Лекции.Орг


Поиск:
Стисла психологічна характеристика основних форм особистості
Квадрат. Якщо вашою основною формою виявився квадрат, то ви - невтомний працівник! Працелюбність, старанність, потреба доводити почату справу до кінця, впертість, що дозволяє завершен­ня роботи, - саме цим відомі справжні Квадрати. Витривалість, тер­піння та методичність звичайно роблять з Квадрата висококласно­го спеціаліста у своїй галузі. Цьому сприяє і постійна потреба в


інформації. Квадрати - колекціонери різноманітних даних. Причо­му від того, де зберігається ця колекція - в голові чи у спеціальній картотеці, - в ній завжди повний порядок. Всі відомості системати­зовані, розкладені по полицях. І Квадрат здатен видати необхідну інформацію миттєво. Тому Квадратів вважають ерудитами, у вся­кому випадку, у своїй області.

Розумовий аналіз - сильна сторона Квадрата. Якщо ви твердо об­рали для себе Квадрат - фігуру лінійну, то, імовірніше за все, ви на­лежите до лівопівкульних мислителів, тобто до тих, хто опрацьовує дані, кажучи мовою інформатики, у послідовному форматі: а - б - в - г і т.д. Квадрати, радше, «вираховують» результат, ніж здогадують­ся про нього. Вони не пропускають жодної ланки в ланцюзі роздумів, а коли це роблять інші, то відчувають труднощі у розумінні і, як на­слідок, дискомфорт. Квадрати дуже уважні до деталей, подробиць. Саме Квадрати здатні проробляти (і роблять це) всі конкретні деталі тих грандіозних ідей, проектів та планів, які часто пропонують носії інших геометричних форм.

Квадрати люблять раз і назавжди заведений порядок: все по-' винно знаходитися на своєму місці і відбуватися у свій час. Істин­ний Квадрат свято вірить у вислів: «Непорядок на столі - безпо-рядок в голові». Ідеал Квадрата - розплановане, передбачене жит­тя, і йому не подобаються «сюрпризи» та зміни звичайного ходу подій. Він постійно «впорядковує», організовує людей і речі на­вколо себе.

Всі ці якості сприяють тому, що Квадрати можуть стати (і ста­ють!) відмінними адміністраторами, виконавцями, але... рідко бува­ють гарними розпорядниками, менеджерами. Природно, що названі достоїнства Квадрата мирно співіснують з певною низкою його сла­бих місць. Всі ми не без гріха!

Надмірна уважність до деталей («за деревами не бачить лісу»), потреба у додатковій, уточнюючій інформації для прийняття рішен­ня позбавляє Квадрата оперативності. Охайність, порядок, дотри­мання правил та звичаїв можуть розвитися до паралізуючої край­ності. І коли приходить час приймати рішення, особливо пов'язане з ризиком, з можливою втратою статус-кво, Квадрати навмисно чи ні затримують його прийняття. Крім того, раціональність, емоцій­на сухість та холодність заважають Квадратам швидко встановлю­вати контакти з різними особами (часто не дуже приємними), що теж не сприяє успіху в управлінні людьми. Квадрат неефективно


діє у аморфній ситуації, у якій «права рука не знає, що робить ліва». Однак у структурних ситуаціях, коли встановлені терміни виконан­ня, визначений доступ до інформації та обладнання, сформульо­вані чіткі вимоги і надані зрозумілі інструкції до виконання, Квад­рат перевершує всі інші форми!

Трикутник. Ця форма символізує лідерство, і багато Трикут­ників відчуває в цьому своє призначення: «народжені, щоб бути лідером». Найхаректерніша особливість справжнього Трикутника - здатність концентруватися на головній меті. Трикутники -енергійні, невтримні, сильні особистості, які ставлять ясні цілі і, як правило, досягають їх!

