Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ проф≥лактичноњ д≥€льност≥
—оц≥альн≥ перетворенн€, що в≥дбуваютьс€ в наш≥й крањн≥ про≠т€гом останн≥х рок≥в, вимагають докор≥нних зм≥н в крим≥нальн≥й пол≥тиц≥, правоохоронн≥й ≥ правозастосовн≥й практиц≥. ¬ зв'€з≠ку з вимогами щодо радикальних зм≥н стилю, форм ≥ метод≥в роботи на сучасному ет-ап≥, декларованими в≥дпов≥дними доку≠ментами ћ¬—, сл≥д визнати нагальною потребу в суттЇв≥й акти≠в≥зац≥њ людського чинника в д≥€льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ.

Ќова стратег≥€ розвитку ћ¬— ”крањни передбачаЇ переор≥Їн≠тац≥ю м≥л≥ц≥њ, в тому числ≥ служби д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ, в напр€мку пр≥оритетност≥ людини, конституц≥йн≥ права €коњ мають бути над≥йно захищен≥. ѕеред прац≥вниками м≥л≥ц≥њ гро≠мадськоњ безпеки ќ¬— ѕоставлено завданн€ переходу в≥д жорст≠ких адм≥н≥стративних ћетод≥в роботи до сп≥вроб≥тництва з гро≠мадськ≥стю. ќсновним напр€мом д≥€льност≥ прац≥вник≥в маЇ стати не ст≥льки приск≥пливий пошук правопорушень, ск≥льки


ѕгихолого-педагог≥чн≥ засади проф≥лактичноњ д≥€льност≥ 305

≥аданн€ соц≥ально-правовоњ допомоги. Ќа сучасному етап≥ кер≥-≥шицтво ћ¬— ор≥ЇнтуЇ сп≥вроб≥тник≥в служби на соц≥ально-пра≠вове обслуговуванн€ населенн€, передбачаЇ б≥льш широке зас≠тосуванн€ заход≥в з п≥дтриманн€ громадського пор€дку, охоро≠ни житт€, здоров'€, прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад€н. ÷е по≠гребуЇ своЇчасного збору ≥ оперативного анал≥зу значущоњ ≥нфор≠мац≥њ, встановленн€ безпосереднього контакту з населенн€м, зокрема, за допомогою в≥дв≥дуванн€ громад€н удома, вир≥шен≠н€ др≥бних конфл≥кт≥в на м≥сц≥, спостереженн€ ≥ контролю за повед≥нкою крим≥нал≥зованих ос≥б.

ќск≥льки проф≥лактична функц≥€ реал≥зуЇтьс€ в ход≥ зд≥йсненн€ практично вс≥х основних вид≥в д≥€льност≥ д≥льнич≠них ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ (адм≥н≥стративноњ, оперативно-розшуко-воњ, крим≥нально-процесуальноњ), вона набуваЇ значенн€ комп≠лексу орган≥зац≥йно-правових вплив≥в сп≥вроб≥тник≥в ќ¬— дл€ дос€гненн€ поставленоњ метиЧзабезпеченн€ ≥ п≥дтриманн€ пра≠вопор€дку. ƒ≥€льн≥сть ƒ≤ћ Ї особливим видом управл≥нських в≥дносин, де орган≥зац≥€ набуваЇ особливого значенн€ €к управ≠л≥нн€ у сфер≥ правопор€дку.

” зв'€зку з зазначеним докор≥нно зм≥нюютьс€ зв≥тн≥ показ≠ники в робот≥ д≥льничних ≥нспектор≥в. ѕерш за все, це забезпе≠ченн€ контролю за ран≥ше засудженими та крим≥нально налаш≠тованими особами, запоб≥ганн€ злочинам у сфер≥ економ≥ки, попередженн€ правопорушень на вулиц€х та в громадських м≥сц€х, робота з неповнол≥тн≥ми, боротьба з нелегальною м≥гра≠ц≥Їю, реал≥зац≥€ контрольно-нагл€дових функц≥й тощо.

