Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ к≥лькост≥ робочих м≥сць з обробленн€ пошти у вузлах поштового звТ€зку
 ≥льк≥сть робочих м≥сць з обробленн€ пошти у вузл≥ поштового звТ€зку визначаЇтьс€ значенн€ми поштового навантаженн€, що надходить у цей вузол, нормативом допустимого часу обробленн€ пошт≥вок, тобто допустимоњ затримки зак≥нченн€ обробленн€ пошт≥вок в≥дносно часу њх надходженн€ у вузол, ≥ значенн€м продуктивност≥ прац≥ одного прац≥вника (к≥лькост≥ пошт≥вок, що обробл€Ї один прац≥вник за одну годину).

Ќер≥вном≥рн≥сть надходженн€ поштового навантаженн€ у вузол поштового звТ€зку обумовлюЇ необх≥дн≥сть використанн€ р≥зноњ к≥лькост≥ робочих м≥сць у р≥зн≥ ≥нтервали доби.

«а таких умов м≥н≥мальна к≥льк≥сть робочих м≥сць з обробленн€ пошт≥вок, €ка повинна бути створена у вузл≥, визначаЇтьс€ максимальним навантаженн€м, €ке повинно бути оброблене за допустимий ≥нтервал часу, а в ≥нш≥ ≥нтервали часу створен≥ робоч≥ м≥сц€ можуть використовуватис€ частково, або взагал≥ не використовуватис€.

Ќижче наведен≥ метод ≥ алгоритм визначенн€ необх≥дноњ к≥лькост≥ робочих м≥сць з обробленн€ пошт≥вок у вузл≥ поштового звТ€зку.

«наченн€ поштового навантаженн€, що надходить у вузол, задаютьс€ в≥дпов≥дним граф≥ком (рис. 5.5) або таблицею (табл. 5.3).

N 1 N 2 Ni Nj Nk

                   
         


Е Е Е

T 1 T 2 Ti Tj Tk

–исунок 5.5. «наченн€ поштового навантаженн€

“аблиц€ 5.3. «наченн€ поштового навантаженн€

„ас надходженн€ T 1 T 2 Е Ti Е Tj Е Tk
Ќавантаженн€ N 1 N 2 Е Ni Е Nj Е Nk

 

ќск≥льки кожна пошт≥вка повинна бути оброблена за час, що не перевищуЇ заданого нормативу, граф≥к обробленн€ пошт≥вок може бути поданий у вид≥ г≥потенузи пр€мокутного трикутника, катетами €кого Ї навантаженн€ Ni, що надходить у вузол в момент Ti, ≥ час T допустимого обробленн€ навантаженн€ у вузл≥ (рис. 5.6).

 

Ni

 

 

a

Ti Ti + T

–исунок 5.6. √раф≥к обробленн€ пошт≥вок

“ангенс кута нахилу г≥потенузи трикутника €вл€Ї собою значенн€ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок у вузл≥

.

–еально в ≥нтервал≥ часу T можуть мати м≥сце дек≥лька надходжень поштових навантажень, внасл≥док чого в зазначеному ≥нтервал≥ часу виконуЇтьс€ обробленн€ пошт≥вок, що залишилис€ необробленими в попередньому ≥нтервал≥, ≥ пошт≥вок, що над≥йшли в поточному ≥нтервал≥. ” свою чергу обробленн€ пошт≥вок, що залишилис€ необробленими в поточному ≥нтервал≥ часу, виконуЇтьс€ в наступному ≥нтервал≥.

“аким чином, можуть мати м≥сце зсуви обробленн€ пошт≥вок за умови, що максимальна затримка обробленн€ будь-€кого надходженн€ пошт≥вок не перевищуЇ заданого нормативу T.

ќтже, йдетьс€ про знаходженн€ максимального серед м≥н≥мальних значень кут≥в нахилу г≥потенуз ус≥х трикутник≥в, що в≥дпов≥дають ус≥м надходженн€м пошт≥вок у вузол, €ке забезпечуЇ обробленн€ будь-€кого надходженн€ пошт≥вок в заданому ≥нтервал≥ часу.

ќск≥льки дл€ обробленн€ навантажень NiNj, що надход€ть у вузол в моменти часу TiTj в межах одного ≥нтервалу T, може бути вид≥лений час, що дор≥внюЇ Tj Ц Ti + T, значенн€ необх≥дноњ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок у вузл≥ визначаЇтьс€ значенн€м тангенса кута нахилу г≥потенузи в≥дпов≥дного сп≥льного трикутника

,

принцип побудови €кого випливаЇ з рис. 5.7.

