Лекции.Орг


Поиск:
B. Job of inspections and routine paper work
C. Job of numbers

D. Job with techniques

E. Work with young people

74. Complete the following sentence: Alec’s duty was to pay wages … (mind the text “A Foul play” by R. Ruark)

A. To his job

B. To his family

C. To his friends

D. To his relatives

E. To his personnel

75. Complete the following sentence: I was out but Betsy told the reporters everything and … (mind the text “Lautisse Paints Again” H.A. Smith)

A. About the gallery too

B. About the museum too

C. About the fence too

D. About the picture too

E. About the board too

76. Finish the following sentence: To complete his education he went … (mind the text “A Good Start”)

A. To Russia

B. To France

C. To Spain

D. To Italy

E. To America

77. Choose the correct Participle: He has bought a … umbrella

A. Break

B. Broken

C. Had broken

D. Braking

E. Broke

It the form may stand alone without changing its meaning, it is said to be

A. Root

B. Stem

C. Free

D. Bound

E. autonomous

The part of morphemes which is subdivided according to their position is

A. Prefix

B. Infixes

C. Stems

D. Affixes

E. Endings

The oldest layer is

The branch of linguistics which deals with the origin and development of words is

A. Morphology

B. Etymology

C. Phonetics

D. Syntax

E. Lexicology

82. Complete the following sentence: (mind the text “Is he leaving or is he dead?” by M. Twain) he plan of selling pictures … … with all of

A. Was awful

B. Was terrible

C. Were surprise

D. To successful

E. Was successful

83. Choose the correct modal verb: They went there where they … the film

A. Need see

B. Should see

C. Can see

D. May see

E. Could see

84. Choose the correct modal verb: Speak to her so that she … quieter

A. Keeping

B. May say

C. May keep

D. May keeping

E. May bring

85. Choose the correct Infinite: It was foolish … like that

A. Speaking to

B. Spoke

C. Speaking

D. Speaks

E. To speak

86. Choose the correct Participle: He prefers … TV to … books

A. Watch, read

B. Watched, read

C. Watching, read

D. Watch, reading

E. Watching, reading

87. Choose the correct Participle: … to you is a real pleasure

A. Tell

B. Telling

C. Talked

D. Talk

E. Talking

88. Choose the correct Participle: I object to his … football all day long

A. Play

B. To play

C. Played

D. Playing

E. Have played

89. Choose the correct verb: I wish you … me

A. Believing

B. Would believe

C. Was believe

D. Can’t believe

E. Will believe

90. Choose the correct verb: I saw her… the street at 4 o’clock yesterday

A. Crossed

B. Crossing

C. Cross

D. To cross

E. Crossed at

91. Choose the correct verb: I want you … happy

A. Were being

B. To be

C. Was

D. Be

E. Being

92. Choose the correct modal verb: I am sure you … warn him

A. Must

B. Ought

C. Need

D. Might

E. May

93. Choose the correct modal verb: Did you … to read all those books?

A. Must

B. Would

C. Can

D. Need

E. Should

94. Choose the correct modal verb: We … go there whenever we wanted

A. Shouldn’t

B. Need

C. May

D. Should

E. Could

95. Choose the correct grammatical form: He never agreed to their … on that dangerous voyage

A. Was going

B. Gone

C. Went

D. To go

E. Going

96. Choose the correct verb: He … to stay at home

A. Have told

B. Have been told

C. Had told

D. Are told

E. Was told

97. Choose the correct verb: We saw him … the street at 5 o’clock

A. Was crossing

B. Crossed

C. Crossing

D. Cross

E. To cross

98. Choose the correct verb: If had time, I … to see you more often

A. Came

B. Come

C. Coming

D. Would coming

E. Would come

99. Choose the correct verb: … you …, I shall be very glad

A. Shall/come

B. Can’t/come

C. Was/come

D. Did/come

E. Could/come

100. Choose the correct verb: So I … you both to leave whole thing alone

A. Advises

B. Advising

C. Have advised

D. Advised

E. Would advise

5 – нұсқа

1. Негізгі әдісті белгілеңіз

A. Бағалау

B. Қолдану

C. Түзету

D. Жаттығу

E. таныстыру

2. Ағылшын тілін оқытудың екінші кезеңі

A. 7-8 сыныптар

B. Негізгі

C. Орта

D. Жоғары

E. бастауыш

3. Сабақ жоспарында оқушы міндетті түрде... жоспарлайды

A. Үлгермейтін оқушылардың іс-әрекетін

B. Озат оқушылардың іс-әрекетін

C. Оқытушы мен оқушының іс-әрекетін

D. Оқытушының іс-әрекетін

E. Оқушының іс-әркетін

4. Тілді білу дегеніміз

A. Шет тілінің барлық сөздерін білу

B. Сөздердің айтылуын білу

C. Грамматикалық дағдыны меңгеру

D. Шет тілі сөздерінің жазылуын білу

E. Тілдің құрылымы мен сөздерді білу, тілді меңгеру

5. Жаңа сөздердің мағынасын ашуда қолданылатын алғашқы іс-әрекет

A. Суреттеу

B. Анықтама беру

C. Антонинмдер

D. Синонимдер

E. Контекст

6. Оқу-әдістемелік кешен... кітаптан тұрады

A. Үш

B. Бес

C. Екі

D. Бір

E. Төрт

7. Аударманың бұл түрі мектеп бағдарламасында қолданылмайды

A. Сәйкестендіре аудару

B. Жазбаша аударма

C. Ауызша аударма

D. Сөзбе сөз аудару

E. Көркем әдеби аударма

8. Мектеп жасына дейінгі оқушыларды шет тіліне үйрету мына іс-әрекет арқылы жүзеге асады

