Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќформленн€ курсовоњ роботи
ћ е т о д и ч н ≥ р е к о м е н д а ц ≥ њ

ƒо виконанн€ курсових роб≥т

≥з дисципл≥ни Ђ л≥н≥чна фармац≥€ї

ƒл€ студент≥в 5 курсу фармацевтичного факультету

спец≥альност≥ Ђ‘армац≥€ї


«агальн≥ положенн€

 урсов≥ роботи - один ≥з вид≥в ≥ндив≥дуальних завдань творчого навчально-досл≥дницького характеру, метою €ких Ї поглибленн€, узагальненн€ та закр≥пленн€ знань студент≥в з навчальноњ дисципл≥ни, застосуванн€ њх при вир≥шенн≥ конкретного фахово-профес≥йного завданн€ ≥ виробленн€ вм≥нн€ самост≥йно працювати з навчальною та науковою л≥тературою, нормативними документами, використовуючи сучасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ.

 урсова робота виконуЇтьс€ студентами п≥д час вивченн€ дисципл≥ни.

—тудентам надаЇтьс€ право в≥льного вибору теми курсовоњ роботи зг≥дно перел≥ку тем, запропонованих кафедрою.

—тудент несе особисту в≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне виконанн€ курсовоњ роботи з обраноњ теми та за достов≥рн≥сть даних.

 ер≥вник курсовоњ роботи повинен:

Ц рекомендувати необх≥дну наукову л≥тературу, дов≥дков≥ матер≥али з теми роботи;

Ц надавати консультац≥њ з питань методолог≥њ, трактуванн€ результат≥в;

Ц контролювати х≥д виконанн€ роботи.

Ќаписанн€ курсовоњ роботи передбачаЇ:

- п≥дб≥р ≥нформац≥йного матер≥алу в≥дпов≥дно до теми курсовоњ роботи; укладанн€ коротких реферат≥в зг≥дно опрацьованих джерел л≥тератури;

- анал≥з ≥ узагальненн€ ≥нформац≥йного матер≥алу, представленого у л≥тератур≥;

- формал≥зац≥€ наведених у дов≥дкових виданн€х та нормативних документах даних про л≥карськ≥ засоби;

- розробка обірунтованих рекомендац≥й та висновк≥в.

” результат≥ виконанн€ курсовоњ роботи студент повинен:

- поглибити ≥ закр≥пити теоретичн≥ знанн€, отриман≥ при вивченн≥ дисципл≥ни;

- навчитис€ зд≥йснювати пошук необх≥дноњ ≥нформац≥њ, анал≥зувати њњ ≥ використовувати при виконанн≥ курсовоњ роботи та у практичн≥й д≥€льност≥;

- формувати коротк≥ реферати з використаноњ л≥тератури;

- навчитис€ формулювати висновки та рекомендац≥њ на основ≥ проведених досл≥джень;

- знайомитис€ з елементами науково-досл≥дноњ роботи;

- оформл€ти результати своњх науково-практичних досл≥джень у вигл€д≥ письмового зв≥ту - курсовоњ роботи та мультимед≥йноњ презентац≥њ;

- оформл€ти перел≥к використаноњ л≥тератури.

 

¬иконанн€ курсовоњ роботи

“ематика курсових роб≥т з кл≥н≥чноњ фармац≥њ розроблена кафедрою кл≥н≥чноњ фармац≥њ, фармакотерап≥њ та медичноњ стандартизац≥њ Ћьв≥вського нац≥онального медичного ун≥верситету ≥мен≥ ƒанила √алицького за напр€мками основних наукових досл≥джень.

 

 

ќформленн€ курсовоњ роботи

«агальн≥ рекомендац≥њ.

 урсову роботу пишуть на одн≥й сторон≥ друкарського паперу ј4 (297х210) украњнською мовою машинописним способом або ≥з застосуванн€м друкуючих ≥ граф≥чних пристроњв.

ќбс€г курсовоњ роботи повинен складати до 20 стор≥нок (без додатк≥в), надрукованого через 1,5 ≥нтервалу, шрифтом “≥mes New Roman 12-14 (бажано), з пол€ми: верхнЇ та нижнЇ - по 2,5 см, праве -1,0 см, а л≥ве - 3 см.

ѕри виконанн≥ курсовоњ роботи необх≥дно дотримуватис€ р≥вном≥рноњ щ≥льност≥, контрастност≥ та ч≥ткост≥ зображенн€.

—писок використаноњ л≥тератури повинен бути достов≥рним дл€ висв≥тленн€ напр€мку роботи, переважно за останн≥ 5-10 рок≥в, вм≥щувати не менше 5 джерел ≥нформац≥њ.