—ьогодн≥ на р≥зних обл≥ках д≥льничних ≥нспектор≥в перебу≠ваЇ понад 700 тис€ч громад€н. —еред нихЧособи, що перебува≠ють п≥д адм≥н≥стративним нагл€дом, ран≥ше засуджен≥, засуд≠жен≥ умовно, а також неблагополучн≥ с≥м'њ, батьки, що негатив≠но впливають на вихованн€ д≥тей, п'€ниц≥, наркомани ≥ де€к≥ категор≥њ псих≥чно хворих ос≥б (т≥, що можуть становити сус≠п≥льну небезпеку). “обто це люди, в≥д €ких можна чекати вчи≠ненн€ злочин≥в ≥ правопорушень. ўодо кожноњ такоњ особи д≥льничному ≥нспектору необх≥дно зд≥йснювати комплекс орга≠н≥зац≥йних ≥ проф≥лактичних заход≥в. ћожна стверджувати, що д≥€льн≥сть д≥льничного ≥нспектора м≥л≥ц≥њ не може бути ефектив-


306 “ема 12

ною без застосуванн€ загальних ≥ спец≥альних психолог≥чних знань. “ому психолого-педагог≥чн≥ знанн€, вм≥нн€ та навички Ї необх≥дним функц≥ональним елементом д≥€льност≥ д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ, що допомагаЇ краще ор≥Їнтуватис€ в робот≥ з населенн€м, ц≥леспр€мовано зд≥йснювати анал≥з оперативноњ обстановки на адм≥н≥стративн≥й д≥льниц≥, улагоджувати с≥мейно-побутов≥ конфл≥кти, ефективно розгл€дати скарги та за€ви гро≠мад€н, активно взаЇмод≥€ти з представниками громадськост≥.

«г≥дно з сучасною концепц≥Їю, ƒ≤ћ маЇ стати Ђс≥мейним м≥л≥ц≥онеромї, а в≥дтак ц€ д≥€льн≥сть потребуЇ належного психо≠лог≥чного забезпеченн€. ѕри цьому ≥стотного значенн€ набува≠ють особливост≥ сп≥лкуванн€, встановленн€ психолог≥чного кон≠такту з громад€нами. ƒ≤ћ Ч це сп≥вроб≥тники, €к≥ щодн€ сп≥лку≠ютьс€ з населенн€м, за њх профес≥йними д≥€ми формуЇтьс€ гро≠мадська думка про роботу м≥л≥ц≥њ загалом ≥ стан справ у дер≠жав≥, бо ≥нколи д≥льничний ≥нспектор м≥л≥ц≥њ Ї чи не Їдиним пред≠ставником влади дл€ тис€ч громад€н, наприклад, у с≥льськ≥й м≥сцевост≥. ƒо реч≥, за оф≥ц≥йною статистикою ћ¬— ”крањни, в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ за допомогою д≥льничних розкриваЇтьс€ понад 40% злочин≥в, а в великих м≥стах Ч майже вдв≥ч≥ менше.

 р≥м цього, суттЇвою складовою профес≥йноњ д≥€льност≥ д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ Ї њњ напружен≥сть, екстре≠мальн≥сть багатьох службових ситуац≥й €к пох≥дна в≥д повс€к≠денного сп≥лкуванн€ з р≥зними категор≥€ми громад€н, у тому числ≥

Ч негативно налаштованими щодо правоохоронних орган≥в.
Ѕлизько 55% вс≥х службових ситуац≥й д≥льничн≥ ≥нспектор≥ м≥л≥ц≥њ
визначають €к екстремальн≥, так≥, що суттЇво впливають на осо≠
бист≥сть, м≥ст€ть елементи небезпеки дл€ житт€ та здоров'€ пра≠
ц≥вника. «а оф≥ц≥йними даними ћ¬— ”крањни, у структур≥ зло≠
чин≥в, вчинених проти прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, служба д≥льничних
≥нспектор≥в займаЇ друге м≥сце п≥сл€ патрульно-постовоњ служби
м≥л≥ц≥њ, дал≥ йдуть прац≥вники ƒј≤ та карного розшуку.

≤сторично сформована традиц≥йна система орган≥зац≥њ д≥€ль≠ност≥ ƒ≤ћ обумовлюЇтьс€ двома чинниками: територ≥альним ≥ соц≥ально-демограф≥чним. “ому њњ конкретний зм≥ст у сфер≥ охо≠рони громадського пор€дку ≥ проф≥лактики правопорушень зав≠жди пр€мо або опосередковано пов'€заний ≥з м≥кросередовищем

Ч ц€ обставина накладаЇ певний в≥дбиток на форми ≥ методи


ѕсихолого-педагог≥чн≥ засади проф≥лактичноњ д≥€льност≥ 307

роботи, що у ц≥лому детерм≥нуютьс€ крим≥нолог≥чними, соц≥аль≠но-економ≥чними, географ≥чними, психолог≥чними й ≥ншими чинниками, що визначають оперативну обстановку.