A. Оқу іс-әрекеті

B. Түсінгенін айтып беру

C. Аудару іс-әрекеті

D. Жазу іс-әрекеті

E. Ойын іс-әрекеті

9. Мектепте шет тілін оқытудың мақсатының саны

A. 6

B. 2

C. 7

D. 3

E. 5

10. Грамматикалық-аударма әдісі мына ғасырда қолданыла бастады

A. 20 ғасырда

B. 17 ғасырда

C. 16 ғасырда

D. 15 ғасырда

E. 18-19 ғасырда

11. Шетел тілінен «жақсы» баға қойылады

A. Оқушы жауабы тек негізгі көрсеткіштерге сай болса 50 % кем болса

B. Оқушы жауабы тек көмекші көрсеткіштерге сай болса 25 %

C. Материалдың тек жартысын білгенде

D. Егер көмекші көрсеткіштердің біреуі орындалмаса 75 %

E. Оқушы жауабында негізгі және көмекші көрсеткіштер толық сақталса 100 %

12. Шет тілін оқытудың зерттеу обьектісіне жатпайды

A. Шет тілін оқытудың мақсаттары

B. Шет тілін оқытудың мазмұны

C. Шет тілін оқытудың әдіс-тәсілдері

D. Шет тілін оқыту заңдылықтары

E. Шет елдің саяси эконмикалық жағдайы

13. Шет тілінен үйірме және клуб жұмыстары сыныптан тыс жұмыстардың... түріне жатады

A. Қосымша

B. Жеке

C. Топтық

D. Массалық

E. Коллективтік

14. Педагогика үшін ерекше маңыз бар ғылым саласы

A. Философия

B. Кибернетика

C. Жеке пәндер әдістемесі

D. Әлеуметтану

E. Психология

15. Тәрбие әдісін таңдауға негіз болатын педагогикалық катеория

A. Тәрбие тәсілі

B. Тәрбиеленушілердің деңгейі

C. Тәрбие құралы

D. Тәрбие мақсаты

E. Тәрбие формасы

16. Адамгершілік тәрбиесінің ең көп тараған формалары

A. Сынып сағаттары, тәрбиелік іс-шаралар

B. Саяси хабарламалар, қабырға газеттері

C. Жаттығу, үйрету, жарыс, мадақтау

D. Экскурция, үйірмелер, секциялар

E. Этикалық әңгіме, пікірталас, дискуссия, кездесу, оқырмандар конференциясы

17. Қоғам мүшелерінің белгілі бір ережелерге бағынуы

A. Ұжымшылдық

B. Адамгершілік

C. Тәрбиелілік

D. Мәдениеттілік

E. Тәртіп

18. Ұлжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі

A. Адамгершілік

B. Саналы

C. Еңбек

D. Ақыл-ой

E. Елжандылық

19. «Принцип» сөзінің қазақ тіліндегі мағынасы

A. Қозғаушы күш

B. Тәсіл

C. Әдіс

D. Заңдылық

E. Негіз, қағида

20. Ырықты зейіннің дамуымен тікелей байланысты психологиялық үрдіс

A. Зейін

B. Қиял

C. Сөйлеу

D. Ойлау

E. Ес

21. Оқу-кәсіби іс-әрекет қай жастағылардың негізгі әрекеті болып саналады

A. Орта мектеп жасы

B. Балалық жас

C. Ересек

D. Жеткіншек

E. Жасөспірім

22. Жастардың тәлімгері ретінде өзіне қойылатын әлеуметтік үміттерді тепе-тең қабылдау негізінде құрылатын мұғалімнің мінез-құлқы

A. Педагогикалық ұстамдылық

B. Педагогикалық әдептілік

C. Педагогикалық іскерлік

D. Педагогикалық қабілет

E. Педагогикалық шеберлік

23. «Өмір практика – таным көзі!» деген ережеге негізделетін принцип

A. Мәселелік

B. Беріктік

C. Теория мен практиканың байланысы

D. Саналық, белсенділік

E. Ғылымилық

24. Жаттығулар, зертханалық жұмыстар

A. Сөздік әдістер

B. Практикалық әдістер

C. Түсіндіру әдістер

D. Көрнекілік әдістер

E. Әңгімелесу әдістер

25. Проблеманы шешуге оқушылардың ізденісін, шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру әдісі

A. Зерттеу әдісі

B. Жаттығу

C. Түсіндіру

D. Көрнекілік

E. Практикалық

26. «Инновация» қазақ тіліндегі мағынасы

A. Өзгеріс

B. Техналогия

C. Жаңалық

D. Басқару

E. Даму

27. Психология ғылымының негізін құрушы

A. Саясат

B. Адам физиологиясы

C. Әлеумет өмірі

D. Математика

E. Адам болмысы

28. Мінездің нақты қалыптасуына себепші фактор

A. Тума нышандар

B. Тұрмыстық қалыптар

C. Нәсілдік байланыс

D. Қоғамдық шарттар

E. Әлеуметтік топтар арқылы

29. Choose the necessary indefinite pronoun: There aren’t … fruit at this time of the year

A. Nothing

B. Any

C. Some

D. No

E. None

30. Use the right pronoun: Mary must not eat too … salt because she has problems with her blood pressure

A. More

B. A few

C. Much

D. Few

E. Many

31. Use the correct pronoun: I am sorry to say, I have read very … books by Walter Scott

A. More

B. Little

C. A little

D. Few

E. A few

32. Find the correct sentence with the Indirect Speech: Mother asks me: “What are you doing?”

A. Mother asks me what doing I am

B. Mother asks me that I am doing

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 713 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

613 - | 575 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.