” курсов≥й робот≥ необх≥дно користуватис€ загальновизнаними скороченн€ми та одиниц€ми SI.

ќсновн≥ вимоги до курсовоњ роб≥т:

¨ повна в≥дпов≥дн≥сть тем≥, мет≥ ≥ завданн€м;

¨ ч≥тк≥сть побудови тексту;

¨ лог≥чна посл≥довн≥сть та грамотне викладенн€ матер≥алу;

¨ переконлив≥сть аргументац≥њ;

¨ конкретн≥сть викладу;

¨ аргументован≥сть висновк≥в;

¨ точн≥сть ≥ в≥дпов≥дн≥сть використаноњ терм≥нолог≥њ.

“итульний аркуш.

“итульний аркуш - це перший аркуш курсовоњ роботи. …ого пишуть на листах формат ј4 за формою, наведеною в додатку ј.

“итульний аркуш розд≥л€Їтьс€ на пол€, в €ких вказуЇтьс€:

Ц назва м≥н≥стерства, €кому п≥дпор€дковуЇтьс€ вищий навчальний заклад;

Ц назва ун≥верситету, факультету, кафедри, шифр, назва спец≥альност≥;

Ц пр≥звище, ≥м'€ студента;

Ц тема великим шрифтом ≥ п≥д нею Ђ урсова роботаї малим шрифтом;

Ц пр≥звище ≥ п≥дпис кер≥вника курсовоњ роботи;

Ц п≥дпис студента;

Ц м≥сто, р≥к п≥дготовки ≥ захисту курсовоњ роботи.

—труктура курсовоњ роботи.

ѕри написанн≥ курсовоњ роботи рекомендуЇтьс€ наступна структура:

Ц список умовних позначень, скорочень;

Ц зм≥ст;

Ц вступ;

Ц огл€д л≥тератури;

Ц результати власних досл≥джень;

Ц висновки ≥ пропозиц≥њ;

Ц список опрацьованоњ л≥тератури;

Ц додатки.

¬ступ (1 стор.)

” вступ≥ студент коротко викладаЇ оц≥нку сучасного стану проблеми, св≥тов≥ тенденц≥њ розв'€занн€ поставлених задач; актуальн≥сть даноњ роботи дл€ вир≥шенн€ конкретних завдань у галуз≥ фармац≥њ, мету роботи, задач≥ та галузь застосуванн€.

ќгл€д л≥тератури (8-10 стор.).

¬ огл€д≥ л≥тератури необх≥дно викласти основн≥ матер≥али, €к≥ опубл≥кован≥ з вибраноњ теми.

“екст л≥тературного огл€ду повинен мати посиланн€ на опрацьован≥ джерела, €к≥ позначають пор€дковими номерами, що в≥дпов≥дають списку використаноњ л≥тератури, вм≥щеного в к≥нц≥ дипломноњ роботи. Ќаприклад [3] або [7,15,25].

ƒжерелами л≥тератури можуть бути: науков≥ статт≥ з журнал≥в, зб≥рник≥в, наукових праць в≥тчизн€них ≥ заруб≥жних автор≥в, монограф≥њ, автореферати дисертац≥й, ≥нструкц≥њ, настанови, рекомендац≥њ, нормативн≥ документи, Web-стор≥нки ЂInternetї тощо.

¬ €кост≥ первинних л≥тературних джерел рекомендуЇтьс€ використовувати так≥ пер≥одичн≥ виданн€:


Ђјптека √алицькаї,

ЂЅухгалтерський тижденьї;

Ђ¬аш јптекарї;

Ђ¬≥сник фармаколог≥њ ≥ фармац≥њї;

Ђ¬≥сник фармац≥њї;

Ђ≈женедельник Ђјптекаїї;

Ђ л≥н≥чна фармац≥€ї;

ЂЋ≥ки ”крањниї;

ЂЋ≥киї;

Ђћикстураї;

Ђћистер Ѕлистерї;

Ђѕодатки та бухгалтерський обл≥кї;

Ђѕровизорї;

Ђ–емедиумї;

Ђ‘армаконї;

Ђ‘армацевтичний журналї;

Ђ‘армацевт практикї;

Ђ‘армаци€ї тощо.


“екст потр≥бно д≥лити на абзаци.  ритер≥Їм такого под≥лу Ї зм≥ст написаного, тобто самост≥йна думка, що м≥ститьс€ в одному чи к≥лькох реченн€х.

ѕ≥д час написанн€ не допускаЇтьс€ повторень, а перех≥д до новоњ думки маЇ бути лог≥чним п≥сл€ зак≥нченн€ попередньоњ думки.

