Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка балансу п≥дприЇмства
¬ даному п≥дрозд≥л≥ потр≥бно провести вертикальний (анал≥з ром≥щенн€, складу, структури та формуванн€ засоб≥в п≥дприЇмства та джерел формуванн€ цих засоб≥в) та горизонтальний анал≥з (пор≥вн€льний анал≥з показник≥в за два останн≥х пер≥ода з досл≥джуваного пром≥жку часу) балансу п≥дприЇмства.

2.3 ќц≥нка та анал≥з результативност≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ субТЇкта господарюванн€.

2.3.1.јнал≥з прибутку ≥ рентабельност≥.

—л≥д провести анал≥з формуванн€ прибутку п≥дприЇмства, анал≥з зб≥льшенн€ резерв≥в росту прибутку, анал≥з маржинального доходу, розрахунок та анал≥з показник≥в рентабельност≥.

2.3.2 ќц≥нка в≥рог≥дност≥ банкрутства п≥дприЇмства.

—л≥д провести оц≥нку ймов≥рност≥ банкрутства за допомогою 3-4 моделей. ƒл€ оц≥нки можна застосувати наступн≥ модел≥: јльтмана,  онана ≥ √ольдера, Ћиса, “аффлера, —прингейта, Ѕ≥вера, тесту “ерещенка та ≥н.

ѕровести пор≥вн€нн€ отриманих з використанн€м р≥зних моделей д≥агностики банкрутства результат≥в та по€снити причини розб≥жностей.

2.4 ќц≥нка л≥кв≥дност≥ ≥ платоспроможност≥.

¬ даному п≥дрозд≥л≥ необх≥дно провести анал≥з л≥кв≥дност≥ балансу; за даними агрегованого балансу розрахувати показники л≥кв≥дност≥; зд≥йснити оц≥нку фактор≥в впливу на л≥кв≥дн≥сть та п≥дприЇмства; провести оц≥нку причин низькоњ л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмства (€кщо вона ви€влена в ход≥ анал≥зу). ѕ≥д час проведенн€ анал≥зу платоспроможност≥ сл≥д зд≥йснити побудову плат≥жного балансу п≥дприЇмства; провести розрахунок та анал≥з показник≥в платоспроможност≥ п≥дприЇмства; зд≥йснити оц≥нку причин неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства.

2.5 ќц≥нка ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та д≥ловоњ активност≥.

ќц≥нку ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ необх≥дно розпочати ≥з класиф≥кац≥њ джерел ф≥нансуванн€ актив≥в досл≥джуваного п≥дприЇмства. ƒал≥ необх≥дно провести анал≥з абсолютних та в≥дносних показник≥в ф≥нансовоњ ст≥йкост≥. ¬изначити тип ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ досл≥джуваного п≥дприЇмства. ¬ процес≥ анал≥зу провести розрахунок точки беззбитковост≥ та анал≥з запасу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ (зони безпеки) п≥дприЇмства. –озрахувати та проанал≥зувати показники д≥ловоњ активност≥ п≥дприЇмства.

“рет≥й розд≥л курсовоњ роботи Ї рекомендац≥йним та завершальним.

3 ќсновн≥ напр€ми та резерви покращенн€ ф≥нансового стану субТЇкта господарюванн€.

“ут на основ≥ проведеного в попередньому розд≥л≥ ф≥нансового анал≥зу потр≥б≠но ви€вити основн≥ напр€ми та резерви п≥двищенн€ ефективност≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ суб¢Їкта господарюванн€ та запропонувати рекомендац≥њ, €к≥ забезпечували б пол≥пшенн€ досл≥джуваних показник≥в.

 

4.2.7 ¬исновки

¬икладають найб≥льш важлив≥ теоретичн≥ ≥ практичн≥ результати, одержан≥ в курсов≥й робот≥, €к≥ повинн≥ м≥стити формулюванн€ розвТ€заноњ проблеми (задач≥), €ка виносилась за тему досл≥дженн€. ¬исновки повинн≥ бути оформлен≥ €к анал≥тично-по€снювальна записка. Ќасамперед стисло характеризують стан досл≥джуваного питанн€, дал≥ формулюють висновки та рекомендац≥њ, отриман≥ за кожним розд≥лом роботи.

