Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јқпаратты таратушының үйлес≥мд≥л≥г≥: јқпаратты байланыс
јқпаратты таратушының үйлес≥мд≥л≥г≥: јқпаратты байланыс

јқпараттық технологи€: јқпаратты өңдеу процес≥нде қолданылатын құралдар мен әд≥стер жиынтығы*Ќақты құралдарды, әд≥стер мен тәс≥лдер пайдалану

јқпараттық технологи€: јдам ≥с-әрекет≥ арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрл≥ тәс≥лдермен жетк≥з≥лет≥н қажетт≥ мағлұматтар жиынтығы. јқпаратты өңдеу процес≥нде қолданылатын құралдар мен әд≥стер жиынтығы. Ќақты құралдарды, әд≥стер мен тәс≥лдерд≥ пайдалану

јқпараттық технологи€:ақпаратты өңдеу процес≥нде қолданатын әд≥стер мен құралдар жиынтығы*нақты құралдарды, әд≥стер мен тәс≥лдерд≥ пайдалану

јқпараттық технологи€:јқпаратты өңдеу процес≥нде қолданылатын құралдар мен әд≥стер жиынтығы*јқпаратты өндеумен байланысты процестер

јқпараттық технологи€:јқпаратты өңдеумен байланысты процестер*јқпаратты өңдеу процес≥нде қолданылатын құралдар мен әд≥стер жиынтығы*

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндет≥: ой қаб≥леттер≥н дамыту

јқпараттық технологи€ :ақпаратты өңдеумен байланысты процестер;адам ≥с-әрекет≥ арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрл≥ тәс≥лдермен

јқпараттық технологи€:јқпаратты өңдеумен байланысты процестер;∆иынтығы

јқпараттың көз≥не байланысты анықталатын әд≥стер :ѕрактикалық.

јқыл Ц ой тәрбиес≥ Ц бұл жоспарланған және мақсатқа нысанды бағытталған: Ғылыми және қолданбалы б≥л≥м,б≥л≥к пен оларды практикада қолдану жүйес≥н меңгеруге жетекш≥л≥к,басшылық.

јқыл ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндет≥ (м≥ндеттер≥): *танымдық белсенд≥л≥к және қызығушылық дамыту*ой қаб≥леттер≥н дамыту*ғылыми дниетаным қалыптастыру

јқыл-кеңес ∆аттығу, Әңг≥ме-сұхбат, ƒәр≥с

јқыл-ой iс-әрекетiмен байланысты жағдай, бұл: ћәселелi

јқыл-ой әрекеттер≥н кезеңд≥к қалыптастыру теори€сын жасаған:ѕ.я. √альперин.Ќ.‘.“алызина.ѕ.я. √альперин, Ќ.‘.“алызина.

јқыл-ой тәрбиес≥ - бұл мақсатты және жоспарлы әрекет, балалардың ғылыми б≥л≥м жүйес≥н меңгеруге ықпал етет≥н үдер≥с: адам туралы;табиғат туралы;қоғам туралы

јқыл-ой тәрбиес≥ Ч бұл мақсатты және жоспарлы әрекет, балалардың ғылыми б≥л≥м жүйес≥н меңгеруге ықпал етет≥н үдер≥с- қоғам туралы*табиғат туралы

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң ең басты құралы:ќйын, заттар, табиғат, қоғамдық құбылыстар

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң құралдары: јйналамен таныстыру, ойын, еңбек, оқыту

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң мақсаты - бұл:* »нтеллектуалдық қаб≥леттер≥н дамыту*ќй еңбег≥н игеру≥*Ѕалалардың ақыл-ой күштер≥н дамыту.

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндеттер≥:“ұлғаның ақыл-ой, адамгерш≥л≥к, эмоционалдық және дене б≥т≥м≥н≥ң қалыптасуына мүмк≥нд≥к туғызу

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндеттер≥: “ұлғаның ақыл-ой,адамгерш≥л≥к,эмоционалдық және дене б≥т≥м≥н≥ң қалыптасуына мүмк≥нд≥к туғызу

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндет≥(м≥ндеттер≥):* ой қаб≥леттер≥н дамыту

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндет≥: б≥луге құштарлығын дамыту; танымдық психикалық процестер≥н дамыту; интеллектуальдық дағдысы мен б≥л≥кт≥л≥г≥н дамыту

јлбырттық реакци€сын жоюға көмектесет≥н тұлғаның қасиет≥: Өз≥н-өз≥ реттеу

јлғаш рет оқу-тәрбие мекемелер≥ пайда болған ел: ≈желг≥ Ўығыс

јлыптар бейнесiн құрудағы қажеттi қи€л тәсiлi :√ипербола

јмерикандық психолог және педагог Ё.“орндайк (1874-1949ж.ж.) қалаған бағытты көрсет≥ң≥з: Ѕихевиоризм*∆еке тұлға дамуының биологи€лық бастауларын жақтайды*∆еке тұлғаның барлық қасиеттер≥н тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

јнтисоциалды ≥с-қимылдар: јдамның әлеуметт≥к қалыптарға қарсы келу≥

јнтисоциалды ≥с-қимылдар: јдамның мәдени қалыптарға қарсы ≥с-қимылы

јралас сабақ: Ұйымдастыру кезең≥,өткен бөл≥мдер бойынша тапсырмалар жүйес≥н орындау,қорытынды жасау

јристотель б.з.б384-322 бойынша сез≥мн≥ң танымдық сатылары: Қабылдау* “үйс≥к* Ѕақылау*

јристотель бойынша тәрбие мақсаты: јқыл-ест≥ дамыту*≈р≥к Цж≥герд≥ дамыту*

јристотель тәрбие мақсаты: ∆ан руханилығын дамыту деп б≥лд≥*јқыл ест≥ дамыту деп б≥лд≥*

Eр≥к-ж≥герд≥ дамыту деп б≥лд≥.

јристотель тәрбие мақсатын: *жан рақымды дамыту деп б≥лд≥*ақыл-ест≥ дамыту деп б≥лд≥*ер≥к-ж≥герд≥ дамыту деп б≥лд≥

јрнайы ≥р≥ктелген танымдық сұрақтардың көмег≥мен жалпылама мәл≥мет алу әд≥с≥ Ц бұл:* —ұрақ-жауап.*ћәл≥мет алу*—ауалнама жүрг≥зу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1777 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

532 - | 533 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.