Лекции.Орг


Поиск:
So many words may be synonyms
A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

E. Many

76.Complete the following tense: Mr. Shelby had a large planation and money slaves...(mind the text “Brave mother” by H. Beecher Stowe)

A. In Scotland

B. In the east America

C. In Canada

D. In the central America

E. In the south of America

77.Fill en the correct article: France is situated to … north of Italy

A. The

B. An

C. –

D. These

E. A

78.Define what tense is used in the sentence: Look at the sky: the sun(is appearing) from behind the clouds

A. Present perfect continuous

B. Present continuous

C. Past continuous

D. Present simple

E. Present perfect

79.Find the correct sentence in indirect speech: Mother says to me: “are you listening to me”

A. Mother tells me to listening to her

B. Mother says to me to listening to her

C. Mother asks me if I am listening to her

D. Mother asks me that I am listening to her

E. Mother says that I am listening to her

80.Fill in the correct article: How much did you pay for … dinner?

A. This

B. –

C. A

D. An

E. The

81.Choose the right form of participle 2: This is a church … many years ago

A. To build

B. Built

C. Building

D. Build

E. Builded

82.Put the adverb in the right place: The lecture has not begun.(yet)

A. The lecture has not yet begun

B. The lecture yet has not begun

C. The lecture has yet not begun

D. The lecture has not begun yet

E. Yet the lecture has not begun

83.Fill in the correct form of the verb “to have”: Does your mother … breakfast at 7 or 8 o’clock?

A. Haves

B. Has

C. Had

D. To have

E. Have

84.Use the right preposition: They will arrive … exactly 12.30

A. For

B. To

C. Before

D. In

E. At

85. Choose the correct variant of the sentence: The news, yesterday, saw, television, I, on

A. On television I saw the news yesterday

B. I saw yesterday the news on television

C. Yesterday I saw the news on television

D. I saw on television the news yesterday

E. I yesterday saw the news on television

86.Use the right form of the verb: My friend always … the truth, that’s why I trust him

A. To tell

B. Told

C. Telling

D. Tells

E. Tell

87.Choose the right sentences with the Indirect Speech: My classmate said: “I shall explain this rule to you tomorrow”

A. My classmade said he explained that rule to me the next day

B. My classmade said he should explain that rule to me next day

C. My classmade said that he would explained this rule to me next day

D. My classmade said that he will explain that rule to me next day

E. My classmade said that he would explain that rule to me the text day

88.Fill in the correct article: … United Kingdom consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland

A. The

B. An

C. A

D. –

E. This

89.Find the correct variant of indirect question: Pete said to his friends: “When are you leaving Moscow?”

A. Peter said to his friends when they were leaving Moscow

B. Peter wondered when his friends are leaving Moscow

C. Peter wished to know that his friends are leaving Moscow

D. Peter wanted to know when his friends are leaving Moscow

E. Peter asked his friends when they were leaving Moscow

90.Find the correct variant of indirect question: I said to Kate: “Did anybody meet you at the station?”

A. I wondered if anybody had met her at the station

B. I wanted to know if had somebody met her at the station

C. I said to Kate if somebody met her at the station

D. I wished to know if Kate had met somebody at the station

E. I asked Kate if somebody had met her at the station

91.Choose the correct form of the Complex Object: I heard the door of the entrance hall … softly

A. To close

B. Is closing

C. Close

D. Closed

E. Closing

92. Choose the correct form of the Complex Object: She did not want her child … to hospital

A. Taken

B. Takes

C. Took

D. To take

E. Taking

93.Find the correct sentence in Indirect Speech: “Don’t be late for dinner”, said mother to us

A. Mother said us to be not late for dinner

B. Mother asked us if we not be late for dinner

C. Mother asked us that we not be late for dinner

D. Mother told us not to be late for dinner

E. Mother told us do not be late for dinner

94. Find the correct sentence in Indirect Speech: “Take my luggage to room 45”, he said to the porter

A. He told the porter taking his luggage to room 45

B. He told the porter to take his luggage to room 45

C. He asked the porter if he took his luggage to room 45

D. He asked the porter that he takes his luggage to room 45

E. He said to the porter that to take his luggage to room 45

95.Choose the correct form of the Passive Voice: A lot of money … from the shop

A. Stolen

B. Stole

C. Was stole

D. Were stolen

E. Was stolen

96.Choose the correct form of the Passive Voice: A new concert hall … in our street at the present time

A. Is being built

B. Was building

C. Is building

D. Has been built

E. Was being built

97.Use the correct form of the Passive Voice: This play … at the beginning of the next season