Звичайно, Трикутники завжди знають, яка їх головна мета, тому що, на відміну від Квадратів, це - рішучі люди. Вони, як і їхні ро­дичі Квадрати, відносяться до лівопівкульних мислителів, які здатні глибоко та швидко аналізувати ситуацію. Однак на протилежність Квадратам, що орієнтовані на деталі, Трикутники зосереджуються на головному, на суті проблеми. їх сильна прагматична орієнтація скеровує розумовий аналіз та обмежує його пошуком ефективного (і часто ефектного) в даних умовах рішення проблеми. Така орієн­тація оберігає Трикутників від детального аналізу багатьох варі­антів у пошуках найкращого рішення. Це справляє доволі сильне враження на інших, менш впевнених у собі людей, і вони йдуть за Трикутником!

Трикутник - це дуже впевнена в собі людина, яка бажає бути пер­шою скрізь! Сильна потреба бути правим та керувати положенням справ, вирішувати не тільки за себе, але й, по можливості, за інших робить Трикутника особистістю, що постійно конкурує та змагаєть­ся з іншими. Домінуюча установка у будь-якій справі, за яку береть­ся Трикутник, - це установка на перемогу, виграш, успіх! Він часто ризикує, буває нетерплячим і нетерпимим до тих, хто вагається у прийнятті рішення.

Трикутник дуже не любить бути неправим і з великим трудом визнає свої помилки. Можна сказати, що він бачить те, що бажає бачити, тому не любить міняти свої рішення, часто буває категорич­ним, не визнає зауважень і в більшості випадків чинить по-своєму. Однак Трикутники доволі успішно вчаться тому, що відповідає їх прагматичній орієнтації, сприяє досягненню головний цілей, і по­глинають, мов губка, корисну інформацію.

Трикутники - честолюбиві. Якщо справою честі для Квадрата є


досягнення найвищої якості роботи, що виконується, то Трикутник прагне досягнути високого становища, здобути високий статус, інак­ше кажучи - зробити кар'єру (і це не слід вважати як негативну якість Трикутників). Перш ніж взятися до справи чи прийняти рішення, Трикутник свідомо чи несвідомо ставить перед собою запитання: «А що я буду з цього мати?» І будьте впевнені, яке б рішення Трикутник не прийняв, у ньому обов'язково буде міститись користь (далеко не завжди матеріальна власне для самого Трикутника).

З Трикутників виходять чудові менеджери на найвищому рівні управління. Саме до вершин вони і прагнуть. І допомагає їм в цьо­му ще одна якість - майстерність політичної інтриги. Вони чудо­во вміють подати вищому керівництву значимість власної роботи і роботи своїх підлеглих, «за милю>^ відчувають прибуткову спра­ву і в боротьбі за неї можуть «зіткнути лобами» своїх супротив­ників. І саме тут слід звернути увагу на головну негативну рису «трикутної» форми: сильний егоцентризм, спрямованість на себе. Це призводить до того, що Трикутники на шляху до вершин влади не проявляють особливої делікатності по відношенню до мораль­них норм і можуть йти до своєї мети по головах інших. Цей своє­рідний макіавелізм, звичайно, може викликати страх і обгрунто­вану на ньому повагу з боку інших людей, але не їх прихильність та любов. Але... не лякайтеся! Це характерне тільки для Трикут­ників, яких вчасно ніхто не зупинив. А взагалі Трикутники дуже симпатичні, привабливі люди (інакше хто за ними пішов би?), які змушують все і всіх крутитися навколо себе і без яких наше жит­тя втратило б свою гостроту.

Прямокутник. Для вас, Прямокутники, навряд чи буде несподі­ванкою те, що ви зараз прочитаєте. Ви і так все про себе знаєте!

Справна в тому, що Прямокутник символізує стан переходу та зміни. Це, так би мовити, тимчасова форма, яку можуть «носити» решта п'ять стабільних фігур у певні періоди життя. Це - люди, не задово­лені тим способом життя, який вони зараз ведуть, і тому зайняті по­шуками кращого становища. Можливо, хтось із вас тільки-но пере­жив зміну професійного статусу (перехід на нову роботу, пониження чи підвищення у посаді, що потребують адаптації); можливо, хтось передбачає, передчуває такі зміни. У когось, можливо, відбулися зміни в особистому житті. Взагалі причини прямокутного стану можуть бути найрізноманітнішими, але їх об'єднує одне - вагомість цих змін для певної людини.


