Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ на формуванн€ та перев≥рку вих≥дного р≥вн€ знань та ум≥нь. 1. як≥ чинники привели до загостренн€ соц≥ально-економ≥чного ≥ пол≥тичного становища на украњнських земл€х у середин≥ ’”≤≤ст.?
1. як≥ чинники привели до загостренн€ соц≥ально-економ≥чного ≥ пол≥тичного становища на украњнських земл€х у середин≥ ’”≤≤ст.?

2. ¬изначте характер в≥йни украњнського народу проти ѕольщ≥.

3. ѕор≥вн€йте в≥йськово-стратег≥чне мистецтво козацького в≥йська ≥ польськоњ арм≥њ.

4. ¬изначте основн≥ пер≥оди нац≥ональноњ в≥йни.

5. ќхарактеризуйте сусп≥льно-пол≥тичн≥ ≥ економ≥чн≥ засади козацько-гетьманськоњ держави сер. ’”≤≤ ст.

6. «апорозьку —≥ч вважають зразком орган≥зац≥њ державного житт€ в ”крањн≥ час≥в ¬извольноњ в≥йни. ¬и€в≥ть сп≥льне ≥ в≥дм≥нне в устроњ «апорозькоњ —≥ч≥ та держави ¬≥йська «апорозького. ѕо€сн≥ть причини розб≥жностей.

7. « €кими державами мав дипломатичн≥ стосунки Ѕ.’мельницький?

8. ќбгрунтуйте причини та уроки втрати суверен≥тету ”крањнською козацько-гетьманською державою.

9. як≥ насл≥дки дл€ ”крањни мала ѕере€славська угода ≥ Ѕерезнев≥ статт≥ 1654 р.?

10. ≤сторики розход€тьс€ у визначенн€ ≥сторико-юридичноњ сут≥ украњнсько-рос≥йськоњ угоди

1654 р., пропонуючи р€д њњ тлумачень. ќбірунтуйте те трактуванн€, до €кого ¬и схил€Їтесь,

або запропонуйте власний вар≥ант оц≥нки ц≥Їњ угоди:

1) персональна ун≥€ м≥ж ћосков≥Їю та ”крањною (под≥бно до  ревськоњ), коли обидв≥ держави мають Їдиного монарха, але збер≥гають самост≥йн≥сть у державному управл≥нн≥;

2) "реальна ун≥€" м≥ж ћосков≥Їю та ”крањною (под≥бно до Ћюбл≥нськоњ), в результат≥ €коњ виникла Їдина держава;

3) форма васальноњ залежност≥, коли сюзерен захищаЇ васала, за що васал зобов'€зуЇтьс€ надавати сюзеренов≥ в≥йськову та ф≥нансову п≥дтримку;

4) тимчасовий в≥йськовий союз м≥ж ћосков≥Їю та ”крањною, спричинений ≥сторичними обставинами;

5) ДвозТЇднанн€Ф украњнського та рос≥йського народ≥в; результат в≥ков≥чного прагненн€ украњнц≥в до злитт€ з рос≥€нами в Їдиний народ у Їдин≥й держав≥, €к це було в часи  ињвськоњ –ус≥.

6) Давтоном≥€Ф у склад≥ –ос≥њ;

7) ритуально-символ≥чний протекторат московського цар€ над ”крањною;

8) р≥вноправний в≥йськово-пол≥тичний догов≥р

 

“≈—“»

1. ќзнаками €кого процесу Ї наступн≥ зрушенн€:

1. утворенн€ та розбудова ”крањнськоњ нац≥ональноњ держави;

2. встановленн€ нових кордон≥в та поступове формуванн€ державноњ територ≥њ;

3. радикальн≥ зм≥ни становоњ ≥Їрарх≥њ, прих≥д до вершин влади нац≥ональноњ за складом козацькоњ старшини;

4. скасуванн€ кр≥посного права, завоюванн€ сел€нами особистоњ свободи;

5. л≥кв≥дац≥€ великоњ земельноњ власност≥ польських та опол€чених украњнських феодал≥в та утвердженн€ др≥бноњ (фермерського типу) козацькоњ власност≥ на землю;

6. визволенн€ украњнських м≥ст з-п≥д влади корол€, магнат≥в, шл€хти, католицького духовенства;

7. вт€гненн€ в орб≥ту соц≥альних зм≥н абсолютноњ б≥льшост≥ населенн€, вс≥х сусп≥льних стан≥в та верств, що проживали в украњнських земл€х.

