Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ұқым қуалайтын белг≥лер мен аурулар каталогы
8.2. ћақсаты: “ұқым қуалайтын белг≥лер мен аурулар мәл≥меттер≥н≥ң электронды базалары және биомедициналық сайттар және олардың тәж≥рибел≥к медицинада маңызы жайлы түс≥н≥кт≥ қалыптастыру.

8.3. «адани€:

8.3.1. “ұқым қуалайтын белг≥лер мен аурулар мәл≥меттер≥н≥ң электронды базалары және биомедициналық сайттар жайлы түс≥н≥к

8.3.2. јдам ген≥н≥ң және генетикалық аурулардың базасы (OMIM)

8.3.3. ћәл≥меттерд≥ң электронды базасының жет≥ст≥ктер≥, болашағы.

8.4. ќрындалу түр≥: презентаци€ дайындау.

8.5. ќрындалу шарттары:

а) тақырып бойынша нег≥зг≥ әдебиеттерд≥ оқу және таңдап алу;

б) библиографи€ны құрастыру;

в) ақпараттарды жүйелеу және өңдеу;

г) презентаци€ның жоспарын дайындау;

д) ЂMicrosoft Power Pointї бағдарламасы бойынша презентаци€ны құрастыру және дайындау;

е) ЂЅиологї атты —ҒҮ ба€ндау.

ѕрезентаци€ құрастыруға қойылатын талаптар:

а) презентаци€ны ЂMicrosoft Power Pointї бағдарламасы бойынша құрастыру;

б) слайд саны 10-15 аспауы; слайдқа үлкен мәт≥н жазылмауы қажет;

в) презентаци€ сауатты құрастырылуы әр≥ жең≥л қабылдануы қажет;

г) соңғы слайдта библиографи€ көрсет≥лед≥.

8.6. “апсыру мерз≥м≥: Ђћедициалық генетика нег≥здер≥ї тарауынан аралық бақылауға дей≥н.

 

8.7. Ѕағалау шарттары: барлығы 100 балмен бағаланады, бұл 100% сәйкес келед≥.

 

8.8.Әдебиеттер:

8.8.1. ћедицинска€ генетика: учеб. пособие/ –оберт Ћ.Ќьюссбаум, –одерик –, ћак-»ннес, ’антингтон ‘. ¬иллард: пер. с англ. ј. Ў. Ћатыпова; под ред. Ќ. ѕ. Ѕочкова.- ћ.: √Ёќ“ј–-ћедиа, 2010.

8.8.2. Ќаследственные болезни: национальное руководство/под ред. –јћЌ Ќ.ѕ. Ѕочкова. Цћ.: √Ёќ“ј–-ћ≈ƒ»ј, 2012.-936 с.

8.8.3. Online Mendelian Inheritance in Man, http://www.omim.org/

8.8.4. Human Gene Mutation Database (HGMD)

8.8.5. Human Genome Database

8.9. Ѕақылау сұрақтары:

8.9.1. јдам ген≥н≥ң және генетикалық аурулар базасының маңызы

Үш т≥лде түс≥нд≥рме сөздер:

Қазақ т≥л≥нде ќрыс т≥л≥не јғылшын т≥л≥нде
Mendelian Inheritance in Man, ќMIM - адамның тұқым қуалайтын белг≥лер≥ мен генетикалық құрылымының өзгеру≥нен пайда болған аурулар мен олардың дамуына жауап берет≥н гендер жайлы ақпарат жиналатын медициналық мәл≥меттер базасы Ђћенделевское наследование у человекаї (англ. Mendelian Inheritance in Man, ќMIM) Ч медицинска€ база данных, в которой собираетс€ информаци€ об известных заболевани€х с генетическим компонентом и генах, ответственных за их развитие.   Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) is a database that keeps track of all known human genes  

 

Құрастырған:  уандыков ≈.”.

16-тақырып (—Ө∆)

Ќеонатальд≥ скрининг

8.2. ћақсаты: —туденттерде неонатальды скрининг және оның тұқым қуалайтын ауруларды алдын алуда маңызы жайлы түс≥н≥к қалыптастыру.

 

8.3. “апсырмалар:

8.3.1. Ќеонатальды скрининг, анықтамасы, оны өтк≥зуд≥ң критерийлер≥.

8.3.2. Ќеонатальды скрининг өтк≥зуд≥ң кезеңдер≥.