Основним психічним станом Прямокутника є більш-менш усві­домлений стан збентеження, заплутаності в проблемах та невизна­ченості по відношенню до себе на даний момент часу. Паралельно до цього в нього поступово зростає внутрішнє збудження, що не може не позначитись на його поведінці.

Найхарактерніші риси Прямокутників - непослідовність та непе-редбачуваність вчинків протягом перехідного періоду.

Ви, Прямокутники, можете сильно змінюватися з дня на день і навіть протягом одного дня! Це природно, бо Прямокутники ма­ють, як правило, низьку самооцінку, прагнуть стати в чомусь ліпшими, шукають нові методи роботи, стилі життя. Якщо уваж­но придивитись до поведінки Прямокутника, то можна помітити, що він приміряє протягом всього періоду одяг інших форм: три­кутної, круглої і т д. Миттєві, круті та непередбачувані зміни в поведінці Прямокутників зазвичай бентежать та насторожують інших людей, і вони можуть свідомо ухилятися від контактів з людиною без стрижня. Зрозуміло, ніхто не бажає потрапляти в незручне становище. А самим Прямокутникам спілкування з інши­ми людьми просто необхідне, і в цьому міститься ще одна складність перехідного періоду.

Тим не менше, наділені Прямокутники і позитивними якостями, що приваблюють до них оточуючих. Це, перш за все, допитливість, зацікавленість до всього і... сміливість! Прямокутники намагаються робити те, що раніше ніколи не робили; ставити запитання, на які раніше в них не вистачало сміливості. У даний період вони відкриті для нових ідей, цінностей, способів мислення та життя, легко засво­юють все нове. Правда, зворотним боком цього є надмірна довір­ливість, навіюваність, наївність. Тому Прямокутниками легко мані­пулювати, чим і користуються люди, що не дуже переймаються пи­таннями моралі. Якщо ви дійсно маєте «прямокутну» форму, будьте обережні! І пам'ятайте, що «прямокутність» - стадія. Вона мине - і ви вийдете на новий рівень особистісного розвитку, збагатившись здобутим на цій стадії досвідом.

Круг. Геометричне коло - це міфологічний символ гармонії. Той, хто впевнено вибирає круг в якості основної форми, щиро зацікавле­ний перш за все в гарних міжособистісних стосунках. Найвища цінність для Круга - люди, їх благополуччя. Круг - найдоброзичли-віший з усіх п'яти форм. Він найчастіше слугує тим «клеєм», що скріплює і робочий колектив, і сім'ю, тобто стабілізує групу.


Круги - найкращі комунікатори серед п'яти груп перш за все тому, що вони кращі слухачі (Трикутники також гарні комунікатори, але вони більше слухають себе, ніж інших). Вони наділені високою чут­ливістю, розвиненою емпатією - здатністю співпереживати, співчу­вати, емоційно відкликатися на переживання іншої людини. Круг відчуває чужу радість і відчуває чужий біль, як свій власний. При­родно, людей ваблять Круги. До речі, Круги чудово «читають» лю­дей і в одну хвилину здатні розпізнати облудника, обманщика. Кру­ги вболівають за свій колектив (чи, як кажуть тепер, команду) і висо-копопулярні серед колег по роботі. Однак вони зазвичай слабкі ме­неджери та керівники у сфері бізнесу.

По-перше, Круги завдяки їх спрямованості скоріше на людей, ніж на справу, аж занадто намагаються догодити кожному. Вони намагаються зберегти мир і заради цього інколи уникають твердої позиції і прийняття непопулярних рішень, які, однак, можуть вия­витися ефективними з ділової точки зору. Для Круга немає нічого гіршого, ніж вступати в міжособистісний конфлікт. Круг щасливий тоді, коли всі лагодять один з одним. Тому, коли в Круга виникає з ким-небудь конфлікт, найімовірніше, що саме Круг поступиться першим. Примирення з іншими - типова «кругова» риса поведін­ки. Хоча ця риса дає задоволення іншим і створює Кругу попу­лярність серед співробітників, дуже часті поступки можуть при­звести до втрати Кругом поваги до себе, посилення тенденцій до самозвинувачення.

