Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬нутр≥шн≥й та зовн≥шн≥й анал≥з
¬≥дм≥нними ознаками кожного виду анал≥зу Ї: ц≥льова спр€мован≥сть, завданн€, об'Їкти досл≥дженн€, джерела ≥нформац≥њ, методика проведенн€.

ѕр≥оритетними напр€мами розвитку теор≥њ та практики м≥крор≥вн≥ в умовах ринковоњ економ≥ки Ї анал≥з внутр≥шн≥й та зовн≥шн≥й анал≥з. —аме ц≥ два види економ≥чного анал≥зу визначають орган≥зац≥йн≥ та економ≥чн≥ аспекти подальшого досл≥дженн€. «алежно в≥д потреб користувач≥в, њх мотивац≥њ, оч≥куваних вигод в≥д результат≥в анал≥зу, використовуЇтьс€ в≥дпов≥дна ≥нформац≥йна база.

¬нутр≥шн≥й економ≥чний анал≥з спр€мований па комплексне досл≥дженн€ економ≥чного розвитку суб'Їкта господарюванн€, структурних п≥дрозд≥л≥в дл€ забезпеченн€ найб≥льш повного використанн€ його потенц≥алу ≥ регламентац≥њ д≥€льност≥ вс≥х функц≥ональних п≥дсистем. ¬≥н базуЇтьс€ на повн≥й економ≥чн≥й ≥нформац≥њ (планов≥й, обл≥ков≥й, нормативн≥й) ≥ може зд≥йснюватис€ €к спец≥ал≥зованим п≥дрозд≥лом (бюро, в≥дд≥лом економ≥чного анал≥зу), так ≥ вс≥ма економ≥чними службами з великою к≥льк≥стю залучених зац≥кавлених ос≥б. ” методолог≥чному план≥ внутр≥шн≥й анал≥з охоплюЇ р≥зн≥ прийоми та способи факторного анал≥зу, проводитьс€ безпосередньо на п≥дприЇмств≥ дл€ потреб оперативного, короткострокового ≥ довгострокового управл≥нн€.

«овн≥шн≥й економ≥чний анал≥з передбачаЇ наданн€ оц≥нки м≥сц€ господарюючого суб'Їкта у ринковому середовищ≥ дл€ визначенн€ стратег≥њ ≥ тактики економ≥чних в≥дносин, пошуку партнер≥в ≥ кл≥Їнт≥в, забезпеченн€ конкурентних позиц≥й тощо. «овн≥шн≥й анал≥з зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ ≥нформац≥њ, що визначаЇ базов≥ параметри об'Їкта досл≥дженн€, €к≥ дозвол€ють ефективно регулювати його економ≥чн≥ в≥дносини за загальнонац≥ональними ≥нтересами та Ї достатн≥ми у гарант≥€х д≥лового партнерства. ¬одночас, в≥н дозвол€Ї будь-€кому суб'Їкту господарюванн€ забезпечити повну конф≥денц≥йн≥сть ≥нформац≥њ ≥ комерц≥йну таЇмницю. ¬ орган≥зац≥йному аспект≥ зовн≥шн≥й анал≥з проводитис€ на п≥дстав≥ даних ф≥нансовоњ ≥ статистичноњ зв≥тност≥ органами господарського управл≥нн€, банками. ф≥нансовими органами, акц≥онерами. ≥нвесторами, спец≥ал≥зованими незалежними аудиторськими, консалтинговими ф≥рмами. ” методолог≥чному аспект≥ в≥н проводитьс€ з широким використанн€м статистичних прийом≥в анал≥зу (групуванн€, середн≥х величин, динам≥чного р€ду), економ≥ко-математичних метод≥в ≥ моделей (модел≥ м≥жгалузевого балансу, матриц≥ багатокритер≥альноњ оптим≥зац≥њ тощо), пор≥вн€льного (м≥жгалузевого, м≥жгосподарського, м≥жрег≥онального) анал≥зу.

ѕопередн≥й, оперативний ≥ ретроспективний анал≥з.

¬≥дпов≥дно до зм≥сту основних функц≥й, €к≥ в≥дображають часов≥ етапи управл≥нн€, економ≥чна анал≥з под≥л€Їтьс€ на попередн≥й ( перспективний, прогнозний), оперативний (поточний) ≥ ретроспективний (наступний).

≈фективн≥сть функц≥онуванн€ п≥дприЇмства значною м≥рою залежить в≥д перспектив його розвитку. “ому на п≥дприЇмств≥розроблюютьс€ стратег≥чн≥ ц≥л≥ та визначаютьс€ завданн€, стратег≥€ ≥ тактика њх дос€гненн€.

