ІІІ. Розв‘язання задач
Лекции.Орг

Поиск:


ІІІ. Розв‘язання задач
 

ЛІТЕРАТУРА

1. Гальперин В. М. Микроэкономика: в 2-х томах. – СПб. – 2004. – 853 с.

2. Горобчик Т.Т. Мікроекономіка: Навчальний посібник: 2-ге видання. – К.: ЦНЛ, 2004. – 320 с.

3. Гронтковська Г.Е., Косик А.Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 420 с.

4. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

5. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

6. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

7. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 11,12.

8. Основи підприємницької діяльності: Навч.посіб.для ВНЗ / Мочерний С. – К., 2004. – 280с.

9. Основы экономической теории: Учеб.для вузов / Под ред. С.В.Мочерного. – К., 2004. – 607с.

10. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 13.

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Бухгалтерський прибуток визначається як різниця між валовим доходом (виручкою від реалізації продукції) та бухгалтерськими (зовнішніми) витратами виробництва.

Витрати виробництва - витрати факторів виробництва при виготовленні товарів та послуг.

Вільні ціни– це ціни, що їх визначає підприємство (організація) самостійно.

Внутрішні (неявні) витрати – витрати пов'язані з використанням факторів виробництва, які перебувають у власності самої фірми або підприємця (грошовий капітал, технічне та інше обладнання, підприємницькі здібності).

Граничні витрати(МС) - витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції, що випускається.

Довгостроковий період – проміжок часу, протягом якого фірма має змогу перебудувати виробництво і впливати на величину випуску, змінюючи не тільки перемінні, а й постійні витрати.

Економічний прибуток визначається як різниця між валовим доходом та економічними (зовнішніми і внутрішніми, включаючи нормальний прибуток) витратами виробництва.

Закупівельні цінизастосовуються постачально-збутовими, заготівельними організаціями, оптово-посередницькими фірмами, підприємствами (організаціями) оптової торгівлі та іншими юридичними особами, які здійснюють торговельну діяльність відповідно до свого статуту.

Змінні витрати(VC) – ті, які зростають у міру збільшення випуску і зменшуються в міру його скорочення.

Зовнішні (явні) витрати – витрати, пов'язані з придбанням фірмою ресурсів, тобто витрати на сировину, матеріали, робочу силу.

Короткостроковий період — проміжок часу, протягом якого фірма не в змозі радикально змінити свою виробничу програму й обсяг випуску варіюється лише за рахунок змін змінних витрат при незмінному стані постійних.

Маса прибутку — це абсолютний розмір прибутку в грошовому вираженні.

Монопольний прибуток — прибуток фірми, яка займає монопольне (виключне) становище на ринку.

Норма прибутку характеризує ступінь прибутковості капіталу і визначається як відсоткове відношення маси прибутку до всього авансованого капіталу.

Нормальний прибуток – звичайний для галузі дохід від економічних ресурсів; мінімальний дохід, який стимулює підприємця продовжувати справу, залишаючись у певній сфері бізнесу.

Оптові (відпускні) цінина продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання та закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію встановлюються виходячи з: фактичних витрат на виробництво (із собівартості) продукції; прибутку підприємства (з урахуванням кон'юнктури ринку, якості продукції); величини податку на додану вартість; суми акцизів (для товарів, що обкладаються акцизним збором); суми ліцензійного збору (для алкогольної продукції).

Постійні витрати (FC) – ті, що не залежать від зміни обсягу випуску продукції.

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства, характеризуючи первинне надходження над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і береться за головний показник її результативності (ефективності).

Роздрібні цінивизначаються самостійно торговельними підприємствами, підприємствами громадського харчування та іншими юридичними особами, які здійснюють продаж товарів чи надають послуги населенню, згідно з кон'юнктурою ринку, якістю товару (послуг), виходячи з вільної ціни закупівлі.

Світові ціни– це грошовий вираз міжнародної вартості товарів, що реалізуються (продаються) на світовому ринку.

Тарифи вантажного та пасажирського транспорту – це плата за перевезення вантажів і пасажирів, яку беруть транспортні підприємства з відправників і населення.

 

Форми контролю знань– тестування, розв‘язання задач, усне опитування, економічний диктант, аналіз ситуаційних задач.

 

 

Семінарське заняття 11

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.