По-друге, Круги не відрізняються рішучістю. Якщо їм дово­диться керувати, то вони явно надають перевагу демократичному стилю керівництва і прагнуть обговорити практично будь-яке рішення з більшістю та заручитися його підтримкою. Як відомо, це далеко не завжди себе виправдовує: можна пропустити підхо­дящий момент. Крім того, Круги слабкі в політичних іграх і часто не можуть подати себе і свою команду належним чином. Все це призводить до того, що над Кругами часто беруть гору більш сильні особистості, наприклад, Трикутники, яким вдається ними маніпулювати. На щастя для себе, Круги, здається, не дуже пе­реймаються тим, в чиїх руках буде знаходитись влада. Тільки б усі були задоволені та панував мир.

Однак в одному відношенні Круги проявляють завидну твердість. Якщо справа торкається питань моралі чи порушення справедливості, Круг стає ревним захисником людей. Тут Круги, коли бажають, мо-


 


жуть бути доволі переконливими. В тому, що вони, як правило, відмінно вирішують міжособистісні проблеми, багато в чому вину­ватий їх особливий склад мислення.

Круг - це нелінійна форма, і ті, хто впевнено ідентифікує себе з
кругом, скоріше відносяться до правопівкульних мислителів. Право-
півкульне мислення - більш образне, інтуїтивне, емоційно забарвле­
не, радше інтегративне, ніж аналізуюче. Тому переробка інформації
у Кругів здійснюється не у послідовному форматі, як у Квадратів (та
у Трикутників), а скоріше мозаїчно, проривами, з пропуском окре­
мих ланок, наприклад: а....... д. Це не означає, що Круги не в ладах

з логікою. Просто формалізми у них не отримують пріоритету у ви­рішенні життєвих проблем. Перш за все в сфері людських стосунків вони проявляють різновид правопівкульного мислення, який А. Хар-рісон та Р. Бремсон називають «ідеалістичним» стилем мислення. Головні риси цього стилю - орієнтація на суб'єктивні фактори про­блеми (цінності, оцінки, почуття і т.д.) і прагнення знайти спільне навіть у протилежних точках зору. Символом ідеалістичного рішен­ня А. Харрісон та Р. Бремсон вважають парасольку: рішення, яке містить всі погляди і подобається всім, хто має до нього відношення.

Можна сказати, що Круг - природжений психолог. Однак, щоб стати на чолі серйозного, крупного бізнесу, Кругу не вистачає ліво-півкульних організаційних навичок своїх «лінійних братів» - Три­кутника та Квадрата.

Зигзаг. Ця фігура символізує креативність, творчість хоча б у тому, що вона найунікальніша з шести фігур і єдина роз'єднана фігура. Якщо ви твердо обрали Зигзаг у якості основної форми, то ви скоріш за все справжній лівопівкульний мислитель, інакомислячий, оскільки лінійні форми переважають вас чисельністю. Між іншим, Квадрат та Трикут­ник часто не звертають уваги на ваш знак! На запитання психолога: «А куди ви помістите цю фігуру?» у відповідь можна почути: «А це теж фігура? Я думав, що тут просто хтось щось перекреслив». Нарешті, се­ред Зигзагів частіше зустрічаються лівші, ніж серед решти форм. А це додаткове свідчення на користь правопівкульності Зигзагу.

Як і вашому найближчому родичу Кругу, тільки більшою мірою, вам властива образність, інтуїтивність, інтегративність, мозаїчність. Сувора, послідовна дедукція - це не ваш стиль. Думка Зигзагу робить відчайдушні стрибки: від а.. до.. я! Тому багатьом лінійним, лівопів-кульним, тяжко зрозуміти Зигзагів. Правопівкульне мислення не фіксується на деталях (цифри і факти потрібні для того, щоб здійсни-


.


ти стрибок до нової ідеї); тому воно, спрощуючи у чомусь картину світу, дозволяє будувати цілісні, гармонійні концепції та образи, бачи­ти красоту. Зигзаги зазвичай мають розвинуте естетичне чуття.