¬ огл€д≥ л≥тератури повинн≥ використовуватис€ т≥льки т≥ першоджерела, €к≥ вивчалис€ студентом ≥ мають пр€ме в≥дношенн€ до теми дипломноњ роботи. Ќе потр≥бно використовувати навчальну л≥тературу або посиланн€ ≥нших автор≥в на використан≥ ними роботи. ѕ≥сл€ огл€ду л≥тератури потр≥бно зробити висновок або резюме, €ке обірунтовуЇ актуальн≥сть та доц≥льн≥сть проведенн€ власних досл≥джень.

–езультати власних досл≥джень (10-15 стор.)

–езультати власних досл≥джень можуть бути представлен≥ у вигл€д≥ окремих самост≥йних розд≥л≥в або одного розд≥лу, €кий под≥лений на п≥дрозд≥ли за характерними тематичними та зм≥стовними параметрами.

–озд≥ли та п≥дрозд≥ли сл≥д нумерувати арабськими цифрами.

Ќомер п≥дрозд≥лу складаЇтьс€ з номеру розд≥лу ≥ пор€дкового номера п≥дрозд≥лу. Ќаприклад, 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т.д.

ќтриманий при досл≥дженн€х цифровий матер≥ал доц≥льно розм≥щувати в таблиц€х.

“аблицю потр≥бно розташовувати безпосередньо п≥сл€ тексту, у €кому вона згадуЇтьс€ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥. Ќа вс≥ таблиц≥ мають бути в≥дпов≥дн≥ посиланн€ у текстов≥й частин≥ власних досл≥джень.

“аблиц≥ потр≥бно нумерувати пор€дковою нумерац≥Їю арабськими цифрами (1, 2, 3 ≥ т.д.). “аблиц€ повинна мати назву, €ку друкують малими л≥терами (кр≥м першоњ великоњ) ≥ вм≥щують над таблицею. Ќазва маЇ бути стислою ≥ в≥дпов≥дати зм≥сту таблиц≥.

 урсову роботу доц≥льно ≥люструвати рисунками, що включають макро- ≥ м≥крофотозн≥мки, граф≥ки, д≥аграми, схеми тощо. ≤люстрац≥њ повинн≥ мати надписи п≥д рисунками ≥ пор€дков≥ номери.

¬исновки (1 стор.)

«а результатами власних досл≥джень автор пише висновки ≥ подаЇ пропозиц≥њ у вигл€д≥ коротко сформульованих ≥ пронумерованих тез.  ≥льк≥сть висновк≥в ≥ пропозиц≥й залежить в≥д обс€гу отриманих результат≥в ≥ значенн€ проведених досл≥джень.  ожна теза висновк≥в повинна м≥стити конкретн≥ дан≥, отриман≥ в результат≥ виконанн€ курсовоњ роботи.

” висновках навод€ть оц≥нку одержаних результат≥в роботи або њњ окремого етапу (негативних також) з урахуванн€м св≥тових тенденц≥й вир≥шенн€ поставленоњ задач≥, можлив≥ галуз≥ використанн€ результат≥в роботи, наукову значущ≥сть роботи.

—писок використаноњ л≥тератури (1-2 стор.).

ѕри оформленн≥ б≥бл≥ограф≥чного списку треба вказувати пр≥звище автора або автор≥в опрацьованого джерела, повну назву статт≥, книги або зб≥рника, м≥сце виданн€ або видавництво, р≥к виданн€ та к≥льк≥сть стор≥нок.

¬с≥ опрацьован≥ джерела розташовують в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ автор≥в або у пор€дку посилань у текст≥.

ѕриклади оформленн€ списку використаноњ л≥тератури подано у додатку —.

ƒодатки.

” додатках може бути включений матер≥ал, €кий:

Ц Ї необх≥дним дл€ повноти сприйн€тт€ курсовоњ роботи, але включенн€ його до основноњ частини роботи може зм≥нити впор€дковане ≥ лог≥чне у€вленн€ про роботу;

Ц не може бути посл≥довно розм≥щений в основн≥й частин≥ курсовоњ роботи через великий обс€г або способи в≥дтворенн€;

Ц може бути вилучений дл€ широкого кола читач≥в, але Ї необх≥дним дл€ фах≥вц≥в даноњ галуз≥;

Ц п≥дтверджуЇ наукову та практичну ц≥нн≥сть роботи.

ƒодаток повинен мати заголовок, €кий друкують (записують) симетрично в≥дносно тексту з великоњ л≥тери окремим р€дком.

 


ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 437 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2095 - | 1833 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.