, економ≥чний анал≥з перебувають у безперервному рус≥, Ї взаЇмопов'€заними та взаЇмозумовленими в загальн≥й ≥нформац≥йн≥й систем≥ управл≥нн€ п≥дприЇмством.

≈коном≥чний анал≥з ≥ ф≥нансово-кредитн≥ дисципл≥ни.

‘≥нансово-кредитн≥ дисципл≥ни також мають зв'€зок з економ≥чним анал≥зом, насамперед, у застосуванн≥ методичних положень анал≥зу дл€ вивченн€ ф≥нансових можливостей, способ≥в зм≥цненн€ ф≥нансових позиц≥й, обірунтуванн€ сум кредит≥в тощо.

« одного боку, без розум≥нн€ д≥ючого пор€дку ф≥нансуванн€ та кредитуванн€, знанн€ взаЇмозв'€зку з ф≥нансовими та кредитними органами й установами неможливо квал≥ф≥ковано проводити анал≥з господарськоњ д≥€льност≥.

« ≥ншого боку, р€д ≥нструмент≥в ф≥нансово-кредитноњ сфери (ставки податк≥в - умови отриманн€ кредит≥в, в≥дсотк≥в за використанн€ кредит≥в тощо) пост≥йно удосконалюютьс€ з урахуванн€м результат≥в анал≥зу, €кий показуЇ ефективн≥сть впливу цих ≥нструмент≥в на д≥€льн≥сть господарюючих суб'Їкт≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2220 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.