Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒЌҚ-ның метилдену≥
8.2. ћақсаты: ƒЌҚ-ның метилдену≥н≥ң молекулалық-генетикалық механизмдер≥ туралы студенттерде б≥л≥мдер≥н қалыптастыру.

8.3. “апсырмалар:

8.3.1. ƒЌҚ-ның метилдену≥ және оның гендер белсенд≥л≥г≥н≥ң реттелу≥ндег≥ рөл≥.

8.3.2. “аңдамалы метилдену.

8.3.3. ќнтогенезде метилденуд≥ң толқындары.

8.3.4. Ёволюци€да импритингт≥ң пайда болуы.

8.3.5. ћетилдену және ’-хромосоманың активсиздену≥.

8.3.6. ћетилдену және ≥с≥к ауруының пайда болуы.

 

8.4. ќрындау түр≥: презентаци€.

8.5. ќрындалу критерий≥:

а) тақырыбы бойынша нег≥зг≥ әдебиеттерд≥ оқу және жинау;

б) ақпаратты жүйелеу және өңдеу;

в) реферат жоспарын құру;

г) библиографи€ құрастыру;

д) рефератты жазу және безденд≥ру.

ѕрезентаци€ құрастыру талаптары:

а) презентаци€ ЂMicrosoft Power Pointї бағдарламасы бойынша құрастырылады;

б) слайдтар саны 10-15;

в) презентаци€лық слайдтарға үлкен мәт≥ндер жазыуға болмайды, жең≥л қабылданатындай және сауатты жасалынуы керек;

г) соңғы слайдта библиографи€ көрсет≥лу≥ қажет.

8.6. “апсыру мерз≥м≥: Ђћолекулалық биологи€ нег≥здер≥ї тарауынан болатын аралық бақылауға дей≥н.

8.7. Ѕағалау шарттары: 100 балмен бағаланады, бұл 100%- ке сәйкес келед≥.

 

8.8. Әдебиеттер:

8.8.1. Ёпигенетика//—. ћ. «аки€н, ¬.¬. ¬ласов, ≈. ¬. ƒементьева. Ќовосибирск: »зд-во —ќ –јЌ, 2012.

8.8.2. Ќесса  эри Ёпигенетика: как современна€ биологи€ переписывает наши представлени€ о генетике, заболевани€х и наследственности. –остов-на-ƒону: ‘еникс, 2012.

8.8.3. √алицкий ¬.ј. Ђ√ипотеза о механизме инициации малыми –Ќ  метилировани€ ƒЌ  denovo и аллельного исключени€ї (русский). ÷итологи€. 2008. 50 (4).

8.8.4. Elias Daura-Oller, Maria Cabre, Miguel A Montero, Jose L Paternain, and AntoniRomeu (2009)"Specific gene hypomethylation and cancer: New insights into coding region feature trends". Bioinformation. 2009; 3(8): 340Ч343.PMID PMC2720671.

8.8.5. Cao, Xiaofeng; Jacobsen, Steven E. (2003 Jul). ЂLocus-specific control of asymmetric and CpNpG methylation by the DRM and CMT3 methyltransferase genesї. PNAS.

8.8.6. Aufsatz, Werner; M. Florian Mette, Johannes van der Winden, Antonius J. M. Matzke, MarjoriMatzke (2002 Dec). ЂRNA-directed DNA methylationin Arabidopsisї. PNAS.

8.8.7. »нтернет сайты:

www.medicum/hnov/ru /docter/lib>ary/obsterics/Nisvander/24/php - cok

www.rusmedserv.com/forum/printthread.php?t=1003-27k

www.reterats.net/online/referat:php?d=rkr-a-3801-7k-

 

8.9. Ѕақылау:

8.9.1. ƒЌҚ метилдену≥н≥ң қызмет≥н≥ң маңызы неде?

8.9.2. ƒЌҚ метилдену≥н≥ң ағзадағы қызмет≥ қандай?