Домінуючим стилем мислення Зигзага найчастіше є синтетичний стиль. Лейтмотив цього стилю - «А що буде, якщо?..». Що буде, якщо взяти цю ідею і ось цю і поєднати їх разом? Що ми будемо мати в підсумку? Комбінування абсолютно різних, несхожих ідей і створення на цій основі чогось нового, оригінального - ось що подо­бається Зигзагам. На відміну від Кругів, Зигзаги зовсім не зацікав­лені у консенсусі і домагаються синтезу не шляхом поступок, а на­впаки - загостренням конфлікту ідей і побудовою нової концепції, в якій цей конфлікт отримує своє вирішення, «знімається». Викорис­товуючи свою природну дотепність, вони можуть бути доволі їдки­ми, «відкриваючи очі іншим» на можливість нового рішення. Зигза­ги схильні бачити світ, що постійно змінюється. За цього приводу немає нічого нуднішого для тих, ніж ніколи незмінні речі, рутина, шаблон, правила та інструкції, статус-кво або люди, які завжди по­годжуються чи роблять вигляд, що погоджуються.

Зигзаги просто не можуть продуктивно працювати в добре струк-турованих ситуаціях. їх дратують чіткі вертикальні та горизонтальні зв'язки, суворо фіксовані обов'язки і постійні способи роботи. їм не­обхідно мати різноманітність та високий рівень стимуляції на робочо­му місці. Вони також бажають бути незалежними від інших у своїй роботі. Тоді Зигзаг оживає і починає виконувати своє основне призна­чення - генерувати нові ідеї та методи роботи. Зигзаги ніколи не задо­вольняються засобами, за допомогою яких речі робляться на даний момент чи робилися у минулому. Ніщо так не дратує Зигзага, як вис­ловлювання Квадрата: «Ми завжди робили це так». Зигзаги спрямо­вані у майбутнє і більше цікавляться можливістю, ніж реальністю. Світ ідей для них так само реальний, як світ речей для решти. Значну час­тину життя вони проводять у цьому ідеальному світі, з якого і витіка­ють такі їхні риси, як непрактичність, нереалістичність та наївність.

Зигзаг- найбільш запальний, зворушливий з усіх п'яти фігур. Коли в нього з'являється цікава думка, він готовий повідати її всьому світові! Зигзаги - невтомні проповідники своїх ідей і здатні мотиву­вати всіх навколо себе. Однак їм не вистачає політичності: вони не­стримані, дуже експресивні (ріжуть правду в очі), що поряд з їх екс­центричністю часто заважає їм провадити свої ідеї у життя. До того ж вони не сильні у проробці конкретних деталей (без чого матеріа-


лізація ідеї неможлива) і не дуже наполегливі у доведенні справи до кінця (бо з втратою новизни губиться і цікавість до ідеї).

Мало не забули сказати вам найголовнішого!

Як стверджував С.Деллінгер, вас, Зигзагів, інші люди вважають сексуально привабливими! Та й самі ви небайдужі (м'яко кажучи) до цієї сторони життя. Дані аналізу наших вітчизняних Зигзагів дають нам всі підстави погодитись із твердженням С.Деллінгера. Щасти вам!

Знак Скорпіона (стилізований)*. Якщо Знак Скорпіона розді­лити на елементи, то видно, що він містить в собі Зигзаг, Трикутник (кінчик стріли і є трикутником) і Круг (еліпсоїдний «хвіст» Скорпіо­на є спорідненим кругу).

Справді, як показують спеціальні дослідження, ті, хто вибрав Знак Скорпіона, наділені, окрім високого творчого потенціалу і честолюб­ного прагнення до успіху, миролюбною натурою та майже екстра­сенсорною інтуїцією.

Якщо образно Зигзаг можна уявити собі у вигляді красивого казко­вого коня, який в грозову ніч під спалахами блискавки і зливою мчить по безкрайньому степу в невідомому напрямку, то Знак Скорпіона -це той же кінь, по тому ж степу і в ту ж горобину ніч, але з тією різни­цею, що на цьому коні сидить вершник, який знає, куди він скаче.