” висновках необх≥дно наголосити на €к≥сних ≥ к≥льк≥сних показниках здобутих результат≥в, обгрунтувати достов≥рн≥сть результат≥в, викласти рекомендац≥њ щодо њх використанн€.

 

4.2.8 ѕерел≥к посилань на джерела

 

 

ѕерел≥к посилань м≥стить джерела, на €к≥ Ї посиланн€ в основн≥й частин≥ роботи, починаючи з новоњ стор≥нки. Ѕ≥бл≥ограф≥чн≥ описи у перел≥ку посилань навод€ть за абеткою. Ѕ≥бл≥ограф≥чн≥ описи л≥тературних джерел повинн≥ бути виконан≥ в≥дпов≥дно до ЂЅ≥бл≥ограф≥чн≥ описи документа. «агальн≥ вимоги ≥ правила складанн€ї. ќбТЇктом опису може бути книга, пер≥одичне виданн€, статт€, розд≥л, глава з книги ≥ т.д.

 

4.2.9 ƒодатки

ƒодатки, €к правило, м≥ст€ть важливий, але не маючий пр€мого в≥дношенн€ до виконаноњ роботи матер≥ал, а також гром≥здк≥ або однотипн≥ табличн≥, розрахунков≥ або граф≥чн≥ матер≥али. ƒодатки формуютьс€ €к правило по потреб≥.

 

5 «ј’»—“ “ј ќ÷≤Ќё¬јЌЌя  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»

ѕ≥сл€ оформленн€ по€снювальноњ записки студентом у терм≥н, встановлений кафедрою, курсов≥ роботи мають бути подан≥ на кафедру дл€ реЇструванн€ дати зак≥нченн€ ≥ передаютьс€ на остаточний огл€д кер≥внику дл€ вир≥шенн€ питанн€ про допуск курсовоњ роботи до захисту ≥ попереднього оц≥нюванн€. ѕри цьому кер≥вник курсовоњ роботи звертаЇ увагу на наступн≥ моменти:

1. «агальний обс€г курсовоњ роботи: к≥льк≥сть друкованих стор≥нок, таблиць, к≥льк≥сть рисунк≥в, граф≥к≥в, додатк≥в.

2. як≥сть вих≥дних даних, з≥браних на практиц≥: за €к≥ роки з≥браний матер≥ал, в≥дпов≥дн≥сть з≥браного матер≥алу тем≥ досл≥дженн€, повнота з≥браного матер≥алу, наск≥льки в≥н забезпечив роботу над темою досл≥дженн€;

3. ѕланом≥рн≥сть виконанн€ роботи: на€вн≥сть ≥ндив≥дуального граф≥ку роботи ≥ своЇчасн≥сть його виконанн€;

4. ¬≥дв≥дуванн€ консультац≥й: систематичн≥сть, зм≥ст;

5. ¬≥дпов≥дн≥сть зм≥сту роботи обран≥й тем≥ досл≥дженн€, повнота розкритт€ теми;

6. —амост≥йн≥сть у розвТ€зку окреслених задач, вм≥нн€ анал≥зувати одержан≥ результати, робити узагальненн€, висновки, розробл€ти коригуюч≥ процедури та заходи, надавати практичн≥ рекомендац≥њ;

7. як≥сть виконанн€ по€снювальноњ записки: оформленн€ тексту, таблиць, граф≥к≥в, розрахунк≥в, використанн€ при цьому д≥ючих стандарт≥в, компТюторних програм;

8. «агальний р≥вень п≥дготовки студента: чи може в≥н вести самост≥йно ф≥нансово-обл≥ков≥ досл≥дженн€, чи може лише виконувати техн≥чну роботу, чи вм≥Ї приймати адекватн≥ анал≥зован≥й ситуац≥њ управл≥нськ≥ р≥шенн€.

¬иконана курсова робота повинна бути здана кер≥внику не п≥зн≥ше н≥ж за тиждень до встановленоњ дати захисту.

—туденти заочноњ форми навчанн€ курсову роботу здають кер≥вников≥ до початку екзаменац≥йноњ сес≥њ дл€ перев≥рки.