а) в≥йна;

б) нац≥ональна революц≥€;

в) повстанн€.

 

2. ¬ибер≥ть причини нац≥онально-визвольного повстанн€ 1648 р.:

а) зростанн€ обс€г≥в експорту хл≥ба, що привело до зм≥цненн€ феодальноњ

земельноњ власност≥ та посиленн€ кр≥пацтва;

б) пом≥ркована норма панщини;

в) система орендуванн€ земель;

г) становище украњнських м≥щан;

д) побудова Їзуњтських шк≥л, костьол≥в, кл€штор≥в;

е) обмеженн€ самовр€дуванн€ реЇстровц≥в, скороченн€ реЇстру до 6 тис.;

Ї) масове опол€ченн€ украњнськоњ ел≥ти;

ж) окатоличенн€, культурне поневоленн€;

з) розширенн€ сфери впливу «апор≥зькоњ —≥ч≥.

 

3. —п≥вставте перемоги козацтва на початку нац≥онально-визвольноњ в≥йни з вказаними датами:

1. битва п≥д ∆овтими ¬одами; а) 5-6 травн€ 1648 р.;

2. п≥д  орсунем; б) 13 серпн€ 1648 р.;

3. п≥д ѕил€вц€ми. в) 16 травн€ 1648 р.

 

4. ¬изначте мету Ѕ.’мельницького на початку нац≥онально-визвольних змагань:

а) започаткуванн€ власноњ державност≥;

б) реформуванн€ державного устрою –еч≥ ѕосполитоњ, наданн€ ”крањн≥

такого ж автономного статусу ≥ прав, €к Ћитв≥;

в) в≥дсутн€.

 

5. ¬каж≥ть умови 1) «бор≥вського та 2) Ѕ≥лоцерк≥вського договор≥в:

а) козацький реЇстр складаЇ 20 тис. ос≥б, влада гетьмана поширюЇтьс€

на  ињвське воЇводство, заборонен≥ зовн≥шн≥ в≥дносини, шл€хт≥ дозволено

повертатис€ до своњх маЇтк≥в;

б) козацький реЇстр складаЇ 30 тис. ос≥б, влада гетьмана поширюЇтьс€

на  ињвське та „ерн≥г≥вське воЇводство;

в) козацький реЇстр складаЇ 40 тис. ос≥б, влада гетьмана поширюЇтьс€

на  ињвське, „ерн≥г≥вське та Ѕрацлавське воЇводства, ¬олинське ≥ ѕод≥льське

залишаютьс€ п≥д владою корол€,  ињвський митрополит одержуЇ м≥сце у сенат≥,

вс≥м учасникам повстанн€ оголошено амн≥ст≥ю, в≥дновлюЇтьс€ кр≥пацтво,

шл€хта маЇ право повернутис€ до своњх маЇтк≥в.

 

6. «бор≥вська угода забезпечила умови дл€ формуванн€ суверен≥тету ”крањнськоњ держави, бо:

а) була договором про мир, €кий давав змогу розпочати державне буд≥вництво;

б) визнавала за гетьманом право на владу на певн≥й територ≥њ та окрем≥ збройн≥ сили;

в) визнавала за гетьманом право на окрем≥ збройн≥ сили та використанн€

прибутк≥в з колишн≥х шл€хетських ф≥льварк≥в.

 

7. як≥ держави Ѕ.’мельницький намагавс€ залучити до антипольськоњ коал≥ц≥њ у 1656-1657 рр.:

а) –ос≥ю;

б) Ўвец≥ю;

в) —емигород;

г) Ѕранденбург;

д) ћолдав≥ю;

е) ¬олощину;

Ї) Ћитву.

 

8. якоњ чисельност≥ с€гала арм≥€ Ѕ.’мельницького у вир≥шальн≥ моменти:

а) 40 тис.ос≥б;

б) 60-80 тис. ос≥б;

в) 100-150 тис. ос≥б;

г) 200 тис. ос≥б.

