ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Лекции.Орг

Поиск:


ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
 

Процес реалізації реальних інвестиційних проектів спрямова- ний на їх здійснення в передбачені строки з метою забезпечення своєчасного повернення вкладених коштів у вигляді чистого грошового потоку (насамперед, отримання передбачуваного при- бутку). Це здійснюється в розрізі кожного реального проекту, включеного в інвестиційну програму підприємства.

Успішна реалізація сформованого інвестиційного портфеля багато в чому залежить від своєчасної і якісної розробки опера- тивного плану його здійснення. Такий оперативний план у прак-

тиці інвестиційного контролінгу називається «календарний план реалізації інвестиційних проектів».

Розробка календарних планів реалізації інвестиційних проек-

тів базується на таких принципах:

1. Принцип пооб’єктної диференціації календарного плану.

2. Принцип диференціації передбачених календарним планом

робіт.

3. Принцип функціональної диференціації календарного плану.

4. Принцип формування резерву календарного плану.

5. Принцип планування відповідальності розподілу ризиків.

6. Принцип забезпечення постійного контролю за виконанням

календарного плану.

Форми здійснення кожного з перелічених принципів у процесі

розробки календарного плану реалізації інвестиційних проектів

детально розглядаються у процесі вивчення дисципліни «Інвес-

тиційний менеджмент». У зв’язку з наведеним зупинятися на

цьому аспекті більш детально ми не будемо, а визначимо лише

найбільш суттєві моменти.


1. Принцип пооб’єктної диференціації календарного плану пе- редбачає, що планування повинно здійснюватися у розрізі кож- ного включеного в портфель інвестиційного проекту. Процес оперативного планування реалізації проекту ґрунтується на базо- вих термінах його здійснення і графіку потоку інвестицій, викла- дених у бізнес-плані.

2. Принцип тимчасової диференціації календарного плану пе- редбачає різноманітний ступінь його деталізації в часі і за фор- мами. Основними формами є: річний графік реалізації проекту;

квартальний план робіт з реалізації інвестиційного проекту; міся- чний план робіт з реалізації реального інвестиційного проекту; декадне завдання на виконання робіт за інвестиційним проектом.

3. Принцип функціональної диференціації календарного плану передбачає його поділ на окремі функціональні частини. Вважа- ється, що це найбільш відповідальна частина процесу розробки

календарного плану реалізації інвестиційного проекту. Такий по-

діл залежить від стадії реалізації і розміру проекту.

4. Принцип формування резерву календарного плану полягає у

визначенні допустимого порушення термінів окремих включених

у нього робіт і розподілі цього резерву між учасниками реалізо-

ваного інвестиційного проекту.

5. Принцип планування відповідальності і розподілу ризиків

дозволяє забезпечити реальність реалізації інвестиційного проек-

ту з боку як замовника (інвестора), так і підрядчика (виконавця

робіт). Він визначає покладання відповідальності виконання і ри-

зиків невиконання окремих етапів робіт на конкретних представ-

ників замовника або підрядчика відповідно до їхніх функціона-

льних зобов’язань, викладених у контракті.

6. Принцип забезпечення постійного контролю виконання ка-

лендарного плану полягає у тому, що календарне планування реа-

лізації інвестиційного проекту містить у собі і відповідний конт-

ролюючий блок. Контроль календарного плану виконання робіт

може здійснюватися в таких формах: зіставлення показників ка-

лендарного плану, що передбачаються, з фактичними результа-

тами здійснення робіт; визначення й оцінка критичного шляху

(якщо при розробці календарного плану використаний цей ме-

тод); побудова й оцінка «інтегральної кривої прогресу» — вона

являє собою графік виконання робіт, передбачених календарним

планом реалізації інвестиційного проекту (фактичний обсяг робіт

виражається при цьому у вартісній формі або у відсотках до за-

планованого). Такий графік інтегрує всі оцінки витрат праці, вар-

тості устаткування і механізмів, витрати матеріалів і навіть на-


кладних витрат. За результатами контролю виявляються окремі проблеми, пов’язані з реалізацією проекту, і визначаються мож- ливості прискорення окремих видів цих робіт із метою приведен- ня до базисного варіанта календарного плану. Якщо таких мож- ливостей немає, а передбачений резерв часу недостатній, необхідно зробити відповідне коригування календарного плану з метою забезпечення його реалістичності.

