Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Тема 5 Елементи аналітичної геометріїЗагрузка...
Дві точки у просторі М1(0,1,1) і М2(2,3,2). Якою буде відстань між цими точками? *3
Яку криву описує рівняння: ? коло *еліпс гіперболу параболу
Дві прямі паралельні, то яким співвідношенням пов’язані їх кутові коефіцієнти K1 і K2? K1>K2 K1<K2 * K1∙K2=1
Як пряма орієнтована відносно осей координат, якщо її рівняння AX+BY=0? пряма відтинає на осі ОХ відрізок А пряма відтинає на осі ОY відрізок B пряма паралельна осі ОХ *пряма проходить через початок координат
Вкажіть координати точок перетину прямої з віссю ОХ та ОY: *(2,0) та (0,-3) (0,2) та (0,3) (2,3) та (3,2) (2,0) та (3,0)
Як пряма АХ+С=0 орієнтована відносно осей координат на площині? пряма проходить через початок координат пряма паралельна осі ОХ *пряма паралельна осі ОY пряма перетинає вісь ОY
Як пряма BY+С=0 орієнтована відносно осей координат ? *пряма паралельна осі ОХ пряма паралельна осі ОY пряма проходить через початок координат пряма перетинає вісь ОX
Геометричний зміст k в рівнянні прямої y=kx+b означає? відрізок, який відтинає пряма на осі координат відрізок, який відтинає пряма на осі абсцис тангенс кута, утвореного прямою з віссю ОY *тангенс кута, утвореного прямою з додатнім напрямком осі ОХ
Задано дві точки у просторі М1(0,1,1) і М2(2,3,2).Якою буде відстань між цими точками? *3
Якщо дві прямі паралельні, то яким співвідношенням пов’язані їх кутові коефіцієнти K1 і K2? K1>K2 K1<K2 1 = К2 K1*K2=1
Якщо дві прямі перпендикулярні, то яким співвідношенням пов’язані їх кутові коефіцієнти K1 і K2? K1*K2=1 *K1*K2=-1 K1=K2 K1+K2=1
Вкажіть координати точок перетину прямої з віссю ОХ та ОY: (2,0) та (0,-3) (0,2) та (0,3) (2,3) та (3,2) * (2,0) та (3,0)
Які координати мають точки перетину прямої з осями ОХ і ОУ. (1,1) (2,3) (-2.3) *(2.-3)
Яку криву описує рівняння другого порядку ? коло * еліпс гіперболу параболу
Знайти відстань d. від точки M(5,3) до прямої Зх+4у+3=0. *d=6 d=1 d=5 d=7
Точка М = (2,-3) лежить на прямій, яка відтинає на осі ординат відрізок b=3. Знайти рівняння прямої. у=х *у=-3х+3 у=3х+1 у=3х-3
Чи мають спільні точки лінія у2 = 8х + 9 та вісь ОУ? Якщо мають, то знайти їх координати не мають мають одну точку мають дві спільні точки: (3,0) (0,3) * мають дві спільні точки: (0,3),(0,-3)
Знайти координати точок перетину ліній: х2 + у2 =8 і х - у = 0 . (0,0), (1,1) (2,-2),(-2,-2) (2,0),(0,2) *(2,2), (-2,-2)
Чи лежать точки М1 =(2,-1) і М2 = (-4,3) на прямій 2х-Зу-7 = 0 ? обидві точки не лежать на прямій обидві точки лежать на прямій точка М1 - не лежить, а точка М2 - лежить на прямій *точка М1 - лежить, а точка М2 - не лежи на прямій
Задано вектор = (1,2,3) Чому дорівнює довжина цього вектора ? *
Якщо прямі паралельні, то їх кутові коефіцієнти задовольняють співвідношення *
Якщо прямі перпендикулярні то їх кутові коефіцієнти задовольняють співвідношення *
Якщо пряма проходить через дві задані точки та , то її рівняння має вигляд *
Написати рівняння прямої, що паралельна осі ОХ і проходить через точку *
Пряма проходить через точку і утворює з віссю ОХ кут . Написати рівняння прямої *
Рівняння , де є рівнянням параболи кола гіперболи *еліпса
Парабола симетрична відносно *осі ординат осі абсцис бісектриси І і ІІІ координатних кутів прямої
Парабола симетрична відносно прямої *прямої прямої прямої
Написати рівняння гіперболи, якщо відомо, що , *
Відстань між двома точками і на площині знаходиться за формулою *
Координати точки , що ділить відрізок у заданому відношенні , знаходяться за формулами ; ; ; * ; ;
Пряма проходить через точки і . Рівняння прямої у відрізках: *
Є дві точки у просторі М1(0,1,1) і М2(2,3,2).Якою буде відстань між цими точками? *3
Назвіть координати точок перетину прямої =1 з віссю ОХ та ОY: *(2,0) та (0,-3) (0,2) та (0,3) (2,3) та (3,2) (2,0) та (3,0)
Назвіть координати точок перетину прямої =1 з віссю ОХ та ОY: *(2,0) та (0,3) (0,2) та (0,3) (2,3) та (3,2) (2,0) та (3,0)
Задана точка А з координатами А = (х,у). Знайти відстань d від початку координат до точки А *
Назвіть рівняння прямої з кутовім коефіцієнтом. *
Назвіть рівняння прямої, що проходить через точку з координатами (2, 4) *
Назвіть рівняння прямої, що проходить через задану точку з координатами *
Назвіть рівняння прямої, що проходить через дві задані точки і * .