Үш т≥лдег≥ түс≥нд≥рме сөздер:

Қазақ т≥л≥нде ќрыс т≥л≥нде јғылшын т≥л≥нде
ЁпигеномикаЦ генетикалық мәт≥нге тәуелд≥ емес кер≥с≥нше генетикадан тыс әсерге тәуелд≥л≥кт≥ң генетикалық әсер≥н зерттейт≥н ғылым (мысалы, ƒЌҚ-ның метилдену≥) ЁпигеномикаЦ наука о генетических эффектах, не св€занных непосредственно с генетическим мәт≥ном, а обусловленных внегенетическими эффектами (например, метилированием ƒЌ )   Epigenomies Ц science of genetic effects not directly connected with genetic text, but caused by extragenetic effects (DNA methylation)  
Ёпигенетикалық өзгер≥с- генетикалық ақпараттың өзгеру≥не (мутаци€сына) тәуелд≥ емес, генн≥ң көр≥н≥с беру≥ндег≥ өзгер≥с≥ Ёпигенетические изменени€ Ц изменени€ в про€влении генов, не обусловленные изменением генетической информации (мутаци€ми)   Epigenetic changes Ц changes in gene expression, not connected with mutations  

 

 

Құрастырушы: аға оқытушы “аракова  .ј.

5-тақырып (—Ө∆)

 

Ёпигенетика

8.2. ћақсаты: —туденттерде эпигенетика, оның реттелу≥н≥ң молекулалық-генетикалық механизмдер≥ туралы заманауи көзқарастарды қалыптастыру.

8.3. “апсырмалар:

8.3.1. Ёпигенетика туралы заманауи көзқарас.

8.3.2. √ендер белсенд≥л≥г≥н≥ң эпигенетикалық реттелу механизмдер≥.

8.3.3. ƒЌҚ-ның метилдену≥, оның гендер белсенд≥л≥г≥н≥ң реттелу≥ндег≥ рөл≥.

8.3.4. √истондар модификаци€сы, оның гендер белсенд≥л≥г≥н≥ң реттелу≥ндег≥ рөл≥.

8.3.5. –ЌҚ- интерференци€сы, оның гендер белсенд≥л≥г≥н≥ң реттелу≥ндег≥ рөл≥..

8.3.6. Ёпигенетика және адамның тұқым қуалайтын аурулары.

 

8.4. ќрындалу түр≥: реферат немесе презентаци€

8.5. ќрындалу критерийлер≥:

а) тақырыбы бойынша нег≥зг≥ әдебиеттерд≥ оқу және жинау;

б) ақпаратты жүйелеу және өңдеу;

в) реферат жоспарын құру;

г) библиографи€ құрастыру;

д) рефератты жазу және безденд≥ру.

 

–ефераттың құрылымы:

1) бетт≥к парақ (талапқа сай безенд≥ру);

2) мазмұны (рефераттың бөл≥мдер≥н,бет≥н рет≥мен орналастырып номерлеу);

3) к≥р≥спе (талданатын мәселенн≥ң мән≥н, маңыздылығы мен өзект≥л≥г≥н көрсету және рефераттың мақсаты мен тапсырмаларын анықтау);

4) нег≥зг≥ бөл≥м (рефераттың әр б≥р бөл≥м≥ жеке мәселен≥ немесе оның б≥р жағын қамту керек және алдыңғы бөл≥мдермен логикалық байланысты болуы қажет, бұл бөл≥г≥не кестелер, сызбалар, графиктер, суреттер және т.б. енг≥зуге болады);

5) қортынды (тұжырым жасалынып, реферат тақырыбының жалпы қорытындылары бер≥лед≥, ұсыныстар жасалынады);

6) әдебиеттер т≥з≥м≥.

–ефератты безенд≥рудег≥ қойылатын талаптар:

а) рефераттың көлем≥ 10-15 бет болу керек (қосымша беттер реферат көлем≥не к≥рмейд≥);

б) реферат сауатты түрде орындалу қажет, ба€ндау мәдениет≥ сақталу керек;

в) ба€ндалу барысында қолданған әдебиетке с≥лтеу болуы керек;

г) библиографи€ дұрыс құрастырылуы қажет.

