А) перехід від прямолінійного і послідовного мислення до
Лекции.Орг

Поиск:


А) перехід від прямолінійного і послідовного мислення до
системного:

¾ ізольований розгляд окремих питань в умовах нехтування

численними обмінними зв’язками у природі і на підприємстві ве-

де до помилок в прийнятті рішень. Послідовне, прямолінійне ми-

слення повинно бути доповнене системним, комплексним мис-

ленням з урахуванням стратегічних, енергетичних балансів і

балансів взаємодії на навколишнє середовище.

¾ сучасна цивілізація зможе вижити лише як системна части-

на біосфери, якщо вона підпорядкується принципу природної рі-


вноваги, тобто буде мислити і діяти в рамках біокібернетичних контурів управління. Наприклад, «пробки» транспортних засобів на вулицях міст та інших населених пунктів змушують зменшу- вати швидкість; збільшується шум і обсяг викидів в атмосферу. Логіка послідовного і прямолінійного мислення цим і обмежу- ється, а зміни інших елементів системи не беруться до уваги. На- приклад, те що автомашини швидкої допомоги не можуть швид- ко долати «пробки» і перевозити хворих, тому жителі міст у разі нещасних випадків стануть беззахисними, розрахувати час у та- кій ситуації просто неможливо.

¾ екологічна система біосфери доводить свою життєдіяль- ність уже протягом п’яти млрд років на принципах рівноваги. Якщо ми будемо її ігнорувати, то загинемо. Навпаки, ми повинні вчитися використовувати цей принцип, цю систему.

З метою більш кращого і наочного сприйняття головних від-

мінностей між системним біокібернетичним і прямолінійним

традиційним мисленням, відобразимо їх у табл. 8.1.

Таблиця 8.1

 

ВІДМІННОСТІ МІЖ ПРЯМОЛІНІЙНИМ ТРАДИЦІЙНИМ І СИСТЕМНИМ БІОКІБЕРНЕТИЧНИМ МИСЛЕННЯМ (ДОПОВНЕНИМ Ф. ВЕСТЕРОМ)

 

Системне біокібернетичне мислення Прямолінійне традиційне мислення
Комбінований системний підхід з урахуванням економічних, соціа- льних, екологічних факторів Ізольований розгляд окремих факторів і фаз процесу виробництва.
Орієнтовано на принцип рівнова- ги, послідовне погодження мети для забезпечення довгострокового існування фірми Домінування короткострокових еко- номічних цілей (завдань), наприклад, квартальний або річний дохід на інвес- тований капітал
Відповідальне застосування тех- нології внаслідок симбіозу з при- родою і навчання у неї Безвідповідально створена технологія, що ігнорує закони природи
Доповнення діючих балансів під- приємств (складеного для оподат- кування) стратегічним, енергетич- ним балансами і балансом навколишнього середовища (з ре- циклюванням) Доповнення до балансу фірми, вираху- ваному для оподаткування ? ? ?
Оптимізація прибутку для капіта- лу і людини Максимізація прибутку в першу чергу для капіталу і держави
Підтримка біокібернетичної рів- новаги в біосфері Ігнорування біокібернетичної рівнова- ги в природі

б) оптимізація прибутку замість його максимізації:

переважаюча логіка прямолінійного і послідовного мислення

відповідає «тунельному баченню і мисленню». Щоб одержати

прибуток у даному кварталі або році, підприємці «видавлюють»

все нові і нові інвестиції, не звертаючи при цьому ніякої уваги на

стратегічне «обезволоження» фірми, а також на те, чи будуть у

майбутньому збережені робочі місця.

В умовах вільного ринкового господарства значно краща мак-

симізація прибутку, тому використовують концепцію контролін-

гу числових показників; соціально орієнтоване ринкове госпо-

дарство вибирає концепцію контролінгу загальної керівної мети з

оптимізацією прибутку для забезпечення і збереження довго-

строкової життєдіяльності та існування підприємства.

Подвійність концепції контролінгу показана на рис. 8.10.

Подвійніс ть концепції контролінгу

 

 

Якісно орієнтована Кількісно орієнтована

 


Домінує логіка сис темного мис-

лення (навколишнє середовище

- підприємство - людина)


Домінує логіка пос лідовного мислення (пос тачання - виробництво - збут)


 


Орієнтуєтьс я на матеріальні і нематеріальні фактори


Орієнтується на матеріальні фактори


 

Управління на ос нові загальної керівної мети і чис лових показників


 

Управління на основі числових показників


 

Забезпечення довготривалого іс нування, якісний ріс т

 

Викорис тання людського і економічного потенціалу (керівна мета - мотивація - творчі здібності)


 

Максимізаціяприбутку,

кількісний ріст

 

Використання економічних факторів (праця - засоби праці - предмети праці)


 

Управління потенціалом


 

Управління прибутком


 

Прибуток

 

"Контролінг загальної керівної мети"


 

Прибуток

 

"Контролінг числових показників"


 

 

Рис. 8.10. Подвійність концепції контролінгу


в) прагнення укладати трудові угоди для роботи за покли-

канням, а не для того, щоб фінансувати свій вільний час:

керівники — спеціалісти і співробітники — ототожнюють се-

бе з фірмою, якщо збігаються їх професіональні цілі, розуміння і

якщо вони працюють у колективі. На цьому ґрунті зростає куль-

тура фірми у гармонії з законами природи, а не в боротьбі з домі-

нуючим законом природи — принципом рівноваги. У даному ви-

падку буде дотримана вимога підтримання фінансової рівноваги,

прагнення до самореалізації.

Концепція контролінгу функціонує, якщо є в наявності:

¾ філософія фірми, тобто розроблена система погодження ці-

лей керівним складом;

¾ планування, яке базується на системі прямого і зворотного

зв’язку, з циклічним і кумулятивним аналізом планових і факти-

чних показників;

¾ саморегульований обернений зв’язок у біокібернетичному

контурі регулювання з урахуванням параметрів енергії та навко-

лишнього середовища;

¾ сприятливий енергетичний баланс, коли економно викорис-

товується біосила;

¾ сприятливий баланс навколишнього середовища, який до-

зволяє робити раціональні інвестиції в охорону навколишнього

середовища;

¾ сенсори (датчики, що сприймають сигнали) для своєчасно-

го вияву «вузьких місць», що перешкоджають росту і досягнен-

ню накресленого результату;

¾ система обліку повних витрат і система обліку сум по-

криття;

¾ активізація нематеріальних факторів, таких як мотивація і

можливість проявити усі особисті якості (ідентифікація) для на-

дійного забезпечення існування фірми.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.