 ер≥вник перев≥р€Ї роботу, даЇ реценз≥ю та приймаЇ р≥шенн€ про допуск роботи до захисту. „ас на перев≥рку зданих кер≥вников≥ роб≥т Ц до 7 дн≥в.

 урсова робота п≥дл€гаЇ захисту у встановлен≥ строки перед ком≥с≥Їю, що призначаЇтьс€ кафедрою. ѕри оц≥нц≥ курсовоњ роботи п≥д час захисту враховуЇтьс€ актуальн≥сть теми, глибина та самост≥йн≥сть њњ опрацюванн€, вм≥нн€ викласти та захистити отриман≥ результати.

” раз≥ незадов≥льноњ оц≥нки курсовоњ роботи п≥д час захисту, повторний захист не допускаЇтьс€. ” цьому випадку студенту видаЇтьс€ ≥нша тема курсовоњ роботи. ѕовторний захист допускаЇтьс€ т≥льки в раз≥, коли оц≥нка, поставлена кер≥вником при перев≥рц≥ вище н≥ж отримана на захист≥.

«ахист курсовоњ роботи Ї дозволом дл€ складанн€ ≥спиту з дисципл≥ни.

 ритер≥њ оц≥нюванн€ знань за результатами захисту курсовоњ роботи

ќц≥нка Дв≥дм≥нноФ

ƒопов≥дь студента побудована на р≥вн≥ самост≥йного мисленн€ з елементами творчого п≥дходу. —тудент волод≥Ї пон€т≥йним апаратом, точн≥стю формулювань, грамотним та лог≥чним викладенн€м матер≥алу. —тудент волод≥Ї р≥зноб≥чними навичками ≥ методами розвТ€занн€ поставленоњ задач≥, показуЇ глибоке знанн€ економ≥чних закон≥в та господарських документ≥в, вм≥Ї самост≥йно викладати њх зм≥ст, робити узагальнююч≥ висновки.

ќц≥нка ДдобреФ

ƒопов≥дь побудована на р≥вн≥ самост≥йного мисленн€. ѕоказуЇ добр≥ знанн€ предмету досл≥дженн€, даЇ в≥дпов≥д≥ на запитанн€ грамотно ≥ по сут≥. —тудент волод≥Ї навичками ≥ методами виконанн€ практичних завдань. —тудент вм≥Ї використовувати своњ знанн€ дл€ анал≥зу досл≥джуваноњ ситуац≥њ, показуЇ знанн€ економ≥чних закон≥в та господарських документ≥в, ≥ншоњ програмноњ л≥тератури.

ќц≥нка Дзадов≥льноФ

«нанн€ основноњ частини опрацьованого матер≥алу. ¬м≥нн€ повФ€зати теоретичн≥ положенн€ економ≥чноњ дисципл≥ни з р≥шенн€м практичних завдань на п≥дприЇмствах. «нанн€ основних напр€мк≥в п≥двищенн€ ефективност≥ виробництва.

ќц≥нка Днезадов≥льноФ

¬иникаЇ сумн≥в у самост≥йност≥ виконанн€ курсовоњ роботи. —тудент не волод≥Ї значною частиною теоретичноњ бази курсовоњ роботи, допускаЇ суттЇв≥ помилки, не знаЇ зм≥сту основних економ≥чних категор≥й.

јлгоритм визначенн€ п≥дсумковоњ оц≥нки за курсову роботу (за 100-бальною шкалою)

—воЇчасн≥сть поданн€ розд≥л≥в та завершеноњ курсовоњ роботи на кафедру:

- нечасно - 0 бал≥в

- вчасно - 10 бал≥в

як≥сть написанн€ (оц≥нюЇтьс€ науковим кер≥вником):

- м≥н≥мум (дл€ отриманн€ допуску до захисту) Ц 30 бал≥в

- максимум Ц 60 бал≥в

як≥сть презентац≥њ результат≥в досл≥дженн€ п≥д час публ≥чного захисту (оц≥нюЇтьс€ ком≥с≥Їю, що проводить захист):

- максимум Ц 30 бал≥в

- робота в ц≥лому - 100 бал≥в.