ѕрезентаци€ жасауда қойылатын талаптар:

а) презентаци€ УMicrosoft Power PointФ бағдарламасы бойынша құрастырылады;

б) слайд саны 10-15 аспауы қажет;

в) презентаци€ жасауда слайдқа үлкен текстер жазуға болмайды, жең≥л қабылданатын және сауатты жасалынуы қажет;

г) библиографи€ бойынша с≥лтеме рет≥ дұрыс құрастырылуы қажет.

8.6. “апсыру мерз≥м≥: Ђћолекулалық биологи€ нег≥здер≥ї тарауы бойынша аралық бақылауға дей≥н

8.7. Ѕағалау критерийлер≥: 100 баллдық жүйес≥мен бағаланады, бұл 100%-ке сәйкес келед≥.

8.8. Әдебиеттер:

8.8.1. Ёпигенетика//—. ћ. «аки€н, ¬.¬. ¬ласов, ≈. ¬. ƒементьева. Ќовосибирск: »зд-во —ќ –јЌ, 2012.

8.8.2. Ќесса  эри Ёпигенетика: как современна€ биологи€ переписывает наши представлени€ о генетике, заболевани€х и наследственности. –остов-на-ƒону: ‘еникс, 2012.

8.8.3. √алицкий ¬.ј. Ђ√ипотеза о механизме инициации малыми –Ќ  метилировани€ ƒЌ  denovo и аллельного исключени€ї (русский). ÷итологи€. 2008. 50 (4).

8.8.4. Elias Daura-Oller, Maria Cabre, Miguel A Montero, Jose L Paternain, and AntoniRomeu (2009)"Specific gene hypomethylation and cancer: New insights into coding region feature trends". Bioinformation. 2009; 3(8): 340Ч343.PMID PMC2720671.

8.8.5. Cao, Xiaofeng; Jacobsen, Steven E. (2003 Jul). ЂLocus-specific control of asymmetric and CpNpG methylation by the DRM and CMT3 methyltransferase genesї. PNAS.

8.8.6. Aufsatz, Werner; M. Florian Mette, Johannes van der Winden, Antonius J. M. Matzke, MarjoriMatzke (2002 Dec). ЂRNA-directed DNA methylationin Arabidopsisї. PNAS.

8.8.7. Ќаследственные болезни: национальное руководство/под.ред.акад. –јћЌ Ќ.ѕ. Ѕочкова.-ћ.: √Ёќ“ј–-ћедиа, 2012.

»нтернет сайты:

www.medicum/hnov/ru /docter/lib>ary/obsterics/Nisvander/24/php - cok

www.rusmedserv.com/forum/printthread.php?t=1003-27k

www.reterats.net/online/referat:php?d=rkr-a-3801-7k-

 

8.9. Ѕақылау:

8.9.1. Ёпигенетика ұғымы.

8.9.2. ƒЌҚ метилдену≥.

Үш т≥лдег≥ түс≥нд≥рме сөздер:

Қазақ т≥л≥нде ќрыс т≥л≥нде јғылшын т≥л≥нде
ЁпигеномикаЦ генетикалық мәт≥нге тәуелд≥ емес кер≥с≥нше генетикадан тыс әсерге тәуелд≥л≥кт≥ң генетикалық әсер≥н зерттейт≥н ғылым (мысалы, ƒЌҚ-ның метилдену≥) ЁпигеномикаЦ наука о генетических эффектах, не св€занных непосредственно с генетическим мәт≥ном, а обусловленных внегенетическими эффектами (например, метилированием ƒЌ )   Epigenomies Ц science of genetic effects not directly connected with genetic text, but caused by extragenetic effects (DNA methylation)  
Ёпигенетикалық өзгер≥с- генетикалық ақпараттың өзгеру≥не (мутаци€сына) тәуелд≥ емес, генн≥ң көр≥н≥с беру≥ндег≥ өзгер≥с≥ Ёпигенетические изменени€ Ц изменени€ в про€влении генов, не обусловленные изменением генетической информации (мутаци€ми)   Epigenetic changes Ц changes in gene expression, not connected with mutations  

Құрастырушы: оқытушы “анеева √.“.

 

6-тақырып (—Ө∆)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1607 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1957 - | 1774 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.