189. Назвіть рівняння прямої у відрізках на осях. *
Задано рівняння прямої . Назвіть координати точок, в яких пряма перетинає вісь і вісь відповідно *
Довжина відрізка між двома точками з координатами і ( ) визначається формулою: *
Вкажіть координати середини відрізка , якщо координати точок і . (4,6) *(2,3) (3,2) (0,0)
Знайти відстань між точками і *2
Вказати загальне рівняння прямої, яка проходить через початок координат *
Вкажіть рівняння прямої, яка паралельна осі х: *
Вкажіть рівняння прямої, яка паралельна осі у: *
Вкажіть загальне рівняння прямої на площині *
Дві прямі задані загальним рівнянням. При якій умові вони будуть паралельні? *
Дві прямі задані загальним рівнянням. При якій умові вони будуть перпендикулярні? *
Відстань від точки до прямої, що задана загальним рівнянням, знаходять за формулою: *
Задано два рівняння прямих та . Назвіть правильну відповідь: прямі перпендикулярні. *прямі паралельні. прямі перетинаються під гострим кутом. правильної відповіді немає.
Задано два рівняння прямих ; . Назвіть правильну відповідь: *прямі перпендикулярні. прямі паралельні. прямі перетинаються під гострим кутом. правильної відповіді немає.
Задано дві прямі: . Назвіть правильну відповідь: *прямі перпендикулярні. прямі паралельні. прямі перетинаються під гострим кутом. правильної відповіді немає.
Координати середини відрізка визначаються формулою: , * , , ,
Вказати рівняння прямої, що паралельна осі х і проходить через точку А = (-3, 2) *
Визначити рівняння прямої, яка проходить через точку А (2, -1) і паралельна осі у х = -1 *х = 2 у = -1 у = 2
Пряма проходить через точку А (-3, 1) і утворює з віссю кут . Навести рівняння прямої: *
Визначити рівняння лінії, яка утворює з віссю х кут і проходить через точку А = (-5, 5) *
Визначити рівняння лінії, яка утворює кут з віссю і проходить через точку А (2,-2). *
Задано рівняння кола . Вкажіть координати центра кола і його радіус , , , * ,
Рівняння кола з центром в точці записується: *
Канонічне рівняння еліпса записується: *
Рівняння , де є рівнянням: параболи *гіперболи еліпса кола
Канонічне рівняння гіперболи записується: *
Канонічне рівняння параболи, віссю симетрії якої є вісь х записується: *
Канонічне рівняння параболи, віссю симетрії якої є вісь записується: *
Якщо в загальному рівнянні другого порядку коефіцієнти А і В одного знаку і рівні, то це є рівняння: еліпса *кола гіперболи параболи
Якщо в рівнянні коефіцієнти А і В одного знаку, але не рівні, то це буде рівнянням: *еліпса кола гіперболи параболи
Якщо в рівнянні коефіцієнти А і В різних знаків, то це буде рівнянням: еліпса кола *гіперболи параболи
Якщо в рівнянні, , А = 0, або В = 0, то це рівняння: еліпса кола гіперболи *параболи
Будь-яке рівняння першого степеня відносно визначає: поверхню лінію *площину об’єм
Загальне рівняння площини в просторі записується: *
Рівняння прямої в просторі, що проходить через дві точки і записують: *
Умова паралельності двох площин має вигляд: *
Умова перпендикулярності двох площин у просторі записується: * А + В + С = 0

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.