 

Ni + Nj

 

Ni

Nj

 

a

Ti Tj Tj + T

–исунок 5.7. ¬изначенн€ необх≥дноњ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок

”загальнюючи таке визначенн€ значенн€ кута нахилу г≥потенузи трикутника на дов≥льний розпод≥л надходжень N 1, N 2, Е, Ni, Е, Nj, Е, Nk поштового навантаженн€ в моменти часу T 1, T 2, Е, Ti, Е, Tj, Е, Tk прот€гом доби д≥йдемо висновку, що значенн€ необх≥дноњ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок у вузл≥ визначаЇтьс€ максимальним значенн€м кута нахилу г≥потенузи серед вс≥х трикутник≥в, що в≥дпов≥дають будь-€ким можливим посл≥довност€м надходжень поштового навантаженн€ у вузол.

” табл. 5.4 наведено перел≥к ус≥х можливих посл≥довностей надходжень поштового навантаженн€ у вузол, що потребують розрахунку значень кут≥в нахилу г≥потенуз в≥дпов≥дних трикутник≥в.

 ≥льк≥сть робочих м≥сць R з обробленн€ пошти дор≥внюЇ

R = é Q макс / Q р ù,

де Q макс Ц максимальна продуктивн≥сть обробленн€ пошт≥вок у вузл≥, визначена з табл. 5.4;

Q р Ц продуктивн≥сть прац≥ одного прац≥вника;

é ù ≠Ц значенн€ , округлене до найближчого б≥льшого ц≥лого числа.


“аблиц€ 5.4. ѕосл≥довност≥ надходженн€ навантажень

ѕерше надходженн€ ќстаннЇ надходженн€
N 1 N 2 Е Ni Е Nj Е Nk
N 1      
N 2        
Е                
Ni          
Е                
Nj            
Е                
Nk                  

 

 


Ќа рис. 5.8 поданий приклад трьох навантажень N 1, N 2, N 3, €к≥ надход€ть в моменти часу T 1, T 2 = T 1 + 2, T 3 = T 2 + 1, при значенн≥ ≥нтервалу часу обробленн€ пошт≥вок Δ T = 3.

 

 

N 1 N 2 N 3

 


T 1 T 2 T 3 T 3T

–исунок 5.8. ѕриклад надходженн€ навантажень N 1, N 2, N 3

 

” табл. 5.5 надан≥ значенн€ навантажень, €к≥ визначають максимальн≥ значенн€ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок (вид≥лен≥ жирним шрифтом).

“аблиц€ 5.5. ћаксимальн≥ значенн€ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок

N 1 N 2 N 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1,2 Q 2,3 Q 1,2,3
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

як випливаЇ з табл. 5.5, максимальне значенн€ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок дл€ наведеного прикладу може визначатис€ будь-€ким одним навантаженн€м N 1, N 2, N 3; сумою будь-€ких двох сус≥дн≥х навантажень N 1 + N 2, N 2 + N 3; сумою вс≥х навантажень N 1 + N 2 + N 3.

јлгоритм розрахунку к≥лькост≥ робочих м≥сць з обробленн€ пошт≥вок наведено на рис. 5.9.

јлгоритм м≥стить 15 блок≥в.

” блоц≥ 1 виконуЇтьс€ уведенн€ початкових даних: к≥лькост≥ надходжень пошт≥вок k; граф≥ку надходженн€ пошт≥вок N 1, T 1; N 2, T 2; Е Nk, Tk; значенн€ допустимоњ затримки обробленн€ пошт≥вок у вузл≥ T; значенн€ продуктивност≥ прац≥ одного прац≥вника Q р.

” блоц≥ 2 обнулюЇтьс€ значенн€ максимальноњ продуктивност≥ обробленн€ пошт≥вок Q макс.

 

ѕочаток

 

1. ”веденн€ початкових

даних

2. Q макс = 0

 

3. i = 0

 


4. i = i + 1


5. j = i - 1

6. N п= 0

       
   

 


7. j = j + 1


8. N п= N п+ Nj


9. T п = Tj Ц Ti + T


10. Q п= N п/ T п

Ќ≥

11. Q макс < Q п

“ак

12. Q макс = Q п

 


Ќ≥

13. j = k

“ак

Ќ≥

14. ≥ = k

 

“ак

15. R = é Q макс / Q рù

 

 ≥нець

 

–исунок 5.9. јлгоритм розрахунку к≥лькост≥ робочих м≥сць з обробленн€ пошт≥вок

 

” блоц≥ 3 обнулюЇтьс€ значенн€ поточного ≥ндексу .

” блоц≥ 4 значенн€ поточного ≥ндексу зб≥льшуЇтьс€ на одиницю.