A. Was staging

B. Shall stage

C. Will be staged

D. Will stage

E. Shall be staged

98.Use the correct form of the Passive Voice: Chalk … for writing on the blackboard

A. Is used

B. Were used

C. Am used

D. Are used

E. Have been used

99.Use the correct form of the Passive Voice: … the letters … by secretary yet

A. Are/being typed

B. Has/been typed

C. Were/typed

D. Are/typed

E. Have/been typed

100. Use the correct form of the Passive Voice: Who … this novel … by?

A. Was/written

B. Is/being written

C. Are/written

D. Were/ written

E. Will/ be writing

3 – нұсқа

1. Сөйлеу дегеніміз

A. Сұраққа жауап беру іс-әрекеті

B. Оқу іс-әрекеті

C. Тыңдап-түсіну іс-әрекеті

D. Жазу іс-әрекеті

E. Тіл арқылы жүзеге асатын іс-әрекеті

2. Тыңдап-түсіну дағдысын дамытатын жаттығулар

A. Тану жаттығулары

B. Дағдылық

C. Арнайы жаттығулар

D. Оңайлатылған

E. Сәйкестендіру жаттығулар

3. «Оқытушыға арналған оқулықта»... көрсетілген

A. Сызбалар

B. Тілдік материалдар

C. Сыныптан тыс шаралар

D. Күтілетін нәтиже

E. Үлгілік сабақ жоспарлары

4. Ағылшын тілін оқып үйрену үшін танысатын жүйе

A. Әріптік жүйе

B. Тілдің құрылымы

C. Әріптік және дыбыстық жүйе

D. Дыбыстық жүйе

E. Тілдік жүйе

5. Граммматика сабағындағы негізгі оқу құралы

A. Кинофильм

B. Сөздік

C. Кодоскоп

D. Үнтаспа

E. Грамматикалық кесте

6. Грамматикалық жаттығудың түрін анықтаңыз

A. Сөйлеу жаттығуы

B. Қайталау жаттығуы

C. Есту жаттығуы

D. Сәйкестендіру жаттығуы

E. Тану жаттығуы

7. Берілген мәтіндегі мәселе бойынша оқушы өз ойын ортаға салып, еркін сөйлеуге дағдыландыратын тапсырма

A. True or false

B. Talk to your friend

C. Focus on grammar

D. Let’s review

E. What do think?

8. Сабақтың барысымен танысу сабақтың мына бөліміне жатады

A. Бекіту бөліміне

B. Қорытынды бөліміне

C. Негізгі бөліміне

D. Кіріспе бөліміне

E. Қайталау бөліміне

9. Сабақ барысында фонетикалық жаттығу өткізудің мақсаты

A. Өзіне оқуышлардың назарын аудару

B. Лексикалық дағдыны қалыптастыру

C. Грамматикалық дағдыны қалыптастыру

D. Айту дағдыларын дамыту

E. Балалардың білімдерін бағалау

10. Шет тілін үйрету тіл әрекетінің мына төрт бөлігін көздейді

A. Сөйлеу, тыңдап-түсіну, оқу

B. Сөйлеу, тыңдап-түсіну, оқу, жауап беру

C. Сөйлеу, тыңдап-түсіну, оқу, аудару

D. Тыңдап-түсіну, сөйлеу, жазу, оқу

E. Сөйлеу, жазу, тыңдап-түсіну, әңгімелесу

11. Ағылшын тілі сабақтарындағы негізгі іс-әрекет

A. Жазу

B. Тыңдау

C. Сөйлеу

D. Оқу

E. Аудару

12. «The horse is slipping, the horse is slepping» деген мысалда оқкшыда кездесетін қиындық