ѕрот€гом останн≥х 20 рок≥в служба ƒ≤ћ зазнала значних орган≥зац≥йно-функц≥ональних зм≥н. ” ход≥ њњ становленн€ ≥ роз≠витку цей ≥нститут змушений був вир≥шувати комплекс проблем, частина з €ких залишилас€ актуальною й донин≥ (багатофунк-ц≥ональн≥сть, в≥двол≥канн€ сп≥вроб≥тник≥в на виконанн€ функц≥й, не пов'€заних ≥з обслуговуванн€м д≥льниц≥, розпоро≠шен≥сть зусиль, неч≥тк≥сть критер≥њв ≥ показник≥в оц≥нки ефек≠тивност≥ прац≥, слабка спец≥ал≥зац≥€ сп≥вроб≥тник≥в). ѕевний елемент орган≥зац≥йноњ ≥ правовоњ невизначеност≥ вносить в њњ роботу ≥ в≥дсутн≥сть загального ѕоложенн€ про адм≥н≥стративну службу м≥л≥ц≥њ, €к нормативно-правового акта, регламентуючо≠го д≥€льн≥сть ≥ правове положенн€ ƒ≤ћ в систем≥ ћ¬— ”крањни.

Ќа даний час ƒ≤ћ керуютьс€ Ђ≤нструкц≥Їю д≥льничного ≥нспектора м≥л≥ц≥њї, затвердженою в 1992 роц≥, та ≥ншими нор≠мативно-правовими актами, що вже не в≥дпов≥дають вимогам сучасност≥. “ак, у н≥й визначен≥ дв≥ основн≥ функц≥њ:

Ч охорона громадського пор€дку, попередженн€ та розкрит≠
т€ злочин≥в;

Ч проведенн€ ≥ндив≥дуальноњ проф≥лактичноњ роботи.
«агально-проф≥лактична та функц≥€ спри€нн€ у межах

своЇњ компетенц≥њ державним органам, п≥дприЇмствам, уста≠новам ≥ орган≥зац≥€м у виконанн≥ покладених на них законом обов'€зк≥в €к самост≥йн≥ напр€мки роботи не в≥дзначен≥, а функц≥€ наданн€ соц≥альноњ та правовоњ допомоги громад€нам зовс≥м в≥дсутн€.

ќсновними завданн€ми ƒ≤ћ на адм≥н≥стративн≥й д≥льниц≥ Ї:

Ч захист прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад€н в≥д злочинних
пос€гань;

Ч проведенн€ проф≥лактичноњ роботи серед ос≥б, схильних
до вчиненн€ злочин≥в та ≥нших правопорушень;

Ч забезпеченн€ охорони громадського пор€дку;

Ч запоб≥ганн€, припиненн€ та розкритт€ злочин≥в;

Ч зд≥йсненн€ адм≥н≥стративного нагл€ду за особами, щодо
€ких його встановлено;

Ч боротьба з пи€цтвом, алкогол≥змом ≥ наркоман≥Їю.“ема 12


якщо виходити з того, що завданн€ д≥льничного ≥нспекто≠ра повинн≥ бути подальшою конкретизац≥Їю завдань м≥л≥ц≥њ, ви≠черпно перел≥чених в «акон≥ ”крањни Ђѕро м≥л≥ц≥юї, то в≥д ньо≠го сл≥д вимагати зосередженн€ зусиль на зд≥йсненн≥ загальноњ й ≥ндив≥дуальноњ проф≥лактичноњ роботи з особами, охорон≥ гро≠мадського пор€дку ≥ боротьб≥ з≥ злочинн≥стю на закр≥плен≥й д≥льниц≥. «окрема, одним ≥з завдань м≥л≥ц≥њ ЇЂ...участьу наданн≥ соц≥альноњ та правовоњ допомоги, спри€нн€ в межах своЇњ ком≠петенц≥њ державним органам, п≥дприЇмствам, закладам та орган≥зац≥€м у виконанн≥ покладених на них законом обо≠в'€зк≥в. ¬ основ≥ д≥€льност≥ повинна бути сп≥впрац€ з населен≠н€м, що позитивно впливаЇ на стан правопор€дку на адм≥н≥ст≠ративн≥й д≥льниц≥, пол≥пшуЇ в≥дносини ≥ зм≥цнюЇ дов≥ру грома≠д€н до м≥л≥ц≥њ в ц≥ломуї.