Ефективність реалізації інвестиційного проекту значною мі-

рою визначається обґрунтованим планом його фінансування.

У практиці інвестиційного контролінгу цей фінансовий план но-

сить назву «бюджет реалізації інвестиційного проекту» (або про-

сто «бюджет»). Бюджет являє собою оперативний фінансовий

план короткострокового періоду (до 1 року), що відображає ви-

трати і надходження коштів, пов’язані з реалізацією інвестицій-

ного проекту.

Необхідно зазначити, що розробка бюджету реалізації інвес-

тиційного проекту направлена на вирішення двох основних за-

вдань:

1. Визначення обсягу і структури витрат по реалізації інвести-

ційного проекту у розрізі окремих етапів календарного плану.

2. Забезпечення необхідного для покриття цих витрат потоку

інвестиційних ресурсів у рамках загального обсягу коштів, при-

значених для фінансування реалізації інвестиційного проекту.

Вихідними передумовами для розробки бюджету реалізації

інвестиційного проекту є:

а) календарний план реалізації інвестиційного проекту;

6) кошториси витрат на виконання окремих видів робіт і

придбання сировини, матеріалів, механізмів і устаткування,

розроблені у розрізі окремих функціональних блоків календар-

ного плану;

в) загальна стратегія фінансування інвестиційного проекту;

г) попередній графік інвестиційного потоку, складений на

етапі розробки бізнес-плану проекту;

д) фінансовий стан інвестора в поточному періоді.

У процесі реалізації інвестиційного проекту залежно від ста-

дій інвестиційного процесу можуть розроблятися два види бю-

джетів:

1. Бюджет капітальних витрат і надходження коштів (ско-

рочено — капітальний бюджет). Цей бюджет розробляється на

етапі здійснення будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з но-

вим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним

переозброєнням об’єкта.


   
2. Бюджет поточних грошових витрат і прибутків (скороче- но — поточний бюджет). Цей бюджет розробляється на етапі експлуатації об’єкта інвестування (після введення його в експлу- атацію). Аналогом цього бюджету на діючих підприємствах є фі- нансовий план грошових доходів і витрат.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

 

1. Які особливості контролінгу інвестиційних проектів, що дозво-

ляють виділити його серед інших різновидів контролінгу?

2. Назвіть основні завдання контролінгу інвестиційних проектів.

3. На яких принципах базується система інвестиційного контролінгу?

4. Перелічіть основні функції інвестиційного контролінгу.

5. Які критерії застосовуються на практиці для оцінки інвестицій-

них проектів у контролінгу?

6. Назвіть традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів, їх

переваги і недоліки.

7. Які Вам відомі методи оцінки інвестиційних проектів в умовах

невизначеності?

8. З якою метою використовується критерій Гурвіца і що він являє

собою?

9. Які Вам відомі напрямки процесу створення системи контролінгу

інвестицій?

10. У чому полягає відмінність між існуючими напрямками створен-

ня системи контролінгу інвестиційних проектів?

11. Що включає в себе процес реалізації контролінгу інвестиційних

проектів?

12. Чим саме відрізняються критерії з дисконтуванням грошових

потоків від традиційних критеріїв?

13. Перелічіть основні етапи побудови системи моніторингу конт-

рольованих інвестиційних показників.

14. Які Вам відомі принципи розробки календарних планів реалізації

інвестиційних проектів?

15. Які Ви знаєте види бюджетів реалізації інвестиційних проектів?

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.