A. Морфологиялық

B. Интонациялық

C. Лексикалық

D. Грамматикалық

E. Фонетикалық

13. Машықкердің сабақ жоспарын... тексереді

A. Тәрбиеші

B. Мектеп директоры

C. Әдіскер

D. Топ жетекшісі

E. Ата-анасы

14. Педагогика ғылымының зерттейтін нысаны

A. Тәрбиеге ықпал ететін жағдайлар

B. Адамды дамытатын факторлар

C. Мұғалім мен оқушының өзара әрекеті

D. Педагог қызметінің формалары

E. Тұтас педагогикалық жүйе

15. Техникалық, қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярларды

A. Техникалық және кәсіптік

B. Бастауыш кәсіптік білім

C. Кәсіптік жоғары білім

D. Орта кәсіптік білім

E. Техникалық білім

16. Бастауыш мектепте мәдениетті тәрбиелеуде оқыту үрдісі бағытталады

A. Адамгершілік мәдениетіне

B. Сана мәдениетіне

C. Зейін мәдениетіне

D. Ерік-жігер мәдениетіне

E. Эстетикалық мәдениетіне

17. Бастауыш мектеп шағындағы балалардың іс-әрекеті

A. Спорт

B. Еңбек

C. Оқу

D. Ойын

E. Көркем өнер

18. Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны

A. Тұлғаға білім беру, тәрбиелеу

B. Ынталы, іскер тұлға

C. Салауатты өмір салты

D. Азаматтық, еңбеккер, отбасы иегері

E. Ақыл-ой, адамгершлік, еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті

19. Экологиялық білімнің негізгі көзі саналатын оқу пәні

A. Геометрия

B. Математика

C. Дене тәрбиесі

D. Техналогия

E. Экология

20. Түйсік пайда етуші тітіргендіргіш әсердің ең аз мөлшері

A. Абсолют сезімталдық

B. Синезтезия

C. Сенсибилизация

D. Адаптация

E. Абсалют табылдырық

21. Ерік әрекеттерін орындауға адамның саналы әрекеттерін зерттеуші жүйке құрылымы

A. Сопақша ми

B. Брінші, екінші сигналдық

C. Жұлын

D. Бірінші сигналдық

E. Екінші сигналдық

22. Жеткіншек жасынан «Ересектер жасына» көшкенде қалыптаса бастайтын қабілеттері

A. Өмірге деген көзқарасы өзгереді

B. Ақыл-ой қабілеті дамып, өзінің пікірін дәлелдеу, не өзінің ісіне талдау жасау

C. Жолдастарымен ойнап, сабақ оқығысы келмейді

D. Біреуге ерегесу, тәртіп бұзуды көбейтеді

E. Үлкендермен қарым-қатынасы жақсарады

23. Еңбекті бүкіл тәрбие жүйесінің күре тамыры деп санайды

A. Ынтымақтастық педагогикасында

B. Дәстүрлі педагогикада

C. Ғылыми педагогикада

D. Қазіргі педагогикада

E. Халық педагогикасында

24. Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті

A. Білім беру, тәрбиелеу

B. Қалыптастыру, дамыту

C. Дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту

D. Төзімділікті дамыту

E. Білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру

25. Оқыту техналогиясының кезеңдері

A. Тексеру құралдары, бағалау өлшемдері

B. Білімді бақылау, бағалау

C. Меңгерілмеген тақырыптарды қайталау, түсіндіру

D. Оқу іс – әрекетінің түрлері, мазмұны

E. Танымдық іс – әрекеті

26. Деректердің, құбылыстардың теориялық мәнін ашып, бірізді, дәлелді баяндау

A. Әңгімелесу

B. Сөздік

C. Көрнекілік

D. Әңгіме

E. Түсіндіру

27. Оқу жұмысын ұйымддастырудың негізгі түрі

A. Сабақ

B. Факультатив

C. Қосымша сабақ

D. Өздік жұмыс

E. Экскурция

Топ басталатын адам саны

A. 8

B. 1

C. 4

D. 2

E. 6

29. Fill in the correct form of the verb: I have not written the English exercise. I … write it on Sunday

A. Shall have to

B. Shall have

C. Will be able

D. Was have to

E. Will have

30. Fill in the necessary tense form in the following conditional sentence: If you … me up. Ii … you about it

A. Would ring/ told

B. Had rung/would have told

C. Rang/ would have told

D. Rang/ will tell

E. Should ring/told

31. Use the necessary tense form: I knew that he … a very clever man

A. Was

B. Were

C. Be

D. Is

E. Been

32. Chose the correct tense form of the verb: I told her that I … her later

A. Will call

B. Shall have called

C. Shall call

D. Had called

E. Would call

33. Find the correct form of the Adjective: It began geeting … and it was time to go back home

A. Darkest

B. Darker

C. More darker

D. The darkest

E. The darker

34. Fill in the correct article: You usually have … breakfast at 8, don’t you?

A.

B. That

C. An

D. The

E. A

35. Fill in the correct preposition: She is … Kazakhstan

A. In

B. On

C. From

D. At

E. Over

36. Fill in the correct preposition: What is the capital … Russia

A. From

B. On

C. Over

D. Of

E. At

37. The object of … deals with the evolution of any vocabulary

A. Alternative lexicology

B. Special lexicology

C. General lexicology

D. Descriptive lexicology

E. Historical lexicology

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1022 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

807 - | 661 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.