«г≥дно законом≥рностей управл≥нн€ в ќ¬—, обов'€зок Ч це закр≥плена в в≥дпов≥дних нормативних актах конкретизац≥€ функц≥й. «г≥дно ≤нструкц≥њ, на ƒ≤ћ покладаЇтьс€ набагато б≥льше обов'€зк≥в, н≥ж визначено функц≥й. Ќаприклад ƒ≤ћ зобо≠в'€заний: складати протоколи при порушенн≥ правил вулично≠го руху, паспортних правил, правил пожежноњ безпеки, правил торг≥вл≥ тощо; перев≥р€ти та контролювати об'Їкти дозв≥льноњ системи; встановлювати про€ви безгосподарност≥; проводити досудову п≥дготовку матер≥ал≥в за протокольною формою; вис≠тупати перед населенн€м з правових питань, виконувати дору≠ченн€ р≥зних кер≥вник≥в, надавати спри€нн€ народним депута≠там ≥ посадовим особам, органам —Ѕ”, прокуратури ≥ судам, орга≠нам охорони здоров'€ та ветеринарного нагл€ду (дотриманн€м сан≥тарних правил, проведенн€ карантинних заход≥в при еп≥де≠м≥€х та еп≥зоот≥€х), природоохоронним органам (охорона зеле≠них насаджень, захист в≥д забрудненн€ навколишнього середо≠вища, боротьба з браконьЇрством ≥ порушенн€ми правил полю≠ванн€ ≥ рибальства).

ќтже, в≥дсутн≥сть обірунтованих орган≥зац≥йних засаду забез≠печенн≥ д≥€льност≥ ƒ≤ћ призводить до дублюванн€ д≥€льност≥ са≠мост≥йних галузевих служб ≥ п≥дрозд≥л≥в ќ¬— та ≥нших в≥домств (паспортноњ служби, державноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ, дозв≥льноњ системи, ≥нспекц≥њ виправних роб≥т в≥йськових ком≥сар≥ат≥в та ≥н.).


ѕсихолого-педагог≥чн≥ засади проф≥лактичноњ д≥€льност≥ 309

ƒл€ ефективного вир≥шенн€ широкого кола службових обо≠в'€зк≥в необх≥дно регул€рно взаЇмод≥€ти з ≥ншими сп≥вроб≥тни≠ками орган≥в внутр≥шн≥х справ, ≥з прац≥вниками ≥нших право≠охоронних орган≥в, державних в≥домств, установ ≥ громадських орган≥зац≥й. ÷е потребуЇ звертанн€ до багатьох джерел дл€ одержанн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ, а також вимагаЇ багато часу дл€ процесуального оформленн€ скарг ≥ за€в громад€н, пов≥дом≠лень про злочини ≥ правопорушенн€, численних в≥дпов≥дей на запити. ” традиц≥йних умовах кожний ƒ≤ћ витрачаЇ на запов≠ненн€, опрацюванн€ ≥ п≥дготуванн€ р≥зних документ≥в у серед≠ньому до 30% службового часу, природно, на шкоду своњй ос≠новн≥й проф≥лактичн≥й робот≥.

ќкр≥м того, така орган≥зац≥€ ≥нформац≥йного пошуку не доз≠вол€Ї забезпечити ефективну анал≥тико-прогностичну функц≥ю ви€вленн€ законом≥рностей, причин ≥ умов, що лежать в основ≥ розвитку негативних соц≥альних €вищ, €ким покликан≥ проти≠д≥€ти органи внутр≥шн≥х справ. ўоденна оц≥нка оперативноњ обстановки, правильне реагуванн€ на р≥зн≥ њњ стани, оптималь≠не використанн€ сил ≥ засоб≥в, комплексний п≥дх≥д до орган≥зац≥њ охорони громадського пор€дку ≥ протид≥њ злочинност≥ Ч ц€ ви≠мога часу може бути вир≥шена т≥льки на основ≥ досконалоњ ≥нфор≠мац≥йноњ системи.

