ІІІ. Розв‘язання задач. 1. Литвинчук В. Вплив глобальних ринків на фондовий ринок України/ В
Лекции.Орг

Поиск:


ІІІ. Розв‘язання задач. 1. Литвинчук В. Вплив глобальних ринків на фондовий ринок України/ В
 

ЛІТЕРАТУРА

1. Литвинчук В. Вплив глобальних ринків на фондовий ринок України/ В. Литвинчук //Економіст.- 2008.- №4.- С.78-79.

2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципи, проблеми и політика. М.,1992. Т. 1. – Ч.1.

3. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

4. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

5. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

6. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 14.

7. Основы экономической теории: Учеб.для вузов / Под ред. С.В.Мочерного. – К., 2004. – 607с.

8. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 17.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Аграрні реформи — це процес зміни економічних відно­син і, насамперед, відносин економічної власності в сільському господарстві.

Аграрно-промисловий комплекс (АПК) — це су­купність галузей народного господарства, що виробляють, переробляють, зберігають і доводять до споживача сільсько­господарську продукцію.

Аукціони- форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення.

Банк (від італ. „banco” – лавка, крамниця) – це фінансова установа, яка акумулює тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимча­сове користування у формі кредиту (позики), виступає посеред­ником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.

Біржа праці- регулярно здійснює посередницькі операції на ринку праці.

Земля— особливий товар, ціна якого ґрунтується не на вартості, а на тому доході, який вона приносить своєму власникові, — ренті.

Монопольна рента – частина прибутку, створена в інших галузях виробництва, яку отримує земле­власник через перерозподіл.

Оптова торгівля здійснює посередницькі функції між промисловими і роздрібними торговцями.

Орендна плата за земельну ділянку — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Роздрібна торгівля являє собою реалі­зацію товарів безпосередньо споживачам.

Товарна біржа - комерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками.

Торгові доми - це торговельні фірми, що закуповують товари у виробників або оптовиків своєї країни і перепродають за кордон або закуповують товари за кордоном і перепродають місцевим оптовим та роздрібним торговцям і споживачам у промисловості та інших галузях господарства.

Торгово-промислові палати- це комерційні організації, головним завданням яких є сприяння розвитку економічних і торговельних зв'язків з партнерами зарубіжних країн.

Фондова біржа - це ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів.

Ціна землі — це дисконтований потік її доходу (ренти).

 

Форми контролю знань– тестування, розв‘язання задач, усне опитування, економічний диктант, аналіз ситуаційних задач.

Семінарське заняття 13

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.