ѕ≥дсумкова оц≥нка студента обовТ€зково переводитьс€ до шкали ECTS зг≥дно таблиц≥ 5.1

“аблиц€ 5.1 - Ўкала оц≥нюванн€ знань в ≤‘Ќ“”Ќ√

 

Ќац≥ональна ”н≥верситетська (в балах) ECTS ¬изначенн€ ECTS –екомендована система оц≥нюванн€ зг≥дно з наказом ћќ≥Ќ” є48 в≥д 23.01.2004р.
  ¬≥дм≥нно   90-100   ј ¬≥дм≥нно Ц в≥дм≥нне виконанн€ лише з незначною к≥льк≥стю помилок   90-100 (в≥дм≥нно)
    ƒобре   82-89   ¬ ƒуже добре Ц вище середнього р≥вн€ з к≥лькома помилками     75-89 (добре)
  75-81   — ƒобре Ц в загальному правильна робота з певною к≥льк≥стю грубих помилок
    «адов≥льно   67-74   D «адов≥льно Ц непогано, але ≥з значною к≥льк≥стю помилок   60-74 (задов≥льно)
60-66 ƒостатньо Ц виконанн€ задо-в≥льн€Ї м≥н≥мальн≥ критер≥њ
Ќезадов≥льно   35-59   FX Ќезадов≥льно Ц потр≥бно попра-цювати перед тим, €к отримати зал≥к або складати екзамен 35-59 (незадов≥льно ≥з можлив≥стю повторного складанн€ екзамену)
0-34 F Ќезадов≥льно Ц необх≥дна серйозна подальша робота 0-34 (незадов≥льно з обовТ€зковим повтор-ним вивченн€м модул€

 

6 ѕ≈–≈Ћ≤  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћ

1. јнал≥з виг≥д ≥ витрат: ѕракт. пос≥б / —екретар≥ат –ади —карбниц≥  анади; ѕер. з англ.. —.—околик; Ќаук. ред. пер. ќ.  ≥л≥Ївич. Ц  .: ќснови, 1999. Ц 175 с.

2. јртеменко ¬.√., Ѕеллендир ћ.¬. ‘инансовый анал≥з: ”чебное пособие. Ц 2Це издание, переработанное и дополненное. Ц ћ.: »здательство "ƒело и —ервис", 1999. Ц 160 с.

3. Ѕаканов ћ.»., Ўеремет ј.ƒ. “еори€ экономического анализа: ”чебник. Ц 4Це изд., доп. и перераб. Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 1999. Ц 416 с.

4. Ѕалабанов ».“. јнализ и планирование финансов хоз€йствующего субъекта.: ‘инансы и статистика, 1998. Ц 112 с.

5. Ѕандурка ј.ћ., „крв€ков ».ћ., ѕосылкина ќ.¬. ‘инансово-економический анализ: ”чебник. Ц ’арьков: ”н-т ћ¬ƒ, 1999.

6. Ѕень “.√., ƒовбн€ —.Ѕ. ≤нтегральна оц≥нка ф≥нансового стану п≥дприЇмства// ‘≥нанси ”крањни.-2002.- є 6.

7. Ѕернстайн Ћ.ј. јнализ финансовой отчЄтности: теори€, практика и интерпритаци€. Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 1996. Ц 623 с.

8. Ѕланк ».ј. ”правление прибылью. Ц  .: "Ќика-÷ентр", 1998. Ц 544 с. Ц (—ери€ "Ѕиблиотека финансового менеджера"; ¬ып. 2).

9. Ѕорисов Ћ. јнализ финансового состо€ни€ предпри€ти€ // Ѕух. прил. к газ. "Ёкономика и жизнь". 2001. є5 (февраль). —. 17Ц23.

10. Ѕутинець ‘.‘. ≈коном≥чний анал≥з. Ќавчальний пос≥бник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в. Ц ∆итомир, ѕѕ У–утаФ, 2003.

11. Ѕутинець ‘.‘., ћних ™.¬., ќл≥йник ќ.¬. ≈коном≥чний анал≥з. ѕрактикум: Ќавч. ѕос≥бник дл€ студент≥в вуз≥в. ∆итомир: ∆≤“≤, 2000. Ц 416 с.

12. √азар€н ј.¬.«начение анализа финансового состо€ни€ предпри€ти€ дл€ выводов в аудиторском заключении // Ѕух. учет. 2001. є7. —. 62Ц66.