ƒ≥€льн≥сть ƒ≤ћ в≥дбуваЇтьс€ в надзвичайно складних ≥р≥зно-ман≥тних умовах. ѕрийом громад€н, що займаЇ 2-3 години службового часу, €к зазначено в ≤нструкц≥њ, не менше двох раз≥в на тиждень (практика св≥дч≥ть, що прийом може зд≥йснюватись майже щоденно) ≥ робота з документац≥Їю найчаст≥ше сполуча≠ютьс€. «начний час займають обх≥д адм≥н≥стративноњ д≥льниц≥, розгл€д скарг, ≥ндив≥дуально-проф≥лактична робота ≥ т. ≥н. “ому тривал≥сть робочого дн€ д≥льничного ≥нспектора складаЇ в се≠редньому 11 годин на добу, причому в≥дсутн≥ регул€рн≥ дн≥ в≥дпо≠чинку, частими Ї н≥чн≥ чергуванн€; виконанн€ численних дору≠чень, не пов'€заних ≥з обслуговуванн€м територ≥њ; участь в охо≠рон≥ громадського пор€дку, робота за спец≥альними оператив≠ними ≥ проф≥лактичними планами. ƒо зазначеного сл≥д додати значн≥ перем≥щенн€ по територ≥њ при в≥дсутност≥ службового ав≠тотранспорту (у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ середн€ адм≥н≥стративна


310 “ема 12

д≥льниц€ м≥стить у соб≥ 5-8 населених пункт≥в); р≥зноспр€мован≥ обов'€зки, розмањт≥сть локальних завдань, неможлив≥сть плану≠ванн€ у зв'€зку з великою к≥льк≥стю р≥зноман≥тних доручень, су≠перечливих вказ≥вок р≥зних кер≥вник≥в та ≥н.

ќц≥нка д≥€льност≥ д≥льничного ≥нспектора м≥л≥ц≥њ маЇ к≥льк≥сн≥ ≥ €к≥сн≥ характеристики:

а) показник результативност≥ Ч к≥льк≥сть виконаних за пев≠
ний пер≥од часу однор≥дних д≥й у рамках реал≥зац≥њ певного фун≠
кц≥онального обов'€зку (число розкритих злочин≥в, складених
протокол≥в про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ ≥ т. ≥н.);

б) показник €кост≥ Ч к≥льк≥сть д≥й, що не дали оч≥куваного
результату виконаних ≥з порушенн€м законодавства чи встанов≠
лених терм≥н≥в (число допущених порушень законност≥, скасо≠
ваних прокурором постанов та ≥н.);

в) показник ефективност≥ Ч сп≥вв≥дношенн€ показник≥в ре≠
зультативност≥ та €кост≥, що характеризують виконанн€ певно≠
го функц≥онального обов'€зку.

ќсновними функц≥€ми д≥€льност≥ ƒ≤ћ по виконанню зав≠дань, зазначених у «акон≥ ”крањни Ђѕро м≥л≥ц≥юї, Ї:

1) участь у наданн≥ соц≥альноњ та правовоњ допомоги грома≠
д€нам;

2) зд≥йсненн€ загальноњ проф≥лактики (пропаганда боротьби
з пи€цтвом, алкогол≥змом ≥ наркоман≥Їю, правова пропаганда,
пропаганда безпеки дорожнього руху, пожежноњ безпеки та ≥н.),
а також д≥€льн≥сть по встановленню та нейтрал≥зац≥њ причин ≥
умов, що спри€ють вчиненню злочин≥в ≥ правопорушень;

3) зд≥йсненн€ ≥ндив≥дуально-проф≥лактичноњ роботи (стосов≠
но ос≥б, схильних до вчиненн€ правопорушень; ос≥б, €к≥ допус≠
кають правопорушенн€ в сфер≥ с≥мейно-побутових в≥дносин;
неповнол≥тн≥х правопорушник≥в, батьк≥в та ос≥б, що њх зам≥н€≠
ють, €к≥ негативно впливають на вихованн€ д≥тей; ос≥б, €к≥ в≥дбу≠
ли покаранн€ у вигл€д≥ позбавленн€ вол≥; умовно-засуджених та
умовно-зв≥льнених ос≥б та ≥н.);

4) охорона громадського пор€дку на територ≥њ закр≥пленоњ
д≥льниц≥;

5) участь у розкритт≥ злочин≥в, встановленн€ злочинц≥в, €к≥
переховуютьс€, й ≥нших розшукуваних ос≥б. ƒ≥льничний ≥нспек≠
тор м≥л≥ц≥њ, зокрема: до прибутт€ сл≥дчо-оперативноњ групи за-


