Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќр≥Їнтовна тематика наукових реферат≥в
ѕ≈ƒј√ќ√≤ ј ¬»ўќѓ Ў ќЋ»

 

 

ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј

—учасний розвиток вищоњ школи в ”крањн≥ характеризуЇтьс€ зм≥ною ор≥Їнтир≥в осв≥тньоњ системи в глобал≥зованому св≥т≥, њњ ≥нтернац≥онал≥зац≥Їю, ≥н≥ц≥юЇ перех≥д п≥дготовки майбутнього викладача на €к≥сно новий -контекстно-профес≥йний р≥вень (в рамках компетентн≥сного п≥дходу). —ьогодн≥ викладач вищого навчального закладу - це, насамперед, творча особист≥сть з конструктивним р≥внем мисленн€, фундаментальними теоретичними знанн€ми, профес≥йними компетенц≥€ми, здатна до глибокого наукового анал≥зу ≥дей, €вищ, факт≥в педагог≥чноњ д≥йсност≥, швидкоњ ор≥Їнтац≥њ у зм≥нюваних обставинах профес≥йноњ д≥€льност≥. ќстаннЇ передбачаЇ творче виконанн€ педагогом викладацьких, виховних, орган≥зац≥йних ≥ управл≥нських функц≥й, суть €ких пол€гаЇ у створенн≥ умов п≥дтримки, турботи, в≥дносин сп≥вроб≥тництва й сп≥втворчост≥, пр€мому ≥ опосередкованому впливов≥ на особист≥сть студента через орган≥зац≥ю процесу його навчанн€ та виховних уплив≥в. “аким чином, реал≥зац≥€ вищезазначених функц≥й продукуЇ необх≥дн≥сть оволод≥нн€ майбутн≥ми викладачами вищоњ школи знанн€ми ≥сторичного процесу становленн€ ≥ розвитку вищоњ школи, дидактики вищоњ школи, теор≥њ вихованн€, основ плануванн€ ≥ орган≥зац≥њ навчального процесу у вищ≥й школ≥, управл≥нн€ вищим навчальним закладом.

≤нтегрований курс Ђѕедагог≥ка вищоњ школиї Ї лог≥чною складовою програми п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ Ђмаг≥стрї дл€ вс≥х спец≥альностей. ¬≥н завершуЇ цикл педагог≥чних дисципл≥н ≥ лог≥чно пов'€заний на м≥ждисципл≥нарному р≥вн≥ з попередн≥ми дисципл≥нами педагог≥чного, психолог≥чного та ≥н. спр€муванн€.  урс спр€мований на оволод≥нн€ студентами пон€ть: Ђпедагог≥ка вищоњ школиї, Ђдидактика вищоњ школиї, Ђтеор≥€ вихованн€ у вищ≥й школ≥ї, Ђкомпаративна педагог≥ка вищоњ школиї, Ђсуб'Їкт-суб'Їктн≥ї виховн≥ в≥дносиниї, Ђпедагог≥чний менеджментї та ≥н.

ќсновною метою навчальноњ дисципл≥ни Ї ірунтовне оволод≥нн€ маг≥странтами знанн€ми в галуз≥ теор≥њ ≥ практики педагог≥ки вищоњ школи, набутт€ компетенц≥й педагог≥чноњ д≥€льност≥ у вищому навчальному заклад≥ щодо виконанн€ профес≥йних обов'€зк≥в викладача, проведенн€ науково-пошуковоњ роботи, кер≥вництва досл≥дницькою д≥€льн≥стю студент≥в, орган≥зац≥њ ≥ управл≥нн€ навчальним процесом у вищому навчальному заклад≥.

ќсновн≥ завданн€ курсу:

Ј забезпеченн€ розум≥нн€ ц≥л≥сного процесу становленн€ ≥ розвитку
системи вищоњ осв≥ти в ”крањн≥;

Ј обірунтуванн€ сучасних тенденц≥й розвитку вищоњ школи в контекст≥
творенн€ ™вропейського рег≥ону вищоњ осв≥ти, њњ ≥нтернац≥онал≥зац≥њ;

Ј п≥дготовка студент≥в до комплексного, системного сприйн€тт€ ≥
розробленн€ науково-педагог≥чноњ проблематики;

Ј обірунтуванн€ м≥жпредметних зв'€зк≥в курсу Ђѕедагог≥ка вищоњ школиї;

Ј анал≥з теоретико-методолог≥чних концепц≥й орган≥зац≥њ процесу навчанн€

у вищ≥й школ≥;

Ј засвоЇнн€ зм≥сту й вимог законодавчих ≥ нормативно-правових акт≥в щодо

орган≥зац≥њ та управл≥нн€ навчальним процесом у вищих навчальних

закладах;

Ј забезпеченн€ розум≥нн€ основних положень, принцип≥в орган≥зац≥њ

навчального процесу у вищ≥й школ≥;

Ј обірунтуванн€ структурних елемент≥в системи управл≥нн€ навчальним

процесом у ¬Ќ«;

Ј практичне опануванн€ студентами р≥зними формами орган≥зац≥њ

навчального ≥ виховного процес≥в у вищих навчальних закладах ≤≤ Ц ≤V р≥вн≥в акредитац≥њ;

Ј вихованн€ у маг≥странт≥в особист≥сних €костей майбутнього педагога,

в≥дпов≥дального ставленн€ до виконанн€ рол≥ викладача, прагненн€ до самоосв≥ти, саморозвитку, самовдосконаленн€.