13. √оловко ¬.≤., ћ≥нченко ј.¬., Ўаманська ¬.ћ. ‘≥нансово-економ≥чна д≥€льн≥сть п≥дприЇмства: контроль, анл≥з та безпека.Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2006. Ц 448 с.

14. √рафова √.‘. јнализ финансовых результатов предпри€ти€ в новых ѕоложени€х по бухгалтерскому учету // ‘инансы. 2000. є10. —. 53Ц55.

15. √рачова –. јналiз фiнансового стану // √алицькi контракти. 1999. є4 (сiчень). —. 56Ц66.

16. √рейс Ћ. „то такое раб и искусство управлени€ "людьми" // ¬ƒ». 1970. є1, —. 55. ≈фимова ќ.¬.  ак анализироѕј“ь финансовое положение предри€ти€ (практическое пособие). Ц ћ.: Ѕизнес-школа "»нтел-—интез", 1994. Ц 118 с.

17. ≈коном≥чний анал≥з. Ќавчальний пос≥бник / «а ред. проф. „умаченко ћ.√. Ц  ињв.: Ќ≈”, 2003

18. ≈фимова ќ.¬. јнализ оборотных активов организации // Ѕух. учет. 2000. є10. —. 47Ц53.

19. ≈коном≥чний анал≥з. Ќавчальний пос≥бник. «а ред. академ≥ка ЌјЌ ”крањни, професора ћ.√. „умаченка.  ињв, 2001. Ц540с.

20. ≈коном≥чний анал≥з. Ќавчальний пос≥бник. // ћ.ј.Ѕолюх, ¬.«. Ѕурчевський, ћ.≤. √орбатюк та ≥н.; «а ред. академ≥ка ЌјЌ”, проф. ћ.√. „умаченка. Ц ¬ид. 2 Цге, перероб. ≥ доп. Ц  .:  Ќ≈”, 2003. Ц556 с.

21. «аруба ќ.ƒ. ќснови ф≥нансового анал≥зу та менеджменту. Ц  ., 1995., —. 5.

22. »вахненко ¬. и др. ‘акторный анализ прибыли (сравнительна€ оценка системы директ-костинг и традиционной методики) // Ѕизнес »нформ. 1998. є12. —. 53‑57.

23. ≤змайлова  .¬. —учасн≥ технолог≥њ ф≥нансового анал≥зу: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ћј”ѕ, 2003. Ц 148 с.:≥л.. Ц Ѕ≥бл≥огр.: с.142-144.

24. ≤змайлова  .¬. ‘≥нансовий анал≥з: Ќавч. ѕос≥б. Ц  .: ћј”ѕ, 2000. Ц 152 с.

25.  овалев ¬.¬. ”правление финансами: ”чебное пособие. Ц ћ.: ‘Ѕ -ѕ–≈——, 1998. Ц 160 с.

26.  овалев ¬.¬. ‘инансовый анализ: ”правление капиталами. ¬ыбор 43 инвестиций. јнализ отчетности. Ц2-е изд., перераб. и доп. Цћ.: ‘инансы и статистика, 1997. Ц512с.

27.  овалев ¬.¬. ‘инансовый анализ: ”правление капиталом. ¬ыбор инвестиций. јнализ отчетности. Ц 2Це изд., перераб. и доп. Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 1997. Ц 512 с.

28.  овалева ј.ћ. ‘инансы в управлении предпри€тием. Цћ.: ‘инансы и статистика, 1995.

29.  ожанова ™.ѕ.,  оюда ќ.ѕ. ‘акторний аналiз прибутку // ‘iнанси ”крањни. 1999. є4. —. 33Ц40.

30.  оробов ћ.я. ‘≥нансово-економ≥чний анал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмств: Ќавч. пос≥б. Ц  .: “-во "«нанн€",  ќќ, 2000. Ц 378 с.

31.  ост≥на Ќ.≤.,јлексЇЇв ј.ј., ¬асилик ќ.ƒ.‘≥нансове прогнозуванн€: методи та модел≥: Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: “овариство "«нанн€",  ќќ, 1997. Ц 183 с.

32.  рамаренко √.ќ. ‘≥нансовий анал≥з ≥ плануванн€. Ц  ињв: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2003. Ц 224 с.