ѕсихолого-педагог≥чн≥ засади проф≥лактичноњ д≥€льност≥ 311

безпечуЇ охорону м≥сц€ под≥њ, збереженн€ сл≥д≥в злочинц≥в, орган≥зовуЇ наданн€ нев≥дкладноњ допомоги потерп≥лим особам; з'€совуЇ обставини злочину, встановлюЇ св≥дк≥в, прикмети зло≠чинц≥в, про що негайно допов≥даЇ кер≥вникам сл≥дчо-оператив≠ноњ групи, органу внутр≥шн≥х справ або черговим черговоњ час≠тини; орган≥зовуЇ та особисто вживаЇ заход≥в дл€ пересл≥дуван≠н€ ≥ затриманн€ ос≥б, €к≥ вчинили злочин.

¬иход€чи з перел≥чених функц≥й, можна конкретизувати ос≠новн≥ напр€ми д≥€льност≥ ƒ≤ћ: проф≥лактичний, адм≥н≥стра≠тивний, крим≥нально-процесуальний, орган≥зац≥йний, соц≥аль≠но-правовоњ допомоги.

¬изначенн€ служби д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ в €кост≥ найважлив≥шоњ ланки перебудови д≥€льност≥ системи орган≥в внутр≥шн≥х справ у ц≥лому обумовлено двома чинниками. ѕер≠ший ≥з них визначаЇтьс€ особливим м≥сцем д≥льничного, що:

а) зд≥йснюЇ самост≥йно або бере участь у реал≥зац≥њ на закр≥≠
плен≥й за ним адм≥н≥стративн≥й д≥льниц≥ практично вс≥х на≠
пр€мк≥в д≥€льност≥ ≥ функц≥й м≥ськрайоргану внутр≥шн≥х справ
(на нього покладене виконанн€ 86 функц≥ональних обов'€зк≥в ≥
276 вид≥в роб≥т);

б) Ї орган≥затором д≥€льност≥ (насампередЧвзаЇмод≥њ) на об≠
слуговуван≥й територ≥њ представник≥в органу внутр≥шн≥х справ,
≥нших державних орган≥в, громадських формувань ≥з протид≥њ
злочинност≥ та охорони правопор€дку;

в) представл€Ї ќ¬— перед населенн€м, €ке проживаЇ на ад≠
м≥н≥стративн≥й д≥льниц≥.

ƒругий чинник пол€гаЇ в тому, що зд≥йсненн€ профес≥йних функц≥й потребуЇ високого р≥вн€ не лише матер≥ально-техн≥ч≠ного забезпеченн€, але й профес≥йноњ, у тому числ≥ профес≥йно-психолог≥чноњ п≥дготовки ƒ≤ћ через необх≥дн≥сть зд≥йсненн€ проф≥лактичноњ роботи щодо все б≥льш проблемних категор≥й населенн€.

3. ѕсихолог≥чний зм≥ст та опосередкуванн€ функц≥ональних обов'€зк≥в д≥льничного ≥нспектора м≥л≥ц≥њ

ѕри проведенн≥ психолог≥чного анал≥зу д≥€льност≥ ƒ≤ћ не можна обмежитис€ т≥льки з'€суванн€м сукупност≥ вид≥в його


312 “ема 12

д≥€льност≥. ѕсихолог≥чна структура д≥€льност≥ м≥стить у соб≥ не лише певн≥ њњ види, але й сукупн≥сть елемент≥в, функц≥й, д≥й, на≠вичок, необх≥дних ≥ реал≥зованих у кожному з них. “ому будь-€кий вид д≥€льност≥ Ї складною структурою, що ви€вл€Їтьс€ че≠рез вивченн€ њњ елемент≥в, зд≥йснюваних д≥й, умов, метод≥в до≠с€гненн€ ц≥лей.

ƒ≤ћ, обраний у €кост≥ об'Їкта досл≥дженн€, в≥дноситьс€ до такого класу об'Їкт≥в психолог≥чного вивченн€, €к особист≥сть профес≥онала. «в≥дси до двох основних, традиц≥йних напр€мк≥в психолог≥чного анал≥зу особистост≥, особистост≥ €к об'Їкта ≥ осо≠бистост≥ €к суб'Їкта психолог≥чних в≥дносин, додаЇтьс€ трет≥й Ч вивченн€ њњ профес≥йноњ д≥€льност≥.