ѕопередн≥й економ≥чний анал≥з - це досл≥дженн€ економ≥чноњ системи за параметрами, €к≥ визначають њњ майбутн≥й стан. …ого особлив≥сть пол€гаЇ у проекц≥њ минулого ≥ тепер≥шнього стану об'Їкта на перспективу,з урахуванн€м спадковост≥ чи певноњ ст≥йкост≥ зм≥ни економ≥чних показник≥в.

÷ей анал≥з проводитьс€ до початку будь-€ких господарських операц≥й ≥ пов'€заний з прогнозуванн€м, перспективним ≥ поточним плануванн€м, з вибором ≥ обірунтуванн€м вар≥ант≥в управл≥нських р≥шень.

ѕерспективний анал≥з на п≥дстав≥ досл≥дженн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства даЇ можлив≥сть визначити позитивн≥ та негативн≥ тенденц≥њ в його розвитку, що нам≥тилис€, дати њм к≥льк≥сну ≥€к≥сну оц≥нку, з'€сувати ступ≥нь њх впливу в перспективу. Ќа п≥дстав≥ висновк≥в попередн≥х анал≥тичних ≥ прогнозних роб≥т визначаютьс€ критичн≥ проблеми, фактори розвитку та перспективн≥ напр€ми д≥€льност≥.ѕерерахован≥ ц≥л≥ обумовлюють застосуванн€ досить складних ≥ трудом≥стких прийом≥в та способ≥в: корел€ц≥йно-регрес≥йного анал≥зу, екстраполюванн€, методу аналог≥њ, експертних оц≥нок, моделюванн€ тощо.

ќперативний економ≥чний анал≥з пол€гаЇ у забезпеченн≥ управл≥нн€ своЇчасною д≥Ївою ≥нформац≥Їю про зм≥ну економ≥чноњ ситуац≥њ, причини ц≥Їњ зм≥ни, в≥дхиленн€ в≥д регламентованих параметр≥в з метою своЇчасного прийн€тт€ р≥шень, спр€мованих на попередженн€ та усуненн€ негативних зм≥н ≥ ефективне маневруванн€ на€вними ресурсами. ќперативний анал≥з Ї п≥дставою дл€ прийн€тт€ р≥шень з регулюванн€ виробництва, використовуЇтьс€ на вс≥х р≥вн€х управл≥нн€,але його питома вагав загальному обс€з≥ управл≥нських р≥шень п≥двищуЇтьс€при наближенн≥ безпосередньо до виробництва, окремих п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства. ќперативний анал≥з виступаЇ системою щоденногоспостереженн€6 й оц≥нки в≥дхилень фактичногостану досл≥джуваного об'Їкта в≥д регламентованих показник≥в, з'€суванн€ причин ≥ передбаченн€можливих насл≥дк≥в таких в≥дхилень, п≥дготовки вар≥ант≥вуправл≥нських р≥шень залежно в≥д параметр≥в в≥дхилень ≥ необх≥дност≥ втручанн€ кер≥вник≥в р≥зних р≥вн≥в, розробки механ≥зм≥в швидкого втручанн€ у господарськ≥ процеси дл€ забезпеченн€ безперервного та ефективногофункц≥онуванн€ господарюючого суб'Їкта. ¬ умовах пост≥йноњ зм≥ни ринковоњ кон'юнктури в сферу досл≥джень оперативного анал≥зу потрапл€Ї пост≥йна оц≥нка економ≥чного середовища ≥метою використанн€ найспри€тлив≥ших умов б≥знесу, виг≥дного маневруванн€ виробничо-ф≥нансовими ресурсами.

ќсновними завданн€ми оперативного економ≥чного анал≥зу Ї:

Ј пост≥йне спостереженн€ за в≥дхиленн€ми показник≥в оперативного управл≥нн€ в≥д њх регламентованих значень за м≥сцем, причинами та в≥дпов≥дальн≥стю ос≥б;

Ј оперативна оц≥нка економ≥чноњ ситуац≥њ внутр≥шнього ≤ зовн≥шнього середовищ за станом, що створивс€ чи може утворитись;

Ј розробка заход≥в та п≥дготовкавар≥ант≥в р≥шень, спр€мованих на швидке усуненн€ ви€влених недол≥к≥в, попередженн€ чи локал≥зац≥ю впливу негативних фактор≥в ≥ найповн≥ше використанн€ можливоњ вигоди;

Ј поданн€ оперативноњ анал≥тичноњ ≥нформац≥њ органам управл≥нн€ за встановленими регламентами чи назапит користувач≥в.