33. Ћахт≥онова Ћ.ј. ‘≥нансовий анал≥з субТЇкт≥в господарюванн€: ћонограф≥€. Ц  .:  Ќ≈”, 2001. Ц 378 с.

34. Ћипатова ».¬. јнализ доходности предпри€ти€ // ‘инансы. 1997. є12. —. 17‑20.

35. ћакконелл  эмпбетт –., Ѕрю —тенли Ћ. Ёкономикс: ѕринципы, проблемы и политика. ¬ 2 т.: ѕер. с англ. 11Цго изл. “.2 Ц ћ.: –еспублика, 1992. Ц 400 с.

36. ѕанков ƒ.ј. Ѕухгалтерский учет и анализ в зарубежных страх: ”чебное пособие. Ц ћинск: Ќѕ "Ёкоперспектива", 1998. Ц 238 с.

37. ѕлошко Ѕ.√. √руппировка и системы статистических показателей. Ц ћ.: —татистика, 1971.

38. ѕолiщук Ќ.¬. ћетоди аналiзу дi€льностi п≥дприЇмства // ‘≥нанси ”крањни. 2001. є1. —. 61Ц66.

39. –едхед  ., ’Тюз —. ”правление финансовыми рисками: пер. с англ. Ц ћ.: »Ќ‘–ј-ћ, 1996, Ц 288 с.

40. –еформа системи банкрутства в ”крањн≥. јгентство з питань банкрутства; «а редакц≥Їю: ќ.“. “арасенка. Ц  .: ѕреса ”крањни, 2000. Ц 528 c.

41. —алига —.я., ƒац≥й Ќ.¬.,  орецька —.ќ., Ќесторенко Ќ.¬., —алига  .—. ‘≥нансовий анал≥з: Ќавчальний пос≥бник. Ц  ињв: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2006. Ц 210 с.

42. ”правленческое консультирование в 2-х т. “.√.: перевод с англ. Цћ.: —ѕ »нтерэксперт, 1992.

43. ‘ар≥он ≤.ƒ., «ахарк≥в “.ƒ. ‘≥нансовий анал≥з. Ќавчальний пос≥бник. Ц “ерноп≥ль. 2000 р. Ц 455 с.

44. ‘ар≥он ≤.ƒ. ѕристайко Ћ.—.  онспект лекц≥й з курсу Ђ‘≥нансовий анал≥зї дл€ студент≥в економ≥чних спец≥альностей/«а ред.. д.е.н., проф. ≤.ƒ.‘ар≥она. Ц “ерноп≥ль, 2003. Ц 186 с.

45. ‘≥нанси п≥дприЇмства: ѕ≥дручник /за редакц≥Їю ј.ћ. ѕоддЇрьог≥на. Ц .:  Ќ≈”, 1998.

46. ’елферт Ё. “ехника финансового анализа. ѕер. с англ. Ц ћ.јудит: ёЌ»“», 1996. Ц 663 с.

47. Ўи€н ƒ.¬., —троченко Ќ.≤. ‘≥нансовий анал≥з: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ј.—. ., 2005 Ц 240 с

 


ƒодаток ј

“аблиц€ ј.1 Ч ќсновн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники д≥€льност≥ п≥дприЇмства

ѕоказники –оки
     
ќбс€г товарноњ продукц≥њ, тис. грн      
ќбс€г реал≥зованоњ продукц≥њ, тис.грн.      
—об≥варт≥сть продукц≥њ, тис.грн.      
„истий прибуток, тис.грн.      
ѕродуктивн≥сть прац≥, тис.грн./ос      
‘ондов≥ддача, грн./грн..      

“аблиц€ ј.2 Ч ќсновн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники д≥€льност≥ п≥дприЇмства

ѕоказники –оки
     
ƒох≥д в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, тис. грн.      
—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ, тис. грн.      
¬аловий прибуток (збиток), тис.грн.      
–ентабельн≥сть, %.      
ѕродуктивн≥сть прац≥, тис.грн./ос      
¬итрати на 1 грн. реал≥зованоњ продукц≥њ, грн./грн      

 

ƒодаток Ѕ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 575 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2557 - | 2147 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.04 с.