ѕри вивченн≥ д≥€льност≥ в н≥й ви€вл€ютьс€ б≥льш ≥ менш зна≠чим≥ психолог≥чн≥ чинники, пост≥йн≥ ≥ тимчасов≥, необх≥дн≥ ≥ ви≠падков≥. ” процес≥ анал≥зу ц≥ моменти обов'€зково повинн≥ вра≠ховуватис€ дл€ того, щоб не припуститис€ помилки при досл≥д≠женн≥, не зм≥шати випадков≥ елементи з законом≥рними, тим≠часов≥ чинники з пост≥йними тощо.

–озгл€немо основн≥ р≥зновиди д≥€льност≥ д≥льничного ≥нспек≠тора м≥л≥ц≥њ.

1. ѕ≥знавальна д≥€льн≥сть. ѕ≥знанн€ Ї складовою частиною будь-€коњ д≥€льност≥ людини. ѕри зд≥йсненн≥ трудовоњ д≥€льност≥ людина п≥знаЇ об'Їкт прац≥, його взаЇмозв'€зки з ≥ншими об'Їкта≠ми та ≥н. ” процес≥ д≥€льност≥ ц≥л≥, об'Їкти, способи п≥знанн€ можуть ≥стотно зм≥нюватис€, а це означаЇ, що зм≥нюЇтьс€ струк≠тура п≥знавальноњ д≥€льност≥.

ќсобливост≥ п≥знавальноњ д≥€льност≥ ƒ≤ћ: 1) неспе-циф≥чн≥сть об'Їкт≥в п≥знанн€ (накопиченн€, опрацюванн€ ≥ ви≠користанн€ ≥нформац≥њ про обслуговувану територ≥ю та насе≠ленн€, €ке на н≥й проживаЇ) при специф≥чност≥ њњ спр€муванн€ на реал≥зац≥ю проф≥лактичноњ функц≥њ; 2) широкий спектр на≠пр€м≥в пошуку ≥нформац≥њ (м≥сц€ масового в≥дпочинку, потен≠ц≥йно крим≥ногенн≥ м≥сц€, м≥сц€ збереженн€ товарно-матер≥≠альних ц≥нностей незалежно в≥д форм власност≥, об'Їкти доз≠в≥льноњ системи, аптеки та ≥нш≥ м≥сц€, де збер≥гаютьс€, пере≠робл€ютьс€ або застосовуютьс€ наркотичн≥ засоби тощо); 3) не≠обх≥дн≥сть крим≥нолог≥чного узагальненн€ одержаноњ ≥нфор-


ѕсихолого-педагог≥чн≥ засади проф≥лактичноњ д≥€льност≥ 313

мац≥њ та ѓѓ подальшого структуруванн€ (корислива, насильниць≠ка, необережна; правопорушенн€ неповнол≥тн≥х, рецидив, гру≠пов≥ правопорушенн€, ж≥ноч≥ правопорушенн€ ≥ т. ≥н.) та роз≠робки системи в≥дпов≥дних заход≥в; 4) значна питома вага еле≠мент≥в прогнозуванн€.

2.  омун≥кативна д≥€льн≥сть. ƒос€гненн€ мети д≥€льност≥
ƒ≤ћ, €к правило, неможливе без попереднього впливу на ≥ншу
особу, без складноњ комун≥кативноњ орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ. ѕро≠
фес≥йне сп≥лкуванн€ виступаЇ тут €к психолог≥чний зас≥б ви≠
р≥шенн€ оперативно-службових завдань. —кладн≥сть профе≠
с≥йного сп≥лкуванн€ визначаЇтьс€ розмањтт€м ц≥лей ≥ задач,
суб'Їкт≥в ≥ об'Їкт≥в, форм ≥ метод≥в, засоб≥в ≥ умов взаЇмод≥њ. ”
сп≥лкуванн≥ в≥дбуваЇтьс€ обм≥н ≥нформац≥Їю, взаЇмовплив ≥
взаЇморозум≥нн€ людей, зд≥йснюЇтьс€ вплив один на одного,
передача досв≥ду.