” блоц≥ 5 обчислюЇтьс€ значенн€ поточного ≥ндексу j = i - 1.

” блоц≥ 6 обнулюЇтьс€ значенн€ навантаженн€ посл≥довност≥ надходжень пошт≥вок N п.

” блоц≥ 7 значенн€ поточного ≥ндексу j зб≥льшуЇтьс€ на одиницю.

” блоц≥ 8 значенн€ навантаженн€ посл≥довност≥ надходжень пошт≥вок N п зб≥льшуЇтьс€ на величину поточного надходженн€ пошт≥вок Nj.

” блоц≥ 9 обчислюЇтьс€ значенн€ часу, що вид≥л€Їтьс€ на обробленн€ навантаженн€ посл≥довност≥ надходжень пошт≥вок, T п = Tj - Ti + T.

” блоц≥ 10 обчислюЇтьс€ значенн€ необх≥дноњ продуктивност≥ обробленн€ навантаженн€ посл≥довност≥ надходжень пошт≥вок Q п = N п / T п .

” блоц≥ 11 виконуЇтьс€ перев≥рка виконанн€ умови Q макс < Q п. якщо У“акФ Ц перех≥д до наступного блоку, €кщо УЌ≥Ф Ц до блоку 13.

” блоц≥ 12 значенн€ Q макс зам≥нюЇтьс€ значенн€м Q п.

” блоц≥ 13 виконуЇтьс€ перев≥рка, чи дор≥внюЇ значенн€ поточного ≥ндексу j значенню загального числа надходжень поштового навантаженн€ k. якщо У“акФ Ц перех≥д до наступного блоку, €кщо УЌ≥Ф Ц до блоку 7.

” блоц≥ 14 виконуЇтьс€ перев≥рка, чи дор≥внюЇ значенн€ поточного ≥ндексу значенню загального числа надходжень поштового навантаженн€ k. якщо У“акФ Ц перех≥д до наступного блоку, €кщо УЌ≥Ф Ц до блоку 4.

” блоц≥ 15 обчислюЇтьс€ необх≥дна к≥льк≥сть робочих м≥сць R з обробленн€ пошт≥вок у вузл≥ €к округлене до найближчого ц≥лого числа в≥дношенн€ знайденого значенн€ Q макс до значенн€ продуктивност≥ прац≥ одного прац≥вника Q р.

Ќижче наведено приклад визначенн€ к≥лькост≥ робочих м≥сць з обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ у вузл≥ поштового звТ€зку.

 ≥льк≥сть надходжень поштового навантаженн€ Ц 4.

√раф≥к надходженн€ поштового навантаженн€ (тис. лист≥в) у вузол наведено у табл. 5.6.

“аблиц€ 5.6. √раф≥к надходженн€ поштового навантаженн€

„ас надходженн€ 08.00 10.30 12.00 14.00
Ќавантаженн€        

 

Ќорматив часу обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ у вузл≥ Ц 3 год.

ѕродуктивн≥сть прац≥ одного прац≥вника Ц 2 тис. лист≥в за год.

” табл. 5.7 наведено значенн€ результат≥в цикл≥чного виконанн€ блок≥в алгоритму рис. 5.9.

 

 

“аблиц€ 5.7. –езультати цикл≥чного виконанн€ блок≥в алгоритму

є блока   «м≥нна ÷икли
≥ = 1 ≥ = 2 ≥ = 3 ≥ = 4
j= 1 j= 2 j= 3 j= 4 j= 2 j= 3 j= 4 j= 3 j= 4 j= 4
  k; N 1, T 1; N 2, T 2; Е Nk, Tk; T; Q r                    
  Q макс                    
                     
                     
  j                    
  N п                    
  j                    
  N п                    
  T п   5,5       4,5 6,5      
  Q п 2,00 1,82 2,57 2,33 1,33 2,67 2,31 2,67 2.22 1,00
  Q макс < Q п? “ак Ќ≥ “ак Ќ≥ Ќ≥ “ак Ќ≥ Ќ≥ Ќ≥ Ќ≥
  Q макс 2,00   2,57     2,67        
  j = k? Ќ≥ Ќ≥ Ќ≥ “ак Ќ≥ Ќ≥ “ак Ќ≥ “ак “ак
  ≥ = k?       Ќ≥     Ќ≥   Ќ≥ “ак
  R                    

 

як випливаЇ з отриманих результат≥в, дл€ обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в зазначеному вузл≥ достатньо двох робочих м≥сць з максимальною продуктивн≥стю обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ 2,67 тис. лист≥в за год.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 509 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2035 - | 1918 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.061 с.