¬ результат≥ засвоЇнн€ курсу студенти мають знати:

Ј основн≥ етапи еволюц≥њ педагог≥чноњ парадигми вищоњ школи ”крањни;

Ј соц≥ально-економ≥чн≥ та сусп≥льно-пол≥тичн≥ передумови формуванн€ в≥тчизн€них осв≥тньо-виховних систем;

Ј основн≥ дос€гненн€, проблеми ≥ тенденц≥њ розвитку педагог≥ки вищоњ школи в ”крањн≥ та у св≥товому осв≥тньому простор≥;

Ј сучасн≥ п≥дходи до моделюванн€ педагог≥чноњ д≥€льност≥;

Ј нормативно-правов≥ та економ≥чн≥ основи функц≥онуванн€ системи вищоњ осв≥ти;

Ј законом≥рност≥ та особливост≥ педагог≥чного процесу у вищ≥й школ≥;

Ј основн≥ принципи орган≥зац≥њ навчального процесу у вищ≥й школ≥;

Ј положенн€ законодавчих акт≥в щодо орган≥зац≥њ та управл≥нн€ навчальним процесом у вищих закладах осв≥ти, особливост≥ њх застосуванн€;

Ј особливост≥ орган≥зац≥њ й зм≥ст навчально-методичноњ та науково-методичноњ роботи у вищому навчальному заклад≥.

¬ результат≥ засвоЇнн€ курсу студенти мають вм≥ти:

Ј зд≥йснювати комплексний анал≥з науково-педагог≥чних €вищ ≥ процес≥в;

Ј використовувати в навчальному процес≥ знанн€ фундаментальних основ, сучасних досл≥джень, проблем ≥ тенденц≥й розвитку в≥дпов≥дноњ науковоњ галуз≥, њњ взаЇмозв'€зк≥в з ≥ншими науками;

Ј викладати предметний матер≥ал у взаЇмозв'€зку з ≥ншими дисципл≥нами навчального плану п≥дготовки студент≥в;

Ј проектувати виховн≥ Ђсуб'Їкт-суб'Їктн≥ї в≥дносини Ђвикладач-студентї на р≥вн≥ сп≥впрац≥ та сп≥втворчост≥;

Ј зд≥йснювати комплексний анал≥з орган≥зац≥йно-педагог≥чних €вищ ≥ процес≥в;

Ј застосовувати положенн€ нормативно-правових акт≥в щодо орган≥зац≥њ та
управл≥нн€ навчальним процесом у вищих закладах осв≥ти;

Ј проектувати навчальну д≥€льн≥сть за певним напр€мом фаховоњ
п≥дготовки;

Ј розробл€ти навчальну та науково-методичну документац≥ю (навчальн≥ та
робоч≥ плани, програми навчальних дисципл≥н; ≥ндив≥дуальний план
навчальноњ, науково-методичноњ, орган≥зац≥йноњ та виховноњ роботи
викладача тощо).

¬ основ≥ викладанн€ навчальноњ дисципл≥ни Дѕедагог≥ка вищоњ школи"

- кредитно-модульна система. ≤нтегрований курс складаЇтьс€ з 4 модул≥в.

ѕерший модуль Ђ≤сторико-системний анал≥з процесу становленн€ ≥ розвитку вищоњ школиї. ¬ ньому м≥ститьс€ науковий анал≥з іенези вищоњ школи в ”крањн≥ XVI - початку XX ст., особливостей реструктуризац≥њ та розвитку системи вищоњ осв≥ти в ”крањн≥ (1917 - 1990 рр.), обірунтуванн€ Ївропейського вектору розвитку вищоњ школи ”крањни в 90-х роках XX - на початку XXI ст.

ƒругий модуль Ђƒидактика вищоњ школиї. ¬ ньомурозкриваютьс€ основн≥ дидактичн≥ концепц≥њ, принципи проектуванн€ зм≥сту ц≥л≥сного науково-педагог≥чного процесу вищоњ школи, висв≥тлюютьс€ традиц≥йн≥ й нов≥тн≥ методи, форми навчанн€ у вищому навчальному заклад≥, розкрит≥ сучасн≥ технолог≥њ навчанн€.

“рет≥й модуль Ђ“еор≥€ вихованн€ї. ¬ ньомурозкриваЇтьс€ сутн≥сть ≥нновац≥йних технолог≥й вихованн€ студентства, роль та функц≥њ куратора академ≥чноњ групи в управл≥нн≥ системою позааудиторноњ виховноњ роботи.

” четвертому модул≥ Ђќрган≥зац≥€ та управл≥нн€ вищим навчальним закладомї в≥дображено законодавч≥ та методолог≥чн≥ основи орган≥зац≥њ та управл≥нн€ вищим навчальним закладом, особливост≥ плануванн€ навчального процесу у ¬Ќ«, основн≥ засади управл≥нн€ навчальним процесом у вищому заклад≥ осв≥ти.

«м≥ст кожного модул€ представлено у тематиц≥ лекц≥й, сем≥нарських ≥ тьюторських зан€ть, проблемах дл€ самост≥йного опрацюванн€, питанн€х дл€ самоконтролю знань. ”с≥ види роботи оц≥нюютьс€ р≥вною м≥рою викладачем ≥ студентом, що даЇ змогу визначити рейтинг останнього за результатами його навчальноњ д≥€льност≥.

 

 

ќр≥Їнтовна тематика наукових реферат≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 448 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2220 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.