ќсобливост≥ комун≥кативноњ д≥€льност≥ ÷≤ћ: 1) сп≥лкуванн€ з р≥зними категор≥€ми громад€н (в≥д посадовц≥в високого р≥вн€ до соц≥ально та психолог≥чно деградованих ос≥б); 2) вир≥шенн€ конфл≥ктних ситуац≥й, що потенц≥йно небезпечн≥ вчиненн€м правопорушень та злочин≥в; 3) необх≥дн≥сть допроцесуального реагуванн€ на одержан≥ пов≥домленн€ з одночасним визначен≠н€м њх процесуальноњ перспективи.

3. ќрган≥заторська д≥€льн≥сть. ” своњй основ≥ орган≥заторсь≠
ка д≥€льн≥сть спр€мована на створенн€ оптимальних умов дл€
зд≥йсненн€ вс≥х ≥нших вид≥в д≥€льност≥ ƒ≤ћ, забезпеченн€ њхньо≠
го узгодженн€, координац≥њ. «наченн€ такоњ взаЇмод≥њ пол€гаЇ в
тому, що вона: гарантуЇ оптимальне виконанн€ завдань ≥з охо≠
рони громадського пор€дку ≥ протид≥њ злочинност≥; виключаЇ
паралел≥зм ≥ дублюванн€ в д≥€льност≥ суб'Їкт≥в взаЇмод≥њ, а та≠
кож дозвол€Ї ефективно використовувати вс≥ сили ≥ засоби, спе≠
циф≥чн≥ форми ≥ методи роботи.

ќсобливост≥ орган≥заторськоњ д≥€льност≥ ƒ≤ћ: 1) немож≠лив≥сть повного передбаченн€ к≥нцевих результат≥в прогнозова≠них д≥й; 2) необх≥дн≥сть координац≥њ р≥зних за зм≥стом вид≥в д≥€ль≠ност≥ (пошуковоњ, анал≥тичноњ, комун≥кативноњ) та на р≥зн≥ про≠м≥жки часу (день, тиждень, м≥с€ць) ≥з вид≥ленн€м резерву часу на непередбачен≥ обставини.


314 “ема 12

4.  онструктивна д≥€льн≥сть. ” найб≥льш широкому зна≠
ченн≥ п≥д конструктивною д≥€льн≥стю розум≥ють прогнозуван≠
н€ ≥ плануванн€ д≥й дл€ дос€гненн€ нам≥чених ц≥лей. ѕопереднЇ
у€вленн€ переб≥гу ≥ результат≥в д≥й у тому чи ≥ншому ступен≥ Ї
обов'€зковим компонентом будь-€кого виду профес≥йноњ д≥€ль≠
ност≥.

5. «асв≥дчувальна д≥€льн≥сть Ч закр≥пленн€ одержаних у
процес≥ п≥знанн€ та комун≥кац≥њ факт≥в, прийн€тих р≥шень та
складанн€ р≥зних вид≥в документ≥в.

«асв≥дчувальна д≥€льн≥сть ƒ≤ћ визначена правозастосуваль-ною д≥€льн≥стю адм≥н≥стративного характеру ≥ передбачаЇ скла≠данн€ наступних документ≥в:

а) орган≥зац≥йн≥ (веденн€ обл≥ку даних, що характеризують адм≥н≥стративну д≥льницю ≥ розташован≥ на н≥й об'Їкти; веден≠н€ обл≥ку роботи з ус≥х напр€мк≥в та зв≥тних документ≥в; б) ад≠м≥н≥стративн≥ (документуванн€ адм≥н≥стративних правопору≠шень (упор€дкуванн€ адм≥н≥стративних протокол≥в; веденн€ обл≥ку матер≥ал≥в на ос≥б, €к≥ п≥дл€гають ≥ндив≥дуальному про≠ф≥лактичному впливу); в) крим≥нально-процесуальн≥Чдокумен≠туванн€ нев≥дкладних сл≥дчих д≥й ≥з встановленн€ ≥ закр≥плен≠н€ сл≥д≥в злочин≥в у межах своЇњ компетенц≥њ.

«асв≥дчувальну д≥€льн≥сть можна розгл€дати €к особлив≥сть, в≥дм≥нну рису п≥знанн€: кожна д≥€ з п≥знанн€ факту закр≥плюЇть≠с€ в матер≥алах так, щоб це в≥дпов≥дало вимоз≥ перев≥рюваност≥; письмова форма покликана гранично обмежити можлив≥сть по€ви випадк≥в прийн€тт€ помилкового р≥шенн€ п≥д впливом негативного емоц≥йного стану.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 296 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1630 - | 1590 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.043 с.