Дисциплінована креативність - найхарактерніша ознака Скорпі­онів. Скорпіони самі неординарно мислять і симпатизують неорди­нарним особистостям. Завдання, які їм доручають, Скорпіони, як правило, переробляють по-своєму і в кращий бік. Якщо емоції «за­носять їх на поворотах», то Скорпіони можуть вчасно схаменутися і вирівняти становище.

Більшість Скорпіонів наділена дипломатичним хистом і не раз подумає, перш ніж сказати комусь в очі своє звинувачення, а також вміє визнавати власні помилки. Але, попри свою дипломатичність, Скорпіони досить вперті і не поступаються першими в суперечках.

Подібно Зигзагам, Скорпіонів захоплює все красиве та екстрава­гантне і більшість із них користується успіхом у осіб протилежної статі. Як і Круги, вони одразу здогадуються, коли хтось їх обманює.

* Ця геометрична фігура введена нами в тест на основі триступеневого дос­лідження, де 1-й етап - знаходження геометричної фігури, яка б символізувала дисципліновану креативність та лідерські якості; 2-й етап - конструювання і перевірка тесту, який би підтверджував, що ті, хто вибрав Знак Скорпіона (сти­лізований), насправді мають шукані психічні якості; і 3-й етап - складання ха­рактеристики психогеометричного типу «Знак Скорпіона» (ст.). - Авт.


Як справжні лідери Трикутники, Скорпіони за будь-яких умов прагнуть досягти успіху і всю свою енергію вміють сконцентрувати для досягнення основної мети.

У дечому Скорпіони нагадують Квадратів, бо люблять, щоб їхня робота була спрогнозована і спланована - все має бути розписане по пунктах і розкладене в голові «по поличках». Більшість із них може зосередитись, але їм важко працювати в умовах шуму і хаосу.

Як особистостям, які постійно зростають інтелектуально і духов­но у своїй творчості, Скорпіонам, як і Прямокутникам, подобається все нове і незвичне. Вони час від часу міняють місце роботи і прожи­вання. В чітко регламентованій структурі («від дзвінка до дзвінка») працюють добре, але їх постійно тягне вирватися на волю.

Скорпіони наділені дещо завищеним честолюбством і почуттям спра­ведливості, яке вони прагнуть приглушити, якщо відчувають, що не ма­ють достатньо сили і влади для встановлення гармонії і справедливості.

До психогеометричного типу Знак Скорпіона (стилізований -стрілка вгору) належать політики-реформатори; підприємці, які до­моглися успіху неординарними методами ведення справ; більшість винахідників, науковців, філософів, письменників-прозаїків, драма­тургів, сценаристів, а також поети, художники та композитори, при­хильники класичних форм творчості.

«ЗВОРОТНИЙ» ПСИХОГЕОМЕТРИЧНИЙ ТЕСТ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ *

Тест побудований на тому принципі, що на основі результатів ек-спрес-відповідей встановлюється геометрична форма, яка найбільш гармонійно узгоджується із психічним складом особистості.

Кожній геометричній формі відповідає 3 запитання. Якщо опиту­ваний дає ствердну відповідь на 3 запитання для однієї фігури ваго­містю від 70% до 100%, то це означає, що цей психогенетичний тип є для нього домінуючим.

Доповнивши характеристики своєї домінуючої фігури із частко­вими характеристиками (70% - 100% вагоме ствердження на запи­тання, характерні для інших фігур), отримаємо більш повну харак­теристику особистості і заодно перевіримо, чи правильно вибраний домінуючий психогеометричний тип.

* Розроблено нами. -Лет. 456


ІНСТРУКЦІЯ

Вам пропонується 18 питань-стверджень, які є «спресованими» характеристиками 6-ти психогеометричних типів особистості (квад­рат, трикутник і т.д.). Необхідно навпроти кожного питання знаком «+» помітити в таблиці, наскільки в процентному відношенні дана якість вам притаманна.

Психологічна якість вважається домінуючою, якщо її вагомість (наявність) складає 70 і більше відсотків.

Ключ до тесту буде даний у формі спеціальної таблиці.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

796 - | 739 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.