ќперативний економ≥чний анал≥з мас своњ особливост≥, основн≥ з €ких наведен≥ нарис. 2.1.

 

 

 
 

 

ƒл€ проведенн€ оперативного анал≥зу використовуютьс€ р≥зн≥ джерела ≥нформац≥њ: оперативно-виробнич≥ плани, дан≥ оперативного обл≥ку, оперативний обл≥к за центрами в≥дпов≥дальност≥ та витрат; обл≥к норм ≥ в≥дхилень в≥д них, €кщо реально впроваджено нормативний метод обл≥ку витрат ≥ калькулюванн€; в≥дпов≥дна нормативна база; матер≥али безпосередн≥х спостережень за д≥€льн≥стю; оц≥нки спец≥ал≥ст≥в-експерт≥в тощо.

” методолог≥чному план≥ цей вид анал≥зу передбачаЇ складанн€ оперативних анал≥тичних в≥домостей на певну дату чи за короткий пром≥жок часу, в €ких м≥ститьс€ характеристика досл≥джуваних процес≥в за нормативним ≥ фактичним значенн€м показник≥в, њх в≥дхиленн€ на певну дату з наростаючим п≥дсумком з початку анал≥зованого пер≥оду, за м≥сцем виникненн€ та винними особами. ƒл€ вивченн€ отриманоњ ≥нформац≥њ використовуютьс€, €к правило, спрощен≥ прийоми та способи.

¬ орган≥зац≥йному план≥ оперативний анал≥з Ї ефективним в умовах комп'ютерноњ орган≥зац≥њ анал≥тичного процесу, широкого використанн€ сучасних комп'ютерних програм.

Ќедол≥ком оперативного анал≥зу Ї в≥дсутн≥сть системного п≥дходу в оц≥нц≥, д≥агностиц≥ та ор≥Їнтац≥њ на остаточн≥ господарськ≥ результати.

–етроспективний анал≥з пол€гаЇ у системному комплексному досл≥дженн≥ результат≥в господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства чи ≥нших об'Їкт≥в за результатами њх розвитку за певний анал≥тичний пер≥од (р≥к, квартал, м≥с€ць тощо).

–етроспективний анал≥з т≥сно пов'€заний з попередн≥м. Ѕез ретроспективного анал≥зу неможливо зробити перспективний. ≈коном≥чний анал≥з результат≥в д≥€льност≥ за минул≥ пер≥оди дозвол€Ї вивчити тенденц≥њ, законом≥рност≥, ви€вити невикористан≥ можливост≥ тощо. ÷е маЇ важливе значенн€ при обірунтуванн≥ р≥вн€ економ≥чних показник≥в на перспективу. ¬м≥нн€ бачити перспективу даЇ саме ретроспективний анал≥з, €кий Ї основою перспективного анал≥зу. ¬ свою чергу, в≥д глибини та €кост≥ попереднього анал≥зу на перспективу залежать результати ретроспективного анал≥зу. якщо прогнозн≥ показники недостатньо обірунтован≥ та реальн≥, тод≥ наступний анал≥з виконанн€ прогнозу взагал≥ не маЇ сенсу та потребуЇ попередньоњ оц≥нки обірунтованост≥ прогнозних показник≥в.

ћожливост≥ ретроспективного анал≥зу значно ширш≥, оск≥льки його зд≥йсненн€ можливе за вс≥ма критер≥€ми наукового досл≥дженн€, д≥€льн≥сть п≥дприЇмства вивчаЇтьс€ комплексно та всеб≥чно за зв≥тними даними за в≥дпов≥дний пер≥од. ѕри проведенн≥ ретроспективного анал≥зу використовуютьс€ р≥зноман≥тн≥ прийоми ≥ способи, широка ≥нформац≥йна база.

–етроспективний економ≥чний анал≥з маЇ й певн≥ недол≥ки: 1) зниженн€ д≥Ївост≥ через в≥д≥рван≥сть у час≥ в≥д господарських процес≥в та вжитих заход≥в; 2) ор≥Їнтац≥€ на систематизовану ≥нформац≥ю, €ка зазнаЇ певноњ статистичноњ обробки, що зменшуЇ достов≥рн≥сть висновк≥в та пропозиц≥й.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1293 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2018 - | 1995 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.