 

9. «а формою правл≥нн€ держава ¬≥йська «апор≥зького була:

а) становою монарх≥Їю, спадковий володар €коњ Ц гетьман,

а дорадчий орган влади Ц рада козацькоњ старшини;

б) становою республ≥кою, повновладним головою €коњ вважавс€ виборний гетьман,

а найвищим органом влади Ц загальнокозацьк≥ збори;

в) абсолютною монарх≥Їю, вс€ влада в €к≥й зосереджувалас€ у руках гетьмана,

що передавав њњ у спадок.

 

10. ¬ибер≥ть ознаки а) демократичних та б) авторитарних принцип≥в влади:

1.вит≥сненн€ ДчорнихФ рад старшинською радою;

2.функц≥онуванн€ ¬≥йськовоњ (√енеральноњ) ради з правом голосу вс≥Їњ Дчерн≥Ф,

тобто в≥йська;

3.виборн≥сть ус≥х посадових ос≥б в≥д сотника до гетьмана;

4.зосередженн€ вс≥Їњ повноти влади в руках гетьмана;

5.в≥дсутн≥сть жорстких м≥жстанових розмежувань, що давало змогу м≥щанам та сел€нам Дпокозачитис€Ф;

6.дом≥нуванн€ командних метод≥в управл≥нн€ в державному житт≥;

7.встановленн€ спадкового гетьманату, тенденц≥€ до переростанн€ гетьманськоњ влади у монарх≥чну.

 

“ема 7. √етьманщина в ”крањн≥ (к≥нець ’Vѕ-’VЎ ст.)

1. “еритор≥ально-пол≥тичний устр≥й √етьманщини.

2. ѕосиленн€ колон≥альноњ пол≥тики –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ щодо ”крањни у ’V≤≤≤ ст. Ћ≥кв≥дац≥€ √етьманщини.

3. ѕравобережна ”крањна у ’VЎ ст. ѕосиленн€ ≥ноземноњ колон≥зац≥њ. ѕод≥л украњнських земель м≥ж –ос≥Їю ≥ јвстр≥Їю.

–еферати:

- ѕол≥тичний портрет ≤вана ћазепи.

-  онституц≥€ ѕилипа ќрлика.

-  ол≥њвщина на ѕод≥лл≥.

 

ћета зан€тт€.

«агальна: розгл€нути причини та насл≥дки громад€нськоњ в≥йни в ”крањн≥ у др. пол. ’”≤≤ ст., акцентуючи увагу на пошуках украњнськими гетьманами союзник≥в у боротьб≥ за нац≥ональну державн≥сть, на створенн≥ власних концепц≥й пол≥тичного устрою √етьманщини. ѕроанал≥зувати становище ”крањни у склад≥ ѕольщ≥ та –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ, наголосити на визвольних змаганн€х украњнського народу, що привели до послабленн€ ѕольщ≥ та њњ под≥лу.

 онкретна:

а) знати Ц хронолог≥чн≥ рамки доби –уњни, √етьманщини, фактичний матер≥ал про д≥€льн≥сть гетьман≥в ѕравобережж€ ≥ Ћ≥вобережж€, втручанн€ –ос≥њ у внутр≥шн≥ справи ”крањни, про л≥кв≥дац≥ю украњнськоњ козаччини ≥ рос≥йську колон≥зац≥ю п≥вдн€ ”крањни, л≥кв≥дац≥ю украњнськоњ автоном≥њ;

Ѕ) вм≥ти

анал≥зувати анал≥зувати спроби виходу з кризи р≥зних гетьман≥в, њхню пол≥тичну ор≥Їнтац≥ю та причини невдач нац≥онально-визвольних спроб гетьман≥в доби –уњни;

визначити причини кризи державност≥ та втрати автоном≥њ;

характеризувати становище украњнських земель у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ та ѕольщ≥;

визначати насл≥дки гайдамаччини та  ол≥њвщини у пол≥тичному становищ≥ ѕольщ≥;

обірунтовувати значенн€ ос≥б ≤.ћазепи та ѕ.ќрлика в ≥стор≥њ державотворенн€ ”крањни.

 

ќсновн≥ пон€тт€: √етьманщина, —лоб≥дська ”крањна, јндрус≥вське перемирТ€, –уњна, ћалорос≥йськ≥ колег≥њ, кр≥посне право, под≥ли ѕольщ≥, ≥нкорпорац≥€, Ѕарська конфедерац≥€, гайдамаччина,  ол≥њвщина,опришки.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 372 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2031 - | 1994 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.