Тема 6 Елементи теорії границь
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 6 Елементи теорії границь
Якщо виконуються умова f(-x)=-f(x),то функція називається: парною *непарною періодичною елементарною
Якщо виконується умова f(-x)=f(x), то функція (x) називається: *парною непарною періодичною неперіодичною
Для функції y=f(x) виконується умова f(x+T)=f(x-T) = f(x) де число Т-період функції. Як зветься функція f(x) ? парною *періодичною непарною неперіодичною
Величина називається нескінченно малою, якщо: *
Добуток скінченої кількості нескінченно малих величин є: будь-яке натуральне число *нескінченно мала величина нуль нескінченно велике число
Нехай - нескінченно мала величина і , то є: нуль одиниця нескінченно мала величина *нескінченно велика величина
Нехай yn – нескінченно велика величина, то є: нуль *нескінченно мала )нескінченно велика стала величина
Є дві послідовності хп і уп, при чому і , . В якому співвідношенні будуть їх границі a і b ? a = b a < b a > b *
Нехай послідовності an і bn збіжні і , , то чому дорівнює , де с-стала величина. an + bn *с( a + b) с( an + bn)
Вкажіть границю функції: : е *
Запишіть границю функції: ? *е
Добуток трьох нескінченно малих величин є: будь-яке натуральне число *нескінченно мала величина нуль нескінченно велике число
Якщо yn – нескінченно велика величина, то є: нуль *нескінченно мала c)нескінченно велика стала величина
Якщо послідовності an і bn збіжні і , то чому дорівнює ? : + a + b *
Запишить границю функції: : е *
Чому дорівнює границя функції: ? -1 *1
Знайти границю функції: *1
Знайти границю функції: *12
Запишіть правильну відповідь для границі: ab
Знайти границю послідовності * -
Яка з рівностей справедлива *
Яка із рівностей справедлива *
Маємо дві послідовності хп і уп ,при чому хп уп і , . В якому співвідношенні будуть їх границі a і b ? a = b a < b a > b *a ≥ b
Дві послідовності an і bn збіжні і , то чому дорівнює ? : + a + b *ab
Запишіть границю функції: : е *е а
Вкажіть границю функції: ? *е
Вкажіть границю функції: ? *1 -2
Коли виконується рівність мішаних частинних похідних ? коли ці похідні не є неперервні *коли похідні є неперервні коли ці похідні дорівнюють нескінченності коли ці похідні дорівнюють мінус нескінченності
Чому дорівнює похідна від невизначеного інтеграла ? F(x) *f(x) F'(x) f'(x)
Яку область визначення має функція ? *
Показникова функція має вигляд: *
Лінійною називається функція виду: *
Для показникової функції при >1 назвіть інтервал зростання: *
Для показникової функції , коли 0 < < 1, назвіть інтервал спадання: *
113. Алгебраїчна сума скінченого числа нескінченно малих величин є величина: нескінченно велика *нескінченно мала стала дорівнює нулю
Добуток нескінченно малої величини на постійну величину є величина: нескінченно велика *нескінченно мала постійна дорівнює нулю
Добуток скінченої кількості нескінченно малих величин є величина: дорівнює нулю *нескінченно мала нескінченно велика стала
Добуток нескінченно великої величини на обмежену є величина: *нескінченно велика нескінченно мала обмежена стала
Постійна величина називається границею змінної , якщо є величина: нескінченно велика *нескінченно мала обмежена стала
Якщо є нескінченно мала величина, то чому дорівнює ? *0 -1
Нехай х – є змінна величина, а – її границя, - нескінченно мала величина. Який запис є вірним? *
Вкажіть позначення границі послідовності : *
Що означає запис ? Функція має границю *Функція має границю зліва має границю справа немає границі взагалі
Чому дорівнює границя постійної величини? Постійна не має границі *Самій постійній величині
Нехай, , . Чому дорівнює: *
Чому дорівнює , якщо; , *
Якщо послідовність збіжна, то вона: Необмежена *Обмежена Обмежена зверху Обмежена знизу
Послідовність є: *Обмежена Необмежена обмежена зверху Обмежена знизу
Функція називається неперервною в точці а, якщо: * *
Якщо функція неперервна на відрізку, то вона: Необмежена на відрізку Невід'ємна на відрізку Обмежена на відрізку *Диференційована на відрізку
Функція Розривна Непарна *Парна Обмежена
Вкажіть правильну відповідь виразу , де с – стала величина *
Вкажіть правильну відповідь до виразу , якщо *
Чому дорівнює границя *
Чому дорівнює границя *0 -
Чому дорівнює границя *0 -
Чому дорівнює *5 -5
Чому дорівнює границя *
Алгебраїчна сума скінченої кількості доданків функцій неперервних в точці є *Неперервна функція при Неперервна функція на всій числовій осі Функція має розрив Обмежена знизу
Будь-яка елементарна функція неперервна: *В кожній точці своєї області існування від до від 0 до + В області додатніх значень
Добуток скінченої кількості множників функцій, неперервних при є Неперервна функція в межах *Неперервна функція при Неперервна функція при Функція має розрив при
Послідовність, яка має границю, називають: Збільшеною тільки при Напівзбільшеною Розбіжною *Збіжною
Послідовність є *Збіжна Розбіжна Збіжна при Збіжна при
Якщо послідовність має границі, то: Вона їх має безліч *Ця границя єдина Цих границь дві Ця границя є верхньою границею
Якщо - нескінченно мала послідовність, - нескінченно велика, то якою буде правильна відповідь? *
Вкажіть правильну відповідь *
Вкажіть правильну відповідь для границі *
Маємо дві послідовності хп і уп ,при чому хп уп і =a, =b. В якому співвідношенні будуть їх границі a і b ? a = b a < b a > b *a ≥ b
Дві послідовності an і bn збіжні і =a, =b, то чому дорівнює (an*bn)? : + a + b *a b
Запишіть границю функції: : е *е а
Вкажіть границю функції: ? *е
Запишіть границю функції: ? -1 *1
Вкажіть границю функції: ? *1 -2

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.