8.3.3. ‘енилкетонури€ға неонатальды скрининг жүрг≥зуд≥ ұйымдастыру.

8.3.4. “уа б≥ткен гипотериозға неонатальды скрининг жүрг≥зуд≥ ұйымдастыру.

8.3.5. ћуковисцидозға неонатальды скрининг жүрг≥зуд≥ ұйымдастыру.

8.3.6. јдреногенитальды синдромға (бүйрек үст≥ бездерд≥ң туа б≥ткен гиперплази€) неонатальды скрининг жүрг≥зуд≥ ұйымдастыру.

8.3.7. √алактоземи€ға неонатальды скрининг жүрг≥зуд≥ ұйымдастыру.

 

8.4. ќрындалу түр≥: презентаци€ дайындау.

8.5. ќрындалу шарттары:

а) тақырып бойынша нег≥зг≥ әдебиеттерд≥ оқу және таңдап алу;

б) библиографи€ны құрастыру;

в) ақпараттарды жүйелеу және өңдеу;

г) презентаци€ның жоспарын дайындау;

д) ЂMicrosoft Power Pointї бағдарламасы бойынша презентаци€ны құрастыру және дайындау;

е) ЂЅиологї атты —ҒҮ ба€ндау.

ѕрезентаци€ құрастыруға қойылатын талаптар:

а) презентаци€ны ЂMicrosoft Power Pointї бағдарламасы бойынша құрастыру;

б) слайд саны 10-15 аспауы; слайдқа үлкен мәт≥н жазылмауы қажет;

в) презентаци€ сауатты құрастырылуы әр≥ жең≥л қабылдануы қажет;

г) соңғы слайдта библиографи€ көрсет≥лед≥.

8.6. “апсыру мерз≥м≥: Ђћедициалық генетика нег≥здер≥ї тарауынан аралық бақылауға дей≥н.

 

8.7. Ѕағалау шарттары: барлығы 100 балмен бағаланады, бұл 100% сәйкес келед≥.

 

8.8. Әдебиеттер:

8.8.1. Ќаследственные болезни: национальное руководство /под ред. акад. –јћЌ Ќ.ѕ. Ѕочкова, акад. –јћЌ ≈. .√интера, акад. –јћЌ ¬.ѕ. ѕузырева. Ц ћ.: √Ёќ“ј–-ћедиа, 2012.

8.8.2. Ѕочков Ќ.ѕ.  линическа€ генетика. ћ.: √эотар-ћед, 2006.

8.8.3. √енетика. ѕод ред. »ванова ¬.». ћ.: јкадемкнига, 2006.

8.8.4. ћутовин √.–. ќсновы клинической генетики. ћ., 2001.

8.8.5. ћедицинска€ генетика: учеб. пособие/ –оберт Ћ.Ќьюссбаум, –одерик –. ћак-»ннес, ’антингтон ‘. ¬иллард: пер. с англ. ј. Ў. Ћатыпова; под ред. акад. –јћЌ Ќ. ѕ. Ѕочкова. ћ., √Ёќ“ј–-ћедиа, 2010.

8.9. Ѕақылау:

8.9.1. Ќеонатальды скрининг өтк≥зуд≥ң критерийлер≥.

8.9.2. «ат алмасудың бұзылуынан дамитын тұқым қуалайтын ауруларды алдын алуда неонатальды скринингт≥ң маңызы.

 

 лючевые слова на трЄх €зыках:

Ќа русском €зыке Ќа казахском €зыке Ќа английском €зыке
Ќеонатальный скрининг Цмассовое (100%) обследование новорожденных с целью ранней (доклинической) диагностики, лечени€ и предупреждени€ клинических про€влений наследственных дефектов обмена веществ. Ќеонаталды скрининг Цтұқым қуалайтын зат алмасу ауруларының клиникалық көр≥н≥с≥н≥ң алдын алу және ерте диагноз қою (клиникаға дей≥н), емдеу мақсатындажаңа туған нәрестелерд≥ (100%) жаппай електен өтк≥зу. Neonatal screening Цscreening (analysis) of newborns based on testing of all (100%) newborns in population aiming early (preclinical) diagnosis, treatment and prevention of development of clinical signs of disease.

 

–азработчик: —т. преп. Ќурпеисова ». .

17-тақырып (—Ө∆)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1322 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2233 - | 1905 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.